Odvody zamestnanca a zamestnávateľa v roku 2024

Odvody na sociálne a zdravotné poistenie znižujú čistú mzdu zamestnanca, platí ich v určitej výške z hrubej mzdy aj zamestnávateľ. V akej výške sú odvody od roku 2024, sa dočítate v článku.

 Odvody zamestnanca a zamestnávateľa sú upravené:

 • zákonom č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení (ďalej len „zákon o zdravotnom poistení“),
 • zákonom č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení (ďalej len „zákon o sociálnom poistení“).

Zamestnanec i zamestnávateľ platia z vymeriavacieho základu odvody do Sociálnej a zdravotnej poisťovne. Poistné a preddavky za zamestnanca zráža zamestnávateľ z jeho mzdy a odvádza na účet Sociálnej a zdravotnej poisťovne, spolu s odvodmi zamestnávateľa. Odvody zamestnanca znižujú čistú mzdu. Odvody zamestnávateľa zvyšujú jeho náklady (v podvojnom účtovníctve), resp. výdavky (v jednoduchom účtovníctve alebo v daňovej evidencii).

Odvody zamestnávateľa sa v roku 2024 v porovnaní s rokom 2023 zvyšujú. O koľko percent sa zvýšia náklady zamestnávateľa v súvislosti so zamestnávaním sa dozviete v článku.

Vymeriavací základ sociálnych a zdravotných odvodov zamestnanca v roku 2024

Vymeriavacím základom sa označuje suma, z ktorej sa určitým percentuálnym podielom vyčíslia sociálne a zdravotné odvody zamestnanca i zamestnávateľa.

Vymeriavací základ zamestnanca je plnenie poskytované zamestnávateľom zamestnancovi za zárobkovú činnosť. Spravidla ide o hrubú mzdu zamestnanca. Zárobkovou činnosťou v zmysle zákona o zdravotnom poistení a zákona o sociálnom poistení je okrem iného aj činnosť vyplývajúca z právneho vzťahu, ktorý zakladá právo na príjem zo závislej činnosti, napríklad:

 • príjem zo súčasného pracovnoprávneho vzťahu,
 • príjem spoločníkov a konateľov s. r. o.,
 • príjmy z prostriedkov sociálneho fondu podľa zákona o sociálnom fonde,
 • nepeňažné plnenie od zamestnávateľa,
 • odmeny za výkon funkcie v štátnych orgánoch, v orgánoch územnej samosprávy, atď.,
 • platy a funkčné príplatky ústavných činiteľov a pod.

Upozornenie: Do vymeriavacieho základu pri výpočte sociálnych i zdravotných odvodov vstupuje aj podiel na zisku vyplatený obchodnou spoločnosťou alebo družstvom zamestnancovi bez účasti na základom imaní.

Vymeriavací základ pri výpočte zdravotných odvodov a sociálnych odvodov na strane zamestnávateľa je vymeriavací základ jeho zamestnanca (pri zdravotných odvodoch neznížený o odpočítateľnú položku).

Zdravotné poistenie sa z týchto príjmov platí vo forme preddavkov. V ročnom zúčtovaní zdravotného poistenia vykoná zdravotná poisťovňa výpočet poistného zo skutočných príjmov zamestnanca (poistenca) za celý kalendárny rok a od všetkých zamestnávateľov (platiteľov poistného). Porovnaním výšky zaplatených preddavkov počas roka a výšky skutočného poistného vyčísli zdravotná poisťovňa rozdiel v podobe preplatku alebo nedoplatku. Ak sa suma preddavkov rovná sume poistného zo skutočných príjmov, rozdiel nevzniká.

Sociálne poistenie sa na rozdiel od zdravotného poistenia platí vo forme poistného (nie preddavkov). Sociálna poisťovňa teda nevykoná ročné zúčtovanie. Zamestnanec a zamestnávateľ sú povinní platiť poistné na sociálne poistenie vždy zo skutočne dosiahnutých príjmov.

Zákon o zdravotnom poistení zároveň vymedzuje, aké príjmy nevchádzajú do vymeriavacieho základu. Príjmy, z ktorých sa neplatia preddavky na zdravotné poistenie sú nasledovné:

 • príjmy z dohody o brigádnickej práci študentov,
 • príjmy zo zmluvy o výkone činnosti športového odborníka, fyzickej osoby, ktorá má štatút žiaka strednej školy alebo štatút študenta dennej formy vysokoškolského štúdia a ktorá nedovŕšila 26 rokov veku,
 • príjmy z dohody o vykonaní práce, dohody o pracovnej činnosti, zo zmluvy o výkone činnosti športového odborníka:
  • u poberateľov výsluhového dôchodku z výsluhového zabezpečenia policajtov a vojakov, ak dovŕšili dôchodkový vek,
  • u poberateľov invalidného výsluhového dôchodku z výsluhového zabezpečenia policajtov a vojakov,
  • poberateľov starobného dôchodku,
  • poberateľov predčasného starobného dôchodku,
  • poberateľov invalidného dôchodku,
 • príjmy z odchodného, výsluhového príspevku alebo z príjmov z rekreačnej starostlivosti podľa zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov.

Vymeriavací základ pri výpočte sociálnych odvodov si môžu študenti pracujúci na základe dohody o brigádnickej práci študenta či dôchodcovia pracujúci na základe dohody o pracovnej činnosti alebo dohody o vykonaní práce znížiť o tzv. odvodovú odpočítateľnú položku, a to vo výške 200 eur mesačne. O odpočítateľnú položku si môžu znížiť vymeriavací základ na zdravotné odvody tí zamestnanci (nie ich zamestnávateľ), ktorí majú dostatočne nízky príjem. Odpočítateľná položka je najviac v sume 380 eur mesačne.

Minimálny a maximálny vymeriavací základ pre sociálne a zdravotné odvody v roku 2024

Minimálny a maximálny vymeriavací základ určuje minimálnu alebo maximálnu sumu, z ktorej sú v zmysle zákona zamestnanec či zamestnávateľ povinní zaplatiť sociálne a zdravotné odvody.

Minimálny ani maximálny vymeriavací základ pri výpočte zdravotných odvodov nie je určený. Pri odmeňovaní zamestnancov je však zamestnávateľ povinný dodržiavať zákon o minimálnej mzde, a teda výška minimálnej mzdy platnej od 1.1.2024 nepriamo určuje aj výšku minimálneho vymeriavacieho základu.

Prečítajte si tiež

Minimálny vymeriavací základ pri sociálnych odvodoch pre zamestnanca už s účinnosťou od 1.1. 2010 na účely sociálneho poistenia nie je upravený, avšak zamestnávateľ má naďalej podľa pracovnoprávnych predpisov povinnosť odmeňovať zamestnanca v súlade s ustanoveniami zákona o minimálnej mzde. Maximálny vymeriavací základ pri výpočte sociálnych odvodov sa vypočíta ako 7-násobok priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve SR z roku 2022 vo výške 1 304 eur, t. j. poistné je možné vyčísliť maximálne zo sumy  9 128 eur.

V nasledujúcej tabuľke uvádzame minimálny a maximálny vymeriavací základ pri výpočte sociálnych a zdravotných odvodov u zamestnanca i zamestnávateľa od 1.1.2024:

*S výnimkou úrazového poistenia (vymeriavací základ na platenie poistného na úrazové poistenie nie je obmedzený najvyššou výškou).
**Minimálny vymeriavací základ síce zákon o zdravotnom poistení neurčuje, avšak od 1.1.2023 zákon predpisuje minimálne preddavky a poistné na zdravotné poistenie. Podrobnosti sa dočítate v ďalšej časti článku.
Zdroj: Vlastné spracovanie
Vymeriavací základ od 1.1.2024 Sociálne odvody Zdravotné odvody
Minimálny Maximálny Minimálny Maximálny
Zamestnanec neurčený 9 128 eur* neurčený** neurčený
Zamestnávateľ neurčený 9 128 eur* neurčený neurčený

Sadzba zdravotných odvodov zamestnanca a zamestnávateľa v roku 2024

Výška preddavkov a poistného na zdravotné poistenie sa z vymeriavacieho základu vypočíta sadzbou, ktorá sa líši pre zamestnanca a zamestnávateľa. Dňa 19.12.2023 parlament schválil konsolidačný balíček vlády SR, ktorým došlo k zvýšeniu sadzieb zdravotných odvodov pre zamestnávateľov, a to na prechodné obdobie od 1.1.2024 do 31.12.2027. Zvýšenie sadzieb nebude mať vplyv na výšku čistej mzdy zamestnanca, avšak zaťaží (zvýši) náklady zamestnávateľa. Aké ďalšie zmeny prinesie od roku 2024 sa dočítate v článku Konsolidačný balíček mení dane, odvody aj poplatky od roku 2024.

V tabuľke uvádzame, aké sú sadzby zdravotných odvodov pre rok 2024 v porovnaní s rokom 2023:

Zdroj: Vlastné spracovanie
Sadzby zdravotných odvodov v roku 2024 Zamestnanec bez zdravotného postihnutia Zamestnanec so zdravotným postihnutím
do 31.12.2023 od 1.1.2024 do 31.12.2023 od 1.1.2024
Zamestnanec 4 % 4 % 2 % 2 %
Zamestnávateľ 10 % 11 % 5 % 5,5 %

Sadzba poistného pre osoby so zdravotným postihnutím sa uplatní v kalendárnom mesiaci, v ktorom bola osoba považovaná za osobu so zdravotným postihnutím aspoň jeden deň. Za osobu so zdravotným postihnutím sa považuje fyzická osoba:

 • uznaná za invalidnú,
 • s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorého miera postihnutia funkčnej poruchy je najmenej 50 %.
Článok pokračuje pod reklamou

Minimálne odvody na zdravotné poistenie zamestnanca v roku 2024

Od 1.1.2023 sa pri platení poistného a preddavkov na poistné uplatňuje inštitút tzv. minimálneho poistného a preddavkov zamestnanca. Zamestnávateľovi teda vzniká povinnosť zraziť zamestnancovi zo mzdy preddavok v zákonom stanovenej minimálnej sume.

Minimálny (mesačný) preddavok zamestnanca je súčet:

 • preddavku zamestnanca určeného zo sumy životného minima platného k prvému dňu kalendárneho roka vo výške určenej sadzbou poistného 4 %, bez zohľadnenia odpočítateľnej položky (268,88 eur x 4 % = 10,75 eur), a
 • preddavku na poistné zamestnávateľa za takéhoto zamestnanca vo výške určenej sadzbou poistného 11 % zo sumy životného minima platného k prvému dňu kalendárneho roka, bez zohľadnenia odpočítateľnej položky (268,88 eur x 11 % = 29,57 eur).
Prečítajte si tiež

Od 1.1.2024 je minimálny preddavok na zdravotné poistenie súčtom súm 10,75 eur a 29,57 eur, t. j. predstavuje sumu 40,32 eur (suma za kalendárny mesiac). Pri výpočte minimálneho ročného poistného na zdravotné poistenie sa vychádza z 12-násobku sumy životného minima. Pre rok 2024 je minimálne ročné poistné zamestnanca vo výške 483,98 eur.

Minimálny preddavok zamestnanca sa znižuje o pomernú časť prislúchajúcu k počtu kalendárnych dní, počas ktorých bol:

 • samostatne zárobkovo činnou osobou,
 • poistencom štátu (napr. osobou poberajúcou nemocenské, materské),
 • osobou so zdravotným postihnutím,
 • vyhlásený za nezvestnú osobu,
 • sa nepovažoval za zamestnanca (napr. mal neplatené voľno, čerpal rodičovskú dovolenku, a pod.).

Ak je skutočné poistné a preddavok na poistné zamestnanca a zamestnávateľa v súčte nižšie, zamestnanec má povinnosť doplatiť odvody do tejto sumy. O tento doplatok sa zvyšuje poistné a preddavok na poistné zamestnanca (nemá vplyv na výšku odvodov, ktoré za zamestnanca platí zamestnávateľ).

Ak má zamestnanec v kalendárnom mesiaci súčasne viacerých zamestnávateľov, môže sa rozhodnúť, že navýšenie odvádzaného preddavku na sumu minimálneho preddavku si neuplatní. Svoje rozhodnutie oznámi zamestnávateľovi do 8 dní odo dňa vzniku zamestnania alebo súbehu týchto zamestnaní a zmenu tejto skutočnosti do 8 dní odo dňa zmeny.

Minimálne poistné sa nevzťahuje na vybrané skupiny zamestnancov, a to na:

 • zamestnancov, ktorí sú zároveň aj poistencami štátu (napr. pracujúci dôchodca, pracujúci študent, a pod.),
 • zamestnancov so zdravotným postihnutím s nárokom na zníženú sadzbu poistného.

Prehľad minimálnej a maximálnej výšky preddavku na zdravotné poistenie uvádzame v nasledovnej tabuľke:

Zdroj: Vlastné spracovanie
Výška preddavku na zdravotné poistenie od 1. 1. 2024 Minimálna Maximálna
Zamestnanec 40,32 eur (mesačne) neurčená
Zamestnávateľ neurčená neurčená

Sadzba sociálnych odvodov zamestnanca a zamestnávateľa v roku 2024

Sadzba sociálnych odvodov sa vypočíta ako percentuálny podiel z vymeriavacieho základu, ktorým je spravidla hrubá mzda zamestnanca. Zamestnávateľ a zamestnanec platia nasledovné druhy sociálneho poistenia:

*Poistné na invalidné poistenie neplatí zamestnanec ani zamestnávateľ za zamestnanca, ktorý je dôchodkovo poistený po priznaní starobného alebo predčasného starobného dôchodku alebo je poberateľom výsluhového dôchodku a dovŕšil dôchodkový vek.
**Poistenie v nezamestnanosti sa nevzťahuje na fyzickú osobu, ktorej bol priznaný starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 % alebo po dovŕšení dôchodkového veku. Ďalej sa nevzťahuje ani na obvinených a odsúdených.
***Na úrazové poistenie platené zamestnávateľom sa nevzťahuje maximálny vymeriavací základ v sume 9 128,00 eur.
Zdroj: Vlastné spracovanie
Druh poistenia Zamestnávateľ Zamestnanec
Sadzba poistného v %
Nemocenské poistenie 1,40 1,40
Invalidné poistenie* 3,00 3,00
Starobné poistenie 14,00 4,00
Poistenie v nezamestnanosti** 0,50 1,00
Poistné na financovanie podpory v čase skrátenej práce 0,50 -
Úrazové poistenie*** 0,80 -
Garančné poistenie 0,25 -
Rezervný fond solidarity 4,75 -
SPOLU 25,20 9,40

Výpočet sociálnych a zdravotných odvodov z minimálnej mesačnej mzdy v roku 2024

V nasledujúcej tabuľke uvádzame výpočet sociálnych a zdravotných odvodov, ktoré je zamestnanec a zamestnávateľ povinný platiť z hrubej minimálnej mesačnej mzdy v sume 750 eur:

Zdroj: Vlastné spracovanie
Hrubá mzda 750 eur mesačne Zamestnávateľ Zamestnanec
Sadzba Suma v EUR Sadzba Suma v EUR
Nemocenské poistenie 1,40 % 10,50 1,40 % 10,50
Invalidné poistenie 3,00 % 22,50 3,00 % 22,50
Starobné poistenie 14,00 % 105,00 4,00 % 30,00
Poistenie v nezamestnanosti 0,50 % 3,75 1,00 % 7,50
Poistné na financovanie podpory v čase skrátenej práce 0,50 % 3,75 - -
Úrazové poistenie 0,80 % 6,00 - -
Garančné poistenie 0,25 % 1,87 - -
Rezervný fond solidarity 4,75 % 35,62 - -
Sociálne odvody SPOLU 25,20 % 188,99 9,40 % 70,50
Preddavky na zdravotné odvody 11,00 % 82,50 4,00 % 30,00
Celkové odvody 36,20 % 271,49 13,40 % 100,50

Zamestnávateľ pri hrubej mzde 750 eur mesačne zrazí zamestnancovi zo mzdy 100,50 eur. Za zamestnanca teda zaplatí zamestnávateľ zdravotnej a Sociálnej poisťovni, vrátane poistného, ktoré je povinný zaňho platiť, spolu 371,99 eur.

Tip: Pri výpočte odvodov, čistej mzdy či ceny práce môžete využiť našu mzdovú kalkulačku.

Platenie sociálnych a zdravotných odvodov zamestnanca a zamestnávateľa v roku 2024

Preddavok na zdravotné poistenie a poistné na sociálne poistenie je splatné v deň, ktorý je určený na výplatu príjmov zamestnancov za príslušný kalendárny mesiac. Odvody sa teda platia mesiac pozadu (t. j. poistné za september 2024 je splatné najneskôr do 31.10.2024). Výnimkou je splatnosť poistného na sociálne poistenie do 8. dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bol príjem zúčtovaný - pri nepravidelných príjmoch (napr. pri dohodách uzavretých na kratšie obdobie ako 1 mesiac) a pri príjmoch zúčtovaných po zániku právneho vzťahu.

Zamestnávateľ je pri platení odvodov povinný správne identifikovať platby variabilným, špecifickým a konštantným symbolom. Pri nesprávnej identifikácii platby hrozí zamestnávateľovi pokuta. Aké symboly je potrebné uvádzať pri platbách odvodov nájdete v nasledujúcej tabuľke:

Vysvetlivky: MMRRRR, resp. RRRRMM, kde „MM“ predstavuje dvojčíslie mesiaca a „RRRR“ štvorčíslie roku, za ktoré sa poistné platí (napr. 092024, resp. 202409)
Zdroj: Vlastné spracovanie
Označenie platieb sociálnych a zdravotných odvodov Sociálna poisťovňa Zdravotná poisťovňa
Variabilný symbol Číslo odvádzateľa poistného udeleného Sociálnou poisťovňou IČO zamestnávateľa doplnené dvomi nulami, resp. iným číslom, ak má zamestnávateľ viacero pobočiek
Špecifický symbol Označenie obdobia MMRRRR alebo RRRRMM. Pri trvalom príkaze je špecifický symbol v tvare 88. Pri nepravidelných príjmoch sa uvádza číslo výkazu v tvare XX99RRRR (XX je dvojčíslie mesiaca, v ktorom sú príjmy zúčtované). Označenie obdobia RRRRMM alebo MMRRRR. Výnimkou je zdravotná poisťovňa UNION, ktorá vyžaduje použitie špecifického symbolu len pri platení preddavkov po lehote splatnosti.
Konštantný symbol Nepovinný údaj V tvare 3558 – úhrady poistného a preddavkov

Okrem pokuty za nesprávne označenie platby predpíše Sociálna poisťovňa zamestnávateľovi pri oneskorenej platbe penále vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania. Zdravotná poisťovňa si môže uplatniť nárok na úroky z omeškania vo výške 4-násobku úrokovej sadzby ECB platnej v deň splatnosti preddavku na poistné. Ak bude takto určená úroková sadzba nižšia ako 15 %, použije sa ročná úroková sadzba vo výške 15 %. Poplatok za vydanie výkazu nedoplatkov môže byť maximálne vo výške 10 eur.

Poistné a preddavky odvádza zamestnávateľ na bankový účet príslušnej pobočky Sociálnej a zdravotnej poisťovne vedený v Štátnej pokladnici. Účty pre platenie poistného a preddavkov sú zverejnené na ich webe.

Aké odvody do Sociálnej a zdravotnej poisťovne platia v roku 2024 živnostníci či iné SZČO sa dočítate v článku Odvody SZČO do Sociálnej a zdravotnej poisťovne od 1.1.2024.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Maximálna dávka v nezamestnanosti a dávka garančného poistenia od 1.7.2024

Od 1. júla 2024 platí nová maximálna suma dávky v nezamestnanosti. Týkať sa bude len nových žiadateľov, ktorí splnili podmienky a dosahujú maximálny vymeriavací základ. Mení sa aj maximálna dávka garančného poistenia.

Elektronický účet poistenca: zmeny v informáciách o dôchodku

Sociálna poisťovňa spúšťa pilotnú prevádzku informatívneho výpočtu dôchodku. Informácie k príprave na dôchodok rozširuje aj pre mladších poistencov. Čo treba vedieť?

Povinnosti absolventov po ukončení štúdia v roku 2024

Kedy začínajú maturanti či absolventi vysokých škôl platiť odvody? V akých prípadoch ich platí štát? Ako sa registrovať na úrade práce? Odpovede na časté otázky po maturitách a štátniciach.

PN a nemocenské živnostníka v roku 2024

Živnostník má po splnení podmienok počas dočasnej PN nárok na nemocenské dávky. Aké podmienky musí splniť a aká je výška dávok v roku 2024, sa dočítate v článku.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky