Zvýšenie súdnych a správnych poplatkov pre podnikateľov od 1. 4. 2024

Zvýšenie súdnych a správnych poplatkov pre podnikateľov od 1. 4. 2024
Zdroj: Pixabay.com

Za podanie návrhu na súd či do obchodného registra od 1. 4. 2024 podnikatelia zaplatia viac. Zmeny v súdnych a správnych poplatkoch sú súčasťou tzv. konsolidačného balíčka.

Národná rada SR dňa 19.12.2023 schválila konsolidačný balíček, ktorého súčasťou je aj novela zákona č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a o poplatku za výpis z registra trestov (ďalej len „zákon o súdnych poplatkoch“) a zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnych poplatkoch“). Zo všeobecnej dôvodovej správy k uvedenej novele vyplýva, že zámerom tejto zmeny má byť valorizácia sadzieb poplatkov, ktorých výška bola dlhé roky nemenná. Posledné zmeny čo do výšky poplatkov boli realizované ešte pred zavedením meny euro. Novo upravené sumy by tak mali reflektovať na infláciu.

Zvýhodnený poplatok za elektronické podanie od 1.4.2024

Realizácia úkonov prostredníctvom elektronických prostriedkov zákon o súdnych poplatkoch, ako aj zákon o správnych poplatkoch značne zvýhodňuje. Platí všeobecné pravidlo, že pokiaľ nie je určitý poplatok pri takejto forme podania upravený osobitne, jeho výška je 50 % zo sadzby poplatku stanovenej v sadzobníku toho – ktorého zákona. Toto zníženie je ale limitované. Platná právna úprava umožňuje znížiť výšku poplatku maximálne o 70 eur. Novela zákona od 1.4.2024 upravuje zníženie len o 50 eur.

Napríklad, pokiaľ by v súčasnosti s ohľadom na hodnotu sporu, vyšlo s podaním žaloby zaplatiť súdny poplatok 200 eur, pri jeho elektronickom podaní by bol žalobca povinný zaplatiť poplatok maximálne vo výške 130 eur, t. j. znížený o zákonné maximum 70 eur. V prípade schválených zmien od 1.4.2024 bude žalobca musieť zaplatiť viac, a to 150 eur.

Zmena poplatku zo žaloby alebo návrhu na začatie konania od 1.4.2024

Výšku poplatku za jednotlivé úkony upravuje príloha zákona o súdnych poplatkoch, tzv. Sadzobník súdnych poplatkov. Podľa nej je všeobecná základná výška poplatku za podanie žaloby alebo návrhu na začatie konania:

 • V prípade, ak predmet konania možno oceniť (napr. konanie o zaplatenie) 6 % z hodnoty konania alebo predmetu sporu. Súčasne je nastavený aj spodný a horný limit pre prípad, že by 6 % nedosiahlo ani minimálnu sumu, alebo horný strop presiahlo. Minimálne je tak výška poplatku 16,50 eur, maximálne 16 596,50 eur, v obchodných veciach najviac 33 193,50 eur.

Výška tohto poplatku narastie od 1.4.2024 nasledovne: Minimálne bude poplatok vo výške 25 eur, najviac 25 000 eur a v obchodných veciach najviac 50 000 eur.

 • V prípade, ak predmet konania nemožno oceniť (napríklad konanie o určenie neplatnosti zmluvy), v takom prípade sa platí poplatok vo výške 99,50 eur.

Od 1.4.2024 sa poplatok zvyšuje na 140 eur.

Prečítajte si tiež

Osobitne upravuje Sadzobník súdnych poplatkov výšku poplatku pri zániku a vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov, v skratke BSM. Pri žalobe na zrušenie BSM sa platí aktuálne poplatok vo výške 165,50 eur. Zrušenie BSM však bude výrazne drahšie, keďže nová úprava prináša zvýšenie na 250 eur.

Aj žaloba na vyporiadanie BSM bude drahšia, keďže poplatok narastie zo súčasných 66 eur na 100 eur. Rovnakú sumu bude potrebné zaplatiť aj v prípade návrhu na rozvod.

Zmena poplatku zo žaloby o nároku z práv k obchodnému menu od 1.4.2024

Položka č. 3 Sadzobníka súdnych poplatkov zákona o súdnych poplatkov upravuje poplatky za tri druhy žalôb, a to:

 • zo žaloby o nároku z právnych vzťahov upravených zákonom o ochrane hospodárskej súťaže,
 • zo žaloby o nároku z práv k obchodnému menu, ochranným známkam a označeniu pôvodu,
 • zo žaloby o neplatnosti rozhodcovskej zmluvy a o zrušení rozhodcovského rozhodnutia vydaného rozhodcom.

V súčasnosti je výška poplatku vo všetkých uvedených prípadoch stanovená fixne sumou 331,50 eur. Tento poplatok sa zvyšuje od apríla 2024 na 470 eur.

Zmena poplatku za konkurzné konanie od 1.4.2024

Za konkurzné konanie sa platí poplatok vo výške 1% z výťažku zo speňaženého majetku zapísaného do súpisu majetku vo všeobecnej podstate, resp. 0,5 % z výťažku v oddelenej podstate, ktorý je ohraničený maximálnou sumou 33 193,50 eur. Horná hranica uvedeného poplatku sa však výrazne zvýši, a to až na 50 000 eur.

Zmena poplatku vo veciach určenia neplatnosti zmluvy uzatvorenej v rozpore so zákonom o verejnom obstarávaní od 1.4.2024

Podnikateľ, ktorého práva boli dotknuté v postupe verejného obstarávania, a napríklad tak nezískal zákazku, hoci mal, môže za určitých presne vymedzených podmienok (zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov) uzatvorenú zmluvu napadnúť žalobou, za ktorú doposiaľ platí poplatok vo výške 0,1% predpokladanej hodnoty zákazky alebo koncesie, najmenej 2 000 eur a najviac 50 000 eur. Aj predmetné limity poplatku sa menia. Najnižšia výška poplatku za takú žalobu bude 2 800 eur a najvyššia 70 000 eur.

Prečítajte si tiež

Pokiaľ by predpokladaná hodnota zákazky alebo koncesie nebola ustanovená, alebo žaloba napádala zmeny zmluvy, fixný poplatok 5 000 eur narastie na 7 000 eur.

Zmena poplatku za vykonanie exekúcie od 1.4.2024

S podaním návrhu na vykonanie exekúcie je navrhovateľ v súčasnosti povinný zaplatiť poplatok vo výške 16,50 eur. Rovnaká výška poplatku sa platí aj za rozhodnutie o zmene oprávneného (t. j. veriteľa) alebo za rozhodnutie o návrhu na zmenu súdneho exekútora. Poplatok sa zvyšuje vo všetkých uvedených prípadoch, a to na 25 eur.

Zmena poplatku v súvislosti s likvidáciou majetku od 1.4.2024

V prípade likvidácie majetku spoločnosti sa platí poplatok 6 %, s dolnou hranicou najmenej 33 eur a hornou najviac 16 596,50 eur. Schválená novela zákona o súdnych poplatkoch zvyšuje spodnú minimálnu hranicu na 50 eur a hornú maximálnu na 25 000 eur.

Zmena poplatkov vo veciach obchodného registra od 1.4.2024

Poplatky vo veciach obchodného registra sa taktiež menia, a to nasledovne:

Zápis s.r.o. do obchodného registra bude drahší s poplatkom 220 eur.

 • poplatok z návrhu na prvý zápis akciovej spoločnosti z 375 eur na 550 eur,
 • poplatok z návrhu na prvý zápis iných právnických osôb (napríklad s.r.o.) zo 150 eur na 220 eur,
 • poplatok z návrhu na prvý zápis organizačnej zložky podniku právnickej osoby zo 150 eur na 220 eur,
 • poplatok z návrhu na prvý zápis podniku alebo organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby zo 150 eur na 220 eur,
 • poplatok z návrhu na zmenu právnej formy obchodnej spoločnosti alebo družstva zo 165 eur na 220 eur,
 • poplatok z návrhu na zápis zmeny alebo doplnenie akéhokoľvek počtu údajov týkajúcich sa jednej zapísanej osoby z 33 eur na 50 eur,
 • poplatok z návrhu akcionára na poverenie na zvolanie valného zhromaždenia z 99 eur na 140 eur,
 • poplatok z návrhu na predĺženie lehoty, po uplynutí ktorej súd v konaní o zrušení obchodnej spoločnosti alebo družstva rozhodne o výmaze obchodnej spoločnosti alebo družstva z obchodného registra aj bez návrhu zo 100 eur na 140 eur.

Zmena poplatkov za výpisy z obchodného registra od 1.4.2024

Sadzobník poplatkov upravuje osobitne poplatky aj pre vydanie výpisu z obchodného registra, kópie listiny uloženej v zbierke listín či vydanie potvrdenia o tom, že v obchodnom registri určitý výpis nie je. V uvedených prípadoch možno počítať s nasledovným navýšením sumy poplatkov:

 • za vyhotovenie a vydanie výpisu z obchodného registra zo 6,50 eur na 10 eur,
 • za vyhotovenie kópie listiny uloženej v zbierke listín, a to za každú, aj začatú stranu z 0,33 eur, min 1,50 eur na 0,50 eur, min. 2 eurá,
 • za vyhotovenie a vydanie potvrdenia o tom, že v obchodnom registri určitý zápis nie je, alebo potvrdenia o tom, že určitá listina nie je uložená v zbierke listín z 3 eur na 5 eur.

Poplatok za nahliadnutie do obchodného registra sa zvýši z 3 eur na 5 eur.

Článok pokračuje pod reklamou

Zmena poplatku za spracovanie podania a príloh doručených listinne od 1.4.2024

Zákony v niektorých prípadoch určujú povinnosť doručovať písomnosti na súd výlučne elektronicky. Takúto povinnosť majú napríklad advokáti, notári, exekútor v konaniach pred súdom. Pokiaľ nie je predmetná povinnosť splnená, za spracovanie listinného podania do elektronického prostredia sa platí poplatok, a to 20 eur za podanie, vrátane príloh. Za nesplnenie povinnosti doručovať elektronicky budú podávatelia platiť od 1. 4. 2024 vyšší poplatok, konkrétne o 10 eur, t. j. poplatok vo výške 30 eur.

Zmena poplatku za výpis z registra trestov od 1.4.2024

Poplatok za výpis, odpis z registra trestov, za poskytnutie výpisu z registra trestov či odpisu z registra trestov obsahujúceho informáciu o odsúdení v inom štáte EÚ sa z aktuálnej výšky 4 eur zvýši na 6 eur.

Zmeny v správnych poplatkoch od 1.4.2024

Zmeny od 1. apríla 2024 sa dotknú nielen súdnych, ale aj správnych poplatkov. Prinášame niektoré z nich:

 • uznanie dokladu o vzdelaní na účel regulovaného povolania v Slovenskej republike či uznanie odbornej kvalifikácie na účel výkonu regulovaného povolania v SR bude stáť namiesto 50 eur až 70 eur,
 • vydanie potvrdenia o spôsobilosti vykonávať regulované povolanie bude drahšie, z 10 eur sa poplatok zvýši na 15 eur,
 • vyhotovenie výstupu z informačného systému Obchodný register okresným úradom bude drahšie, zo 4 eur sa poplatok zvýši na 6 eur,
 • vykonanie skúšky na získanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti bude stáť nie 82,50 eur, ale 120 eur,
 • drahší bude aj zápis do zoznamu hospodárskych subjektov vedeným Úradom pre verejné obstarávanie, poplatok sa zo súčasných 66 eur zvýši na 100 eur. Vykonanie zmeny v tomto zozname nebude stáť 16,50 eur, ale po novom 25 eur,
 • vydanie rozhodnutia o delegovaní miestnej príslušnosti na správu dane, rozhodnutia o predĺžení lehoty alebo o odpustení zmeškanej lehoty, o povolení odkladu platenia dane alebo povolení platenia dane v splátkach či rozhodnutia o povolení úľavy na dani alebo odpustení daňového nedoplatku bude namiesto pôvodných 9,50 eur stáť 14 eur,
 • za zápis prideleného daňového kódu registračnej pokladnice do náhradnej knihy pokladnice v prípade straty, zničenia, poškodenia či odcudzenia sa namiesto 9,50 eur taktiež zaplatí poplatok vo výške 14 eur,
 • rovnaké zvýšenie poplatku nastane aj v prípade žiadosti o písomný súhlas správcu dane s výmazom z obchodného registra, t. j. navýšenie poplatku z 9,50 eur na 14 eur.
Prečítajte si tiež

Všeobecne možno v schválených zmenách vidieť určité spoločné ukazovatele, ktoré pomôžu zorientovať sa v upravených poplatkoch. Pôvodné poplatky vo výške 16,50 eur sa zvyšujú na 25 eur, pôvodné poplatky vo výške 9,50 eur sa navýšia na 14 eur či pôvodné poplatky vo výške 66 eur sa zvyšujú na 100 eur.

Účinnosť zmien správnych a súdnych poplatkov

Novela zákona nadobudne účinnosť 1. 4. 2024. V prípade, že poplatková povinnosť vznikla pred týmto dátumom, je potrebné zaplatiť poplatok v dnes platnej výške. Avšak, ak by nebol takýto poplatok zaplatený v momente vzniku poplatkovej povinnosti (napríklad s podaním žaloby) a nebol by zaplatený ani v lehote podľa výzvy na zaplatenie, potom sa výška poplatku bude riadiť účinnou úpravou od 1. 4. 2024. Z uvedeného vyplýva, že poplatky za konania začaté pred účinnosťou novely zákona, ktoré budú poplatníkmi riadne zaplatené, nebudú navyšované a nie je potrebné sa obávať ani toho, že by boli dovyrubené sumy zodpovedajúce rozdielu medzi dnes platnou výškou toho – ktorého poplatku a výškou od 1. 4. 2024.

Príklad k úhrade poplatku po 1. 4. 2024

Spoločnosť Firma s.r.o. podala 1. 3. 2024 na súd žalobu. Podľa § 5 ods. 1 zákona o súdnych poplatkoch poplatková povinnosť vzniká podaním žaloby. Firma s.r.o. tak mala povinnosť zaplatiť spolu s podaním žaloby aj súdny poplatok, a to vo výške podľa právnej úpravy účinnej ku dňu podania žaloby, t. j. 1. 3. 2024 (teda v dnes platnej výške). Firma s.r.o. ale túto povinnosť nesplnila. Súd ju tak podľa § 10 ods. 1 zákona o súdnych poplatkoch vyzve, aby tento súdny poplatok zaplatila v lehote 10 dní, pričom lehota na zaplatenie jej tak bude plynúť do 3. 4. 2024. Firma s.r.o. pristúpi k úhrade 2. 4. 2024, t. j. v lehote podľa výzvy. Výška poplatku sa Firma s.r.o. preto upravovať na novú výšku nebude.

Prehľad zmien niektorých súdnych a správnych poplatkov od 1.4.2024

Zdroj: Vlastné spracovanie
Druh poplatku Aktuálna výška Nová výška od 1.4.2024
Poplatok za podanie žaloby alebo návrhu na začatie konania pred súdom 6 % z hodnoty konania Najmenej 16,50 eur, najviac 16 596,50 eur, v obchodných veciach 33 193,50 eur Najmenej 25 eur, najviac 25 000 eur, v obchodných veciach najviac 50 000 eur
Poplatok za podanie žaloby, ak predmet sporu nemožno oceniť 99 eur 140 eur
Poplatok zo žaloby na vyporiadanie BSM 66 eur 100 eur
Poplatok za zrušenie BSM 165,50 eur 250 eur
Poplatok zo žaloby o nároku práv k obchodnému menu, ochranným známkam a označeniu pôvodu 331,50 eur 470 eur
Poplatok za návrh na vykonanie exekúcie 16,50 eur 25 eur
Poplatok za likvidáciu majetku spoločnosti 6 % Najmenej 33 eur a najviac 16 596,50 eur Najmenej 50 eur a najviac 25 000 eur
Poplatok z návrhu na prvý zápis akciovej spoločnosti do obchodného registra 375 eur 500 eur
Poplatok z návrhu na prvý zápis iných právnických osôb do obchodného registra 150 eur 220 eur
Poplatok z návrhu na prvý zápis organizačnej zložky podniku právnickej osoby do obchodného registra 150 eur 220 eur
Poplatok obchodnej spoločnosti alebo družstva 165 eur 220 eur
Poplatok z návrhu na zápis zmeny alebo doplnenie akéhokoľvek počtu údajov v obchodnom registri týkajúcich sa jednej zapísanej osoby 33 eur 50 eur
Poplatok z návrhu akcionára na poverenie na zvolanie valného zhromaždenia 99 eur 140 eur
Poplatok z návrhu na predĺženie lehoty, po uplynutí ktorej súd v konaní o zrušení obchodnej spoločnosti alebo družstva rozhodne o výmaze obchodnej spoločnosti alebo družstva z obchodného registra aj bez návrhu 100 eur 140 eur
Poplatok za vyhotovenie a vydanie výpisu z obchodného registra 6,50 eur 10 eur
Za vyhotovenie a vydanie potvrdenia o tom, že v obchodnom registri určitý zápis nie je, alebo potvrdenia o tom, že určitá listina nie je uložená v zbierke listín 3 eurá 5 eur
Poplatok za nahliadnutie do obchodného registra 3 eurá 5 eur
Poplatok za výpis, odpis z registra trestov, za poskytnutie výpisu z registra trestov či odpisu z registra trestov obsahujúceho informáciu o odsúdení v inom štáte EÚ 4 eurá 6 eur
Poplatok za uznanie dokladu o vzdelaní na účel regulovaného povolania v Slovenskej republike či uznanie odbornej kvalifikácie na účel výkonu regulovaného povolania v Slovenskej republike 50 eur 70 eur
Poplatok za zápis do zoznamu hospodárskych subjektov vedeným Úradom pre verejné obstarávanie 16,50 eur 25 eur
Poplatok za vydanie rozhodnutia o delegovaní miestnej príslušnosti na správu dane, 9,50 eur 14 eur
Poplatok z rozhodnutia o povolení odkladu platenia dane alebo povolení platenia dane v splátkach či rozhodnutia o povolení úľavy na dani alebo odpustení daňového nedoplatku 9,50 eur 14 eur
Poplatok za žiadosť o písomný súhlas správcu dane s výmazom z obchodného registra 9,50 eur 14 eur

Aktualizácia k 2.1.2024

Vyššie poplatky za EČV či vydanie dokladov od 1.4.2024

Od apríla 2024 musia s vyššími nákladmi počítať vodiči, ktorí si priplatia za vodičský preukaz či vodičské oprávnenie, no tiež za tabuľky EČV a vydanie osvedčení o evidencii časť I a časť II, ktoré sú potrebné pri prepise/registrácii auta. Poplatky stúpnu aj pri vydávaní dokladov totožnosti a cestovných pasov, a to približne o 50 %. Prehľad všetkých zmien približujeme v článku Poplatky za prepis auta a vydanie dokladov od 1.4.2024.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Paulína Vargicová
Paulína Vargicová

Absolventka Právnickej fakulty UK s dlhoročnou advokátskou praxou najmä v oblasti civilného práva a vymáhania pohľadávok, autorka monografie Zodpovednosť za vady, ktorá pravidelne publikuje aj odborné články. V súčasnosti pôsobí v oblasti verejného obstarávania.


Živnosť vs. s. r. o. – dane a odvody v roku 2024

Aký je rozdiel v sadzbách dane z príjmov a výške odvodov v živnosti a v s.r.o. v roku 2024 a od čoho závisí výška dane a odvodov do Sociálnej či zdravotnej poisťovne v jednotlivých právnych formách?

Živnosť vs. s. r. o. v roku 2024

Aké sú rozdiely medzi podnikaním formou živnosti a s.r.o. v roku 2024 pri zakladaní, ručení, účtovníctve, daňovo-odvodovom zaťažení, aj pri prípadom ukončovaní podnikania, sa dočítate v článku.

Ako sa vyhnúť daňovej exekúcii?

Občania či podnikatelia sa môžu dostať do situácie, že nedokážu zaplatiť daň v lehote splatnosti a vznikne im daňový nedoplatok. Čo v takej situácii robiť?

Zápis s. r. o. do obchodného registra advokátom v praxi

Aký je proces v prípade zápisu firmy do obchodného registra, ak podnikateľ splnomocní advokáta? Aké sú poplatky, o čo všetko sa postará advokát, čo rieši firma a na čo myslieť?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky