Povinnosti zamestnávateľa pri zamestnaní zamestnanca na dohodu

Prehľad povinností, ktoré podnikateľa čakajú pri zamestnaní zamestnanca na dohodu, vrátane povinností, ktoré má zamestnávateľ, ak je dohodár jeho prvým zamestnancom.

10 úvodných povinností, ktoré vznikajú zamestnávateľovi pri zamestnaní prvého zamestnanca na dohodu:

  1. dodržiavanie zákazu diskirminácie pri výbere dohodára,
  2. uvedenie podstatných náležitostí v dohode a jej uzatvorenie,
  3. dodržiavanie minimálnej mzdy už pri uzatváraní dohody,
  4. prihlásenie zamestnávateľa do Sociálnej poisťovne a zdravotnej poisťovne,
  5. prihlásenie dohodára do Sociálnej poisťovne,
  6. uplatnenie odvodovej výnimky na sociálne poistenie,
  7. prihlásenie dohodára do zdravotnej poisťovne,
  8. registrácia zamestnávateľa na daňovom úrade,
  9. uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane pre dohodára,
  10. zabezpečenie školenia o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, školenia požiarnej ochrany a zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby.

Zamestnávateľ má povinnosť dodržiavať zákaz diskriminácie pri výbere dohodára

Dohoda o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru (ďalej aj ako „dohoda“) je pomerne často využívaný spôsob zamestnávania zamestnancov. Jednu povinnosť by mal podnikateľ brať na vedomie už pri výbere budúceho dohodára. Ide o dodržiavanie zásady rovnakého zaobchádzania podľa zákona č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou (antidiskriminačný zákon) v znení neskorších predpisov. Podnikateľ teda nesmie žiadneho z potenciálnych uchádzačov diskriminovať.

Čo musí zamestnávateľ povinne uvádzať v dohodách

Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „Zákonník práce“) rozlišuje tri druhy dohôd. Každá pritom musí obsahovať niekoľko podstatných náležitostí.

Dohoda o vykonaní práce musí byť uzatvorená v písomnej podobe a musí v nej byť vymedzená pracovná úloha, dohodnutá odmena za jej vykonanie, doba, v ktorej sa má pracovná úloha vykonať, a rozsah práce, ak jej rozsah nevyplýva priamo z vymedzenia pracovnej úlohy.

Dohodu o brigádnickej práci študentov je zamestnávateľ tiež povinný uzatvoriť so zamestnancom písomne a musí v nej byť uvedená dohodnutá práca, dohodnutá odmena za vykonanú prácu, dohodnutý rozsah pracovného času a doba, na ktorú sa dohoda uzatvára. Zamestnancovi musí zamestnávateľ vydať jedno vyhotovenie dohody o brigádnickej práci študentov.

Dohoda o pracovnej činnosti musí mať tiež písomnú podobu a musí v nej byť uvedená dohodnutá práca, dohodnutá odmena za vykonanú prácu, dohodnutý rozsah pracovného času a doba, na ktorú sa dohoda uzatvára. Aj v prípade dohody o pracovnej činnosti je jej jedno vyhotovenie zamestnávateľ povinný vydať zamestnancovi.

Povinnosť dodržiavať minimálnu mzdy pri uzatváraní dohody

Jednou z podstatných náležitostí dohody je aj odmena za vykonanú prácu. Jej minimálnu výšku ustanovuje zákon č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde v znení neskorších predpisov a nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 278/2017 Z. z., ktorým sa ustanovuje suma minimálnej mzdy na rok 2018. Aj tieto predpisy treba brať do úvahy, keďže ani mzda dohodára nesmie byť nižšia ako minimálna mzda. Na dohodárov sa však už nevzťahujú minimálne mzdové nároky. Podrobnejšie informácie možno nájsť v článku Minimálna mzda v roku 2018 podľa koeficientov.

Ak ide o prvého zamestnanca, má zamestnávateľ povinnosť prihlásiť sa do Sociálnej poisťovne a zdravotnej poisťovne

Ak je dohodár prvým zamestnancom podnikateľa, musí sa podnikateľ prihlásiť do registra zamestnávateľov Sociálnej poisťovne najneskôr v deň predchádzajúci dňu, v ktorom začne zamestnávať aspoň jedného zamestnanca. Ak už zamestnávateľ nejakého zamestnanca má, táto povinnosť sa ho netýka, pretože si ju splnil už skôr. Zamestnávateľ sa prihlasuje do registra zamestnávateľov Sociálnej poisťovne formulárom „Registračný list zamestnávateľa“. Je možné ho Sociálnej poisťovni odovzdať jedine písomne na príslušnej pobočke.

Prečítajte si tiež

Zamestnávateľ sa zamestnaním prvého zamestnanca stáva aj platiteľom zdravotného poistenia. Túto skutočnosť (vznik platiteľa poistného) je zamestnávateľ povinný oznámiť do ôsmich pracovných dní odo dňa vzniku platiteľa poistného (odo dňa, kedy sa stal zamestnávateľom zamestnaním prvého zamestnanca) príslušnej zdravotnej poisťovni. Ak už zamestnávateľ nejakého zamestnanca má, túto povinnosť si splnil predtým. Vznik platiteľa poistného oznamuje zamestnávateľ písomne alebo elektronicky prostredníctvom formuláru „Oznámenie o vzniku, zmene a zániku platiteľa poistného“.

Povinnosť prihlásiť dohodára do Sociálnej poisťovne

Aj zamestnancov – dohodárov je potrebné prihlásiť do Sociálnej poisťovne do registra poistencov a sporiteľov starobného dôchodkového sporenia, a to ešte pred vznikom pracovnoprávneho vzťahu, najneskôr pred začatím výkonu činnosti zamestnanca. Ak zamestnanca neprihlásite do Sociálnej poisťovne, považuje sa to za nelegálne zamestnávanie s výškou pokuty až do 200 000 eur od inšpektorátu práce a aj Sociálna poisťovňa vám môže udeliť pokutu do výšky 16 596,96 eura.

Vo všeobecnosti sa dohodári prihlasujú do Sociálnej poisťovne na nemocenské poistenie, na dôchodkové poistenie a na poistenie v nezamestnanosti. Výnimkou sú dohodári s právom na nepravidelný príjem a dohodári pracujúci na základe dohody o vykonaní práce alebo dohody o pracovnej činnosti s právom na pravidelný mesačný príjem, ak sú poberateľom výsluhového dôchodku a dovŕšili dôchodkový vek, poberateľom invalidného výsluhového dôchodku, poberateľom starobného dôchodku alebo poberateľom invalidného dôchodku. Týchto zamestnancov je zamestnávateľ povinný prihlásiť do registra poistencov a sporiteľov starobného dôchodkového sporenia zamestnanca len na dôchodkové poistenie.

Dohodára treba do Sociálnej poisťovne prihlásiť pred začatím práce.

Prihlasovanie zamestnancov do registra poistencov a sporiteľov starobného dôchodkového sporenia Sociálnej poisťovne sa uskutočňuje prostredníctvom formuláru „Registračný list fyzickej osoby“. Je možné ho Sociálnej poisťovni odoslať len elektronicky. Na tento účel bude zamestnávateľovi pri jeho prihlasovaní do registra zamestnávateľov vytvorený prístup do elektronických služieb Sociálnej poisťovne na základe „Dohody o používaní elektronických služieb Sociálnej poisťovne pre odvádzateľov poistného“.

Viac o prihlasovaní zamestnancov a dohodárov do Sociálnej poisťovne sa dočítate v článku Pod akým kódom prihlásiť zamestnanca v Sociálnej poisťovni? Nové kódy pre dôchodcov od júla 2018.

Povinnosť prihlásiť študentov a dôchodcov pracujúcich na dohodu do Sociálnej poisťovne

Keďže študenti a dôchodcovia pracujúci na dohodu si môžu uplatňovať odvodovú výnimku vo výške 200 eur podľa § 227a zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „zákon o sociálnom poistení“), postupuje sa u nich pri prihlasovaní do Sociálnej poisťovne inak.

Zamestnanca pracujúceho na základe ním určenej dohody na uplatnenie odvodovej výnimky podľa § 227a zákona o sociálnom poistení je zamestnávateľ povinný prihlásiť do registra poistencov a sporiteľov starobného dôchodkového sporenia na účely úrazového poistenia a garančného poistenia pred vznikom tohto pracovnoprávneho vzťahu, najneskôr pred začatím výkonu práce.

Uplatnenie odvodovej výnimky na sociálne poistenie pre študentov a dôchodcov

Ak si chce študent pracujúci na dohodu o brigádnickej práci študentov alebo dôchodca pracujúci na dohodu o pracovnej činnosti alebo dohodu o vykonaní práce u svojho zamestnávateľa uplatniť na túto dohodu výnimku podľa § 227a zákona o sociálnom poistení, musí ho o uplatnení tohto práva písomne informovať a predložiť mu písomné čestné vyhlásenie.

V praxi pripravuje zamestnancovi tento formulár jeho zamestnávateľ na vzore ustanovenom Sociálnou poisťovňou. Vyhlásenie je potrebné mať už v deň uzatvorenia dohody, inak sa bude odvodová výnimka uplatňovať od prvého dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca po jeho predložení.

Prečítajte si tiež Najčastejšie chyby zamestnávateľov pri "dohodároch".

Článok pokračuje pod reklamou

Povinnosť zamestnávateľa prihlásiť dohodára do zdravotnej poisťovne

U dohodárov dochádza ich zamestnaním k zmene platiteľa zdravotného poistenia, keď novým platiteľom sa za nich stane ich zamestnávateľ. Zamestnávateľ je povinný za zamestnancov oznámiť zmenu platiteľa poistného zdravotnej poisťovni najneskôr do ôsmich pracovných dní od začatia výkonu závislej práce.

Táto lehota prihlásenia zamestnanca do zdravotnej poisťovne platí len pre tých dohodárov, ktorí majú právo na pravidelný mesačný príjem a vykonávajú závislú prácu každý pracovný deň.

Prečítajte si tiež

Pri dohodároch, ktorí majú právo na pravidelný mesačný príjem a nevykonávajú závislú prácu každý pracovný deň, je zamestnávateľ povinný príslušnej zdravotnej poisťovni oznamovať zmenu platiteľa poistného do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom došlo k zmene platiteľa poistného. U týchto zamestnancov k nej dochádza začatím výkonu závislej práce a skončením výkonu závislej práce (prihlásenie do zdravotnej poisťovne sa vykoná na konkrétne dni výkonu závislej práce zamestnancom).

Pri dohodároch, ktorí nemajú právo na pravidelný mesačný príjem (bez ohľadu na to, či vykonávajú alebo nevykonávajú závislú prácu každý pracovný deň), je zamestnávateľ povinný príslušnej zdravotnej poisťovni oznamovať zmenu platiteľa poistného do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bol zamestnancovi príjem vyplatený. U týchto zamestnancov k nej dochádza v posledný deň kalendárneho mesiaca predchádzajúceho kalendárnemu mesiacu, v ktorom bol zamestnancovi príjem vyplatený (prihlásenie do zdravotnej poisťovne sa vykoná na posledný deň kalendárneho mesiaca, ktorý predchádza mesiacu, v ktorom bol zamestnancovi príjem vyplatený). Tento odlišný spôsob prihlasovania dohodárov vyplýva z § 24 písm. c) v spojení s § 11 ods. 3 druhej vety zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „zákon o zdravotnom poistení“).

Prihlasovanie dohodárov do zdravotnej poisťovni je veľmi komplikované.

Zmenu platiteľa poistného zamestnávateľ oznamuje zdravotnej poisťovni písomne alebo elektronicky prostredníctvom formuláru „Oznámenie zamestnávateľa o poistencoch pri zmene platiteľa poistného na verejné zdravotné poistenie“. Ak má zamestnávateľ najmenej troch zamestnancov, je povinný zmenu platiteľa poistného oznamovať zdravotnej poisťovni len elektronicky (toto obmedzenie sa teda zamestnávateľa pri prvom zamestnancovi netýka). Porušenie povinnosti oznámiť vznik platiteľa poistného alebo povinnosti oznámiť zmenu platiteľa poistného za zamestnanca, môže byť sankcionované pokutou do výšky 3 319 eur.

Článok pokračuje pod reklamou

Výnimka z prihlasovania študentov a dôchodcov do zdravotnej poisťovne

Výnimka z povinnosti zamestnávateľa za zamestnanca oznamovať zmenu platiteľa poistného príslušnej zdravotnej poisťovni sa vzťahuje na študentov pracujúcich na základe dohody o brigádnickej práci študentov, poberateľov výsluhového dôchodku (ak dovŕšili dôchodkový vek), poberateľov invalidného výsluhového dôchodku, poberateľov starobného dôchodku a poberateľov invalidného dôchodku pracujúcich na základe dohody o vykonaní práce alebo dohody o pracovnej činnosti. Uvedení zamestnanci sa na účely zákona o zdravotnom poistení nepovažujú za zamestnancov a z ich príjmu neplatia títo zamestnanci a ani ich zamestnávateľ zdravotné poistenie. Preto zamestnávateľovi za nich nevzniká povinnosť oznamovať príslušnej zdravotnej poisťovni zmenu platiteľa poistného. Z rovnakého dôvodu, ak zamestnávateľ hneď na začiatku zamestná len takýchto zamestnancov, nedochádza u neho k vzniku platiteľa poistného, a preto nemusí vznik platiteľa poistného žiadnej zdravotnej poisťovni oznamovať.

Registrácia zamestnávateľa na daňovom úrade

Ak je dohodár prvým zamestnancom, stávate sa jeho zamestnaním platiteľom dane z príjmov zo závislej činnosti. Zamestnávateľ je preto podľa § 49a ods. 3 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „zákon o dani z príjmov“) povinný v lehote do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po uplynutí mesiaca, v ktorom mu vznikla povinnosť zrážať preddavky na daň, požiadať daňový úrad o registráciu za platiteľa dane z príjmov zo závislej činnosti.

V prípade, že zamestnávateľ už je na daňovom úrade registrovaný pre daň z príjmov (napríklad z dôvodu podnikania) je povinný v lehote do 30 dní odo dňa, v ktorom mu vznikla povinnosť zrážať preddavky na daň, oznámiť na účel vykonania zmien v registrácii daňovému úradu skutočnosť, že sa stal platiteľom dane z príjmov zo závislej činnosti. Za nesplnenie tejto povinnosti hrozí zamestnávateľovi pokuta od 60 eur do 20 000 eur.

Zamestnávateľ na daňovom úrade oznámi, že sa stal platiteľom dane.

Na registráciu zamestnávateľa za platiteľa dane z príjmov sa používa formulár „Žiadosť o registráciu, oznámenie zmien, žiadosť o zrušenie registrácie na daň z príjmov a daň z pridanej hodnoty“. Ak je zamestnávateľ platiteľom DPH alebo právnickou osobou zapísanou v obchodnom registri alebo fyzickou osobou-podnikateľom, odosiela ho daňovému úradu povinne elektronicky. Ostatní zamestnávatelia majú na výber medzi písomnou a elektronickou formou.

Uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane pre dohodára

Vzhľadom na to, že mnoho dohodárov si uplatňuje aj nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka (prípadne aj daňový bonus), je potrebné na ich uplatňovanie zamestnávateľovi predložiť formulár „Vyhlásenie na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka a daňového bonusu podľa § 36 ods. 6 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov“. V praxi s tým zamestnancom pomáhajú aj ich zamestnávatelia, aj keď je to povinnosťou zamestnanca. Spomínaný formulár je zamestnanec povinný predložiť zamestnávateľovi do konca mesiaca, v ktorom nastúpil do zamestnania.

Povinnosť zamestnávateľa zabezpečiť školenie v oblasti bezpečnosti a ochrane zdravia zamestnancov pri práci, ochrane pred požiarmi a zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby

Pri prijatí dohodára do práce je zamestnávateľ povinný ho oboznámiť s predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, so zásadami bezpečnej práce, zásadami ochrany zdravia pri práci, zásadami bezpečného správania na pracovisku a s bezpečnými pracovnými postupmi. Vedomosti z tohto školenia by zamestnávateľ mal overiť napríklad testom a o vykonaní tohto školenia by mal mať preukázateľný záznam (ako dôkaz, že si túto povinnosť splnil).

Podobné školenie musí zamestnávateľ pre dohodárov zabezpečiť aj v súvislosti s ochranou pred požiarmi. Zabúdať netreba ani na pracovnú zdravotnú službu.

Aké sú výhody a nevýhody zamestnania dohodára v porovnaní so zamestnancom nájdete v článku Zamestnanie dohodára v porovnaní so zamestnancom 2019 a 2020

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Norbert Seneši
Norbert Seneši

Absolvent odboru Účtovníctvo a audítorstvo na Ekonomickej univerzite v Bratislave a odborník na témy z oblasti účtovníctva, daní a podnikateľského prostredia a je externý spolupracovník v spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o.


Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch – vzor pre rok 2024

Finančné riaditeľstvo SR určilo vzor tlačiva potvrdenia o zdaniteľných príjmoch fyzickej osoby zo závislej činnosti za zdaňovacie obdobie 2024, vydané bolo aj poučenie.

Otváracie hodiny počas veľkonočných sviatkov 2024

Prehľad otváracej doby jednotlivých reťazcov počas Veľkej noci - od 29.3.2024 do 1.4.2024. Kto (ne)musí prevádzku zatvoriť?

Dôchodok a práca: aký je vplyv zamestnania na jeho výšku?

Kedy môže dôchodca pracovať, aké sú obmedzenia a na čo dať pozor, ak nechce o výplatu dôchodku prísť? Praktické informácie aj príklady.

Komunikačný plán: pomoc so zavedením a prijatím zmien vo firme

Základom úspechu zavedenia inovácie či inej zmeny vo firme je komunikácia. Dôležitú rolu má preto komunikačný plán a vhodný výber komunikátora. Ako na to?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky