Účtovná závierka v podvojnom účtovníctve – dajte pozor na chyby

Okrem daňového priznania zostavujú účtovné jednotky po skončení roka aj účtovnú závierku. Tá je verejne dostupná, preto si dajte pozor na chyby, ktoré je v nej možné ľahko identifikovať.

Podľa § 17 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“) je účtovná závierka štruktúrovanou prezentáciou skutočností, ktoré sú predmetom účtovníctva, poskytovaná osobám, ktoré tieto informácie využívajú. Účtovnú závierku zostavuje účtovná jednotka podľa toho, akú sústavu účtovníctva používa (jednoduché/podvojné účtovníctvo).

podvojnom účtovníctve povinne účtujú všetky účtovné jednotky zapísané do obchodného registra, t. j. obchodné spoločnosti (napr. s. r. o., a. s.,) či družstvá.

Účtovná závierka v podvojnom účtovníctve

Účtovná závierka v podvojnom účtovníctve obsahuje:

 • všeobecné náležitosti ako je DIČ, IČO, SK NACE, obchodné meno, resp. názov účtovnej jednotky a jej sídlo, deň ku ktorému je účtovná závierka zostavená, obdobie a bezprostredne predchádzajúce obdobie, za ktoré je účtovná závierka zostavená a iné,
 • súvahu, ktorá poskytuje informácie o majetku, záväzkoch a vlastnom imaní firmy za bežné účtovné obdobie aj za bezprostredne predchádzajúce,
 • výkaz ziskov a strát, ktorý obsahuje informácie o nákladoch, výnosoch a výsledku hospodárenia firmy za aktuálne aj za minulé obdobie,
 • poznámky obsahujúce informácie, ktoré vysvetľujú a dopĺňajú údaje v súvahe a výkaze ziskov a strát, prípadne ďalšie výkazy a údaje, ktoré ich vysvetľujú a dopĺňajú. V poznámkach sa uvádzajú aj informácie, ktoré sa týkajú použitia účtovných zásad a účtovných metód a ďalšie informácie podľa požiadaviek ustanovených týmto zákonom. V poznámkach sa uvedú tiež informácie o skutočnostiach, ktoré sa ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, nevykazujú v ostatných súčastiach účtovnej závierky, ale ich dôsledky menia významným spôsobom pohľad na finančnú situáciu firmy.

Tlačivo pre účtovnú závierku v podvojnom účtovníctve

Aké tlačivo účtovnej závierky firma použije, závisí okrem sústavy účtovníctva aj od toho, do ktorej veľkostnej skupiny je táto firma zatriedená. Môže ísť o tieto dva formuláre:

 • účtovná závierka mikro účtovnej jednotky alebo
 • účtovná závierka podnikateľov v podvojnom účtovníctve – pre malé a veľké účtovné jednotky.

Poznámka: Vzor tlačiva účtovnej závierky je síce rovnaký pre malú a veľkú účtovnú jednotku, ale je potrebné, aby sa účtovná jednotka riadila opatrením pre zostavenie účtovnej závierky osobitne pre malú a osobitne pre veľkú účtovnú jednotku (podľa toho, do ktorej je zaradená).

Tlačivá sú dostupné na portáli finančnej správy, resp. v osobnej internetovej zóne používateľa na finančnej správe.

Účtovná závierka sa ukladá do registra účtovných závierok

Účtovná závierka sa podľa zákona o účtovníctve zostavuje najneskôr do šiestich mesiacov od dátumu, ku ktorému sa účtovná závierka zostavuje (obvykle k 31.12.), ak osobitný predpis neustanovuje inak. Osobitným predpisom je v tomto prípade zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, ktorý ustanovuje lehotu na uloženie zostavenej účtovnej závierky do registra účtovných závierok najneskôr v termíne na podanie daňového priznania. Ak podávate daňové priznanie k dani z príjmov právnickej osoby do konca marca (tento rok do 2.4.2024), aj lehota na podanie účtovnej závierky daňovému úradu je koniec marca. V prípade, že oznámite daňovému úradu odklad daňového priznania, aj účtovnú závierku môžete predložiť v predĺženom termíne (napríklad do 30.6.).

Prečítajte si tiež

Účtovná jednotka ukladá účtovnú závierku do registra účtovných závierok samostatne. Znamená to, že účtovná závierka netvorí povinnú prílohu daňového priznania k dani z príjmov, avšak potrebné je podať ju v rovnakej lehote. Uloženie do registra znamená, že firma podá elektronicky účtovnú závierku prostredníctvom portálu finančnej správy. Priamo registru účtovných závierok účtovné jednotky nepredkladajú žiadne dokumenty.

Na spracovanie a zverejnenie účtovného dokumentu v elektronickej podobe v registri je v súlade s § 23b zákona o účtovníctve ustanovená maximálna lehota 5 pracovných dní. Od tohto momentu je vaša účtovná závierka verejne dostupná na internete pre kohokoľvek (na registeruz.sk).

Článok pokračuje pod reklamou

Aké sú časté chyby, ktoré je možné z účtovnej závierky ľahko identifikovať

Z analýzy, ktorú spracoval portál valida.sk zaoberajúci sa spracovaním dát o firmách, vyplýva, že vyše 10 tisíc firiem podalo za rok 2022 účtovnú závierku, ktorá obsahovala chyby. Ide o 4 % spoločností, ktoré za rok 2022 podali účtovnú závierku.

Každoročne najčastejšie sa vyskytujúcou chybou je nesprávne vykázaná hodnota základného imania. To znamená, že základné imanie obchodnej spoločnosti, ktorá ho povinne tvorí podľa Obchodného zákonníka, má v predloženej súvahe inú hodnotu, ako je k termínu zostavenia účtovnej závierky hodnota zapísaná v Obchodnom registri alebo v Registri právnických osôb. Takúto chybu malo v roku 2022 až 4 937 firiem.

Prečítajte si tiež

Druhou najčastejšie sa vyskytujúcou chybou je podanie nulového výkazu. V roku 2022 predložilo 3 259 firiem do registra účtovných závierok v roku nulový alebo neúplný výkaz.

Príklady ďalších chýb, zistených portálom valida.sk, ktoré sa v závierkach vyskytujú:

 • absentuje väzba medzi účtovnými výkazmi. Výsledok hospodárenia po zdanení uvedený vo výkaze ziskov a strát má inú výšku ako výsledok hospodárenia po zdanení uvedený v súvahe (878 x),
 • výška majetku spoločnosti je vo výkazoch uvedená v zápornej výške (645 x),
 • súčtový riadok vykazuje chybu (382 x),
 • nie je dodržaná bilančná rovnováha – v predloženom výkaze súvahy má majetok inú výšku ako je hodnota vlastného imania a záväzkov spolu (234 x).

Takéto chyby je možné zistiť z účtovnej závierky veľmi jednoducho. Týmito logickými kontrolami však môžete skontrolovať aj vášho účtovníka. Ak by sa v účtovnej závierke vyskytovali uvedené chyby, je možné, že vaše účtovníctvo nie je vedené správne.

Pokuty týkajúce sa účtovnej závierky

Správne delikty, ktoré sa týkajú účtovnej závierky, sú najmä:

 • nezostavenie účtovnej závierky,
 • neuloženie účtovnej závierky do registra,
 • neoverenie účtovnej závierky audítorom,
 • nevedenie účtovníctva, pričom toto porušenie malo vplyv na nesprávne vykázanie skutočností v účtovnej závierke,
 • porušenie ustanovení § 17 zákona o účtovníctve týkajúcich sa účtovnej závierky (jedno z ustanovení upravuje, že informácie v účtovnej závierke musia byť pre používateľa užitočné, posudzujú sa z hľadiska ich významnosti a musia byť zrozumiteľné, porovnateľné a spoľahlivé).

Za každý z uvedených správnych deliktov sú ukladané pokuty. Napríklad, za porušenie ustanovení v § 17 zákona o účtovníctve, daňový úrad uloží pokutu do 2 % z celkovej sumy majetku vykázanej v súvahe zostavenej za kontrolované účtovné obdobie, najviac 100 000 eur. Za nezostavenie účtovnej závierky sa ukladá pokuta od 1 000 eur do 3 000 000 eur.

Prečítajte si tiež

Pri ukladaní pokuty daňový úrad prihliada na závažnosť, mieru zavinenia, čas trvania, následky a okolnosti spáchania správneho deliktu. Daňový úrad pri ukladaní pokuty za kontrolované účtovné obdobia prihliada na skutočnosť, či účtovná jednotka vykonala účtovanie opravy chyby za kontrolované účtovné obdobie v iných účtovných obdobiach. Daňový úrad prihliada aj na to, ak účtovná jednotka do začatia kontroly písomne oznámi daňovému úradu obsah a sumu vykonanej opravy chyby za kontrolované účtovné obdobie účtovanej v bežnom účtovom období.

Daňový úrad uloží pokutu do jedného roka odo dňa, keď sa o správnom delikte dozvedel, najneskôr však do piatich rokov od skončenia účtovného obdobia, v ktorom k správnemu deliktu došlo.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Účtovanie stravného v podvojnom účtovníctve – gastrolístky a karta

Aké účtovné prípady vznikajú v súvislosti so stravovacími poukážkami (gastrolístkami) a s elektronickými stravovacími kartami v podvojnom účtovníctve? Dozviete sa v článku.

Charitatívna reklama a oslobodenie od dane z príjmov

Od 1.1.2024 sa rozširuje okruh prijímateľov oslobodených príjmov z reklám, ktoré sú určené na charitatívne účely. Maximálna výška oslobodených príjmov sa zvyšuje na 30 000 eur. Čo treba o charitatívnej reklame vedieť?

Životné minimum od 1.7.2024 do 30.6.2025

Aká výška životného minima platí od 1.7.2024 do 30.6.2025, ktoré ďalšie veličiny sa menia v nadväznosti na zmenu výšky životného minima a od kedy nové sumy platia?

Zmeny v postupoch účtovania v podvojnom účtovníctve od 15. 3. 2024

Nové pravidlá v premenách spoločností a družstiev sa odrazili aj na spôsobe účtovania. Čo sa mení v tejto súvislosti v postupoch účtovania v podvojnom účtovníctve?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky