Živnosť vs. s. r. o. – dane a odvody v roku 2024

Aký je rozdiel v sadzbách dane z príjmov a výške odvodov v živnosti a v s.r.o. v roku 2024 a od čoho závisí výška dane a odvodov do Sociálnej či zdravotnej poisťovne v jednotlivých právnych formách?

Rozhodnutie medzi živnosťou a spoločnosťou s ručením obmedzeným (s.r.o.) je jedným z kľúčových krokov, ktoré musí podnikateľ urobiť pri začiatku svojho podnikania. Každá z týchto právnych foriem prináša svoje výhody a nevýhody, pričom jedným z najdôležitejších aspektov, ktoré treba zvážiť, sú rozdiely v oblasti daní a odvodov. Tieto rozdiely môžu mať výrazný vplyv na celkové výdavky, administratívnu záťaž a konečný zisk, resp. čistý príjem. Aké ďalšie faktory môžu mať vplyv na výber vhodnej právnej formy podnikania nájdete v článku Živnosť vs s. r. o. v roku 2024.

V článku sa zameriavame na porovnanie daňovo-odvodového zaťaženia živnosti a s.r.o., a to v oblasti:

 • sadzieb daní,
 • odvodových povinností voči zdravotnej a Sociálnej poisťovni,
 • možností optimalizácie základu dane.

Živnosť v roku 2024 z pohľadu dane z príjmov

Výšku dane z príjmov živnostníka ovplyvňuje viacero skutočností, a to najmä dosiahnutý základ dane, (možnosť uplatnenia výdavkov a daňových zvýhodnení) a sadzba dane.

Sadzby dane z príjmov v živnosti v roku 2024

Živnostníci platia daň zo skutočne zinkasovaných príjmov dosiahnutých na základe živnostenského oprávnenia v nasledujúcich sadzbách:

 • 15 %, ak zdaniteľné príjmy (výnosy) neprevyšujú 60 000 eur,
 • 19 %, ak zdaniteľné príjmy (výnosy) prevyšujú 60 000 eur, ale len z tej časti základu dane, ktorá neprevyšuje 47 537,98 eur,
 • 25 %, ak zdaniteľné príjmy (výnosy) prevyšujú 60 000 eur, ale len z tej časti základu dane, ktorá prevyšuje 47 537,98 eur.

Zo zákona o dani z príjmov teda vyplýva, že čím je príjem (výnos) a základ dane živnostníka vyšší, tým vyššiu daň zaplatí. Ide o tzv. progresívnu daň. Aby živnostník neplatil príliš vysokú daň, dosiahnuté príjmy zo živnosti za zdaňovacie obdobie si môže znížiť o preukázateľné (skutočné) výdavky alebo o paušálne výdavky.

Uplatnenie preukázateľných výdavkov v živnosti v roku 2024

Preukázateľné daňové výdavky sú výdavky, ktoré živnostník vynaložil počas zdaňovacieho obdobia, aby dosiahol svoj zdaniteľný príjem a zaevidoval ich do svojho účtovníctva alebo do daňovej evidencie na základe faktúr, bločkov, zmlúv a iných dokumentov. Medzi preukázateľné výdavky môže zahrnúť živnostník obvykle napríklad nájomné za kanceláriu, dielňu, cestovné výdavky, stravné, výdavky na reklamu a marketing, mzdy zamestnancov, odpisy dlhodobého majetku, zaplatené odvody, a pod. Uplatňovanie skutočných výdavkov je výhodné, ak sú tieto výdavky vysoké a pravidelne dosahujú značnú časť príjmov, resp. sú vyššie ako paušálne výdavky. Tento spôsob uplatňovania výdavkov je vhodný najmä pre podnikateľov s vysokými prevádzkovými nákladmi (napr. v oblasti výroby či stavebníctva).

Uplatnenie paušálnych výdavkov v živnosti v roku 2024

Výhodou živnosti je v určitých prípadoch možnosť uplatniť paušálne výdavky, ktoré sú vo výške 60 % z celkových príjmov živnostníka, maximálne však do výšky 20 000 eur. Od základu dane si živnostník uplatňujúci paušálne výdavky navyše odpočíta aj skutočne zaplatené odvody. Pri uplatňovaní paušálnych výdavkov nie je potrebné viesť podrobnú evidenciu skutočných výdavkov, čo môže zjednodušiť administratívu a zároveň výrazne znížiť základ dane najmä u podnikateľov, ktorí nepotrebujú na výkon svojej práce veľa „vstupov“ (neinvestujú do kúpy zariadení či materiálu, nemajú zamestnancov – napr. programátori, grafici, poradcovia).

Aká výška dane z príjmov fyzických osôb vám vyjde v daňovom priznaní pri uplatnení paušálnych výdavkov v roku 2024 si môžete vypočítať v našej kalkulačke paušálnych výdavkov.

Možnosti zníženia základu dane a dane živnostníka v roku 2024

Dosiahnutý príjem zo živnosti si ďalej môže živnostník znížiť aj o:

 • odpočet daňovej straty z predchádzajúcich rokov,
 • odpočet výdavkov (nákladov) na výskum a vývoj,
 • odpočet výdavkov (nákladov) na investície pri majetku zaradenom do obchodného majetku.

Uplatnenie daňových zvýhodnení – nezdaniteľné časti základu dane a daňové bonusy

Živnostníci si svoj základ dane, resp. daň môžu navyše ešte znížiť aj o daňové zvýhodnenia, čo môže v niektorých prípadoch viesť k nižšiemu daňovému zaťaženiu v porovnaní s s.r.o. Nezdaniteľné časti základu dane či daňové bonusy je možné uplatniť len z aktívnych príjmov fyzických osôb (nie právnických osôb, akou je s.r.o.).

Prečítajte si tiež

Výšku základu dane, resp. výslednej dane živnostníka môžu ovplyvniť nezdaniteľné časti základu dane a daňové bonusy, ak splní zákonom určené podmienky na ich uplatnenie.

Nezdaniteľná časť základu dane je suma základu dane, ktorú živnostník nezdaňuje daňou z príjmov. V roku 2024 si môže uplatniť:

 • nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka, a to za predpokladu, že základ dane bude vyšší ako 0 eur. Maximálna ročná suma nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka je 5 646,48 eur ročne, avšak so zvyšujúcim základom dane sa znižuje;
 • nezdaniteľnú časť základu dane na manžela/manželku, a to v zákonom určených prípadoch (napr. ak sa manžel/manželka stará o dieťa) až do výšky 5 162,50 eur ročne. Výšku nezdaniteľnej časti ovplyvňuje vlastný príjem manželky/manžela a základ dane živnostníka. V akej výške sa uplatňuje nezdaniteľná časť na manžela/manželku a aké podmienky je treba splniť sa dočítate v článku Nezdaniteľná časť základu dane na manželku/manžela v roku 2024;
 • nezdaniteľnú časť základu dane na doplnkové dôchodkové sporenie (III. pilier), a to maximálne do výšky 180 eur, ak živnostník v roku 2024 preukázateľne zaplatil príspevok na toto dôchodkové sporenie.

Podrobnosti o nezdaniteľných častiach základu dane v roku 2024 sa dočítate v článku Nezdaniteľné časti základu dane v roku 2024.

Daňový bonus je daňové zvýhodnenie, ktoré znižuje výslednú daň z príjmov živnostníka. V roku 2024 si živnostník môže po splnení podmienok uplatniť:

 • daňový bonus na každé vyživované dieťa, pričom výška daňového bonusu sa odvíja od veku dieťaťa a jej maximálna suma je určená percentom základu dane podľa počtu vyživovaných detí. Aká je aktuálna výška daňového bonusu a aké podmienky platia pre jeho uplatnenie v roku 2024 sa dočítate v článku Daňový bonus na dieťa v roku 2024;
 • daňový bonus na zaplatené úroky z hypotéky, a to vo výške 50 % zo zaplatených úrokov za zdaňovacie obdobie 2024, najviac do výšky 1 200 eur za rok. Živnostník musí okrem podmienky veku splniť aj podmienky výšku príjmu.

Živnosť v roku 2024 z pohľadu odvodov

Živnostníci okrem dane z príjmov platia aj odvody. Odvody živnostníka predstavujú:

 • preddavky na poistné na zdravotné poistenie platené priebežne počas roka (mesačne) na účet zdravotnej poisťovne, v ktorej je živnostník poistený, a tiež výsledok ročného zúčtovania zdravotného poistenia, kedy zdravotná poisťovňa dopočíta celoročné poistné na základe údajov vykázaných v daňovom priznaní (a porovná sa so zaplatenými preddavkami),
 • poistné na sociálne poistenie platené na účet Sociálnej poisťovne.

Zatiaľ čo pri založení živnosti sú zdravotné odvody pre živnostníka povinné (ak nemá súbeh platenia zdravotných odvodov v pracovnom pomere alebo nejde o poistenca štátu, napr. študent), sociálne odvody platiť spočiatku nemusí.

Výška odvodov sa odvíja od výšky vymeriavacieho základu. Vymeriavací základ sociálnych a zdravotných odvodov sa vypočíta ako rozdiel príjmov a výdavkov v daňovom priznaní zvýšený o sumu zaplateného poistného na zdravotné a sociálne poistenie vydelený koeficientom 1,486 a číslom 12. Vymeriavací základ nesmie byť nižší ako minimálny vymeriavací základ, ktorý je pre rok 2024 v sume 652 eur mesačne. Ak živnostník dosiahne vyšší vymeriavací základ ako 652 eur, výška mesačných odvodov sa vypočíta príslušným percentom z tohto vymeriavacieho základu, a teda bude vyššia ako minimálne odvody.

Zdravotné odvody živnostníka v roku 2024

Pri založení živnosti sa preddavky na zdravotné poistenie platia v minimálnej výške, ktorá je pre rok 2024 v sume 97,80 eur mesačne (u zdravotne postihnutých v polovičnej výške 48,90 eur mesačne). Sadzba odvodov je 15 % z vymeriavacieho základu, o ktorom sme písali vyššie.

Po podaní prvého daňového priznania sa výška mesačných preddavkov upravuje podľa výšky skutočne dosiahnutého vymeriavacieho základu, a to od 1.1. nasledujúceho roka. Živnostníkov v praxi často prekvapí výsledok ročného zúčtovania zdravotného poistenia, a to najmä nedoplatok na zdravotnom poistení, napr. v situácii, kedy živnostník počas roka platí minimálne odvody, ale jeho príjem a základ dane v podanom daňovom priznaní sú oveľa vyššie a zaplatené minimálne preddavky „nepostačujú“ na ich pokrytie.

Článok pokračuje pod reklamou

Sociálne odvody živnostníka v roku 2024

Poistné na sociálne poistenie zahŕňa poistné na nemocenské poistenie, starobné poistenie, invalidné poistenie a rezervný fond solidarity. Pri založení živnosti je živnostník oslobodený od platenia povinných sociálnych odvodov (neplatí často spomínaný fakt, že prvý rok sa sociálne odvody neplatia, nakoľko toto obdobie môže byť aj kratšie alebo dlhšie ako jeden rok).

Podobne ako pri zdravotných odvodoch, po prvom podanom daňovom priznaní Sociálna poisťovňa posúdi vznik povinnosti platiť sociálne odvody vrátane ich výšky, a to od 1.7., resp. od 1.10., ak živnostník oznámi predĺženie lehoty na podanie daňového priznania, napr. do 30.6. Predĺženie lehoty sa odporúča najmä v situácii, kedy živnostníkovi má vzniknúť povinnosť platiť sociálne odvody alebo sa mu zvýšia odvody oproti predchádzajúcemu roku. Výhodou je, že živnostník pri predĺžení lehoty nie je povinný doplatiť rozdiel na sociálnych odvodoch za mesiace júl až september.

Povinnosť platiť sociálne odvody sa týka len tých živnostníkov, ktorých príjem za rok 2024 presiahol sumu 8 580 eur. Minimálna výška sociálnych odvodov je v roku 2024 v sume 216,13 eur mesačne. Sadzba odvodov je 33,15 % z vymeriavacieho základu. Ročné zúčtovanie, ako ho poznáme v oblasti verejného zdravotného poistenia v SR, pri sociálnom poistení zatiaľ neexistuje, a teda zaplatené odvody do Sociálnej poisťovne už živnostníkovi nebudú vrátené, ani keď nedosiahne žiadne príjmy zo živnosti.

Vzhľadom na to, že sa výška odvodov zvyšuje so zvyšujúcim sa základom dane, živnostníci často z tohto dôvodu uvažujú o zmene právnej formy na s.r.o., kde je výšku odvodov možné „korigovať“. Aké odvody platí s.r.o. sa dočítate v ďalšej časti článku.

S.r.o. v roku 2024 z pohľadu dane z príjmov

S.r.o. pri výpočte dane z príjmov vychádza zo základu dane uvedeného v daňovom priznaní právnickej osoby. Základ dane sa transformuje uplatnením jednotlivých ustanovení zákona o dani z príjmov z výsledku hospodárenia, ktorý sa vypočíta ako rozdiel medzi výnosmi a nákladmi v účtovníctve s.r.o. Zatiaľ čo živnostníci zdaňujú skutočne zinkasované zdaniteľné príjmy znížené o uhradené daňové výdavky, s.r.o. zdaňuje výnosy znížené o náklady (pozn.: výnos vzniká napríklad hneď v momente vystavenia faktúry a tá nemusí byť ani uhradená, a aj tak je potrebné ju už zdaniť). Výsledok hospodárenia sa v tomto procese upraví o tzv. pripočítateľné a odpočítateľné položky.

Sadzby dane z príjmov v s.r.o. v roku 2024

Právnické osoby, akou je aj s.r.o., vypočítajú daň v roku 2024 použitím nasledovných sadzieb:

 • 15 %, ak zdaniteľné príjmy (výnosy) nepresiahli sumu 60 000 eur,
 • 21 %, ak zdaniteľné príjmy (výnosy) presiahli sumu 60 000 eur.

Upozorňujeme, že sadzba dane právnickej osoby závisí od výšky dosiahnutých príjmov (výnosov) bez ohľadu na to, aký základ dane dosiahla. Sadzba 15 %, resp. 21 % sa použije na celý základ dane (nie len na jeho časť, ako je to pri zdaňovaní príjmov fyzických osôb).

Prečítajte si tiež

Daňovo je zaťažený nielen výsledok hospodárenia samotnej s.r.o., ale aj podiel na zisku vyplatený spoločníkom. Vyplatenie podielov na zisku je jednou z najlacnejších možností, ako vybrať peniaze z s.r.o. V prípade vyplatenia podielov na zisku spoločníkom, ktorí sú rezidenti SR, je sadzba dane z príjmov 10 %. Daň sa vysporiada zrážkou na úrovni s.r.o. a spoločníkovi sa vyplatí už len čistý podiel na zisku, ktorý môže použiť na súkromnú spotrebu. Upozorňujeme, že nejde o daň z príjmov právnickej osoby, ale o zrážkovú daň z príjmov fyzickej osoby, ktorú je právnická osoba (s.r.o.) v postavení vyplácajúcej spoločnosti povinná zraziť a odviesť na účet daňového úradu, čím je daňová povinnosť prijímajúcej osoby (zvyčajne spoločníka) vysporiadaná.

Daňová licencia v s.r.o. v roku 2024

Jedným z významných rozdielov medzi s.r.o. a živnosťou je povinnosť platenia daňovej licencie. Daňová licencia je minimálna daň, ktorú musí každá právnická osoba (napr. s.r.o.) zaplatiť, bez ohľadu na dosiahnutý výsledok hospodárenia. Povinnosť platiť minimálnu daň nemajú právnické osoby pri podaní prvého daňového priznania za zdaňovacie obdobie, v ktorom vznikli; následne už sa ich daňová licencia týka.

Daňová licencia sa nikdy nevzťahuje na živnostníkov. Znamená to, že kým živnostník pri dosiahnutej strate nezaplatí žiadnu daň, s.r.o. v závislosti od výšky zdaniteľných príjmov zaplatí minimálne 340 eur.

Bližšie informácie o daňovej licencii nájdete v článku Daňová licencia (minimálna daň) pre právnické osoby od 1.1.2024.

Zníženie základu dane s.r.o.

Základ dane, resp. daň s.r.o. nie je možné znížiť nezdaniteľnými časťami základu dane či daňovými bonusmi, ako u živnostníkov. Navyše s.r.o. nemá možnosť si uplatniť ani paušálne výdavky. Znížiť výsledok hospodárenia (a teda aj základ dane a daň) si môže len preukázateľnými nákladmi, ktoré v zmysle zákona o dani z príjmov spĺňajú definíciu daňového výdavku. Daňový výdavok je výdavok, ktorý je:

 • preukázateľne vynaložený (s.r.o. ho dokáže dostatočne preukázať, napr. faktúrou, zmluvou),
 • vynaložený na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie zdaniteľných príjmov (musí súvisieť s predmetom podnikania s.r.o.),
 • zaúčtovaný v účtovníctve.

Základ dane s.r.o. v roku 2024 je možné ďalej znížiť nasledovne:

 • odpočet daňovej straty – ak s.r.o. v minulosti dosiahla daňovú stratu (tzn. jej daňové výdavky boli vyššie ako zdaniteľné príjmy), za určitých podmienok ju môže umoriť (odpočítať) v daňovom priznaní a znížiť si tak základ dane, čo má vplyv aj na zníženie výslednej dane z príjmov,
 • odpočet výdavkov na výskum a vývoj – s.r.o. si môže od základu dane odpočítať zákonom určené percento výdavkov (nákladov) na výskum a vývoj v zdaňovacom období, za ktoré podáva daňové priznanie,
 • oslobodenie výnosov pri použití vynálezu chráneného patentom, technického riešenia chráneného úžitkovým vzorom, počítačového programu (softvér) podliehajúcemu autorskému právu (tzv. patent box),
 • odpočet výdavkov (nákladov) na investície – s.r.o. si môže dodatočne odpočítať výdavky (náklady) na investície vo výške ustanoveného percenta z daňových odpisov z tohto majetku uplatnených v daňových výdavkoch.

S.r.o. v roku 2024 z pohľadu odvodov

S.r.o. ako právnická osoba nie je povinná platiť zo svojich príjmov (výnosov) odvody, ako je to u živnostníkov. Platenie odvodov v s.r.o. závisí od toho, ako sú odmeňovaní jej konatelia či spoločníci s.r.o. Ak konateľ, resp. spoločník nie je odmeňovaný mzdou alebo odmenou, nevzniká povinnosť platiť odvody.

Upozorňujeme, že „neodmeňovaný“ konateľ, resp. spoločník, ktorý nemá zdravotné poistenie pokryté z iného titulu (napr. nemá súbežne uzavretý pracovný pomer u iného zamestnávateľa, neplatí si povinné odvody ako živnostník, nie je poistencom štátu) sa stáva samoplatiteľom zdravotného poistenia. Zdravotné odvody si v tomto prípade musí platiť z vlastných prostriedkov (nie z firemných peňazí).

Aby si konateľ, resp. spoločník pokryl zdravotné a sociálne poistenie, môže sa v s.r.o. zamestnať na základe pracovnej zmluvy alebo poberať odmenu konateľa na základe zmluvy o výkone funkcie konateľa alebo mandátnej zmluvy. Tento príjem konateľa, resp. spoločníka sa považuje za príjem zo závislej činnosti, ktorý podlieha:

 • preddavkom na daň z príjmu v sadzbe 19 %, resp. 25 %, ktoré sú zrazené zo mzdy/odmeny konateľa, resp. spoločníka a 
 • sociálnym a zdravotným odvodom, ktoré platí konateľ, resp. spoločník aj zamestnávateľ (s.r.o.), pričom ich výška sa pri vyplácaní odmeny a mzdy líši. Sadzby odvodov uvádzame v nasledujúcej tabuľke:
*Ak má konateľ/spoločník s.r.o. najmenej 50 % účasť na majetku spoločnosti, zamestnávateľ zaňho neplatí garančné poistenie v sadzbe 0,25 %.
Zdroj: Vlastné spracovanie
Odvody zo mzdy/odmeny Odvody zamestnanca (konateľa, resp. spoločníka) Odvody zamestnávateľa (s.r.o.)*
Odmena spoločníka/konateľa - pravidelná 13,40 % (ZŤP len 11,40 %) 35,15 % (ZŤP len 29,65 %)
Odmena spoločníka/konateľa - nepravidelná 11,00 % (ZŤP len 9,00 %) 32,75 % (ZŤP len 27,25 %)
Mzda spoločníka/konateľa 13,40 % (ZŤP len 11,40 %) 36,20 % (ZŤP len 30,70 %)

Ak by konateľ či spoločník poberal veľmi nízku odmenu (pod sumu životného minima a nespadal by pod niektorú z výnimiek, napr. že je súčasne SZČO, poistenec štátu, osoba so zdravotným postihnutím a pod.), potrebné je rátať aj s doplácaním zdravotných odvodov do minimálnej výšky (zo svojich, nie z firemných peňazí), ktorá je pre rok 2024 stanovená na 40,32 eur mesačne (483,98 eur ročne).

Zamestnanie konateľa, resp. spoločníka navyše prináša pre s.r.o. aj určitú výhodu, a to v podobe uplatnenia daňových výdavkov vo výške zamestnávateľom zaplatených odvodov a hrubej mzdy/odmeny konateľa, resp. spoločníka, čím sa znižuje firemná daň z príjmov.

Praktický príklad na výber vhodnej právnej formy podnikania v roku 2024

Martin je skúsený IT špecialista, ktorý sa rozhoduje medzi podnikaním na živnosť alebo založením s.r.o. Predpokladá ročný príjem okolo 55 000 eur. Väčšina spoluprác je so zahraničnými firmami, a teda väčšina príjmov sa mu nezaráta do obratu pre DPH v SR.

Scenár 1 – živnosť:

Ako živnostník bude Martin po založení živnosti platiť minimálne zdravotné odvody vo výške 97,80 eur mesačne. Keďže Martin ako IT konzultant nemá veľa skutočných výdavkov, využije paušálne výdavky v maximálnej možnej hranici 20 000 eur. Po podaní daňového priznania za rok 2024 mu vyjde nedoplatok na zdravotnom poistení vo výške 2 359,37 eur. Pri výpočte nedoplatku sa použije nasledovný vzorec: [(príjem 55 000 eur – výdavky 20 000 eur)/1,486*15 % ] - zaplatené preddavky počas roka v sume 1 173,60 eur, tzn. 97,80 eur x 12 mesiacov.

Sociálne odvody bude platiť až od 1.10.2025, pretože Martin oznámi predĺženie lehoty na podanie daňového priznania.

V daňovom priznaní si uplatní krátenú sumu nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka v sume 3 427,90 eur. Martin bude platiť 15 % daň z príjmov, pretože jeho príjem je nižší ako 60 000 eur.

Daňovo-odvodové zaťaženie živnosti:

 • zdravotné odvody v sume 3 532,97 eur (preddavky zaplatené počas roka v sume 1 173,60 eur + nedoplatok na zdravotnom poistení v sume 2 359,37 eur),
 • povinnosť platiť sociálne odvody vznikne až od 1.10.2025 v sume 650,65 eur mesačne,
 • daň v sume 4 559,78 eur,
 • celkové zaťaženie 8 092,75 eur (v prvom roku).

Ak by živnostník Martin dosahoval príjmy 55 000 eur každoročne, v ďalších rokoch by povinne musel platiť aj sociálne odvody v sume ďalších 7 807,80 eur ročne. Znížila by sa však daň z príjmov, nakoľko aj tieto zaplatené odvody by si mohol uznať do výdavkov.

Scenár 2 – s.r.o.:

Ak si Martin založí s.r.o., môže si vyplácať časť príjmu ako odmenu konateľa a zvyšok ako podiely na zisku (dividendy). Predpokladajme, že Martin má dostatočné úspory a vyplatí si odmenu konateľa v hrubej výške 4 800 eur (400 eur mesačne). Podpíše vyhlásenie na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka, a teda preddavky na daň zo mzdy platiť nebude. Z tejto sumy bude jeho s.r.o. platiť odvody na sociálne a zdravotné poistenie v sume 1 675,20 eur, zatiaľ čo mu ako zamestnancovi bude zrazených 643,20 eur. V čistom mu príde na účet ročne 4 156,80 eur (346,40 eur mesačne). Martin má pri svojom podnikaní aj skutočné výdavky, s ktorými však pri tomto výpočte neuvažujeme.

Ak by sme pre zjednodušenie neuvažovali s inými nákladmi, zvyšok v sume 48 524,80 eur mu ostáva ako zisk s.r.o. Po zaplatení dane z príjmov právnických osôb (15 %), čo je 7 278,72 eur, zostáva čistý zisk 41 246,08 eur. Zo zisku Martin najskôr vytvorí zákonný rezervný fond v sume 500 eur. Zvyšok zisku môže byť Martinovi vyplatený ako dividenda, ktorá je zdaňovaná zrážkovou daňou vo výške 10 %, teda 4 074,61 eur. Čistý zisk, ktorý príde Martinovi na účet, je 36 671,47 eur.

Daňovo-odvodové zaťaženie s.r.o.:

 • odvody (zamestnanec + zamestnávateľ) v sume 2 021,60 eur,
 • daň z príjmov právnických osôb v sume 7 278,72 eur,
 • zrážková daň z dividend v sume 4 074,61 eur,
 • celkové zaťaženie 13 374,93 eur.

Na prvý pohľad sa môže zdať, že živnosť je pre Martina z pohľadu odvodov a daní lacnejšia – zo začiatku to tak platí. Iná optika bude následne, keď už bude vstupovať do výpočtov aj sociálne poistenie (od 1.10.2025). V s.r.o. sa dajú uplatniť aj rôzne náklady, ktoré môžu znížiť základ dane s.r.o. (napríklad náklady na nájomné kancelárie, zariadenie, školenia, digitálne služby, účtovníctvo, telefónne poplatky, vstupenky na konferencie, a podobne). Ak je ich však málo, uplatnenie paušálnych výdavkov, ktoré je možné len u živnostníka, sa celkom oplatí. S.r.o. poskytuje lepšiu ochranu v podobne obmedzeného ručenia za záväzky spoločnosti a oddelenie osobného majetku od majetku spoločnosti.

Tento príklad ilustruje, že výber medzi živnosťou a s.r.o. závisí od konkrétnych podmienok, očakávaných príjmov a individuálnych potrieb podnikateľa.

Zhrnutie rozdielov v dani a odvodoch v živnosti a s.r.o. v roku 2024

Odvody do zdravotnej a Sociálnej poisťovne pokryjú živnostníkom zdravotnú starostlivosť a sociálne zabezpečenie, akým sú napr. dôchodok, nemocenské dávky či podpora v nezamestnanosti. Na druhej strane môžu byť pre živnostníka finančne náročné a sú častým dôvodom na zmenu právnej formy. Odmeňovaný konateľ či spoločník v s.r.o. si obvykle odvody nemusí platiť „z vlastného vrecka“ ako živnostník, čo má zároveň pozitívny vplyv aj na znižovanie základu dane v s.r.o.

Nevýhodou s.r.o. je v porovnaní so živnosťou „dvojité“ daňovo-odvodové zaťaženie pri výbere peňazí na súkromné použitie pre jej spoločníkov či konateľov vo forme mzdy alebo podielov na zisku. Správne nastavenie jednotlivých možností výberu peňazí je kľúčové pre optimalizáciu daní a odvodov.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Sarah Ďuriš
Sarah Ďuriš ATP Services

Zakladateľka účtovnej spoločnosti ATP Services a absolventka odboru Účtovníctvo a audítorstvo na Ekonomickej univerzite v Bratislave. Vo svojej profesii kombinuje precíznosť a odbornosť s ľudským prístupom. Vo voľnom čase rada cestuje a spoznáva nové miesta.


Založenie živnosti v Rakúsku

Aké podmienky je potrebné splniť pre založenie živnosti v Rakúsku a čo všetko budete k tomu potrebovať? Základné informácie o založení rakúskej živnosti fyzickou či právnickou osobou v článku.

Sociálne odvody SZČO od 1. 7. 2024

Aká je hranica príjmov, pri ktorej SZČO (ne)vzniká povinnosť platiť sociálne odvody od 1. 7. 2024, resp. 1. 10. 2024? Ako sa podnikateľ dozvie o výške odvodov a aká je ich minimálna a maximálna výška?

Dôchodok a živnosť (podnikanie dôchodcu)

Ako si založí živnosť dôchodca, kedy musí platiť sociálne a zdravotné odvody, v akých prípadoch má dosahovanie príjmov zo živnosti vplyv na poberanie dôchodku a ako sa príjmy dôchodcu zdaňujú?

Živnosť vs. s. r. o. v roku 2024

Aké sú rozdiely medzi podnikaním formou živnosti a s.r.o. v roku 2024 pri zakladaní, ručení, účtovníctve, daňovo-odvodovom zaťažení, aj pri prípadom ukončovaní podnikania, sa dočítate v článku.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky