Dovolenka v roku 2022 – na koľko dní má zamestnanec nárok?

Na koľko dní dovolenky má zamestnanec nárok v roku 2022, od čoho výmera dovolenky závisí a aká náhrada mu za dovolenku patrí?

Dovolenka poskytuje zamestnancom čas na oddych a načerpanie nových síl bez straty príjmu, nakoľko dovolenka je platená zamestnávateľom.

Od čoho závisí výmera dovolenky v roku 2022?

Po dňoch plných práce sa zamestnanci tešia na čas dovolenky. Nie všetci zamestnanci však majú nárok na rovnakú výmeru dovolenky.

Výmera dovolenky zamestnancov v roku 2022 závisí najmä od týchto faktorov:

 • druhu vykonávanej práce,
 • veku zamestnanca,
 • či je zamestnanec rodičom a trvalo sa stará o dieťa,
 • dĺžky pracovného pomeru u daného zamestnanca,
 • poskytovania dodatočnej dovolenky zamestnávateľom.

Aké druhy dovolenky možno čerpať v roku 2022?

Dovolenku a jej čerpanie upravuje zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákonník práce“). Podľa tohto zákona vzniká zamestnancovi nárok na:

 • dovolenku za kalendárny rok alebo jej pomernú časť,
 • dovolenku za odpracované dni,
 • dodatkovú dovolenku.

Týmto typom dovoleniek sa budeme venovať ďalej v článku.

Kto môže čerpať dovolenku v roku 2022?

V roku 2022 môže čerpať dovolenku zamestnanec pracujúci na trvalý pracovný pomer bez ohľadu na to, či má zamestnanec plný alebo napríklad polovičný pracovný úväzok.

Nárok na dovolenku nemá zamestnanec pracujúci na základe dohôd vykonávaných mimo pracovného pomeru, t. j. na dohody o vykonaní práce, dohody o pracovnej činnosti a dohody o brigádnickej práci študentov. Je to najmä z toho dôvodu, že dohodár má nižší pracovný fond ako zamestnanec, dohoda je uzatváraná na dobu určitú (maximálne na jeden rok) a pracuje zväčša v dni, ktoré si vopred odsúhlasí so zamestnávateľom. 

Aký je rozdiel medzi pracovným voľnom a dovolenkou?

Pracovný čas je časový úsek, v ktorom je zamestnanec k dispozícii zamestnávateľovi, vykonáva prácu a plní si povinnosti v súlade s pracovnou zmluvou. Po pracovnom čase nasleduje doba odpočinku, ktorou je akákoľvek doba, ktorá nie je pracovným časom.

Výmera dovolenky však ani zďaleka nepredstavuje všetky dni odpočinku zamestnanca. Do dovolenky sa samozrejme nerátajú dni, ktoré zamestnanec nepracuje a má voľno. Zamestnávateľ je podľa Zákonníka práce povinný poskytnúť zamestnancovi pracovné voľno napríklad aj v prípadoch ako je:

 • vyšetrenie alebo ošetrenie zamestnanca v zdravotníckom zariadení,
 • sprevádzanie rodinného príslušníka do zdravotníckeho zariadenia na vyšetrenie,
 • narodenie dieťaťa,
 • úmrtie rodinného príslušníka,
 • svadba,
 • nepredvídané prerušenie premávky alebo meškanie verejnej dopravy,
 • presťahovanie zamestnanca, ktorý má vlastné bytové zariadenie,
 • vyhľadanie nového miesta pred skončením pracovného pomeru.

Základná výmera dovolenky v roku 2022

Zákonník práce určuje, že základná výmera dovolenky v roku 2022 je najmenej:

 • štyri týždne, ak nejde o zamestnanca podľa ďalších bodov,
 • päť týždňov, ak ide o zamestnanca, ktorý do konca príslušného kalendárneho roka dovŕši 33 rokov veku alebo sa trvale stará o dieťa,
 • osem týždňov, ak ide o pedagogického zamestnanca, resp. výskumného pracovníka bližšie popísaného ďalej v článku.

Zákonník práce určuje minimálny nárok na dovolenku. Znamená to, že zamestnávateľ môže zamestnancom ako bonus poskytovať aj dovolenku nad rámec tohto zákona.

Článok pokračuje pod reklamou

Nárok na štyri týždne dovolenky v roku 2022

Nárok na minimálne štyri týždne dovolenky, t. j. 20 dní má zamestnanec, ktorý:

 • je mladší ako 33 rokov,
 • trvalo sa nestará o dieťa,
 • nie je pedagogickým, resp. výskumným pracovníkom popísaným ďalej v článku.

Príklad na výmeru dovolenky štyri týždne v roku 2022:

Dominika má 26 rokov, pracuje u rovnakého zamestnávateľa od roku 2021 a nemá žiadne deti, pričom sa ani o žiadne trvalo nestará. Jej minimálna výmera dovolenky pre rok 2022 je štyri týždne, t. j. 20 dní.

Nárok na päť týždňov dovolenky v roku 2022

Nárok na minimálne päť týždňov dovolenky majú v roku 2022:

 • zamestnanci, ktorí do konca roka 2022 dovŕšia 33 rokov veku,
 • zamestnanci, ktorí sa v roku 2022 trvale starajú o dieťa.

Podmienka dovŕšenia veku 33 rokov je pomerne jasná.

Diskutabilnou môže byť podmienka trvalého sa starania o dieťa. Práve preto obsahuje Zákonník práce definíciu zamestnanca trvalo sa starajúceho o dieťa – ide o zamestnanca, ktorý sa osobne stará o vlastné neplnoleté dieťa vrátane striedavej osobnej starostlivosti obidvoch rodičov, a zamestnanca, ktorý sa osobne stará o neplnoleté dieťa zverené jemu do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe rozhodnutia súdu.

Ak je zamestnanec mladší ako 33 rokov a trvale sa stará o dieťa, tak pre priznanie nároku na päť týždňov dovolenky musí túto skutočnosť písomne oznámiť svojmu zamestnávateľovi.

V praxi sa často stáva, že zamestnanec sa začne, resp. prestane, trvalo starať o dieťa v priebehu roka, napríklad v prípade, ak sa mu dieťa narodilo alebo sa stalo plnoletým. V takýchto prípadoch má zamestnanec nárok na štyri týždne dovolenky a pomernú časť dodatočného jedného týždňa dovolenky (rozdiel medzi štyrmi a piatimi týždňami dovolenky).

Príklad na výmeru dovolenky zamestnanca, ktorý v roku 2022 má 33 rokov:

Andrea pracuje od roku 2020 u rovnakého zamestnávateľa a v októbri roku 2022 dovŕši 33 rokov. Od začiatku roka 2022 bude mať teda nárok na päť týždňov dovolenky, a teda 25 pracovných dní.

Príklad na výmeru dovolenky zamestnanca mladšieho ako 33 rokov a trvalo sa starajúceho o dieťa v roku 2022:

Šimon má 25 rokov, pracuje u svojho zamestnávateľa od roku 2018 a 22. mája 2022 sa mu narodila dcéra. Túto skutočnosť neodkladne oznámil zamestnávateľovi. Jeho počiatočný nárok na dovolenku štyri týždne sa tak zvýši o pomernú časť dodatočného jedného týždňa dovolenky nasledovne: do konca mája je 9 dní a do konca roka 7 mesiacov – spolu 223 dní. Pomerná časť dovolenky sa vypočíta ako 223/365 dní x 5 dní dodatočnej dovolenky = 3,05 dňa, zaokrúhlene tri dni dodatočnej dovolenky pre Šimona spôsobené začatím trvalého sa starania o dieťa. Celková výmera dovolenky tak bude 23 dní.

Nárok na osem týždňov dovolenky v roku 2022

Najvyššiu minimálnu výmeru dovolenky osem týždňov, t. j. 40 dní, spomedzi všetkých zamestnancov majú v roku 2022 títo zamestnanci:

 • pedagogickí zamestnanci a odborní zamestnanci podľa osobitného predpisu – napríklad učitelia základných a stredných škôl alebo majstri odbornej výchovy,
 • vysokoškolskí učitelia,
 • výskumní pracovníci a umeleckí pracovníci verejnej vysokej školy alebo štátnej vysokej školy,
 • zamestnanci s najmenej vysokoškolským vzdelaním druhého stupňa, ktorí vykonávajú výskumno-pedagogickú činnosť alebo vedeckú činnosť, výskumnú činnosť a vývojovú činnosť na výskumnom pracovisku organizácie Slovenskej akadémie vied verejnej výskumnej inštitúcie alebo štátnej rozpočtovej organizácie alebo štátnej príspevkovej organizácie uskutočňujúcej výskum zriadenej ústredným orgánom štátnej správy.

Dovolenka za kalendárny rok a jej pomerná časť v roku 2022

Zamestnancovi, ktorý počas nepretržitého trvania pracovného pomeru u jedného zamestnávateľa vykonával prácu aspoň 60 dní v kalendárnom roku patrí nárok na dovolenku za kalendárny rok.

Prečítajte si tiež

Ak pracovný pomer u toho istého zamestnávateľa netrval celý rok 2022, ale trval viac ako 60 dní v roku 2022, tak má zamestnanec nárok na pomernú časť dovolenky, a to za každý celý kalendárny mesiac nepretržitého trvania toho pracovného pomeru vo výške 1/12 dovolenky za kalendárny rok.

Príklad na pomernú časť dovolenky v roku 2022:

Peter má 29 rokov, nemá deti a pracuje od začiatku roka 2022 u jedného zamestnávateľa, avšak ukončuje pracovný pomer k 30. júnu 2022. Pretože u tohto zamestnávateľa nepracuje celý rok 2022, ale viac ako 60 dní, tak mu prislúcha nárok na pomernú časť dovolenky za kalendárny rok. Petrova pomerná časť dovolenky sa vypočíta ako šesť mesiacov trvania pracovného pomeru/12 mesiacov roka x základná výmera dovolenky 20 dní = 10 dní.

Dovolenka za odpracované dni v roku 2022

Nárok na dovolenku za odpracované dni v roku 2022 má zamestnanec, ktorému nevznikol nárok na dovolenku za kalendárny rok a ani jej pomernú časť z dôvodu, že jeho pracovný pomer u jedného zamestnávateľa trval kratšie ako 60 dní.

Prečítajte si tiež

V prípade dovolenky za odpracované dni patrí zamestnancovi dovolenka v dĺžke 1/12 dovolenky za kalendárny rok za každých 21 odpracovaných dní v roku 2022.

Príklad na dovolenku za odpracované dni v roku 2022:

Monika má 53 rokov a 1. júna 2022 sa zamestnala u nového zamestnávateľa. S novou prácou však nebola spokojná a dala výpoveď po tridsiatich dňoch. Dovolenka za odpracované dni sa vypočíta ako 1/12 x dovolenka za kalendárny rok 25 dní = 2,08 dňa, čo zamestnávateľ zaokrúhlil na 2 dni.

Dodatková dovolenka v roku 2022

Zákonník práce pri výmere dovolenky myslel aj na zamestnancov, ktorí po celý rok 2022 pracujú pod zemou pri ťažbe nerastov alebo pri razení tunelov a štôlní a zároveň aj zamestnancov, ktorí vykonávajú práce zvlášť ťažké alebo zdraviu škodlivé (napríklad práce s dokázanými chemickými karcinogénmi alebo priame ošetrovanie duševne chorých).

Takýto typ zamestnancov má nárok na dodatkovú dovolenku k základnej výmere dovolenky v dĺžke jedného týždňa. Ak zamestnanec v sťažených podmienkach nepracuje po celý rok 2022, ale iba časť kalendárneho roka, tak mu patrí 1/12 dodatkovej dovolenky za každých 21 takto odpracovaných dní.

Náhrada mzdy za dovolenku v roku 2022

Dovolenku zamestnancovi prepláca zamestnávateľ v sume jeho priemerného zárobku. Výpočet tohto priemerného zárobku zisťuje zamestnávateľ zo mzdy zúčtovanej zamestnancovi na výplatu v rozhodujúcom období a z obdobia odpracovaného zamestnancom v rozhodujúcom období. Rozhodujúcim obdobím je kalendárny štvrťrok predchádzajúci štvrťroku, v ktorom sa zisťuje priemerný zárobok.

Prečítajte si tiež

Zjednodušene povedané - priemerný zárobok sa vždy zisťuje k 1. dňu kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení jedného štvrťroka a používa sa počas celého ďalšieho štvrťroka, vypočítava sa na hodinu a zaokrúhľuje sa na štyri desatinné miesta. Výška priemerného zárobku zamestnanca je uvedená aj na jeho výplatnej páske.

Pozor: zamestnanec je povinný vrátiť vyplatenú náhradu mzdy za dovolenku alebo jej časť, na ktorú stratil nárok alebo na ktorú mu nárok nevznikol svojmu zamestnávateľovi.

Príklad na výpočet náhrady mzdy za dovolenku v roku 2022:

Daniela pracuje na plný pracovný úväzok a v septembri 2022 si čerpá 7 dní dovolenky. Daniela chce zistiť, aká jej pripadne finančná náhrada za dovolenku. Keďže ide na dovolenku v septembri, rozhodujúcim obdobím pre priemerný zárobok je druhý štvrťrok roka 2022 (apríl až jún). Sumu priemerného zárobku našla uvedenú na svojej výplatnej páske v sume 5,5500 €. Daniele pripadne za dovolenku finančná náhrada v sume: 5,5500 x 8 hodín x 7 dní = 310,80 €.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Pracovná zmluva – náležitosti a vzor

Čo musí a čo môže obsahovať pracovná zmluva? Prinášame prehľad povinných a nepovinných náležitostí pracovnej zmluvy a jej možný vzor.

Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch – vzor pre rok 2024

Finančné riaditeľstvo SR určilo vzor tlačiva potvrdenia o zdaniteľných príjmoch fyzickej osoby zo závislej činnosti za zdaňovacie obdobie 2024, vydané bolo aj poučenie.

Motivácia zamestnávať mladých ľudí: firmy dostanú príspevok

Projekt Právo na prvé zamestnanie má pomôcť tvorbe pracovných miest pre mladých nezamestnaných. Výška príspevku, podmienky aj info o ďalších projektoch na podporu zamestnania.

Zvýšenie dôchodkov pracujúcim dôchodcom za rok 2023

Koho sa zvýšenie týka, kedy bude vyššia dávka vyplatená a treba o niečo žiadať? Informácie aj o podmienkach, kedy možno počas poberania dôchodku pracovať.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky