Rodičovský príspevok v roku 2022

Rodičovský príspevok je v roku 2022 môže byť v dvoch rozdielnych výškach, pričom obe sa opäť zvýšili. Zistite, či máte na priznanie rodičovského príspevku nárok a aké požiadavky musíte splniť.

Rodičovský príspevok upravuje samostatný zákon č. 571/2009 Z. z. o rodičovskom príspevku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zmysle neskorších predpisov (ďalej len „zákon o rodičovskom príspevku“).

Čo je to rodičovský príspevok?

Rodičovský príspevok je štátna sociálna dávka, ktorou štát prispieva oprávnenej osobe na zabezpečenie riadnej starostlivosti o dieťa. Túto dávku oprávnenej osobe vypláca miestne príslušný Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny.

V praxi sa často používa aj pojem „rodičovská dovolenka“. V bežnej reči sa používa výraz, že osoba je na „rodičovskej dovolenke“, v zmysle, že poberá rodičovský príspevok, resp. rodičovské. Nie vždy je však toto označenie správne. Podľa zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov však môže byť na rodičovskej dovolenke iba osoba v postavení zamestnanca, t. j. na rodičovskej dovolenke nemôže byť napríklad živnostník. V konečnom zmysle slova ide iba o slovíčkarenie.

Kto má nárok na rodičovský príspevok v roku 2022?

Oprávnenou osobou podľa zákona o rodičovskom príspevku je:

 • rodič dieťaťa,
 • fyzická osoba, ktorej je dieťa zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe rozhodnutia súdu alebo na základe rozhodnutia úradu práce, sociálnych vecí a rodiny,
 • manžel (manželka) rodiča dieťaťa, ak žije s rodičom dieťaťa v domácnosti.

Oprávnenou osobou tak môže byť napríklad matka dieťaťa, otec dieťaťa, osoba, ktorej bolo dieťa zverené do pestúnskej starostlivosti alebo aj starí rodičia dieťaťa, ktorým bolo dieťa zverené do starostlivosti.

Táto oprávnená osoba má nárok na rodičovský príspevok iba v prípade, ak:

 • zabezpečuje riadnu starostlivosť o dieťa a
 • má trvalý pobyt alebo prechodný pobyt na území Slovenskej republiky alebo je osobou podľa osobitného predpisu.

V praxi sa často stáva, že o to isté dieťa sa stará viac oprávnených osôb. V takomto prípade má nárok na rodičovský príspevok len jedna oprávnená osoba určená podľa ich dohody. Ide napríklad o situáciu, ak súd zverí maloleté dieťa do striedavej osobnej starostlivosti obidvoch rodičov alebo ak sa o dieťa rovnocenne stará matka s otcom dieťaťa, tak nárok na rodičovský príspevok si môže uplatniť iba jeden z nich, nie obaja.

Exitujú aj prípady, kedy nárok na rodičovský príspevok nevzniká. Tie sú popísané ďalej v článku.

Riadna starostlivosť o dieťa ako základ pre priznanie rodičovského príspevku v roku 2022

Riadnou starostlivosťou o dieťa sa podľa zákona o rodičovskom príspevku rozumie starostlivosť poskytovaná dieťaťu v záujme všestranného fyzického vývinu a psychického vývinu dieťaťa, najmä:

 • primeraná výživa dieťaťa,
 • hygiena dieťaťa,
 • výchova dieťaťa,
 • dodržiavanie preventívnych prehliadok dieťaťa podľa zákona č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti.

Podmienka riadnej starostlivosti o dieťa je splnená, ak oprávnená osoba zabezpečuje riadnu starostlivosť o dieťa osobne alebo inou plnoletou fyzickou osobou alebo právnickou osobou.

Do akého veku dieťa možno poberať rodičovský príspevok v roku 2022?

Poberať rodičovský príspevok sa smie len do zákonom určeného veku dieťaťa. Podľa zákona o rodičovskom príspevku sa dieťaťom rozumie:

 • do troch rokov veku,
 • do šiestich rokov veku, ktoré má dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav,
 • do šiestich rokov veku, ktoré je zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov, najdlhšie tri roky od právoplatnosti prvého rozhodnutia o zverení dieťaťa do starostlivosti tej istej oprávnenej osobe.
Prečítajte si tiež

Nárok na rodičovský príspevok tak zaniká od prvého dňa kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom dieťa dovŕšilo vek troch rokov, resp. šesť rokov pri jeho nepriaznivom zdravotnom vývoji.

Rodičovský príspevok však nie je jedinou platbou, ktorú možno od štátu v súvislosti s dieťaťom dostať. Oprávnená osoba si môže uplatňovať napríklad daňový bonus na dieťa (za splnenia podmienok uvedených v zákone č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov).

Čerpanie rodičovského príspevku na viac detí v roku 2022

V praxi sa často stáva, že jedna oprávnená osoba sa stará o viac detí do 3 rokov veku, resp. do 6 rokov veku pri nepriaznivom vývoji dieťaťa. Ide napríklad o situáciu, kedy majú rodičia jedno dieťa vo veku 2,5 roka a druhé dieťa má 1 rok.

Prečítajte si tiež

V takomto prípade vzniká nárok iba na jeden rodičovský príspevok, ktorý môže byť priznaný iba jednej oprávnenej osobe. Z uvedeného vyplýva, že v takomto prípade nemôže rodičovský príspevok na jedno dieťa čerpať matka a na druhé dieťa ho bude čerpať otec – takáto situácia je vylúčená. Štát vyplatí iba jeden rodičovský príspevok a iba jednej oprávnenej osobe.

Podľa zákona o rodičovskom príspevku nastáva odlišná situácia v prípade, ak sa oprávnená osoba stará o dve a viac súčasne narodených detí. Viac informácií je popísaných ďalej v tomto článku.

Kedy nevzniká nárok na rodičovský príspevok v roku 2022

V zákone o rodičovskom príspevku sú uvedené aj prípady, kedy nárok na priznanie rodičovského príspevku nevzniká:

 • ak je rodič maloletý a nemá priznané rodičovské práva a povinnosti podľa osobitného predpisu,
 • ak sa oprávnená osoba a dieťa zdržiavajú v štáte, ktorý nie je členským štátom Európskej únie, zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore alebo Švajčiarskou konfederáciou počas pobytu v tomto štáte oprávnená osoba nie je verejne zdravotne poistená v Slovenskej republike,
 • ak aspoň jedna z oprávnených osôb má nárok na materské alebo obdobnú dávku ako materské v členskom štáte a suma materského alebo tejto obdobnej  dávky je vyššia ako suma rodičovského príspevku,
 • ak štát, ktorý nie je členským štátom, vypláca obdobnú dávku ako rodičovský príspevok alebo materské,
 • oprávnenej osobe, ktorá je rodičom ďalšieho dieťaťa, ktoré je zverené do osobnej starostlivosti druhého rodiča, do náhradnej osobnej starostlivosti, do pestúnskej starostlivosti alebo starostlivosti fyzickej osoby, ktorú určil súd nariadením predbežného opatrenia, alebo do starostlivosti budúcich osvojiteľov, alebo je v osobnej starostlivosti poručíka, a na zabezpečenie riadnej starostlivosti o toto dieťa sa poskytuje rodičovský príspevok.

Výška rodičovského príspevku v roku 2022

Výška rodičovského príspevku je naviazaná na sumu životného minima. So zvyšovaním životného minima na rok 2022 sa tak zvyšuje aj rodičovský príspevok na tento rok.

V roku 2022 je výška rodičovského príspevku v sume:

 • 280,00 € mesačne, alebo
 • 383,80 € mesačne, ak sa oprávnenej osoba, ktorá o rodičovský príspevok požiadala, pred vznikom nároku na rodičovský príspevok  vyplácalo z dôvodu starostlivosti o toto dieťa materské alebo obdobná dávka v členskom štáte.

Suma rodičovského príspevku sa však môže aj zvýšiť alebo znížiť, a to v týchto prípadoch:

 • ak sa oprávnená osoba stará o dve a viac súčasne narodených detí (napríklad dvojičky, trojičky,...) – v takomto prípade sa výška rodičovského príspevku zvyšuje o 25 % za každé súčasne narodené dieťa,
 • ak oprávnená osoba nedbá najmenej tri po sebe nasledujúce kalendárne mesiace o riadne plnenie povinnej školskej dochádzky ďalšieho dieťaťa v jej starostlivosti – v takomto prípade sa výška rodičovského príspevku znižuje o 50 %,
 • ak sa oprávnenej osobe vypláca za celý kalendárny mesiac materské alebo obdobná dávka ako materské v členskom štáte v sume nižšej ako je suma rodičovského príspevku, tak rodičovský príspevok je počas tohto obdobia určený ako rozdiel medzi sumou rodičovského príspevku a nižšou sumou materského alebo obdobnej dávky ako materské v členskom štáte.
Článok pokračuje pod reklamou

Výhodou pri rodičovskom príspevku v roku 2022 je, že oprávnená osoba má nárok na výšku rodičovského príspevku za celý kalendárny mesiac aj v prípade, ak sú splnené podmienky na jeho priznanie len za časť mesiaca.

Ďalšou výhodou je aj to, že suma rodičovského príspevku sa upravuje vždy 1. januára kalendárneho roka v závislosti od úpravy sumy životného minima.

Výška rodičovského príspevku v roku 2022 – tabuľka

Zdroj: Vlastné spracovanie
Rodičovský príspevok Oprávnená osoba
nepoberajúca materské pred rodičovským príspevkom poberajúca materské pred rodičovským príspevkom
Základná suma 280,00 € 383,80 €
Pri dvojičkách 350,00 € 479,75 €
Pri trojičkách 420,00 € 575,70 €
Pri nedodržaní školskej dochádzky ďalšieho dieťaťa 140,00 € 191,90 €

Žiadosť o rodičovský príspevok v roku 2022

Priznanie rodičovského príspevku nie je samozrejmosť, a tak musí oprávnená osoba podať žiadosť o rodičovský príspevok v roku 2022 (aktuálne spôsoby a kontakty si radšej vždy preverte na stránkach úradu práce):

 • písomne – osobne odovzdať na miestne príslušný Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, resp. žiadosť odovzdať poštou, alebo
 • e-mailom na e-mailovú stránku Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, alebo
 • elektronicky prostredníctvom portálu slovensko.sk, pričom treba disponovať kvalifikovaným elektronickým podpisom.

Žiadosť o rodičovský príspevok má päť strán, pričom treba vyplniť základné údaje o žiadateľovi, jeho sociálne postavenie (zamestnanec, nezamestnaný, atď.),  údaje o dieťati, na ktoré sa uplatňuje rodičovský príspevok, spôsob výplaty príspevok, ale napríklad aj údaje o druhej oprávnenej osobe (o druhom rodičov alebo manželovi rodiča) a jej sociálne postavenie.

Ako prílohu k žiadosti je potrebné doložiť napríklad rodný list dieťaťa (od roku 2022 by to však už nemalo byť potrebné), čestné vyhlásenie k rodičovskému príspevku vo veci poberania materského druhým rodičom dieťaťa, vyhlásenie o bydlisku, a iné.

Pozor: žiadosť o rodičovský príspevok je možné podať aj spätne za obdobie najviac šiestich mesiacov.

Výplata rodičovského príspevku v roku 2022

Výplata rodičovského príspevku:

 • je v rukách miestne príslušného Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny.
 • je realizovaná mesačne pozadu, a to najneskôr do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom oprávnená osoba splnila podmienky nároku na rodičovský príspevok
 • sa poukazuje oprávnenej osobe na účet v banke, resp. v pobočne zahraničnej banky v Slovenskej republike alebo na žiadosť oprávnenej osoby v hotovosti
 • sa nerealizuje do štátu, ktorý nie je členským štátom Európskej únie.

Príklad na výplatu rodičovského príspevku za rok 2022:

Anna býva v Považskej Bystrici a má nárok na rodičovský príspevok od februára 2022 (žiadosť si podala ešte v čase poberania materského). Keďže sa jej narodilo iba jedno dieťa a pred nárokom na rodičovský príspevok poberala aj materské, tak má nárok na sumu 383,80 €. Príspevok za február jej na účet vyplatí Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Považská Bystrica, a to najneskôr do 31. marca 2022.

Rodičovský príspevok a práca v roku 2022

Vyplácanie rodičovského príspevku nijako neovplyvňuje fakt, že oprávnená osoba pracuje či už na trvalý pracovný pomer, dohodu o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru alebo podniká.

Oprávnenej osobe je tak dovolené pracovať a dosahovať príjmy, avšak stále musí byť zachovaná podmienka, že dieťa dostáva riadnu starostlivosť.

Jednou z výhod pri podnikaní popri poberaní rodičovského príspevku je aj to, že oprávnená osoba počas tohto obdobia neplatí preddavky do zdravotnej poisťovne. Odvody do Sociálnej poisťovne však platiť musí. Viac o odvodoch počas poberania rodičovského príspevku sa dočítate v článku Odvody počas materskej a rodičovskej dovolenky.

Rodičovský príspevok a nezdaniteľná časť základu dane na manželku/manžela v roku 2022

Osoby poberajúce rodičovský príspevok v roku 2022 môžu riešiť aj otázku uplatnenia nezdaniteľnej časti základu dane na manželku/manžela v roku 2022. Ide o daňové zvýhodnenie pre manželov, pričom musia byť splnené určité podmienky ako napríklad výška základu dane manžela, vlastný príjem manželky alebo staranie sa o dieťa do 3 rokov veku (resp. v niektorých prípadoch do 6 rokov veku).

Prečítajte si tiež

Téma rodičovského príspevku a nezdaniteľnej časti základu dane na manželku/manžela sa pretína v prípade určenia, či sa do vlastného príjmu manželky/manžela zahŕňa aj vyplatený rodičovský príspevok. Ako sme už vyššie v článku uviedli, rodičovský príspevok je štátna sociálna dávka, a teda sa do vlastného príjmu manželky/manžela nezahŕňa.

Viac podrobných informácii si prečítajte v článku Nezdaniteľná časť základu dane na manželku (manžela) v roku 2021.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Dobrovoľné sociálne poistenie

Občan sa môže zabezpečiť v prípade neočakávaných situácií platením dobrovoľného sociálneho poistenia. Aká je jeho výška a ktoré z balíkov si občania môžu vybrať, sa dočítate v článku.

OČR cez prázdniny 2024: aké sú podmienky a kto má nárok?

Ktorí rodičia môžu o ošetrovné požiadať, na ako dlho a čo to znamená z hľadiska ich príjmu? Podstatné informácie aj žiadosť na stiahnutie.

Dávka (podpora) v nezamestnanosti pre majiteľa firmy

Podnikanie a poberanie dávky v nezamestnanosti. Je možné, aby sa tieto dva pojmy kryli? Môže spoločník, príp. konateľ s.r.o. či SZČO obdobie bez príjmu preklenúť dávkou v nezamestnanosti?

Maximálna dávka v nezamestnanosti a dávka garančného poistenia od 1.7.2024

Od 1. júla 2024 platí nová maximálna suma dávky v nezamestnanosti. Týkať sa bude len nových žiadateľov, ktorí splnili podmienky a dosahujú maximálny vymeriavací základ. Mení sa aj maximálna dávka garančného poistenia.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky