Rekreačné poukazy v praxi – najčastejšie otázky

Vy sa pýtate, my spolu s odborníkmi odpovedáme. V rámci našej poradne Podnikajte s odborníkmi ste nám zaslali otázky k rekreačným poukazom. Odpovedali na ne Dagmar Bednáriková a Alica Orda Oravcová zo Slovenskej komory daňových poradcov.

Ako dlho musí byť zamestnanec zamestnaný vo firme, aby mu bol rekreačný pobyt preplatený? Musí mať pracovnú zmluvu na dobu neurčitú?

Dagmar Bednáriková, SKDP: Zákon hovorí o základnej podmienke na deklarovanie príspevku - trvanie pracovného pomeru. Bližšie podmienky neurčuje. Znamená to, že môže ísť o pracovný pomer na dobu neurčitú, ale aj na dobu určitú,  pracovný pomer na plný úväzok alebo aj na skrátený pracovný čas  (v prípade kratšieho úväzku s príslušnými dopadmi). Jedinou podmienkou je nepretržitosť trvania pracovného pomeru v ustanovenej dobe 24 mesiacov, čiže dva roky.

Odkedy sa rátajú dva odpracované roky? Má na rekreačný poukaz, resp. príspevok na rekreáciu nárok zamestnanec, ktorý síce vo firme pracuje viac ako dva roky, ale najskôr mal zmluvu na dobu určitú a novú zmluvu má len osem mesiacov?

Dagmar Bednáriková: Odpracované roky na poskytnutie príspevku sa posudzujú vždy ku dňu začatia rekreácie. Takže nárok na príspevok má zamestnanec vtedy, ak ku dňu začatia pobytu je v pracovnom pomere nepretržite minimálne 24 mesiacov. Ak má pokračovanie pracovného pomeru charakter  dodatku k pôvodnej pracovnej zmluve, pracovný pomer trvá nepretržite. Ak sa pracovný pomer obnovuje v zmenenej forme, ale bez prestávky, čo i len jeden deň, napríklad z doby určitej na dobu neurčitú, tak vtedy zamestnanec podmienku spĺňa.

Akým spôsobom si má nárokovať na preplatenie rekreácie SZČO?

Dagmar Bednáriková: SZČO nemá nárok na preplatenie dovolenky. Má ale právo na zníženie svojho základu dane v sume 55% výdavkov na rekreáciu. Proces je v princípe rovnaký ako v prípade klasických zamestnávateľov. Teda musí ísť výhradne o domáci pobyt  spojený  s dvoma prenocovaniami, musí existovať faktúra z hotela alebo ubytovacieho zariadenia s menom SZČO a okrem toho SZČO nesmie získať príspevok na rekreáciu v pozícii zamestnanca. Doba vykonávania podnikateľskej činnosti musí byť najmenej dvojročná. Do daňovo efektívnych výdavkov si môže uplatniť 55% oprávnených výdavkov na rekreáciu, maximálne však sumu 275 Eur.

Môžu žiadať o rekreačný poukaz (príspevok na rekreáciu) aj zamestnanci na materskej/rodičovskej dovolenke?

Dagmar Bednáriková: Zákon nepodmieňuje nárok na príspevok momentálnym statusom zamestnanca. Oprávnenie využiť príspevok na rekreáciu môžu aj tí, ktorí sú na materskej alebo rodičovskej dovolenke, na neplatenom voľne alebo sú práceneschopní a pod.

Kde všade je možné využiť rekreačný poukaz?

Alica Orda Oravcová, SKDP: Využitie rekreačných poukazov závisí od konkrétneho emitenta rekreačných poukazov a jeho akceptačnej siete. Preto odporúčam zamestnávateľom ako aj zástupcom zamestnancom, ktorí budú so zamestnávateľom vyjednávať podmienky poskytovania rekreačných poukazov, aby si preverili akceptačnú sieť poskytovateľa rekreačných poukazov. Mám vedomosť, že v prípade, ak majú zamestnanci záujem o využitie rekreačných poukazov v zariadení, ktoré nie je v akceptačnej sieti, požiadajú emitenta o jeho doplnenie a emitent vstúpi do obchodných rokovaní s ubytovacím zariadením a zväčša sa dohodne spolupráca.

Je možné uplatniť príspevok na rekreáciu aj s osobou žijúcou v jednej domácnosti, ak ide o partnera/partnerku, ale nie manžela/manželku?

Alica Orda Oravcová: Áno, Zákonník práce definuje osoby, na ktoré je možné využiť príspevok na rekreáciu. Takouto osobou je aj iná osoba žijúcu so zamestnancom v spoločnej domácnosti, ktorá sa so zamestnancom zúčastňuje na rekreácii. Zamestnanec, ktorý vynaložil prostriedky na rekreáciu pre seba a jeho priateľku, s ktorou žije v spoločnej domácnosti, predloží zamestnávateľovi spolu s účtovným dokladom čestné písomné vyhlásenie, že osoba (meno, priezvisko, dátum narodenia) žije so zamestnancom v spoločnej domácnosti.

Ak na dovolenku idú manželia a každý má iného zamestnávateľa, musia mať dve faktúry alebo môže byť aj jedna spoločná? Ak jedna spoločná, preplatí zamestnávateľ každému z manželského páru 55%?

Prečítajte si tiež

Dagram Bednáriková: Nárok na príspevok na rekreáciu má každý zamestnanec (okrem kategórie tzv. dohodára), ktorý spĺňa zákonné  podmienky.  Znamená to, že ak každý z manželov spĺňa zákonom stanovené kritériá, oprávnenie môže využiť každý z nich u svojho zamestnávateľa. Pri posudzovaní tohto dopytu je zároveň dôležité, kto je uvedený na účtovnom doklade. Nemôžu byť uvedení obaja. Ak si chcú uplatniť nárok obidvaja jednotlivo, musí mať každý z nich účtovný doklad so svojim  menom.

Má zamestnanec nárok na to, aby mu zamestnávateľ preplatil aj viacero pobytov v priebehu roka, ak budú v súčte do sumy 500 eur?

Dagmar Bednáriková: Zákon nehovorí o frekvencii čerpania príspevku. Môže sa využiť aj viackrát do roka na viacero pobytov. Zamestnávateľ preplatí všetky pobyty, maximálne  však do výšky 55 percent preukázaných výdavkov zo všetkých dokladov za daný rok (najviac do výšky 275 eur).

Ak sú náklady na pobyt vyššie ako 500 €, napríklad pobyt stál 580 €, mám nárok na preplatenie 55 % zo sumy pobytu alebo zo sumy 500 eur?

Dagmar Bednáriková: Z dikcie zákona je zrejmé, že zamestnávateľ je povinný poskytnúť  príspevky na rekreáciu v rozsahu a za podmienok ustanovených Zákonníkom práce.  Ten vymedzuje sumu povinných príspevkov  maximálne  do výšky 55 % oprávnených výdavkov, v absolútnej sume najviac 275 eur ročne. Na dobrovoľnej báze môže vyplatiť aj viac ako 55 % oprávnených výdavkov s tým, že takto vyplatené príspevky  nie sú daňovým výdavkom zamestnávateľa (ak tak nie je dohodnuté v kolektívnej zmluve a pod.). Z pohľadu zamestnanca sa stávajú zdaniteľným príjmom, z ktorého musí platiť aj odvody.

Ak zamestnanec prinesie zamestnávateľovi faktúru za ubytovanie a priloží aj bločky z wellness, skipass a podobne, musí zamestnávateľ preplatiť 55 % aj z týchto nákladov?

Dagmar Bednáriková: Zákon medzi oprávnené výdavky zaraďuje aj iné služby súvisiace s ubytovaním, napr. vstup do bazéna, fitnescentra, účet za welness a podobne, ak sú uvedené na jednom doklade -  faktúre resp. účtovnom doklade. Preplatenie extra aktivít mimo účtu za pobyt prostredníctvom bločkov nie je možné. Oprávnenými výdavkami na preplatenie príspevku sú výdavky uvedené na účtovnom doklade.

Článok pokračuje pod reklamou

K akému dátumu sa posudzuje počet zamestnancov, aký je výpočet a kto sa započítava? Čo v prípade sezónnych prác – ak má napríklad firma počas roka viac ako 50 zamestnancov ale k 31.12. menej ako 50 zamestnancov?

Alica Orda Oravcová: Pre účely povinného nároku zamestnancov na rekreačné poukazy Zákonník práce presne definuje výpočet počtu zamestnávaných zamestnancov, ktorým je priemerný evidenčný počet zamestnancov za predchádzajúci kalendárny rok. K predmetnému prepočtu zverejnil portál podnikajte.sk usmernenie, v ktorom je presne definovaný postup pri výpočte priemerného evidenčného počtu zamestnancov.

Je vyhovujúcim dokladom na preplatenie aj doklad z ERP, kde bude napísané meno zamestnanca (nie rukou, ale systémom vložený a vytlačený údaj)?

Alica Orda Oravcová: Neodporúčam takto postupovať. Odporúčam vyžiadať si účtovný doklad (niektoré ubytovacie zariadenia vydávajú aj faktúry) s uvedením mena zamestnanca a prostredníctvom ERP bude zaevidovaná úhrada faktúry, resp. bude sa priamo odvolávať na predmetný doklad. V prípade, ak zamestnávateľovi predložíte účtovný doklad s ručne dopísaným menom zamestnanca, bude mať zamestnávateľ právo na odmietnutie preplatenia takéhoto dokladu.

Prečítajte si tiež

Dagmar Bednáriková: Pokiaľ ide o preplatenie príspevku na ubytovanie resp. balíček pobytu na základe dokladu z ERP, akceptovateľný ako doklad pre účely príspevku je len za predpokladu, že súčasťou výstupných údajov z ERP bude aj konkrétne meno zamestnanca. Zákon presne vymedzuje pojem účtovný doklad. Ten musí spĺňať isté zákonné predpoklady. Teda musí obsahovať meno, cenu pobytu, termín a ostatné náležitosti účtovného dokladu. Ubytovacie zariadenia nie sú povinné vystavovať faktúru fyzickým osobám.

Rozhoduje o forme príspevku na rekreáciu zamestnávateľ alebo zamestnanec? Môže zamestnávateľ odmietnuť preplatiť zamestnancovi faktúru za ubytovanie, ak využíva služby niektorej zo spoločností vydávajúce rekreačné poukazy?

Alica Orda Oravcová: O forme príspevku na rekreáciu rozhoduje zamestnávateľ, a to či poskytuje rekreačné poukazy ako také alebo či bude preplácať účtovné doklady. Toto rozhodnutie zamestnávateľ uvádza vo svojej vnútropodnikovej smernici. Vo vnútropodnikovej smernici zamestnávateľ uvádza postup, lehoty, formu a ďalšie podrobnosti poskytovania rekreačných poukazov. Uvedené vyplýva priamo zo Zákonníka práce, ktorý dáva zamestnávateľovi možnosť rozhodnúť sa pre rekreačné poukazy. Ak má zamestnanec nárok na príspevok, zamestnávateľ prijme a preplatí účtovný doklad v súlade so svojimi internými predpismi, resp. kolektívnymi zmluvami, resp. poskytne zamestnancovi rekreačný poukaz. O tom, či zamestnancovi bude poskytnutý rekreačný poukaz alebo zamestnávateľ bude zamestnancom preplácať účtovné doklady rozhoduje zamestnávateľ rovnako ako je to pri stravovacích poukážkach.

Je možné za účtovný doklad s menom zamestnanca považovať len faktúru? Zamestnanec sa totiž môže ubytovať aj u fyzickej osoby registrovanej na prenájom nehnuteľnosti, no tieto osoby nie sú podnikatelia a nie je ich povinnosťou vystavovať faktúru. Čo v takom prípade?

Alica Orda Oravcová: Zákon stanovil povinnosť zamestnanca predložiť účtovný doklad, ktorého súčasťou musí byť označenie zamestnanca. Faktúra sa v prípade, ak je ubytovaná fyzická osoba, nepodnikateľ, v súlade so zákonom o DPH nevyhotovuje. Preto pre vyúčtovanie nákladov postačuje účtovný doklad tak, ako ho definuje Zákonník práce. 

Prečítajte si tiež

Prípad, ktorý uvádzate však nie je možné využiť z dôvodu definície prenocovania v zákone o podpore cestovného ruchu, ktorý ho definuje nasledovne: prenocovanie fyzickej osoby v zariadení prevádzkovanom ekonomickým subjektom poskytujúcim služby prechodného ubytovania, za ktoré odviedol obci miestnu daň za ubytovanie. Ak by mal zamestnanec záujem o predloženie účtovného dokladu od osoby, ktorá prenajíma byty napríklad od inej osoby, ktorá má príjem podľa §6 ods. 3 zákona o dani z príjmov ale táto osoba neplatí daň z ubytovania, podmienka nároku splnená nie je.

Aké výhody/nevýhody plynú zamestnávateľovi, ak sa rozhodne poskytovať príspevok na rekreáciu prostredníctvom firmy, ktorá vydáva poukážky, v porovnaní s priamym preplácaním faktúr zamestnancom?

Alica Orda Oravcová: 

Výhody pre zamestnávateľa:

  • Zamestnávateľ objedná rekreačný poukaz u emitenta na základe žiadosti zamestnanca a informácie o hodnote rekreácie a zaplatí za poukazy. Odovzdá zamestnancovi kartu s elektronickými poukazmi. Tým si splnil svoju povinnosť.
  • Zamestnávateľ nepreveruje, či zamestnanec využil rekreačný poukaz na rekreáciu s osobami, ktoré stanovuje Zákonník práce.
  • Zamestnávateľ nenesie zodpovednosť za správnosť vyhotoveného účtovného dokladu za rekreáciu.
  • Zamestnávateľ nepreveruje, či ubytovacie zariadenie, za prenocovanie zaplatilo daň z ubytovania.

Nevýhody pre zamestnávateľa:

  • V prípade, ak si zamestnávateľ dohodne províziu za rekreačné poukazy s emitentom, platí províziu, ktorá je vo výške 0-3% z objemu poukazov. Poplatok závisí od obchodných rokovaní s emitentom.

Aká je motivácia zamestnávateľa s menším počtom ako 50 zamestnancov dobrovoľne príspevok na rekreáciu poskytovať? Je to daňovo výhodnejšie v porovnaní s inými formami benefitov pre zamestnancov?

Alica Orda Oravcová: V súčasnosti evidujeme veľký záujem o príspevky na rekreáciu aj u zamestnávateľov, ktorých priemerný evidenčný počet zamestnancov nepresiahol 49. Ide totiž o ďalší benefit, ktorý môže zamestnancovi prispieť k jeho pracovnej pohode a vyššej motivácie. Zároveň je tento príspevok oslobodený od dane a odvodov, ak sú splnené podmienky, preto môže byť poskytnutie tohto benefitu výhodné tak pre zamestnanca ako aj pre zamestnávateľa.   

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Pracovná zmluva – náležitosti a vzor

Čo musí a čo môže obsahovať pracovná zmluva? Prinášame prehľad povinných a nepovinných náležitostí pracovnej zmluvy a jej možný vzor.

Rekreačné poukazy (príspevok) v roku 2024

Čo je to rekreačný poukaz, kedy vzniká zamestnancom nárok na rekreačný poukaz (príspevok) v roku 2024? Na čo všetko je možné rekreačný poukaz použiť?

Otváracie hodiny počas veľkonočných sviatkov 2024

Prehľad otváracej doby jednotlivých reťazcov počas Veľkej noci - od 29.3.2024 do 1.4.2024. Kto (ne)musí prevádzku zatvoriť?

Pracovná zmluva – náležitosti a informovanie o pracovných podmienkach

Zákonník práce upravuje podstatné náležitosti pracovnej zmluvy a povinnosť informovať aj o ďalších podmienkach. Čo musí obsahovať každá pracovná zmluva a o čom môže zamestnávateľ informovať aj mimo nej?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky