Triedenie účtovných jednotiek – mikro, malá a veľká účtovná jednotka

Zákonom vymedzené účtovné jednotky sa od 1.1.2015 triedia do veľkostných skupín, a to na mikro, malé a veľké účtovné jednotky. Aké podmienky musí splniť účtovná jednotka pre zatriedenie do určitej skupiny a ako sa zatriedi nová účtovná jednotka?

Triedenie účtovných jednotiek do veľkostných skupín vymedzuje § 2 ods. 5 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“).

Triedenie účtovných jednotiek do veľkostnej skupiny

Do veľkostnej skupiny majú povinnosť sa zatriediť tieto účtovné jednotky:

 • obchodná spoločnosť,
 • družstvo,
 • fyzická osoba, ktorá podniká alebo vykonáva inú samostatnú zárobkovú činnosť, ak preukazuje svoje výdavky vynaložené na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov na účely zistenia základu dane z príjmov (výnimkou sú fyzické osoby, ktoré vedú daňovú evidenciu) a ktorá zároveň účtuje v sústave podvojného účtovníctva,
 • fyzická osoba s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky, ktorá je zapísaná do Obchodného registra,
 • pozemkové spoločenstvo.

Hore uvedené účtovné jednotky majú povinnosť sa zatriediť to týchto veľkostných skupín:

 • mikro účtovná jednotka,
 • malá účtovná jednotka,
 • veľká účtovná jednotka.

Podmienky zatriedenia do veľkostnej skupiny

1. mikro účtovná jednotka

Do tejto veľkostnej skupiny sa zatriedi účtovná jednotka, ktorá spĺňa aspoň dve z týchto podmienok:

 • celková suma majetku nepresiahla 350 000 eur,
 • čistý obrat nepresiahol 700 000 eur,
 • priemerný prepočítaný počet zamestnancov počas účtovného obdobia nepresiahol 10.

2. malá účtovná jednotka

Do tejto veľkostnej skupiny sa zatriedi účtovná jednotka, ktorá spĺňa aspoň dve z týchto podmienok:

 • celková suma majetku presiahla sumu 350 000 eur, ale nepresiahla sumu 4 000 000 eur,
 • čistý obrat presiahol sumu 700 000 eur, ale nepresiahol sumu 8 000 000 eur,
 • priemerný prepočítaný počet zamestnancov počas účtovného obdobia presiahol 10 a nepresiahol 50.

3. veľká účtovná jednotka

Do tejto veľkostnej skupiny sa zatriedi účtovná jednotka, ktorá spĺňa aspoň dve z týchto podmienok:

 • celková suma majetku presiahla 4 000 000 eur,
 • čistý obrat presiahol 8 000 000 eur,
 • priemerný prepočítaný počet zamestnancov počas účtovného obdobia presiahol 50.

Uvedené podmienky môžeme definovať takto:

 • celková suma majetku je netto hodnota majetku zo súvahy,
 • suma čistých výnosov je suma výnosov dosahovaných z predaja výrobkov, tovarov a služieb po odpočítaní zliav. Do čistého obratu sa zahŕňajú aj iné výnosy po odpočítaní zliav tej účtovnej jednotky, ktorej predmetom činnosti je dosahovanie iných výnosov ako sú výnosy z predaja výrobkov, tovarov a služieb,
 • pri výpočte ukazovateľa priemerný prepočítaný počet zamestnancov vychádzame zo štatistického výkazu Práca 2-04.

Zatriedenie novej účtovnej jednotky do veľkostnej skupiny

Novovzniknutá účtovná jednotka sa zatriedi do veľkostnej skupiny na základe svojho vlastného rozhodnutia.

Prečítajte si tiež

Pri rozhodovaní o tom, do ktorej veľkostnej skupiny sa novovzniknutá účtovná jednotka chce zaradiť, musí myslieť na to, že v tejto veľkostnej skupine zostane aj v bezprostredne nasledujúcom účtovnom období.

Príklad na zatriedenie novovzniknutej účtovnej jednotky v roku 2018 do veľkostnej skupiny: Účtovná jednotka vznikla v roku 2018. Táto novovzniknutá účtovná jednotka sa môže zatriediť do jednej z troch veľkostných skupín. V tej veľkostnej skupine do ktorej sa rozhodne zaradiť v roku 2018, ostáva aj v bezprostredne nasledujúcom účtovnom období, t. j. aj v roku 2019. Takže ak sa novovzniknutá účtovná jednotka rozhodne, že bude malou účtovnou jednotkou, bude to platiť pre rok 2018 aj 2019.

Článok pokračuje pod reklamou

Postup pri triedení účtovných jednotiek do veľkostných kategórií

Účtovné jednotky sa zatriedia do veľkostnej skupiny na základe splnenia podmienok k prvému dňu účtovného obdobia, pričom sa posudzuje splnenie podmienok za dve po sebe bezprostredne prechádzajúce účtovné obdobia.

Účtovná jednotka zmení zatriedenie do inej veľkostnej skupiny od nasledujúceho účtovného obdobia po tých dvoch bezprostredne po sebe idúcich účtovných obdobiach, v ktorých presiahne alebo prestane spĺňať uvedené podmienky.

Príklad na zmenu veľkostnej skupiny účtovnej jednotky z veľkej na malú účtovnú jednotku: Účtovná jednotka sa k 1.1.2015 zatriedila ako veľká účtovná jednotka. Nakoľko v roku 2016 a 2017 prestala spĺňať podmienky pre danú veľkostnú skupinu, k 1.1.2018 môže zmeniť zatriedenie veľkostnej skupiny a môže sa zaradiť ako malá účtovná jednotka. Účtovná jednotka mala nasledovné hodnoty z účtovníctva:

Podmienky zatriedenia do skupiny 2015 2016 2017
celková suma majetku 4 150 000 EUR 3 500 000 EUR 3 700 000 EUR
čistý obrat 8 250 000 EUR 7 590 000 EUR 6 340 000 EUR
priemerný prepočítaný počet zamestnancov 60 55 64

Zákon o účtovníctve však ustanovuje aj tieto výnimky pri zatriedení účtovnej jednotky do veľkostnej skupiny, a to:

 • že v prípade, ak účtovná jednotka nespĺňa podmienky pre veľkostnú skupinu, zatriedi sa ako malá účtovná jednotka,
 • že v prípade, ak účtovná jednotka spĺňa podmienky pre mikro účtovnú jednotku, môže postupovať ako malá účtovná jednotka,
 • že v prípade vstupu účtovnej jednotky do likvidácie alebo po vyhlásení konkurzu, už nemení účtovná jednotka svoje zatriedenie do veľkostnej skupiny.

Rozdiely v účtovaní jednotlivých veľkostných skupín

1. Rozdiely pri vedení účtovníctva mikro účtovnej jednotky oproti malej alebo veľkej účtovnej jednotky:

 • neúčtuje sa o odloženej dani z príjmov,
 • v účtovníctve mikro účtovnej jednotky sa pri prvotnom účtovaní cenné papiere a podiely oceňujú obstarávacou cenou a ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka sa nepreceňujú na reálnu hodnotu,
 • mikro účtovná jednotka má zjednodušený postup účtovania derivátov,
 • mikro účtovná jednotka účtuje škody vzniknuté na majetku z mimoriadnych príčin na účet 549 – Manká a škody,
 • mikro účtovná jednotka nemusí na účte časového rozlíšenia účtovať nevýznamný a opakujúci sa účtovný prípad, ktorý sa týka účtovania nákladov a výnosov medzi dvoma účtovnými obdobiami (ak nejde o účtovný prípad týkajúci sa účtovania dotácií a emisných kvót),
 • mikro účtovná jednotka neúčtuje na účtoch účtovej osnovy: 351, 361, 373, 376, 377, 414, 471, 481, 564, 567, 664, 667, 592.

2. Rozdiely pri vedení účtovníctva veľkej účtovnej jednotky oproti malej účtovnej jednotky:

 • Povinnosť účtovať prostredníctvom osobitných analytických účtov o vzťahoch medzi prepojenými účtovnými jednotkami a vykazovať tieto vzťahy v účtovnej závierke osobitne.

Predpisy, ktoré upravujú účtovnú závierku vybraných účtovných jednotiek

Každá účtovná jednotka zostavuje individuálnu účtovnú závierku podľa osobitných požiadaviek, ktoré sú upravené týmito predpismi:

 • opatrenie o účtovnej závierke pre mikro účtovné jednotky – opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 11. decembra 2013 č. MF/15464/2013-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek individuálnej účtovnej závierky a rozsahu údajov určených z individuálnej účtovnej závierky na zverejnenie pre mikro účtovné jednotky,
 • opatrenie o účtovnej závierke pre malé účtovné jednotky – opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 3. decembra 2014 č. MF/23378/2014-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o individuálnej účtovnej závierke a rozsahu údajov určených z individuálnej účtovnej závierky na zverejnenie pre malé účtovné jednotky,
 • opatrenie o účtovnej závierke pre veľké účtovné jednotky a subjekty verejného záujmu – opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 3. decembra 2014 č. MF/23377/2014-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o individuálnej účtovnej závierke a rozsahu údajov určených z individuálnej účtovnej závierky na zverejnenie pre veľké účtovné jednotky a subjekty verejného záujmu.

Aktuálne informácie o účtovnej závierke v podvojnom účtovníctve za rok 2019 sa dočítate v článku Účtovná závierka v podvojnom účtovníctve v roku 2020 (za rok 2019).

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Elektronizácia účtovníctva: problémy z praxe

Odpovede na opakujúce sa otázky, ktoré sa týkajú povinností pri vedení účtovníctva a uchovávaní účtovnej dokumentácie v elektronickej (digitálnej) podobe.

Účtovná závierka v podvojnom účtovníctve – dajte pozor na chyby

Okrem daňového priznania zostavujú účtovné jednotky po skončení roka aj účtovnú závierku. Tá je verejne dostupná, preto si dajte pozor na chyby, ktoré je v nej možné ľahko identifikovať.

Schválenie účtovnej závierky a uloženie do registra účtovných závierok v roku 2023

Ktorým právnickým osobám a v akých termínoch ukladá zákon povinnosť schváliť účtovnú závierku? Všetko dôležité o uložení účtovnej závierky do registra účtovných závierok v roku 2023 nájdete v článku.

Elektronizácia účtovníctva od 1.1.2022 v praxi

Novela zákona o účtovníctve priniesla zmenu vo forme spracovania a archivácie dokumentov. Ako zaviesť elektronizáciu do praxe, sa dočítate v článku.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky