Živnosť vs. s. r. o. v roku 2024

Aké sú rozdiely medzi podnikaním formou živnosti a s.r.o. v roku 2024 pri zakladaní, ručení, účtovníctve, daňovo-odvodovom zaťažení, aj pri prípadom ukončovaní podnikania, sa dočítate v článku.

Jedným z kľúčových rozhodnutí budúceho podnikateľa je voľba vhodnej právnej formy podnikania. Medzi najčastejšie využívané formy na Slovensku patria najmä živnosť a spoločnosť s ručením obmedzeným (s.r.o.). V priebehu času je však možné jednu formu ukončiť a začať s inou.

Živnosťou je podľa zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) sústavná činnosť prevádzkovaná samostatne, vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť, za účelom dosiahnutia zisku alebo za účelom dosiahnutia merateľného pozitívneho sociálneho vplyvu (ak ide o hospodársku činnosť registrovaného sociálneho podniku podľa osobitného predpisu) a za podmienok ustanovených živnostenským zákonom. 

Spoločnosť s ručením obmedzeným je obchodná spoločnosť (právnická osoba), ktorej základné imanie tvoria vopred určené vklady spoločníkov. Je upravená zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník (ďalej len „Obchodný zákonník“). 

Obe možnosti majú svoje špecifické výhody aj nevýhody, ktoré môžu výrazne ovplyvniť:

 • výšku výdavkov na založenie podnikania,
 • rozsah ručenia,
 • množstvo administratívnych povinností,
 • flexibilitu disponovania so zarobenými peniazmi,
 • daňovo-odvodové zaťaženie,
 • mieru náročnosti zrušenia podnikania.

Vyššie pomenovaným rozdielom medzi živnosťou a s.r.o. sa podrobne venujeme v ďalších častiach článku.

Založenie živnosti vs. založenie s.r.o. v roku 2024

Pri s.r.o. sú výdavky na založenie spravidla vyššie, ako pri živnosti, čo je dôležitý faktor najmä pre začínajúcich podnikateľov s obmedzenými finančnými prostriedkami. Založenie s.r.o. zároveň vyžaduje viac formalít, a teda aj z časového hľadiska môže trvať dlhšie, ako založenie živnosti.

Založenie živnosti v roku 2024

Podnikanie formou živnosti si v prvom rade vyžaduje splnenie všeobecných podmienok, a to:

 • vek 18 rokov,
 • spôsobilosť na právne úkony,
 • bezúhonnosť.
Prečítajte si tiež

Živnostník má v roku 2024 možnosť si vybrať z troch druhov živností – voľnej, remeselnej alebo viazanej. Líšia sa v preukazovaní odborných spôsobilostí. Pri vykonávaní podnikateľskej činnosti v rozsahu voľnej živnosti (napr. vedenie účtovníctva) sa odborné spôsobilosti nepreukazujú. Zatiaľ čo pri vykonávaní niektorej z remeselných (napr. výroba pekárskych výrobkov) alebo viazaných živností (napr. masérske služby) je živnostník povinný preukázať určitú odbornú spôsobilosť (napr. vyučením v odbore, dosiahnutím určitého stupňa vzdelania, osvedčením na výkon určitej činnosti, odbornou praxou, a pod.).

Ďalším krokom je získanie živnostenského oprávnenia ohlásením živnosti prostredníctvom žiadosti. Živnostník môže živnosť založiť:

 • osobne na miestne príslušnom okresnom úrade (odbor živnostenského podnikania) alebo
 • elektronicky cez formulár „Elektronické ohlásenie živnosti“ na portáli www.slovensko.sk. K elektronickému založeniu živnosti bude živnostník potrebovať občiansky preukaz s čipom a čítačku.

Poplatok za vydanie živnostenského oprávnenia sa líši v závislosti od toho, či bola živnosť založená osobne alebo elektronicky. V nasledujúcej tabuľke uvádzame výšku správnych poplatkov platnú od 1.4.2024:

Zdroj: Vlastné spracovanie
Druh živnosti Ohlásenie živnosti osobne Ohlásenie živnosti elektronicky
Každá voľná živnosť 7 eur bez poplatku
Každá remeselná a viazaná živnosť 22 eur 11 eur

Oprávnenie prevádzkovať živnosť vzniká živnostníkovi dňom ohlásenia, alebo neskôr (ak je v ohlásení uvedený neskorší deň začatia živnosti). Živnostenský úrad vydá osvedčenie o živnostenskom oprávnení najneskôr do troch pracovných dní odo dňa, keď mu ohlásenie živnosti s požadovanými prílohami boli doručené.

Ďalšie užitočné informácie a praktické tipy sa dočítate v článku Založenie živnosti v roku 2024.

Založenie s.r.o. v roku 2024

Spoločnosť s ručením obmedzeným sa zakladá spoločenskou zmluvou (viac spoločníkov), resp. zakladateľskou listinou (jeden spoločník). S.r.o. môže mať najviac 50 spoločníkov. Založiť s.r.o. v roku 2024 je možné dvojakým spôsobom:

 • zjednodušený postup založenia s.r.o. elektronicky - vytvorenie spoločenskej zmluvy je od 1.2.2023 možné cez formulár zverejnený na webovom sídle Ministerstva spravodlivosti SR (elektronické služby Obchodného registra SR). Podanie návrhu na zápis do Obchodného registra si už vyžaduje použitie občianskeho preukazu s čipom a čítačku (cez portál www.slovensko.sk). Uvedený spôsob je možné využiť len za určitých podmienok upravených v Obchodnom zákonníku. O aké podmienky ide sa dočítate v článku Založenie s.r.o online (zjednodušeným spôsobom) od 1.2.2023.;
 • štandardný postup (ak nie je s.r.o. založená zjednodušeným spôsobom) je vyžadované mať spísanú spoločenskú zmluvu, resp. zakladateľskú listinu podpísanú všetkými zakladateľmi vrátane úradného osvedčenia ich podpisov.

Po založení s.r.o. vypracovaním spoločenskej zmluvy, resp. zakladateľskej listiny či už klasickým spôsobom alebo zjednodušeným, nasleduje:

 • ohlásenie živnosti pre s.r.o. – je nevyhnutné splnenie všeobecných podmienok (vek 18 rokov, spôsobilosť na právne úkony, bezúhonnosť). V prípade, ak je s.r.o. založená klasickým spôsobom, živnosti je možné ohlásiť fyzicky na okresnom úrade (odbor živnostenského podnikania) alebo elektronicky cez portál www.slovensko.sk. V prípade elektronického založenia s.r.o. zjednodušeným spôsobom sa získanie živnostenského oprávnenia vykoná vrámci jedného registrového konania;
 • splatenie základného imanias.r.o. sú povinné v zmysle Obchodného zákonníka tvoriť základné imanie aspoň vo výške 5 000 eur, avšak hodnota vkladu spoločníka nesmie byť nižšia ako 750 eur. Základné imanie slúži ako počiatočný zdroj financovania a môže byť tvorený peňažnými alebo nepeňažnými vkladmi. Vznik s.r.o. je podmienený splatením peňažného vkladu aspoň v rozsahu 30 %, pričom celková hodnota splatených vkladov vrátane hodnoty nepeňažných vkladov musí predstavovať min. 50 % minimálnej výšky základného imania, tzn. aspoň 2 500 eur;
 • podanie návrhu na zápis s.r.o. do Obchodného registra – návrh na zápis sa vykonáva výlučne elektronicky a len vtedy, keď nebol využitý zjednodušený spôsob založenia s.r.o. Podáva ho priamo zapisovaná spoločnosť alebo oprávnená osoba;
 • vznik spoločnosti zápisom do Obchodného registra – od momentu zápisu s.r.o. do Obchodného registra môže s.r.o. začať podnikať (nadobúda právnu subjektivitu). Zápis s.r.o. do Obchodného registra môže od 1.11.2023 okrem registrových súdov vykonať aj notár alebo splnomocnený advokát. Ako prebieha proces registrácie u notára sa dočítate v článku Ako založiť s.r.o. u notára.

Ceny za ohlásenie jednotlivých druhov živností sú rovnaké, ako uvádzame vyššie. Pri zápise s.r.o. však vznikajú aj ďalšie poplatky:

Zdroj: Vlastné spracovanie
Úkon Výška poplatku
Návrh na prvý zápis s.r.o. do Obchodného registra súdom 220 eur
Zápis s.r.o. do Obchodného registra notárom približne 150 eur
Zápis s.r.o. do Obchodného registra advokátom približne 150 eur + odmena advokátskej kancelárie

Ďalšie informácie sa dočítate v článku Založenie s.r.o. v roku 2024.

Ručenie v živnosti vs v s.r.o. v roku 2024

Ďalší zo zásadných rozdielov medzi živnosťou a s.r.o. spočíva v rozsahu ručenia.

Živnostník ručí za svoje záväzky celým svojím majetkom, ktorý zahŕňa aj osobný majetok. To znamená, že ak živnostník nie je schopný splatiť svoje dlhy, veritelia môžu siahnuť nielen na majetok používaný na podnikanie, ale aj na jeho osobný majetok vrátane nehnuteľnosti, v ktorej býva, súkromných áut, úspor, a pod. Neobmedzené ručenie predstavuje vyššie riziko pre živnostníka v porovnaní so spoločníkmi s.r.o.

Spoločnosť s ručením obmedzeným je právnická osoba s vlastnou právnou subjektivitou, ktorá je oddelená od jej spoločníkov. Spoločnosť ručí za svoje záväzky celým svojím majetkom, ale spoločníci osobne ručia len do výšky nesplatených vkladov do základného imania. Ak spoločníci s.r.o. splatia svoje vklady v plnej výške, za záväzky spoločnosti už neručia.

Účtovníctvo a administratíva v živnosti vs v s.r.o. v roku 2024

Účtovníctvo a administratíva živnostníka ako fyzickej osoby zvyčajne nie je tak časovo a finančne náročná v porovnaní s s.r.o., ktorá je právnickou osobou.

Živnostníci majú v roku 2024 niekoľko možností, ako viesť účtovníctvo, a to vo forme:

 • daňovej evidencie, ktorá zahŕňa základné údaje o príjmoch, výdavkoch, majetku, záväzkoch, pohľadávkach, zásobách a je menej náročná na administratívu (pri uplatnení paušálnych výdavkov len v rozsahu príjmov, pohľadávok a záväzkov) alebo
 • jednoduchého účtovníctva, ktoré slúži na porovnávanie príjmov a výdavkov ovplyvňujúcich a neovplyvňujúcich základ dane (je o niečo podrobnejšie ako daňová evidencia) alebo
 • podvojného účtovníctva, ktoré sa v praxi u živnostníkov vyskytuje zriedkavo.

Niektorí živnostníci zvládnu tieto povinnosti aj bez potreby účtovníka. Navyše, živnostníci môžu za určitých podmienok využiť možnosť paušálnych výdavkov, čo znamená, že namiesto evidovania skutočných výdavkov môžu od príjmov odpočítať paušálnu sumu stanovenú zákonom. Tento spôsob znižuje administratívnu záťaž živnostníka, pretože zaznamenáva len svoje príjmy, pohľadávky a zásoby.

Na rozdiel od živnosti je administratíva a účtovníctvo pri s.r.o. komplexnejšie a náročnejšie. Účtovníctvo s.r.o. je povinne vedené vo forme podvojného účtovníctva vrátane zostavenia a zverejnenia účtovnej závierky, čo je oveľa zložitejší proces ako jednoduché účtovníctvo alebo daňová evidencia pri živnosti.

Prečítajte si tiež

Podvojné účtovníctvo zahŕňa detailné sledovanie všetkých účtovných prípadov súvisiacich s majetkom, záväzkami, vlastným imaním, nákladmi a výnosmi. Väčšina s.r.o. je nútená vytvoriť pracovnú pozíciu pre interného účtovníka alebo spolupracuje s externou účtovnou firmou, čo zvyšuje náklady na administratívu. Navyše, väčšie s.r.o. môžu mať povinnosť auditu, ak spĺňajú určité kritériá týkajúce sa veľkosti, obratu a počtu zamestnancov. Audit predstavuje ďalšiu úroveň administratívy, ktorá môže byť nákladná a časovo náročná.

Akých podnikateľov sa povinne týka vedenie podvojného účtovníctva sme zhrnuli v článku Kto musí viesť podvojné účtovníctvo.

Článok pokračuje pod reklamou

Výber peňazí zo živnosti vs z s.r.o. v roku 2024

Ďalším dôležitým rozdielom medzi živnosťou a s.r.o. je spôsob nakladania so zarobenými peniazmi.

Živnostník je fyzickou osobou – podnikateľom, a teda všetky príjmy zo živnosti sú priamo spojené s jeho osobnými financiami. V praxi často živnostníci využívajú na podnikanie a súkromie rovnaký bankový účet. Živnostník má teda možnosť voľne disponovať so zarobenými peniazmi, čo znamená, že môže kedykoľvek vyberať peniaze z podnikania na osobné účely bez výrazných obmedzení (zarobené peniaze sú jeho osobným majetkom).

Na druhej strane, pri s.r.o. je tento proces komplikovanejší. Majitelia s.r.o. nemôžu jednoducho vyberať peniaze z firemného účtu na osobné účely, pretože peniaze sú majetkom spoločnosti, nie jej vlastníkov (spoločníkov) – financie s.r.o. sú oddelené od osobných financií spoločníkov. Výbery musia byť realizované napr. formou výplaty miezd, dividend alebo poskytnutím pôžičky. Tieto operácie sú často spojené s dodatočnými daňovými povinnosťami, právnymi dôsledkami a administratívou.

Tipy, ako čo najvýhodnejšie vybrať peniaze z s.r.o. sa dočítate v článku Ako výhodne vybrať peniaze z s.r.o.

Tento rozdiel môže mať významný vplyv na rozhodovanie o vhodnej právnej forme podnikania, najmä pre tých, ktorí potrebujú flexibilitu pri používaní zarobených peňazí.

Daňovo-odvodové zaťaženie živnosti vs s.r.o. v roku 2024

Obe formy majú svoje špecifiká a rozdiely v oblasti daňových povinností a odvodov.

Dane a odvody v živnosti v roku 2024

Živnostníci platia daň z príjmov fyzických osôb vypočítanú v daňovom priznaní fyzickej osoby. Ide o progresívnu daň, tzn. so zvyšujúcim sa základom dane sa jej sadzba zvyšuje nasledovne:

Zdroj: Vlastné spracovanie
Výška zdaniteľných príjmov (výnosov) a základu dane Ak zdaniteľné príjmy (výnosy) neprevyšujú
60 000 eur
Ak zdaniteľné príjmy (výnosy) prevyšujú
60 000 eur
z časti základu dane neprevyšujúcej
47 537,98 eur
z časti základu dane prevyšujúcej
47 537,98 eur
Sadzba dane z príjmov 15 % 19 % 25 %

Výšku dane môžu znížiť rôzne daňové zvýhodnenia – na daňovníka, na manželku/manžela, na príspevky do 3. piliera, daňový bonus na deti či na úroky z hypotéky.

Okrem daňových povinností sú živnostníci povinní platiť aj odvody do zdravotnej poisťovne, ak nemajú iného platiteľa poistného (napr. pri súbehu s pracovným pomerom uzatvoreným u iného zamestnávateľa). Minimálny preddavok na zdravotné poistenie je v roku 2024 v sume 97,80 eur. Po podaní daňového priznania príslušná zdravotná poisťovne vykoná tzv. ročné zúčtovanie zdravotného poistenia, kde porovná výšku zaplatených preddavkov počas roka s výškou zdravotných odvodov vypočítaných zo skutočne dosiahnutého základu dane. Výsledkom môže byť nedoplatok, preplatok alebo nula.

Prečítajte si tiež

Po založení živnosti sa povinnosť platiť sociálne odvody živnostníka netýka. Vznik povinnosti platiť sociálne odvody sa posudzuje až po podaní prvého daňového priznania k dani z príjmov a prekročení určitej hranice príjmov. Povinnosť môže vzniknúť od 1.7. nasledujúceho roka alebo pri podaní daňového priznania v predĺženej lehote až od 1.10. nasledujúceho roka, pričom odvody za obdobie júl až september nie je nutné doplácať. Minimálne sociálne odvody sú v roku 2024 vo výške 216,13 eur.

Výška sociálnych a zdravotných odvodov v ďalších rokoch sa odvíja od dosiahnutého vymeriavacieho základu vypočítaného z čiastkového základu dane uvedeného v podanom daňovom priznaní.

Veľkou výhodou u živnostníkov v porovnaní s „eseročkou“ je možnosť uplatnenia paušálnych výdavkov, pri ktorých si svoj základ dane znižujú až do výšky 60 % svojich príjmov (max. do 20 000 eur ročne), a to bez akéhokoľvek dokladovania skutočných výdavkov. Paušálne výdavky môže živnostník použiť len do doby, kedy je počas celého zdaňovacieho obdobia platiteľom DPH. Ide o výborný spôsob, akým si znížiť základ dane aj v prípade, ak má živnostník málo skutočných výdavkov.

Vypočítať daň z príjmov si môžete využitím našej kalkulačky paušálnych výdavkov.

Aké výdavky možno považovať u živnostníka za daňovo uznané sa dozviete v článku Daňové výdavky živnostníka v praxi.

Dane a odvody v s.r.o. v roku 2024

S.r.o. platí daň z príjmov právnických osôb vypočítanú v daňovom priznaní právnickej osoby v sadzbe:

 • 15 %, ak zdaniteľné príjmy (výnosy) neprevyšujú 60 000 eur,
 • 21 %, ak zdaniteľné príjmy (výnosy) prevyšujú 60 000 eur.

Daň z príjmov je možné znížiť len preukázateľnými daňovými výdavkami, tzn. nie je možné uplatniť paušálne výdavky, ako pri živnosti.

Od roku 2024 sa opätovne zavádzajú daňové licencie, teda minimálna výška dane pre právnické osoby (čiže aj s.r.o.-čky, hoci povinnosť platiť minimálnu daň nemajú pri podaní prvého daňového priznania za zdaňovacie obdobie, v ktorom vznikli; následne už sa ich daňová licencia týka). Výška minimálnej dane právnickej osoby sa odvíja od výšky ročných zdaniteľných príjmov (výnosov). Firmy s obratom do 50 000 eur zaplatia minimálnu daň vo výške 340 eur, maximálna daňová licencia je vo výške 3 840 eur. Podrobné informácie nájdete v článku Daňová licencia (minimálna daň) pre právnické osoby od 1. 1. 2024.

Spoločnosť ako právnická osoba neplatí odvody do zdravotnej a sociálnej poisťovne. Odvody sa týkajú len zamestnancov vrátane spoločníkov či konateľov, ktorých príjem zo závislej činnosti je vymeriavacím základom pre účely sociálneho a zdravotného poistenia. Mzda spoločníka je zároveň jedným zo spôsobov výberu peňazí z s.r.o. V porovnaní s výplatou dividend ide však o „drahší“ variant, pretože daňovo-odvodové zaťaženie je takmer 50 % z výšky hrubej mzdy. Ak po dosiahnutí zisku rozhodne valné zhromaždenie o vyplatení dividend spoločníkom, zrazí s.r.o. z nároku spoločníka na podiel zo zisku daň v sadzbe 10 %. Spoločník už nemá žiadne daňové ani odvodové povinnosti a na účet alebo v hotovosti dostane „čisté“ peniaze.

Zrušenie živnosti vs. s.r.o. v roku 2024

Zároveň sa líši aj náročnosť zrušenia podnikania – živnosť je možné zrušiť jednoduchšie a rýchlejšie ako s.r.o., kde je proces likvidácie zložitejší a časovo náročnejší.

Zrušenie živnosti v roku 2024

Živnostník môže svoju živnosť zrušiť kedykoľvek. Ukončiť podnikateľskú činnosť môže bez poplatkov dvomi spôsobmi:

 • osobne na miestne príslušnom okresnom úrade (odbor živnostenského podnikania) alebo
 • elektronicky cez formulár „Oznamovanie ukončenia podnikania“ na portáli www.slovensko.sk. K elektronickému založeniu živnosti bude živnostník potrebovať občiansky preukaz s čipom a čítačku.

Zrušenie živnosti nastáva dňom doručenia oznámenia o ukončení podnikania živnostenskému úradu. Ak je v oznámení uvedený neskorší dátum ukončenia podnikania, zrušenie živnosti zanikne týmto dňom. Dátum zrušenia živnosti nemôže byť skorší, ako dátum doručenia oznámenia. Výhodou osobného zrušenia živnosti je okamžité zrušenie „na počkanie“ priamo na úrade, zatiaľ čo pri online zrušení živnosti je živnosť zrušená najskôr až nasledujúci pracovný deň odo dňa podania oznámenia. Živnostník môže živnosť aj prerušiť (pozastaviť), pričom doba pozastavenia nie je limitovaná.

Po zrušení živnosti má živnostník niekoľko povinností:

 • podať daňové priznanie k dani z príjmov za obdobie, počas ktorého ešte podnikal,
 • doplatiť odvody do sociálnej a zdravotnej poisťovne za alikvotnú časť mesiaca, prípadne doplatiť nedoplatok na ročnom zúčtovaní zdravotného poistenia po podaní daňového priznania,
 • požiadať daňový úrad o zrušenie registrácie na daň z príjmov, prípadne na daň z pridanej hodnoty alebo daň zo závislej činnosti,
 • a iné.

Zrušenie s.r.o. v roku 2024

Zrušenie s.r.o. je podstatne zložitejší a časovo náročnejší proces, ktorý môže trvať niekoľko mesiacov až rokov. Začína sa zvolaním valného zhromaždenia, kde sa rozhodne okrem iného o zrušení s.r.o. bez právneho nástupcu a vstupe do likvidácie. Likvidácia je proces, pri ktorom dochádza k ukončeniu činnosti, k speňaženiu majetku, k vysporiadaniu pohľadávok a záväzkov s.r.o. tak, aby mohla byť vymazaná z Obchodného registra. Spoločnosť počas likvidácie vystupuje s dodatkom „v likvidácii“. Tento proces končí vysporiadaním likvidačného zostatku voči spoločníkom a výmazom z Obchodného registra, v dôsledku ktorého spoločnosť prestáva existovať.

Pri zrušení s.r.o. je nevyhnutné rátať s nákladmi na služby účtovníka a právnika. S likvidáciou sú spojené súdne a notárske poplatky vo výške približne 130 eur a osobitnou položkou je preddavok na likvidáciu vo výške 1 500 eur, ktorý sa skladá u notára (preddavok sa zvyčajne vráti).

Podrobnosti o postupoch likvidácie s.r.o. nájdete v našich článkoch Likvidácia s.r.o.

Zhrnutie - živnosť vs. s.r.o. v roku 2024

Zatiaľ, čo živnosť môže byť výhodná pri nižších príjmoch alebo v prvých rokoch podnikania, kedy je administratívne a finančne menej náročná, s rastom podnikania a príjmov môže byť výhodnejšie prejsť na s.r.o., ktorá ponúka lepšie možnosti daňovej optimalizácie a obmedzenie osobnej zodpovednosti (ručenia). Zmena právnej formy v správnom čase prináša podnikateľom flexibilitu -môžu využiť výhody jednej právnej formy v počiatočných fázach a neskôr prejsť na formu, ktorá lepšie vyhovuje ich rozrastajúcemu sa biznisu.

Expanzia živnosti môže byť obmedzená kapacitou samotného živnostníka. Živnosť ako taká nemá podiely, ktoré by mohli byť predmetom investície. S.r.o. môže „prilákať“ investorov, ktorí získaním podielu v s.r.o. budú mať možnosť v určitej miere riadiť spoločnosť a zúčastňovať sa na strategickom rozhodovaní. Vstup nových spoločníkov, navýšenie vkladov existujúcich spoločníkov či zlúčenie s inou spoločnosťou umožňujú v s.r.o. rýchlejší a efektívnejší rast podnikania. 

Je dôležité dôkladne zvážiť všetky aspekty oboch foriem a rozhodnúť sa na základe konkrétnych potrieb a cieľov svojho podnikania.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Dôchodok a živnosť (podnikanie dôchodcu)

Ako si založí živnosť dôchodca, kedy musí platiť sociálne a zdravotné odvody, v akých prípadoch má dosahovanie príjmov zo živnosti vplyv na poberanie dôchodku a ako sa príjmy dôchodcu zdaňujú?

Založenie živnosti študenta a platenie odvodov

Ste študentom a chcete začať podnikať? V článku prinášame informácie o podmienkach založenia študentskej živnosti v roku 2024 aj o dani a odvodoch, ktoré (ne)musí študent platiť, ak sa rozhodne podnikať.

Ako výhodne vybrať peniaze z s. r. o.?

Najmä v menších spoločnostiach s ručením obmedzeným sa majitelia často zamýšľajú nad tým, ako dostať čo najvýhodnejšie peniaze z s. r. o. na svoju súkromnú spotrebu. Aké sú možnosti a čo ktorá obnáša?

Voľná živnosť – ako ju založiť v roku 2024?

Ako postupovať pri ohlásení živnosti, aké doklady sú potrebné, aká je výška poplatkov a ako si založiť živnosť on-line cez portál www.slovensko.sk.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky