Sadzby dane z príjmov v roku 2024

Sadzby dane z príjmov v roku 2024
Zdroj: Unsplash.com
Jana Vašičková

Účtovníctvo je mojou srdcovkou už odmalička. Po jeho štúdiu sa účtovníckej profesii venujem naplno už viac ako 10 rokov. Skúsenosti som získala v korporáte, vyskúšala som aj outsourcingovú formu vedenia účtovníctva a práca s vlastnou klientelou si ma získala natoľko, že v súčasnosti v tejto oblasti podnikám.

Zobraziť viac
Zobraziť menej

Aké sadzby dane z príjmov platia v roku 2024 pre fyzické a právnické osoby? Od čoho sadzba dane závisí, kedy ktorú použiť a aké zmeny platia od 1.1.2024 pre príjmy podnikateľov a výplatu dividend?

Sadzba dane predstavuje spôsob, akým sa určí výška dane zo základu dane. Sadzby dane z príjmov upravuje v § 15 zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len “zákon o dani z príjmov”). V článku sa zameriame na najčastejšie sadzby dane z príjmov platné pre rok 2024.

Sadzby dane z príjmov fyzických osôb v roku 2024

Sadzba dane, ktorú uplatní fyzická osoba na zdanenie svojich príjmov dosiahnutých za zdaňovacie obdobie roka 2024, závisí predovšetkým od dosiahnutej výšky základu dane v tomto roku. V roku 2024 bude daňovník – fyzická osoba, uplatňovať tieto sadzby dane z príjmov:

 • Sadzby dane z príjmov zo základu dane zisteného podľa § 4 ods. 1 písm. a) zákona o dani z príjmov – t. j. zo základu dane zisteného zo súčtu čiastkových základov dane z príjmov zo závislej činnosti (zníženého o nezdaniteľné časti základu dane), z prenájmu nehnuteľností, z príjmov z použitia diela a podania umeleckého výkonu a z ostatných príjmov podľa tabuľky:
Zdroj: Vlastné spracovanie
Sadzba dane z príjmov FO Kedy sa použije?
19 % z vypočítaného základu dane, ktorý nepresiahne 176,8-násobok sumy platného životného minima vrátane, t. j. pre rok 2024 sumu 47 537,98 eur
25 % z tej časti základu dane, ktorá presiahne sumu 47 537,98 eur
 • Sadzby dane z príjmov zo základu dane zisteného podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona o dani z príjmov – t. j. zo základu dane zisteného zo súčtu čiastkových základov dane z príjmov z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti:
Zdroj: Vlastné spracovanie
Sadzba dane z príjmov FO Kedy sa použije?
15 % ak zdaniteľné príjmy (výnosy) fyzickej osoby v roku 2024 neprevyšujú sumu 60 000 eur
19 % ak zdaniteľné príjmy (výnosy) fyzickej osoby presiahnu sumu 60 000 eur (z tej časti základu dane, ktorá nepresiahne sumu 47 537,98 eur)
25 % ak zdaniteľné príjmy (výnosy) fyzickej osoby presiahnu sumu 60 000 eur (z tej časti základu dane, ktorá presiahne sumu 47 537,98 eur)

Pri uplatnení nižšej sadzby dane z príjmov (15 %) upozorňujeme na zákon ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti so zlepšením stavu verejných financií, ktorý bol Národnou radou SR schválený dňa 19. decembra 2023, známy tiež ako tzv. konsolidačný balíček.

Novelou zákona o dani z príjmov sa s účinnosťou od 1.1.2024 zvyšuje hranica príjmov (výnosov) na uplatnenie nižšej sadzby dane z príjmov (15 %), a to na sumu 60 000 eur, a to tak pre fyzické osoby – podnikateľov, ako aj pre právnické osoby. Do 31.12.2023 je možné uplatniť nižšiu sadzbu dane z príjmov, ak príjmy (výnosy) daňovníka nepresiahli sumu 49 790 eur (táto suma bola naviazaná na hranicu obratu pre povinnú registráciu za platiteľa DPH, od 1.1.2024 je stanovená fixne na 60 000 eur).

Prečítajte si tiež

Upozornenie: Nová hranica 60 000 eur sa použije rovnako aj pri definícii mikrodaňovníka, ktorého aplikáciou získava daňovník niektoré daňové výhody spojené so zisťovaním základu dane. Z pohľadu daňovníkov sa dá konštatovať, že v oboch prípadoch ide o pozitívne zmeny. Použitie zníženej sadzby dane fyzickou či právnickou osobou však nesúvisí so získaním statusu mikrodaňovníka.

Tip: Viac informácii o tom, čo všetko zavádza tzv. konsolidačný balíček a aké ďalšie zmeny čakajú podnikateľov v roku 2024 si prečítajte v našom článku Konsolidačný balíček mení dane, odvody aj poplatky od roku 2024.

Skutočnosť, či si fyzická osoba – podnikateľ (napr. živnostník, iná SZČO) môže uplatniť sadzbu dane z príjmov vo výške 15 % alebo 19 % (resp. 25 %) sa teda odvíja od toho, či budú jej zdaniteľné príjmy za rok 2024 presahovať sumu 60 000 eur. V danom prípade je totiž potrebné rozlíšiť, od čoho sa jednotlivé sadzby odvíjajú:

Zdroj: Vlastné spracovanie
Sadzba
15 % výška zdaniteľných príjmov
19 %, resp. 25 % výška dosiahnutého základu dane (spravidla vypočítaného ako rozdiel zdaniteľných príjmov a zdaniteľných výdavkov)

Ak fyzická osoba dosiahne zdaniteľné príjmy z podnikania alebo inej samostatnej zárobkovej činnosti vyššie ako 60 000 eur, sadzba dane 15 % sa nepoužije vôbec. V takomto prípade neplatí, že sa znížená sadzba dane 15 % použije na príjmy, ktoré nepresiahnu stanovenú hranicu a zvyšok sa zdaní inou sadzbou (ako je to napr. pri uplatnení sadzby 19 % a 25 %).

 • Sadzby dane z príjmov z osobitného základu dane podľa § 7 zákona o dani z príjmov – t. j. na príjmy z kapitálového majetku, ktoré fyzická osoba vykazuje v daňovom priznaní samostatne, sa uplatní vždy sadzba dane 19 % a to bez ohľadu na to, či príjem plynie fyzickej osobe zo zdrojov na území Slovenska alebo zo zdrojov v zahraničí.

Príklad na uplatnenie sadzby dane u daňovníka – fyzickej osoby – živnostníka, v roku 2024

Pán Ivan je živnostník. V roku 2024 vykázal vo svojom daňovom priznaní základ dane z príjmov z podnikania vo výške 49 300 eur. Jeho zdaniteľné príjmy boli vo výške 62 000 eur.

a) Akú sadzbu dane uplatní pán Ivan na výpočet daňovej povinnosti k dani z príjmov za rok 2024?

b) Akú sadzbu dane by pán Ivan uplatnil, ak by jeho zdaniteľné príjmy boli vo výške 55 600 eur?

a) Pán Ivan dosiahol zdaniteľné príjmy vyššie ako je zákonom stanovená hranica 60 000 eur pre sadzbu dane 15 % (príjmy sú vo výške 62 000 eur). Na základe prekročenia hranice príjmu teda 15 % sadzbu dane pán Ivan neuplatní vôbec. Na príjmy, ktoré nepresahujú hranicu 47 537,98 eur, uplatní sadzbu dane z príjmov 19 % a na príjmy, ktoré túto sumu prevyšujú, uplatní sadzbu dane z príjmov 25 %.

b) Ak by zdaniteľné príjmy pána Ivana boli vo výške 55 600 eur, čo je menej ako zákonom stanovená hranica príjmov 60 000 eur, môže si v daňovom priznaní za rok 2024 uplatniť zníženú sadzbu dane z príjmov (15 %) z celého vykázaného základu dane.

Príklad na výpočet dane z príjmov fyzickej osoby – zamestnanca

Slečna Rozália vykázala vo svojom daňovom priznaní k dani z príjmov za rok 2024 základ dane zo závislej činnosti (znížený o nezdaniteľné časti základu dane) vo výške 27 200 eur. Nakoľko jej príjmy nepresiahli sumu 60 000 eur, môže na výpočet daňovej povinnosti za rok 2024 použiť zníženú sadzbu dane z príjmov?

Nie, nemôže. Slečna Rozália dosiahla v roku 2024 iba príjem zo závislej činnosti, na ktorý nie je možné uplatniť 15 %-tnú sadzbu dane. Vo svojom daňovom priznaní teda použije sadzbu dane 19 %.

Sadzby dane z príjmov právnických osôb v roku 2024

Právnické osoby budú v roku 2024 uplatňovať sadzby dane z príjmov nasledovne:

Zdroj: Vlastné spracovanie
Sadzba dane z príjmov PO Kedy sa použije?
15 % ak zdaniteľné príjmy (výnosy) PO nepresiahnu sumu 60 000 €
21 % ak zdaniteľné príjmy (výnosy) PO presiahnu sumu 60 000 €

Na to, aby právnická osoba správne určila sadzbu dane, ktorú uplatní vo svojom daňovom priznaní k dani  z príjmov právnických osôb za rok 2024, musí sledovať výšku svojich dosiahnutých zdaniteľných príjmov (výnosov). Ako sme uviedli už vyššie v článku, od 1.1.2024 sa zvyšuje hranica príjmov, pri ktorej je možné uplatniť nižšiu sadzbu dane z príjmov (15 %) na sumu 60 000 € (z pôvodných 49 790 €). Ak by právnická osoba dosiahla v roku 2024 zdaniteľné príjmy (výnosy) vyššie ako 60 000 €, nemá nárok na použitie zníženej, 15 %-tnej sadzby dane z príjmov a musí už použiť sadzbu dane z príjmov 21 %.

Článok pokračuje pod reklamou

Pre určenie úhrnu zdaniteľných príjmov musí právnická osoba detailne posudzovať, aké príjmy (výnosy) do zdaniteľných príjmov zahrnie a aké naopak nie, napr. do úhrnu zdaniteľných príjmov vstupuje aj úprava príjmov (zvýšenie) z titulu transferového oceňovania, ktoré predstavujú pripočítateľnú položku k základu dane právnickej osoby, či tiež výnosy zdanené zrážkovou daňou, ktoré predstavujú príjem právnickej osoby napriek tomu, že sa v daňovom priznaní neuvádzajú, nakoľko sú považované za daňovo vysporiadané a pod. Do úhrnu zdaniteľných príjmov sa, naopak, nezapočítavajú napr. príjmy oslobodené od dane (príjem z predaja obchodného podielu, ktorý je oslobodený od dane z príjmov po splnení podmienok, podľa § 13 c zákona o dani z príjmov) či príjmy, ktoré nie sú predmetom dane (napr. dividendy).

Príklad na použitie sadzieb dane u právnickej osoby v roku 2024

Obchodná spoločnosť Alfa s.r.o. vykázala vo svojom daňovom priznaní za rok 2024 (v časti F – Doplňujúce údaje) súčet výnosov z hospodárskej činnosti a z finančnej činnosti v hodnote 50 000 eur. Okrem toho spoločnosť vykázala pripočítateľnú položku k základu dane, z titulu úpravy príjmov v nadväznosti na transferové oceňovanie v hodnote 20 000 eur. Aké celkové zdaniteľné príjmy (výnosy) vykáže spoločnosť za rok 2024 a akú sadzbu dane z príjmov uplatní vo svojom daňovom priznaní za rok 2024?

Prečítajte si tiež

Spoločnosť Alfa s.r.o. za rok 2024 dosiahla (pre účel určenia sadzby dane z príjmov) celkové zdaniteľné príjmy:

 • výnosy z hospodárskej činnosti vo výške 50 000 eur,
 • pripočítateľná položka z titulu úpravy príjmu pri transferovom oceňovaní vo výške 20 000 eur.

Celkové zdaniteľné príjmy spoločnosti sú vo výške 50 000 eur + 20 000 eur = 70 000 eur. Nakoľko týmto spoločnosť Alfa s.r.o. prekročila hranicu príjmov na uplatnenie zníženej sadzby dane z príjmov (15 %), t. j. sumu 60 000 eur, vo svojom daňovom priznaní musí použiť sadzbu dane z príjmov 21 %.

Od roku 2024 sa však opätovne zavádzajú daňové licencie, teda minimálna výška dane pre právnické osoby. Výška minimálnej dane právnickej osoby sa bude odvíjať od výšky ročných zdaniteľných príjmov (výnosov). Firmy s obratom do 50 000 eur zaplatia minimálnu daň vo výške 340 eur, maximálna daňová licencia je vo výške 3 840 eur. Podrobné informácie nájdete v článku Daňová licencia (minimálna daň) pre právnické osoby od 1. 1. 2024

Sadzby dane pre dividendy vyplatené fyzickým a právnickým osobám v roku 2024

Od 1.1.2024 dochádza k zmene sadzby zrážkovej dane pri výplate podielov na zisku (dividend) fyzickým osobám, ktorá sa zvyšuje zo súčasných 7 % na 10 %. Aj táto zmena vyplýva zo schváleného konsolidačného balíčka.

Pôvodný návrh zákona uvádzal použitie zvýšenej sadzby zrážkovej dane 10 % už na dividendy, ktoré by boli vyplatené zo zisku dosiahnutého už za rok 2023. Poslanci však k pôvodnému návrhu vlády schválili pozmeňujúci návrh, na základe ktorého sa prvý raz zvýšená sadzba zrážkovej dane použije až na dividendy, ktoré budú spoločnosti vyplácať fyzickým osobám zo zisku dosiahnutého za rok 2024, t. j. najskôr v roku 2025.

Prečítajte si tiež

Fyzické osoby, ktoré budú v roku 2024 prijímať dividendy (za rok 2023 a staršie), budú v nadväznosti na vyššie uvedené skutočnosti uplatňovať sadzby zrážkovej dane „po starom“. Kedy fyzická osoba použije jednotlivé sadzby zrážkovej dane a či má v súvislosti s vyplatením dividendy povinnosť ich vysporiadania vo vlastnom daňovom priznaní k dani z príjmov, uvádzame v tabuľke:

Zdroj: Vlastné spracovanie
Sadzba zrážkovej dane Kedy sa použije? Povinnosť vysporiadania dividendy v daňovom priznaní FO za rok 2024
7 %* ak je FO prijímateľom dividendy od tuzemskej PO nie je povinnosť - nakoľko je príjem z dividend daňovo vysporiadaný už vyplácajúcou PO, do svojho daňového priznania za rok 2024 už FO tento príjem neuvedie
7 %* ak FO plynie dividenda od:
 • a) PO, ktorá je daňovníkom štátu s ktorým má Slovenská republika uzatvorenú zmluvu o zamedzení dvojitého zdanenia, alebo od
 • b) PO, ktorá je daňovníkom štátu s ktorým Slovenská republika nemá uvedenú dohodu o zamedzení dvojitého zdanenia uzatvorenú, no nejde o daňovníka nespolupracujúceho štátu podľa § 2 písm. x) zákona o dani z príjmov
 • FO príjem z vyplatenia dividend uvádza a vysporiada vo svojom daňovom priznaní k dani z príjmov – typu B, v špeciálnej prílohe č. 2
  35 %* ak FO plynú dividendy od PO, ktorá je daňovníkom nespolupracujúceho štátu FO príjem dividend uvádza a vysporiada vo svojom daňovom priznaní k dani z príjmov – typu B, v špeciálnej prílohe č. 2

  * Uvedené sadzby zrážkovej dane platia len pre dividendy vyplatené zo ziskov dosiahnutých za zdaňovacie obdobia po 1.1.2017, t. j. neplatia pre staršie obdobia. Nakoľko je problematika zdaňovania dividend v starších obdobiach (pred 1.1.2017) odlišná, je nevyhnutné sledovať každý jeden rok, za ktorý FO boli dividendy vyplatené, individuálne. Od výplaty zisku za zdaňovacie obdobie začínajúce najskôr 1.1.2024, už bude použitá sadzba dane 10 %.

  Ak je príjemcom vyplatených dividend právnická osoba, bude tento príjem zdaňovať nasledovne:

  Zdroj: Vlastné spracovanie
  Sadzba zrážkovej dane Kedy sa použije? Povinnosť vysporiadania dividendy v daňovom priznaní PO za rok 2024
  nie je predmetom dane (uplatní sa ustanovenie § 12 ods. 7 písm. c), ktoré hovorí, že dividenda nie je predmetom dane) ak je PO prijímateľom dividendy od:
 • inej slovenskej (tuzemskej) PO,
 • od PO, ktorá je rezidentom zmluvného štátu
 • nie je povinnosť
  35 %* ak PO plynú dividendy od PO, ktorá je daňovníkom nespolupracujúceho štátu podľa § 2 písm. x) zákona o dani z príjmov PO uvádza príjem z dividendy vo svojom daňovom priznaní k dani z príjmov, v časti „V. časť – Podiely na zisku (dividendy) a ostatné príjmy, ktoré sú súčasťou osobitného základu dane podľa § 51e zákona“

  Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

  Jana Vašičková
  Jana Vašičková

  Účtovníctvo je mojou srdcovkou už odmalička. Po jeho štúdiu sa účtovníckej profesii venujem naplno už viac ako 10 rokov. Skúsenosti som získala v korporáte, vyskúšala som aj outsourcingovú formu vedenia účtovníctva a práca s vlastnou klientelou si ma získala natoľko, že v súčasnosti v tejto oblasti podnikám.


  Charitatívna reklama a oslobodenie od dane z príjmov

  Od 1.1.2024 sa rozširuje okruh prijímateľov oslobodených príjmov z reklám, ktoré sú určené na charitatívne účely. Maximálna výška oslobodených príjmov sa zvyšuje na 30 000 eur. Čo treba o charitatívnej reklame vedieť?

  Zdaňovanie príjmov z prenájmu nehnuteľnosti v roku 2024

  Prenajímate v roku 2024 nehnuteľnosť? Aké sú podmienky pre zdaňovanie tohto príjmu pre rok 2024? Oplatí sa zaradiť nehnuteľnosť do obchodného majetku alebo je lepšie nezaradiť?

  Živnosť vs. s. r. o. – dane a odvody v roku 2024

  Aký je rozdiel v sadzbách dane z príjmov a výške odvodov v živnosti a v s.r.o. v roku 2024 a od čoho závisí výška dane a odvodov do Sociálnej či zdravotnej poisťovne v jednotlivých právnych formách?

  Zdaňovanie príjmov z predaja nehnuteľnosti v roku 2024

  Predali ste alebo sa chystáte predať v roku 2024 nehnuteľnosť? Ste povinný príjem z tohto predaja zdaniť? Za akých okolností je tento príjem oslobodený?
  To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky