Ako využiť rekreačné poukazy na detský tábor

Príspevky na rekreáciu od zamestnávateľa je možné využiť aj inak než na dovolenku. Rodičia nimi môžu uhradiť aj detský tábor. Kedy a za akých podmienok?

Detský tábor ako jedna z možností využitia rekreačného poukazu

 Príspevky na rekreáciu sú upravené zákonom č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákonník práce“ v príslušnom tvare). Jedným z účelov, na ktorý môže zamestnanec využiť svoj príspevok sú aj organizované viacdenné aktivity a zotavovacie podujatia počas školských prázdnin na území Slovenskej republiky pre dieťa zamestnanca (Zákonník práce, § 152a ods. 4 písm. d)).

Aby mohol byť príspevok na rekreáciu použitý pre deti zamestnanca, musia byť splnené všetky nasledujúce podmienky:

  1. musí ísť o organizované viacdenné aktivity alebo zotavovacie podujatia,
  2. tieto aktivity alebo podujatia musia prebiehať počas školských prázdnin a
  3. tieto aktivity alebo podujatia sa musia uskutočňovať na Slovensku.

V prípade, ak by čo i len jedna z vyššie uvedených podmienok nebola splnená, zamestnancovi zamestnávateľ na takéto aktivity jeho dieťaťa nemusí prispieť. 

Na jednodňový detský tábor nie je možné použiť príspevok na rekreáciu (rekreačný poukaz). Musí ísť o viacdennú aktivitu alebo podujatie, teda o najmenej dvojdňový detský tábor. Ak teda dieťa navštevuje tábor napríklad od 08:00 do 16:00 počas najmenej dvoch dní, je možné naň uplatniť príspevok na rekreáciu. Podmienku prenocovania v detskom tábore na to, aby naň bolo možné použiť príspevok, Zákonník práce neustanovuje.

Viacdenné detské tábory (resp. prázdninové tábory pre deti) organizované na Slovensku sú v praxi klasickým príkladom aktivít, na ktoré môže zamestnanec príspevok využiť.

Aktivity alebo podujatia pre deti môžu prebiehať počas ktorýchkoľvek prázdnin, teda nielen počas letných prázdnin, ale napríklad aj počas jarných, veľkonočných, jesenných, vianočných prázdnin. Naopak, ak by vaše dieťa išlo do školy v prírode organizovanej školou počas obdobia vyučovania, na takéto aktivity príspevok zamestnávateľa na rekreáciu nemožno použiť, keďže neprebieha počas prázdnin.

Zamestnaní rodičia majú od januára 2020 možnosť požiadať aj o príspevok pre športovú aktivitu dieťaťa. Informácie o tom, za aký podmienok a v akej výške nájdete v článku Športové poukazy - príspevok zamestnávateľa na šport dieťaťa od roku 2020

Kto má nárok na rekreačný poukaz (príspevok) na detský tábor

Podľa Zákonníka práce má na požiadanie zamestnanca povinnosť poskytnúť mu príspevok (poukaz) na rekreáciu len ten zamestnávateľ, ktorý zamestnáva viac ako 49 zamestnancov. Zároveň platí, že nárok na príspevok na rekreáciu má len ten zamestnanec, ktorý je vo vzťahu k zamestnávateľovi v pracovnom pomere (teda na pracovnú zmluvu, nie na dohodu o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru) a ktorého pracovný pomer u zamestnávateľa trvá nepretržite najmenej 24 mesiacov.

Prečítajte si tiež

Ak jedna z týchto podmienok týkajúca sa počtu zamestnancov zamestnávateľa alebo doby trvania pracovného pomeru nie je splnená, zamestnancovi nevzniká nárok na príspevok a zamestnávateľ nie je povinný mu ho poskytnúť. Podrobnejšie informácie o tom, ako sa posudzujú jednotlivé podmienky poskytnutia príspevku na rekreáciu, si môžete prečítať v článku Rekreačné poukazy v roku 2020.

Aká je suma rekreačného poukazu (príspevku) na detský tábor

Zamestnávateľ prispieva zamestnancovi na rekreáciu vo výške 55 % oprávnených výdavkov, najviac však v sume 275 eur za kalendárny rok. Z toho nepriamo vyplýva, že zamestnávateľ prispieva zamestnancovi na oprávnené výdavky v sume najviac 500 eur za kalendárny rok, pretože 55 % z 500 eur je presne 275 eur. Napríklad ak má letný tábor pre deti cenu 200 eur, zamestnávateľ naň zamestnancovi prispeje sumou 110 eur a zvyšných 90 eur z hodnoty tohto tábora pre deti je povinný uhradiť sám zamestnanec.

V tejto súvislosti je dôležité si uvedomiť, že maximálna hodnota 500 eur za kalendárny rok zahŕňa v sebe všetky druhy oprávnených výdavkov, na ktoré je možné použiť príspevok na rekreáciu. Zahŕňa sa sem teda nielen hodnota detských táborov, ale aj hodnota víkendových pobytov a iných služieb cestovného ruchu spojených s prenocovaním na najmenej dve noci.

Napríklad, ak by zamestnanec bol začiatkom januára 2019 na rekreácii vo Vysokých Tatrách v hodnote 500 eur a zamestnávateľ by mu na ňu prispel, tak pre tento rok by si tento zamestnanec svoj príspevok na rekreáciu už vyčerpal. Ak by deti tohto zamestnanca išli počas letných prázdnin do letného tábora, zamestnávateľ by mu už na tieto aktivity pre jeho deti nebol povinný prispieť, pretože už mu na jeho rekreácie v roku 2019 prispel vo výške 275 eur (55 % z 500 eur), čo je maximálna výška príspevku zamestnávateľa za celý kalendárny rok.

Do akého veku je rekreačný poukaz na detské tábory možné využiť

Príspevok na detský tábor je možné od zamestnávateľa získať len na dieťa navštevujúce základnú školu alebo niektorý z prvých štyroch ročníkov gymnázia s osemročným vzdelávacím programom (Zákonník práce, § 152a ods. 4 písm. d)). Príspevok na detský tábor je tak možné získať pre deti vo veku približne do 15 rokov (v závislosti od toho, ako im „vychádzajú roky“).

Ktorí rodičia môžu príspevok (poukaz) použiť na detské tábory

Zákonník práce dovoľuje čerpať príspevok na detský tábor pre:

  • vlastné dieťa zamestnanca,
  • dieťa zverené zamestnancovi do náhradnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu,
  • dieťa zverené zamestnancovi do starostlivosti pred rozhodnutím súdu o osvojení alebo
  • iné dieťa žijúce so zamestnancom v spoločnej domácnosti.

Veľa rôznorodých situácií môže v praxi nastať práve v súvislosti s posledným bodom, podľa ktorého môže od zamestnávateľa získať príspevok na detský tábor aj ten zamestnanec, ktorý žije s dieťaťom v spoločnej domácnosti, no nie je jeho vlastné, nie je mu zverené náhradnej starostlivosti a nie je mu zverené do starostlivosti ani pred rozhodnutím súdu o osvojení.

V praxi môže ísť o situáciu, keď v spoločnej domácnosti žije rozvedený rodič s dieťaťom a partnerom/partnerkou. Aj on/ona môže využiť príspevok na rekreáciu na detský tábor pre dieťa, ktoré nie je jeho/jej vlastné. Môže ísť aj o prípad, keď dieťa žije v jednej domácnosti so svojimi starými rodičmi, ktorí sa oň starajú. Ak starí rodičia ešte pracujú, môžu pre svojho vnuka alebo vnučku získať od zamestnávateľa príspevok na detský tábor.

Článok pokračuje pod reklamou

Príspevok (rekreačný poukaz) na detský tábor pre matku na materskej/rodičovskej dovolenke

Matky na materskej dovolenke alebo rodičovskej dovolenke, ktoré už majú staršie deti, tiež môžu svojho zamestnávateľa požiadať o poskytnutie príspevku na rekreáciu a použiť ho napríklad na detský tábor pre svoje deti. Čerpaním materskej a rodičovskej dovolenky pracovný pomer nijakým spôsobom nezaniká a tieto zamestnankyne sú počas čerpania materskej a rodičovskej dovolenky stále riadnymi zamestnankyňami.

Zákonník práce v ustanoveniach o príspevkoch na rekreáciu nijakým spôsobom nevylučuje to, aby mohla o príspevok požiadať aj matka na materskej alebo rodičovskej dovolenke. Ak spĺňa všeobecné podmienky poskytnutia nároku na príspevok na rekreáciu a použije ho na oprávnené výdavky, zamestnávateľ je povinný jej ho poskytnúť.

Aké sú možnosti čerpania príspevku na detský tábor

Príspevok od zamestnávateľa na detský tábor sa môže poskytovať dvoma formami:

  • prostredníctvom rekreačného poukazu,
  • preplácaním účtovných dokladov.

O forme poskytovania príspevku však rozhoduje sám zamestnávateľ. V závislosti od formy poskytnutia príspevku na rekreáciu (resp. na detský tábor) sa odlišne postupuje pri čerpaní a prípadnom vyúčtovávaní tohto príspevku.

Poskytovanie príspevku formou rekreačného poukazu

V prípade, že zamestnávateľ poskytuje príspevky na rekreáciu formou rekreačného poukazu, je možné ho použiť aj na úhradu ceny za detský tábor. Pri tejto forme zamestnávateľ jednoducho zamestnancovi dá rekreačný poukaz vo forme elektronickej čipovej karty. Ňou zamestnanec zaplatí organizátorovi letného táboru podobne, ako keby platil v obchode bežnou platobnou kartou. Žiadne doklady v súvislosti s detským táborom zamestnanec nemusí zamestnávateľovi predkladať.

Pri tomto spôsobe poskytovania príspevku je však podmienkou to, že organizátor detského tábora musí rekreačné poukazy ako platobné prostriedky akceptovať (musí mať uzatvorenú dohodu s firmou vydávajúcou rekreačný poukaz). V opačnom prípade rekreačným poukazom u tohto organizátora detského tábora nezaplatíte. Z tohto dôvodu je potrebné si možnosti úhrady za detský tábor vopred u jeho organizátora preveriť.

Poskytovanie príspevku formou preplácania dokladov

Ak nebol príspevok na rekreáciu poskytnutý prostredníctvom rekreačného poukazu, postup jeho čerpania a vyúčtovania je odlišný. V tomto prípade najskôr zamestnanec za detský tábor zaplatí z vlastných prostriedkov. Nevyhnutné je, aby mu organizátor detského táboru vystavil účtovný doklad, na ktorom bude uvedené označenie zamestnanca. Viac informácií o náležitostiach tohto dokladu nájdete v našom článku Čo musí obsahovať faktúra (doklad) pre uplatnenie príspevku na rekreáciu. alebo Kto môže zaplatiť rekreáciu, aby zamestnanec mohol využiť príspevok?

Prečítajte si tiež

V ďalšom kroku zamestnanec najneskôr do 30 dní odo dňa skončenia detského tábora predloží svojmu zamestnávateľovi spomínaný účtovný doklad (napríklad faktúru) obsahujúci jeho označenie a preukazujúci úhradu za detský tábor. Následne je zamestnávateľ povinný poskytnúť zamestnancovi príspevok na detský tábor v najbližšom výplatnom termíne určenom na výplatu mzdy, ak sa zamestnávateľ nedohodne so zamestnancom inak. Na výplatnej páske tak potom zamestnanec uvidí aj kladnú sumu vo výške 55 % z ceny detského tábora ako príspevok jeho zamestnávateľa na detský tábor.

Informácie o poskytovaní príspevkov na rekreáciu a ich preplatení, či poskytovaní rekreačných poukazov, ktoré by mali vedieť účtovníci nájdete v článku Rekreačné poukazy – tabuľka pre účtovníka

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Norbert Seneši
Norbert Seneši

Absolvent odboru Účtovníctvo a audítorstvo na Ekonomickej univerzite v Bratislave a odborník na témy z oblasti účtovníctva, daní a podnikateľského prostredia a je externý spolupracovník v spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o.


Rekreačné poukazy (príspevok) v roku 2024

Čo je to rekreačný poukaz, kedy vzniká zamestnancom nárok na rekreačný poukaz (príspevok) v roku 2024? Na čo všetko je možné rekreačný poukaz použiť?

Podvod pri sprostredkovaní práce: falošné personálne agentúry žiadajú poplatky

Za sprostredkovanie práce sa nikdy nikomu neplatí, no podvodníci opäť zneužívajú nevedomosť a dôveru ľudí. Na čo dať pozor a ako nenaletieť?

Odvody z dohody v roku 2023

Akú výšku odvodov zaplatia dohodári v roku 2023? Aké odvodové zaťaženie prináša nová dohoda na výkon sezónnej práce? Prinášame prehľadné tabuľky výšky odvodov.

Pracovný inzerát, ktorý zaujme na prvý pohľad: inšpirácia z praxe

Zaujať budúceho zamestnanca v „mori“ inzerátov nie je jednoduché. Inšpirovať sa možno firmami, ktorých pracovné ponuky udreli do očí už v popise pracovnej pozície.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky