Minimálne odvody SZČO (živnostníkov) od 1. 1. 2024

V akej minimálnej výške je SZČO povinná platiť odvody do Sociálnej a zdravotnej poisťovne v roku 2024? O koľko sa zvyšujú minimálne odvody oproti minulému roku?

Aj v roku 2024 sa minimálne odvody živnostníkov a iných SZČO zvyšujú. Na ich najnižšiu výšku má totiž vplyv výška priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve Slovenskej republiky zistená Štatistickým úradom za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza rozhodujúcemu obdobiu. Priemerná mzda za rok 2022 bola na úrovni 1 304 eur.

Minimálny vymeriavací základ pre platenie odvodov do Sociálnej a zdravotnej poisťovne od 1.1.2024

Minimálny vymeriavací základ pre platenie odvodov do Sociálnej a zdravotnej poisťovne pre rok 2024 sa vypočíta ako 50 % z priemernej mesačnej mzdy za rok 2022. To znamená, že výška minimálneho vymeriavacieho základu na platenie odvodov v roku 2024 je 652 eur (50 % z 1 304 eur). 

Na základe minimálneho vymeriavacieho základu je následne možné určiť výšku minimálnych odvodov do Sociálnej a zdravotnej poisťovne pre konkrétny rok.

Minimálne odvody (poistné) SZČO do Sociálnej poisťovne od 1.1.2024

Minimálne mesačné odvody do Sociálnej poisťovne v roku 2024 sa vypočítajú ako 33,15 % z minimálneho vymeriavacieho základu. Pre rok 2024 sú v sume 216,13 eur (33,15 % zo 652 eur). Nakoľko výška sociálnych odvodov sa mení od 1. júla (príp. od 1. októbra, ak mal živnostník odklad daňového priznania), od 1. januára štandardne nedochádza k zmene výšky odvodov u SZČO. Platí však, že ak živnostník či iná SZČO platí minimálne odvody, od 1. januára 2024 musí začať platiť minimálne odvody, ktoré sú platné pre rok 2024. Podľa údajov zo Sociálnej poisťovne platí minimálne odvody asi 80 % živnostníkov.

Ak teda živnostník zaplatí za december 2023 ešte minimálny odvod do Sociálnej poisťovne vo výške 200,72 eur, v januári 2024 si už musí dať pozor a prestaviť si aj prípadne nastavený trvalý príkaz tak, aby odviedol za január 2024 správnu výšku minimálnych odvodov – v novej výške 216,13 eur.

Zdroj: Vlastné spracovanie
Minimálne odvody do Sociálnej poisťovne SZČO od 1. 1. 2024
Sadzba poistného Výška minimálneho vymeriavacieho základu Výška minimálnych odvodov
Odvody do Sociálnej poisťovne spolu, v tom: 33,15 % 652,00 € 216,13 €
nemocenské poistenie 4,40 % 652,00 € 28,68 €
starobné poistenie 18,00 % 652,00 € 117,36 €
invalidné poistenie 6,00 % 652,00 € 39,12 €
rezervný fond solidarity 4,75 % 652,00 € 30,97 €

Minimálne odvody (preddavky) SZČO do zdravotnej poisťovne od 1.1.2024

V prípade zdravotných odvodov sa minimálny vymeriavací základ počíta obdobne ako v prípade sociálnych odvodov. Pre rok 2024 platí minimálny vymeriavací základ 652 eur, z ktorého sa príslušnou sadzbou poistného vypočíta výška odvodu do zdravotnej poisťovne. Pre osoby so zdravotným postihnutím ide o sadzbu 7 %, pre ostatné SZČO je sadzba poistného 14 %.

Prečítajte si tiež

Minimálne odvody (preddavky) do zdravotnej poisťovne pre osobu bez zdravotného postihnutia sú v roku 2024 vo výške 91,28 eur (14 % zo 652 eur). Suma 45,64 eur platí v prípade osoby so zdravotným postihnutím (7 % zo 652 eur).

Pripomíname, že uvedené minimálne zdravotné odvody sa nevzťahujú na osoby, ktoré majú súbeh platiteľa poistného, napr. sú aj zamestnancami či poistencami štátu. V taktom prípade je možné platiť do zdravotnej poisťovne aj preddavok nižší ako je minimálny, resp. v niektorých prípadoch aj nulový. Ak však živnostník nemá iného platiteľa poistného na zdravotné poistenie, odvádzať musí najmenej túto minimálnu sumu preddavku.

Zdroj: Vlastné spracovanie
Minimálne odvody do zdravotnej poisťovne SZČO od 1.1.2024
Sadzba poistného Výška minimálneho vymeriavacieho základu Výška minimálnych odvodov
Odvody do zdravotnej poisťovne – osoba bez zdravotného postihnutia 14 % 652 € 91,28 €
Odvody do zdravotnej poisťovne – osoba so zdravotným postihnutím 7 % 652 € 45,64 €

Taktiež je dôležité dodať, že po skončení roka vykoná zdravotná poisťovňa ročné zúčtovanie poistného, keďže počas roka sú platené iba preddavky (nie poistné, ako je to pri sociálnom poistení). Ak preddavky nebudú postačovať na vypočítané poistné na ročnej báze, vzniknúť môže nedoplatok.

V ročnom zúčtovaní zdravotná poisťovňa vypočíta aj výšku preddavku na ďalší rok – suma sa vždy mení k 1. januáru. O tom, aký preddavok SZČO platí od 1.1.2024, sa môže dozvedieť z ročného zúčtovania zdravotného poistenia za rok 2022 (vykonaného v roku 2023).

Článok pokračuje pod reklamou

Minimálne odvody SZČO do Sociálnej a zdravotnej poisťovne od 1.1.2024 – tabuľky

Ak platí živnostník či iná SZČO do Sociálnej aj do zdravotnej poisťovne minimálne odvody, v roku 2024 je ich výška v úhrne 307,41 eur – v prípade osoby bez zdravotného postihnutia (ZP).

Zdroj: Vlastné spracovanie
Minimálne sociálne a zdravotné odvody SZČO od 1.1.2024 (osoby bez zdravotného postihnutia)
Sadzba poistného Výška minimálneho vymeriavacieho základu Výška minimálnych odvodov
Odvody do Sociálnej poisťovne 33,15 % 652,00 € 216,13 €
Odvody do zdravotnej poisťovne 14,00 % 652,00 € 91,28 €
Minimálne odvody spolu (osoba bez ZP) 47,15 % 652,00 € 307,41 €

Ak by šlo o osobu so zdravotným postihnutím, výška odvodov by sa líšila vo výške zdravotných odvodov (rozdiel 7 %). Celková suma odvodov by tak v roku 2024 bola vo výške 261,77 eur.

Zdroj: Vlastné spracovanie
Minimálne sociálne a zdravotné odvody SZČO od 1.1.2024 (osoby so zdravotným postihnutím)
Sadzba poistného Výška minimálneho vymeriavacieho základu Výška minimálnych odvodov
Odvody do Sociálnej poisťovne 33,15 % 652,00 € 216,13 €
Odvody do zdravotnej poisťovne 7,00 % 652,00 € 45,64 €
Minimálne odvody spolu (osoba so ZP) 40,15 % 652,00 € 261,77 €

Nárast minimálnych odvodov SZČO v roku 2024 – porovnanie s rokom 2023

Minimálne odvody SZČO od roku 2024 osoby bez zdravotného postihnutia v porovnaní s rokom 2023 stúpnu spolu o 21,92 eur. Nárast v sociálnom a zdravotnom poistení znázorňuje tabuľka nižšie.

Zdroj: Vlastné spracovanie
Minimálne odvody SZČO od 1.1.2024 – porovnanie s rokom 2023
Rok 2024 Rok 2023 Rozdiel
Minimálne odvody do Sociálnej poisťovne 216,13 € 200,72 € + 15,41 €
Minimálne odvody do zdravotnej poisťovne 91,28 € 84,77 € + 6,51 €
Minimálne odvody spolu (osoba bez ZP) 307,41 € 285,49 € + 21,92 €

Splatnosť odvodov do Sociálnej a zdravotnej poisťovne v roku 2024

Splatnosť odvodov do Sociálnej a zdravotnej poisťovne pre SZČO je do 8. dňa po skončení kalendárneho mesiaca za predchádzajúci kalendárny mesiac, platí sa teda pozadu. Napríklad, za január 2024 je potrebné odvody zaplatiť najneskôr do 8. februára 2024 (pozor si dajte na nové sumy).

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Odvody SZČO do Sociálnej a zdravotnej poisťovne od 1. 1. 2024

Platenie odvodov do Sociálnej a zdravotnej poisťovne SZČO závisí od výšky jej vymeriavacieho základu, existuje však aj ich minimálna výška. Tá sa od 1.1.2024 zvyšuje. Aké sumy platia pre rok 2024?

Odvody SZČO do Sociálnej poisťovne od 1.7.2023

Ktoré SZČO sú povinné platiť odvody od 1.7.2023 a ktoré až od 1.10.2023? Aká je hranica príjmov pre (ne)platenie sociálnych odvodov od júla, resp. októbra a ako sa o výške odvodov podnikateľ dozvie?

Hranica príjmov pre (ne)platenie odvodov do Sociálnej poisťovne za rok 2023 v roku 2024

Aká je v roku 2023 hranica príjmov, po ktorej presiahnutí živnostníkovi alebo inej SZČO vzniká povinnosť platenia odvodov do Sociálnej poisťovne a koľko bude potrebné platiť minimálne v roku 2024?

PN a nemocenské živnostníka v roku 2023

Živnostník, ktorý je uznaný za dočasne PN, má nárok na nemocenské. Aké podmienky však musí splniť a akú výšku nemocenského dostane v roku 2023?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky