Koncesionárske poplatky zamestnávateľov

Kedy je podnikateľ povinný platiť koncesionárske poplatky? Vedeli ste, že legislatívu si k tejto téme dotknuté štátne inštitúcie vykladajú rôznym spôsobom?

Čo sú to koncesionárske poplatky a kto ich platí

Koncesionárske poplatky upravuje zákon č. 340/2012 Z. z. o úhrade za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „zákon o úhrade za služby poskytované RTVS“). V tomto predpise sa hovorí o úhradách za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska, avšak v praxi sa týmto poplatkom častejšie hovorí „koncesionárske poplatky“. Koncesionárske poplatky platia bežní občania ako odberatelia elektriny v domácnosti a po splnení jednej podmienky aj zamestnávatelia. Koncesionárske poplatky slúžia na činnosť Rozhlasu a televízie Slovenska.

Ktorí podnikatelia musia platiť koncesionárske poplatky

Koncesionárske poplatky je povinný platiť zamestnávateľ, ktorý v pracovnom pomere alebo v obdobnom pracovnom vzťahu zamestnáva aspoň troch zamestnancov. Pracovný pomer je vzťah medzi zamestnávateľom a zamestnancom, ktorý sa zakladá pracovnou zmluvou. Pracovným pomerom už ale nie je pracovnoprávny vzťah medzi zamestnancom a dohodárom. V tomto prípade je pracovnoprávnym vzťahom dohoda o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru. Vyplýva to priamo zo zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov. Znamená to, že zamestnávateľ je povinný platiť koncesionárske poplatky vtedy, ak zamestnáva aspoň troch zamestnancov v pracovnom pomere na pracovnú zmluvu bez ohľadu na to, koľko zamestnancov zamestnáva na dohodu. Ak máte napríklad dvoch zamestnancov na pracovnú zmluvu a desať dohodárov, koncesionárske nie ste povinný platiť.

Poplatky začínate platiť vtedy, ak zamestnávate aspoň 3 zamestnancov na pracovnú zmluvu.

Pokiaľ ide o zamestnancov v obdobnom pracovnom vzťahu, tak takých nezamestnávajú podnikatelia, ale orgány štátnej správy. Obdobný pracovný vzťah nie je vyslovene definovaný v žiadnom predpise, ale nepriamo je možné z rôznych predpisov odvodiť, že sa zaň pokladajú pracovné vzťahy štátnych zamestnancov vykonávajúcich prácu v prospech štátnych orgánov (napríklad zamestnanci ministerstva, daňového úradu, úradu práce, policajti, hasiči a iní). Za obdobný pracovný vzťah tieto štátnozamestnanecké vzťahy pokladá napríklad aj zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov, ktorý pri slovnom spojení „obdobný pracovný vzťah“ vo svojej piatej poznámke pod čiarou odkazuje na predpisy upravujúce štátnu službu.

Prečítajte si tiež

V závere článku sa dozviete, že rôzne štátne inštitúcie si inak vykladajú to, ktorí zamestnanci sa započítavajú do počtu zamestnancov na účely platenia koncesionárskych poplatkov. A to je pre podnikateľov skutočnosť, ktorá im spôsobuje veľkú neistotu v plnení si povinností.

Od kedy a do kedy musí podnikateľ platiť koncesionárske poplatky

Od obdobia, kedy podnikateľ začne zamestnávať aspoň troch zamestnancov na pracovnú zmluvu, je povinný platiť koncesionárske poplatky. Koncesionárske poplatky je povinný platiť aj vtedy, ak nemá žiadne rádio alebo televízor, na ktorom by mohol počúvať alebo sledovať vysielanie Rozhlasu a televízie Slovenska (ďalej aj ako „RTVS“).

Podnikateľ koncesionárske poplatky platí:

 • prvýkrát za ten mesiac, na začiatku ktorého (1. deň kalendárneho mesiaca) prvýkrát zamestnával aspoň 3 zamestnancov na pracovnú zmluvu,
 • poslednýkrát za ten mesiac, na začiatku ktorého (1. deň kalendárneho mesiaca) poslednýkrát zamestnával aspoň 3 zamestnancov na pracovnú zmluvu.

Podnikateľ má napríklad dvoch zamestnancov v pracovnom pomere a od 18.09.2018 zamestná na pracovnú zmluvu aj tretieho zamestnanca. Podnikateľovi vzniká povinnosť platiť koncesionárske poplatky až od 01.10.2018 (prvýkrát ich zaplatí za október). Predpokladajme, že zamestnávateľ s novým zamestnancom nie je spokojný a v skúšobnej dobe s ním k 26.11.2018 ukončí pracovný pomer. Od tohto dátumu bude zamestnávateľ znovu zamestnávať len dvoch zamestnancov na pracovnú zmluvu. Poslednýkrát tento zamestnávateľ zaplatí koncesionárske poplatky za november, ale od 01.12.2018 už koncesionárske poplatky platiť nebude musieť.

Vznik a zánik povinnosti platiť koncesionárske poplatky, či zmenu ich výšky, musíte oznámiť.

Ak podnikateľovi vznikne alebo zanikne povinnosť platiť koncesionárske poplatky, je povinný túto skutočnosť do 30 dní oznámiť a preukázať Rozhlasu a televízii Slovenska. Rovnakú povinnosť má podnikateľ aj vtedy, ak dôjde u neho k zmene sadzby koncesionárskych poplatkov z dôvodu, že začne zamestnávať taký počet zamestnancov, pri ktorom sa už platí vyššia alebo nižšia sadzba koncesionárskych poplatkov. Tieto povinnosti si podnikateľ najjednoduchšie splní elektronicky na stránke Rozhlasu a televízie Slovenska.

Výška koncesionárskych poplatkov pre zamestnávateľa

Výška koncesionárskeho poplatku podnikateľa sa odvíja od toho, koľko zamestnancov v pracovnom pomere zamestnáva na začiatku príslušného mesiaca:

 • 4,64 eura mesačne, ak zamestnáva od 3 do 9 zamestnancov v pracovnom pomere,
 • 18,58 eura mesačne, ak zamestnáva od 10 do 49 zamestnancov v pracovnom pomere,
 • 79,66 eura mesačne, ak zamestnáva od 50 do 249 zamestnancov v pracovnom pomere,
 • 199,16 eura mesačne, ak zamestnáva od 250 do 999 zamestnancov v pracovnom pomere,
 • 464,71 eura mesačne, ak zamestnáva 1 000 a viac zamestnancov v pracovnom pomere.

Zamestnávateľ si môže pri oznamovaní povinnosti začať platiť koncesionárske poplatky vybrať, či chce koncesionárske poplatky platiť mesačne, štvrťročne, polročne alebo ročne. Neskôr je možné túto periodicitu platieb zmeniť oznámením zmeny na stránke Rozhlasu a televízie Slovenska. Pri jednorazovej platbe za štvrťrok, polrok alebo rok, je na určenie sadzby koncesionárskych poplatkov rozhodujúci počet zamestnancov v pracovnom pomere v prvý deň prvého kalendárneho mesiaca tohto obdobia. Napríklad ak budete koncesionárske poplatky platiť štvrťročne, ich výška za celý štvrťrok bude závisieť od počtu zamestnancov v pracovnom pomere k 1. januáru, k 1. aprílu, 1. júlu a k 1. októbru.

Koncesionárske poplatky môžete platiť mesačne, štvrťročne, polročne alebo ročne.

Ak sa podnikateľ rozhodne koncesionárske poplatky platiť mesačne, je povinný ich za príslušný kalendárny mesiac zaplatiť do posledného dňa príslušného kalendárneho mesiaca (napríklad za september 2018 je potrebné ich zaplatiť do 30.09.2018). Ak sa podnikateľ rozhodne koncesionárske poplatky platiť štvrťročne, polročne alebo ročne, je povinný ich zaplatiť do posledného dňa prvého kalendárneho mesiaca príslušného obdobia (napríklad za tretí štvrťrok 2018 je potrebné ich zaplatiť do 31.07.2018). Podrobnosti o čísle účtu a variabilnom symbole používaných pri uhrádzaní koncesionárskych poplatkov nájdete na stránke Rozhlasu a televízie Slovenska.

Zmena výšky koncesionárskych poplatkov

Ak sa zníži počet zamestnancov v pracovnom pomere zamestnávateľa, nárok platiť nižšiu sadzbu koncesionárskych poplatkov vzniká podnikateľovi po oznámení a preukázaní zmeny:

 • ak podnikateľ platí koncesionárske poplatky mesačne – od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po oznámení a preukázaní tejto zmeny,
 • ak podnikateľ platí koncesionárske poplatky štvrťročne, polročne alebo ročne – po oznámení a preukázaní tejto zmeny od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po uplynutí štvrťroka, polroka alebo roka, za ktorý sa platí úhrada.

Ak sa zvýši počet zamestnancov v pracovnom pomere zamestnávateľa, povinnosť platiť vyššiu sadzbu koncesionárskych poplatkov vzniká podnikateľovi:

 • ak podnikateľ platí koncesionárske poplatky mesačne – od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom došlo k zvýšeniu počtu zamestnancov,
 • ak podnikateľ platí koncesionárske poplatky štvrťročne, polročne alebo ročne – od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po uplynutí štvrťroka, polroka alebo roka, za ktorý sa platí úhrada.

Ako môže podnikateľ pri zmene počtu zamestnancov na koncesionárskych poplatkoch ušetriť, ale aj prerobiť

Ako je možné si všimnúť, výška koncesionárskych poplatkov sa u mesačného platiteľa môže meniť každý mesiac. U podnikateľov, ktorí platia koncesionárske poplatky štvrťročne, polročne alebo ročne, sa výška poplatkov môže meniť len raz za štvrťrok, polrok alebo rok. Niekedy môže podnikateľ správnym odhadom budúceho vývoja počtu zamestnancov v pracovnom pomere pri štvrťročnom, polročnom alebo ročnom platení koncesionárskych poplatkov ušetriť nemalé peniaze. Je potrebné ale povedať aj to, že tu do úvahy pripadá aj opačná situácia – riziko, že pri nesprávnom odhade vývoja počtu zamestnancov v pracovnom pomere podnikateľ na koncesionárskych poplatkoch naopak prerobí.

Ak správne odhadnete vývoj počtu zamestnancov, môžete na poplatkoch ušetriť.

Predstavme si, že podnikateľ zamestnáva 9 zamestnancov na pracovnú zmluvu. V súčasnosti platí koncesionárske poplatky mesačne, vo výške 4,64 eura za každý mesiac. Podnikateľ predpokladá, že v polovici januára 2019 príjme do pracovného pomeru nového človeka – desiateho zamestnanca. Zároveň sa podnikateľ od roku 2019 rozhodne pre platenie koncesionárskych poplatkov v ročnej periodicite. Pri určovaní výšky poplatku za celý rok 2019 sa ale bude vychádzať ešte z počtu zamestnancov k 1.1.2019, ktorých k tomuto dátumu bude len 9. Preto za celý rok 2019 podnikateľ zaplatí koncesionárske poplatky vo výške 55,68 eura (12 x 4,64 eura za mesiac). V polovici januára 2019 pribudne podnikateľovi aj desiaty zamestnanec v pracovnom pomere. Keďže podľa zákona o úhrade za služby poskytované RTVS je tento podnikateľ povinný zvýšenú sadzbu koncesionárskych poplatkov platiť až od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po uplynutí súčasného obdobia (teda v tomto prípade od 1. januára 2020), výška poplatku za rok 2019 sa už pre neho nezmení.

Prečítajte si tiež

Ak by tento podnikateľ aj v roku 2019 zostal pri mesačnej periodicite platenia koncesionárskych poplatkov, za január 2019 by síce ešte za deviatich zamestnancov zaplatil 4,64 eura, ale za február až december 2019 by platil za desiatich zamestnancov 18,58 eura mesačne. Za celý rok 2019 by zaplatil na koncesionárskych poplatkoch 209,02 eura (1 x 4,64 eura + 11 x 18,58 eura). Správnym odhadom vývoja počtu zamestnancov a rozhodnutím prejsť na ročnú periodicitu platenia ale tento podnikateľ v roku 2019 na koncesionárskych poplatkoch ušetril 153,34 eura.

U tohto podnikateľa ale mohla nastať aj opačná situácia, kedy by na koncesionárskych poplatkoch prerobil. A to napríklad vtedy, ak by k 1. januáru 2019 zamestnával 10 zamestnancov na pracovnú zmluvu, v priebehu januára až novembra by aspoň jeden z nich u neho skončil (bolo by ich deväť a menej) a jednorazovo by za celý rok 2019 zaplatil vyššiu sadzbu koncesionárskych poplatkov (12 x 18,58 eura = 222,96 eura). V takomto prípade by bola pre podnikateľa výhodnejšia mesačná periodicita platieb koncesionárskych poplatkov.

Článok pokračuje pod reklamou

Pokuty za nezaplatenie koncesionárskych poplatkov

Ak podnikateľ má povinnosť platiť koncesionárske poplatky a nerobí tak (neplatí ich alebo ich neplatí v správnej výške), môže mu Rozhlas a televízia Slovenska uložiť pokutu. Či podnikateľ má alebo nemá povinnosť platiť koncesionárske poplatky, prípadne v akej výške ich má platiť, si vie Rozhlas a televízia Slovenska zistiť. Zákon o úhrade za služby poskytované RTVS totižto umožňuje Rozhlasu a televízii Slovenska požiadať Sociálnu poisťovňu, aby mu poskytla údaje o počte zamestnancov podnikateľa.

Neplatenie koncesionárskych poplatkov váš môže dostať na súd a vyjsť poriadne draho.

Ak Rozhlas a televízia Slovenska zistí, že podnikateľ neplatí koncesionárske poplatky, tak ho najskôr písomne vyzve na zaplatenie koncesionárskych poplatkov a poštovného súvisiaceho s odoslaním tejto výzvy. Ak podnikateľ ani na základe tejto výzvy nezaplatí koncesionárske poplatky v lehote do 30 dní odo dňa jej doručenia, bude povinný zaplatiť Rozhlasu a televízii Slovenska aj pokutu. V tomto prípade je už ale Rozhlas a televízia Slovenska podľa § 10 ods. 5 zákona o úhrade za služby poskytované RTVS povinná neuhradené koncesionárske poplatky spolu s pokutou vymáhať súdnou cestou.

Počet zamestnancov, za ktorých sa mal koncesionársky poplatok platiť Výška pokuty za nezaplatenie koncesionárskeho poplatku
3 – 9 zamestnancov v pracovnom pomere 33 eur
10 – 49 zamestnancov v pracovnom pomere 66 eur
50 – 249 zamestnancov v pracovnom pomere 100 eur
250 – 999 zamestnancov v pracovnom pomere 133 eur
1 000 a viac zamestnancov v pracovnom pomere 166 eur

Aké pokuty uložila RTVS za nezaplatenie koncesionárskych poplatkov v nasledujúcom roku nájdete v článku Premlčanie koncesionárskych poplatkov a pokuty za ich nezaplatenie

Rôzne výklady zákona štátnymi inštitúciami – ktorým sa má riadiť podnikateľ?

Na začiatku nášho článku sme uviedli, že na účely určenia povinnosti platiť koncesionárske poplatky a ich výšky sa u podnikateľa za zamestnancov považujú len zamestnanci v pracovnom pomere. Ide teda len o zamestnancov pracujúcich na základe pracovnej zmluvy, nie dohodárov. Existujú však aj iné interpretácie, ako je táto naša. Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky ako tvorca zákona o úhrade za služby poskytované RTVS, samotný Rozhlas a televízia Slovenska, či slovenské súdy nemajú v tomto jednotný názor.

Pomerne jasné ustanovenie a inštitúcie sa nevedia dohodnúť na tom, ako si ho vykladať.

Dokonca ho aj plynutím času menia, aj keď sporný § 3 písm. b) sa od samotného vyhlásenia zákona o úhrade za služby poskytované RTVS nikdy nemenil.

Ak teda medzi Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky, Rozhlasom a televíziou Slovenska a súdmi Slovenskej republiky existujú rôzne interpretácie jedného, toho istého a nikdy sa nemeniaceho ustanovenia, ktorým výkladom z nich sa má riadiť podnikateľ?  O nejasnostiach v súvislosti koncesionárskych poplatkov ste mohli zahlasovať aj v ankete Byrokratický nezmysel roka 2018.

RTVS si ustanovenie, ktoré sa nikdy nemenilo, raz vykladala tak, potom inak

Dôvodová správa síce nie je žiadnym právne záväzným predpisom, ale je z nej možné porozumieť tomu, ako si jednotlivé ustanovenia vykladal ten, kto ich aj sám tvoril. V tomto prípade Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky. Dôvodová správa k zákonu o úhrade za služby poskytované RTVS z roku 2012 hovorí, že „Sadzba úhrady platiteľa, ktorý je zamestnávateľom sa odvíja od počtu jeho zamestnancov v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu, t. j. do počtu sa nezapočítavajú zamestnanci na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru.“

Rozhlas a televízia Slovenska si od roku 2017 začala 4 roky staré ustanovenie vykladať inak.

Rozhlas a televízia Slovenska minimálne ešte do konca decembra 2016 na svojej internetovej stránke uvádzala, že zamestnanci pracujúci na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru sa nezapočítavajú medzi zamestnancov na účely vzniku povinnosti platiť koncesionárskej poplatky a na účely určenia ich výšky. V priebehu roka 2017 si ale Rozhlas a televízia Slovenska začala zákon o úhrade za služby poskytované RTVS vykladať inak (a je to tak aj doteraz). Na svojej internetovej stránke hovorí, že zamestnanci pracujúci na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru sa medzi týchto zamestnancov už započítavajú.

Ďalšie nejasnosti vyplývajú aj z rozhodnutia súdov v tejto veci. Predovšetkým Krajského súdu v Prešove, ktorý vo svojom uznesení z roku 2016 uvádza, že: „za obdobný pracovný vzťah možno považovať závislú prácu vykonávanú nielen v pracovnom pomere, ale aj na základe iných dohôd vykonávaných mimo pracovného pomeru, avšak upravených výlučne v Zákonníku práce, nakoľko by bolo diskriminačné, ak by boli zvýhodnení pri úhradách za služby verejnosti poskytovaných Rozhlasom a televíziou Slovenska tí zamestnávatelia, ktorí zamestnávajú svojich zamestnancov na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru oproti tým zamestnávateľom, ktorí zamestnávajú zamestnancov v pracovnom pomere.“

Prečítajte si tiež

V roku 2018 zase Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky na infožiadosť Združenia podnikateľov Slovenska odpovedá nasledovné: „Taktiež platí, že do počtu zamestnancov sa nezapočítavajú zamestnanci na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru v zmysle zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov.“

Ako sa k počtu zamestnancov zarátavajú dohodári sa bližšie venujeme v článku Koncesionárske poplatky a ich nejasný výklad pri povinnostiach podnikateľa.

Ako funguje prihlásenie zamestnávateľa ako nového platiteľa koncesionárskych poplatkov alebo kedy je zamestnávateľ povinný ich zaplatiť približujeme v článku Koncesionárske poplatky - prihlásenie a odhlásenie zamestnávateľa alebo Koncesionárske poplatky pre firmy

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Norbert Seneši
Norbert Seneši

Absolvent odboru Účtovníctvo a audítorstvo na Ekonomickej univerzite v Bratislave a odborník na témy z oblasti účtovníctva, daní a podnikateľského prostredia a je externý spolupracovník v spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o.


Letné detské tábory z hľadiska legislatívy

Ako organizovať detský tábor, aké povinnosti vyplývajú zo zákonov, v čom sa líšia pravidlá pre pobytové a denné tábory a čo musia dodržiavať organizátori?

Pracovná zmluva – náležitosti a vzor

Čo musí a čo môže obsahovať pracovná zmluva? Prinášame prehľad povinných a nepovinných náležitostí pracovnej zmluvy a jej možný vzor.

Odpustenie či zníženie pokuty: zmeny v ukladaní sankcií od 1. 7. 2024

Od 1.7.2024 platí nový zákon o ochrane spotrebiteľa. Aké zmeny priniesol v oblasti sankcií?

Prechodný pobyt na účel zamestnania: ako ho získať?

Aby mohla firma zamestnať cudzinca na Slovensku, musí mu byť udelený prechodný pobyt pre tento účel. Aké doklady treba k jeho získaniu a čo rieši zamestnávateľ?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky