Hranica príjmov pre (ne)platenie odvodov do Sociálnej poisťovne za rok 2024 v roku 2025

Do určitej výšky ročných príjmov nie sú živnostníci či iné SZČO povinné platiť odvody do Sociálnej poisťovne. Aká je táto hranica pre rok 2024 a koľko bude potrebné platiť minimálne v roku 2025?

Platenie odvodov do Sociálnej poisťovne, sa na rozdiel od platenia do zdravotnej poisťovne, nezačína hneď od začiatku podnikania či vykonávania inej samostatnej zárobkovej činnosti fyzickej osoby (napríklad živnostníka, autora, umelca, daňového poradcu atď.).

Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sociálnom poistení“) však neupravuje žiadne „ročné“ obdobie neplatenia sociálnych odvodov, ako sa často hovorieva. Obdobie, v ktorom sú začínajúci živnostníci či iné SZČO od platenia sociálnych odvodov oslobodení, môže byť totiž aj kratšie, aj dlhšie ako jeden rok. Závisí to od hrubých príjmov, ktoré živnostník dosiahol za uplynulý rok, a to bez ohľadu na to, ako dlho svoju činnosť v tomto období vykonával.

Platenie sociálnych odvodov živnostníka (SZČO)

Kedy teda vzniká povinnosť platiť odvody do Sociálnej poisťovne u živnostníka či inej SZČO? Zákon o sociálnom poistení upravuje, že vznik povinného poistenia SZČO sa posudzuje vždy k 1. júlu, resp. 1. októbru, ak mala fyzická osoba predĺženú lehotu na podanie daňového priznania.

Pri posudzovaní sa do úvahy berie výška príjmov z podnikania alebo inej samostatnej zárobkovej činnosti podľa § 6 ods. 1 a ods. 2 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov, alebo výnosu súvisiaceho s podnikaním za minulý rok (pozor, nie základu dane, z ktorého sa však neskôr vychádza pri výpočte samotnej výšky odvodov).

K 1. júlu 2024 (alebo k 1. októbru 2024) sa teda budú posudzovať príjmy z podnikania (inej SZČ) podľa podaného daňového priznania fyzickej osoby za rok 2023, k 1. júlu 2025 (alebo k 1. októbru 2025) sa bude posudzovať výška príjmov za rok 2024 atď.

Prečítajte si tiež

Ak napríklad začne živnostník podnikať v marci 2024, prvýkrát sa mu povinnosť platenia odvodov posudzuje k 1. 7. 2025 (prípadne až k 1. 10. 2025, ak si podá odklad daňového priznania) podľa príjmov za rok 2024, čiže sociálne odvody na začiatku podnikania neplatí minimálne 16 mesiacov (marec 2024 až jún 2025).

Ak by začal živnostník podnikať v decembri 2024, aj jemu sa bude povinnosť platiť sociálne odvody posudzovať k 1. 7. 2025 (prípadne až k 1. 10. 2025) podľa príjmov za rok 2024, takže sociálne odvody neplatí určite minimálne 7 mesiacov (december 2024 až jún 2025). Či po tomto období odvody platiť začnú, závisí od výšky ich príjmov za rok 2024.

Hranica príjmov za rok 2024 pre platenie sociálnych odvodov v roku 2025

Koľko teda môže živnostník alebo iná SZČO zarobiť za rok bez toho, aby sa ich týkalo platenie odvodov do Sociálnej poisťovne, resp. od akej sumy príjmov už povinnosť platiť sociálne odvody vzniká? Zákon o sociálnom poistení upravuje, že povinne nemocensky a dôchodkovo poistená je samostatne zárobkovo činná osoba, ktorej príjem z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti alebo výnos súvisiaci s podnikaním a s inou samostatnou zárobkovou činnosťou bol vyšší ako 12-násobok minimálneho mesačného vymeriavacieho základu.

Minimálny vymeriavací základ pre platenie odvodov do Sociálnej poisťovne pre rok 2025 sa vypočíta ako 50 % z priemernej mesačnej mzdy za rok 2023. Dôležitou veličinou je preto priemerná mesačná mzda v roku 2023, ktorej výška je 1 430 eur. Minimálny vymeriavací základ teda bude 715 eur (50 % z 1 430 eur).

SZČO si sleduje hranicu príjmu 8 580 eur.

Z toho vyplýva, že povinnosť platiť poistné do Sociálnej poisťovne má za obdobie od 1. júla 2025 (resp. 1. októbra 2025) tá SZČO, ktorá dosiahla za rok 2024 príjem z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti alebo výnos súvisiaci s podnikaním a s inou samostatnou zárobkovou činnosťou vyšší ako 8 580 eur (12 x 715 eur). Buď jej odvodová povinnosť k tomuto dátumu prvýkrát vznikne alebo ak už SZČO platí a hranicu hrubých príjmov za rok 2024 prekročí, bude pokračovať naďalej v platení sociálnych odvodov.

Oproti minulému roku, teda hranici príjmov za rok 2023, ide o nárast o 756 eur (zo 7 824 eur).

Článok pokračuje pod reklamou

Príklady na (ne)prekročenie hranice príjmov za rok 2024 pre platenie sociálnych odvodov v roku 2025

Príklad na presiahnutie hranice za rok 2024 a začatie platenia odvodov do Sociálnej poisťovne

Olívia dosiahla za rok 2024 príjmy zo svojej živnosti vo výške 30 000 eur. Daňové priznanie za rok 2024 podala v predĺženej lehote, do 30. 6. 2025 (odklad daňového priznania oznámila do 31. 3. 2025). Vznikne Olívii povinnosť platiť odvody do Sociálnej poisťovne?

Nakoľko Olívia presiahla pri príjmoch zo živnosti hranicu 8 580 eur, bude mať povinnosť platiť povinné nemocenské a dôchodkové poistenie SZČO, avšak vďaka odkladu daňového priznania až od 1. 10. 2025 (pričom nezáleží, o koľko mesiacov bol odklad).

Príklad na nepresiahnutie hranice za rok 2024 a neplatenie odvodov do Sociálnej poisťovne

Marcel dosiahol za rok 2024 príjmy zo svojej živnosti vo výške 8 000 eur. Okrem toho mal príjem zo zamestnania (20 000 eur) aj z prenájmu nehnuteľnosti (mimo živnosti, vo výške 8 000 eur). Daňové priznanie za rok 2024 podal v riadnej lehote (do 31.3.2025). Vznikne Marcelovi povinnosť platiť odvody do Sociálnej poisťovne?

Nakoľko Marcel nepresiahol pri príjmoch zo živnosti hranicu 8 580 eur, nebude mať od 1. 7. 2025 povinnosť platiť povinné nemocenské a dôchodkové poistenie SZČO.

Pre úplnosť dodávame, že pri príjmoch z prenájmu nehnuteľnosti bez živnosti sa poistenie na sociálne poistenie neplatí vôbec a zo zamestnania odvádza do Sociálnej poisťovne poistné jeho zamestnávateľ.

Minimálne a maximálne odvody SZČO v roku 2025

Podľa údajov zo Sociálnej poisťovne približne 80 % SZČO platí minimálne odvody. Aj ich výška (v roku 2025) je odvodená od výšky priemernej mesačnej mzdy (v roku 2023). V prípade, že nedôjde k zmene zákona, minimálne mesačné odvody SZČO vzrastú v roku 2025 na sumu 344,27 eur. Podrobnejšie sumy sú uvedené v tabuľke.

Zdroj: Vlastné spracovanie
Minimálne sociálne a zdravotné odvody SZČO od 1.1.2025 (osoby bez zdravotného postihnutia)
Sadzba poistného Výška minimálneho vymeriavacieho základu Výška minimálnych odvodov
Odvody do Sociálnej poisťovne 33,15 % 715,00 € 237,02 €
Odvody do zdravotnej poisťovne 15,00 % 715,00 € 107,25 €
Minimálne odvody spolu 48,15 % 715,00 € 344,27 €

Maximálny vymeriavací základ pre platenie odvodov do Sociálnej poisťovne v roku 2025 sa určí ako 7-násobok priemernej mesačnej mzdy za rok 2023, teda pôjde o sumu 10 010 eur mesačne (1 430 eur x 7). Maximálne mesačné sociálne odvody tak budú presahovať sumu 3 318 eur.

Pre zdravotné poistenie SZČO neexistuje horný strop, maximálny vymeriavací základ pre platenie zdravotných odvodov je v tomto prípade od roku 2017 zrušený.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Podpora (dávka) v nezamestnanosti v roku 2024

Nezamestnaným môže byť priznaný nárok na podporu v nezamestnanosti. Aké je výška a podmienky priznania dávky v roku 2024, a ako o ňu požiadať, sa dočítate v článku.

Rodičovský dôchodok v roku 2024: komu, kedy a koľko sa vyplatí?

Rodičovský dôchodok (bonus) dostane v tomto roku 908 043 poberateľov. Priemerný rodičovský dôchodok na jedného rodiča bude 338,40 eur za rok. Vyplatený bude jednorazovo v júni 2024.

Priemerná mesačná mzda v roku 2023 a jej dôsledky

Štatistický úrad zverejnil údaj o priemernej mesačnej mzde zamestnanca za rok 2023. Aká je jej výška, ktoré odvetvia či kraje zarábajú najviac a aké veličiny v roku 2025 táto suma ovplyvní?

Vylúčenie povinnosti platiť poistné od 1. 1. 2024

Od 1. 1. 2024 platí vylúčenie povinnosti platiť poistné počas obdobia dávky materské. Koho sa to (ne)týka a čo treba urobiť?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky