Založenie živnosti v roku 2024

Kedy je potrebné mať živnosť, aké živnosti existujú, aj stručný návod, ako je možné si živnosť založiť svojpomocne a s akými poplatkami rátať v roku 2024, sa dočítate v článku.

Pre založenie živnosti je potrebné zodpovedať tri základné otázky, a to:

 • akú činnosť má zastrešovať,
 • ako proces založenia živnosti zrealizovať,
 • koľko to celé bude stáť.

Ide o praktické stránky založenia živnosti, avšak ešte skôr je potrebné vedieť, kedy vôbec je založenie živnosti nevyhnutné.

Živnosť v roku 2024

Živnosť zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „živnostenský zákon“) definuje ako sústavnú činnosť prevádzkovanú samostatne, vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť, za účelom dosiahnutia zisku, alebo za účelom dosiahnutia merateľného pozitívneho sociálneho vplyvu, ak ide o hospodársku činnosť registrovaného sociálneho podniku a za podmienok ustanovených živnostenských zákonov.

Hlavnými charakteristikami živnosti sú tak sústavnosť, samostatnosť, výkon činnosti vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť a za účelom dosiahnutia zisku. Tieto vlastnosti definujú podnikateľskú činnosť a odlišujú ju od výkonu závislej práce v pracovnom pomere, ktorú zamestnanec presne naopak realizuje pre zamestnávateľa, v jeho mene, v pracovnom čase určenom zamestnávateľom a vo vzťahu nadriadenosti a podriadenosti.

Je veľmi dôležité vedieť rozlíšiť medzi situáciou, kedy má ísť o závislú prácu a kedy o podnikanie. Pokiaľ by totiž fyzická osoba vykonávala pre iného podnikateľa prácu, ktorá by mala znaky závislej práce, napríklad by denno-denne realizovala upratovacie a čistiace práce v konkrétnom priestore podnikateľa, na základe pokynov podnikateľa, v podnikateľom určenom pracovnom čase a podnikateľom danými pracovnými prostriedkami na živnosť, mohlo by ísť o nelegálnu prácu a nelegálne zamestnávanie podľa zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní v znení neskorších predpisov, ktoré nie je povolené.

Kedy nemusí ísť o nelegálnu prácu či nelegálne zamestnávanie, si prečítajte v článku Zamestnávanie rodinných príslušníkov a zmena od roku 2023.

Prečítajte si tiež

Aby šlo o živnostenské podnikanie, musí teda živnostník vykonávať prácu samostatne, na vlastnú zodpovednosť, s cieľom dosiahnutia zisku. T. j. živnostník sa môže rozhodnúť, či a s kým uzatvorí zmluvu, na základe ktorej si dohodne, že v určitom definovanom čase bude vykonávať čistiace a upratovacie služby u daného subjektu, avšak zodpovednosť za túto činnosť musí niesť sám živnostník, čas vykonávania prác má byť vecou dohody, nie nariadením zo strany podnikateľského subjektu (klienta), živnostník sa sám rozhodne, akým spôsobom bude činnosti realizovať a živnostník môže na účel realizácie takejto zákazky zamestnať iné osoby, prostredníctvom ktorých bude predmet zmluvy plniť, prípadne sa dohodnúť s iným živnostníkom, že budú zákazku realizovať spoločne a pod.

Zodpovednosť živnostníka v roku 2024

Živnostník, ktorým je fyzická osoba, zodpovedá za vzniknuté dlhy celým svojím majetkom. To znamená, že ako podnikateľ znáša tak zisk, ale aj prípadnú stratu a sám zodpovedá za porušenie podmienok a povinností, ktoré mu vyplývajú z právnych predpisov a aj z ním uzatvorených zmlúv.

Skutočnosť, že živnostník zodpovedá za dlhy celým svojím majetkom znamená, že môže dôjsť k úhrade dlhov aj z majetku podnikateľa patriaceho do bezpodielového spoluvlastníctva manželov. Pred uvedenou situáciou sa možno chrániť podaním návrhu na zrušenie bezpodielového spoluvlastníctva druhým manželom, nepodnikateľom, podľa § 148 ods. 2 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.

Taktiež platí, že na použitie majetku v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov potrebuje podnikateľ pri začatí podnikania súhlas druhého manžela. Na ďalšie právne úkony súvisiace s podnikaním už súhlas potrebovať nebude.

Kedy je potrebné založiť živnosť v roku 2024

Založenie živnosti je nevyhnutné v dvoch prípadoch, a to vtedy, pokiaľ sa podnikať rozhodne fyzická osoba, ale súčasne aj v tom prípade, ak má byť podnikateľská činnosť realizovaná prostredníctvom obchodnej spoločnosti. Teda nielen živnostník, ale aj s.r.o.-čka potrebuje pre výkon svojej činnosti živnostenské oprávnenie (živnosť).

Prečítajte si tiež

Ako sa viac dočítate v článku Založenie s.r.o. v roku 2024, spoločnosť potrebuje mať živnosť založenú ešte pred tým, ako táto s.r.o. vznikne, t. j. pred zápisom do obchodného registra.

Založenie živnosti v roku 2024 – druhy živností

Založenie živnosti nepredstavuje zložitý proces a v zásade k nemu postačí občiansky preukaz s čipom, pretože založenie živnosti je možné realizovať elektronicky. Ako bolo v úvode tohto článku uvedené, pri založení živnosti je potrebné zodpovedať si otázku, akú činnosť má zastrešovať. Podľa toho dôjde k jej zaradeniu do troch kategórií živností, na ktorých založenie sa vyžaduje splnenie konkrétnych podmienok, a to:

 • voľné živnosti – stačí, aby bola osoba plnoletá, bezúhonná a mala spôsobilosť na právne úkony,
 • viazané živnosti – okrem všeobecných podmienok sa vyžaduje určitá odborná spôsobilosť (napríklad pre živnosť inštruktora autoškoly sa vyžaduje inštruktorský preukaz, na horskú vodcovskú činnosť vrátane vedenia a sprevádzania osôb po turistických chodníkoch a trasách osvedčenie o odbornej spôsobilosti na výkon horskej vodcovskej činnosti vydané Národnou asociáciou horských vodcov Slovenskej republiky a pod.). Zoznam viazaných živností je upravený v prílohe č. 2 živnostenského zákona,
 • remeselné živnosti – okrem všeobecných podmienok sa vyžaduje odborná spôsobilosť získaná vyučením v odbore (napr. mäsiar, kamenár, zámočník a pod.). Zoznam remeselných živností je uvedený v prílohe č. 1 živnostenského zákona.
Článok pokračuje pod reklamou

Získanie živnostenského oprávnenia v roku 2024

Založenie živnosti v podstate znamená získať živnostenské oprávnenie. Toto oprávnenie vzniká spravidla dňom ohlásenia.

Ohlásenie sa realizuje prostredníctvom žiadosti. Táto žiadosť predstavuje vyplnenie formulára „Ohlásenie voľnej, remeselnej a viazanej živnosti – fyzická osoba“ alebo „Ohlásenie voľnej, remeselnej a viazanej živnosti – právnická osoba“. Predmetné formuláre sú dostupné na portáli slovensko.sk.

K žiadosti o ohlásenie bude následne podľa toho, či ide o fyzickú alebo právnickú osobu, potrebné priložiť aj viaceré prílohy.

Prečítajte si tiež

Fyzická osoba uvádza údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov, doklad preukazujúci odbornú spôsobilosť fyzickej osoby alebo jej zodpovedného zástupcu (ak ide o remeselnú alebo viazanú živnosť), súhlas zodpovedného zástupcu, pokiaľ sa ustanovuje do funkcie, doklad o oprávnení užívať nehnuteľnosť (ak adresa miesta podnikania fyzickej osoby je odlišná od miesta bydliska).

Právnická osoba spravidla predkladá doklad o tom, že bola založená alebo zriadená (napríklad spoločenskú zmluvu), splnomocnenie na zastupovanie a pokiaľ podáva súčasne aj návrh na zápis do obchodného registra, aj ostatné doklady súvisiace s týmto zápisom. Právnická osoba, s.r.o., sa vie vyhnúť ohláseniu živnosti a následnej žiadosti o zápis do obchodného registra prostredníctvom tzv. zjednodušeného postupu založenia s.r.o. Viac o tomto postupe sa dočítate v článku Založenie s.r.o. online (zjednodušeným spôsobom) od 1. 2. 2023.

Ohlásenie živnosti v roku 2024

Živnosť sa ohlasuje buď na miestne príslušnom okresnom úrade, odbore živnostenského podnikania v postavení jednotného kontaktného miesta, alebo elektronicky. Elektronický postup je jednoduchý a prináša zľavu z poplatku za ohlásenie živnosti. Elektronické ohlásenie sa realizuje prostredníctvom služby s názvom Elektronické ohlásenie živnosti, ktorá priamo obsahuje formulár, po vyplnení ktorého, priložení príloh, ak sú potrebné a podpísaní kvalifikovaným podpisom a odoslaní je proces ohlásenia realizovaný.

Po vyplnení a podaní relevantného formuláru, či už elektronicky alebo v papierovej forme v prípade, ak by tento obsahoval nejaké nedostatky a bolo potrebné ho doplniť či opraviť, bude ohlasovateľ vyzvaný živnostenským úradom na odstránenie týchto nedostatkov. V prípade ohlásenia elektronickou formou príde žiadateľovi výzva na doplnenie do elektronickej schránky. Lehota na odstránenie nedostatkov je spravidla 15 dní.

Prečítajte si tiež

Živnostenské oprávnenie sa vydáva do troch pracovných dní odo dňa, kedy je ohlásenie kompletné, t. j. odo dňa, kedy boli uvedené všetky údaje v žiadosti, priložené všetky požadované prílohy a zároveň uhradený správny poplatok.

V prípade ohlásenia živnosti právnickou osobou je možné požiadať, aby okresný úrad, odbor živnostenského podnikania, za právnickú osobu:

 • vykonal registračnú povinnosť u správcu dane (registrácia k dani z príjmov),
 • zaslal príslušnému obchodnému registru návrh na zápis údajov do obchodného registra vrátane súdnych poplatkov podľa osobitného predpisu,
 • zaslal príslušnému obchodnému registru návrh na zápis zmeny zapísaných údajov o predmete podnikania alebo činnosti, ktorá sa preukazuje živnostenským oprávnením vrátane súdneho poplatku podľa osobitného predpisu.
Prečítajte si tiež

V prípade fyzickej osoby – podnikateľa vykoná registračnú povinnosť u správcu dane a prihlasovaciu povinnosť v príslušnej zdravotnej poisťovni priamo živnostenský úrad automaticky, teda o ňu nie je potrebné žiadať.

Pokiaľ ešte nebolo pridelené, na žiadosť živnostenského úradu pridelí tak právnickej osobe ako aj fyzickej osobe – podnikateľovi Štatistický úrad SR identifikačné číslo (IČO).

Poplatky za založenie živnosti a ich zvýšenie od 1.4.2024

Vydanie živnostenského oprávnenia je spoplatnené pre každú jednu živnosť, ktorá sa ohlasuje, a to v závislosti od toho, či sa žiadosť podáva na príslušnom okresnom úrade, alebo elektronicky.

Pokiaľ je ohlásenie realizované na príslušnom okresnom úrade, bude vydanie osvedčenia za každú jednu živnosť stáť v prípade:

 • voľnej živnosti 5 eur,
 • remeselnej a viazanej živnosti 15 eur.

Pokiaľ je ohlásenie realizované elektronicky, bude vydanie osvedčenia za každú jednu živnosť stáť v prípade:

 • voľnej živnosti bez poplatku,
 • remeselnej a viazanej živnosti 7,50 eur.

Elektronické ohlásenie voľnej živnosti je bez poplatku

Od 1. 4. 2024 sa poplatky za ohlásenie živnosti zvyšujú, a to pre voľnú živnosť na 7 eur za každú živnosť a pre remeselnú a viazanú živnosť na 22 eur. Elektronické podanie zostáva aj po 1. 4. 2024 zvýhodnené, t. j. získať osvedčenie za voľné živnosti bude elektronicky možné aj po 1. 4. 2024 bez poplatku a osvedčenie za remeselnú a viazanú živnosť za 11 eur za každú živnosť.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Dôchodok a živnosť (podnikanie dôchodcu)

Ako si založí živnosť dôchodca, kedy musí platiť sociálne a zdravotné odvody, v akých prípadoch má dosahovanie príjmov zo živnosti vplyv na poberanie dôchodku a ako sa príjmy dôchodcu zdaňujú?

Živnosť vs. s. r. o. v roku 2024

Aké sú rozdiely medzi podnikaním formou živnosti a s.r.o. v roku 2024 pri zakladaní, ručení, účtovníctve, daňovo-odvodovom zaťažení, aj pri prípadom ukončovaní podnikania, sa dočítate v článku.

Založenie živnosti študenta a platenie odvodov

Ste študentom a chcete začať podnikať? V článku prinášame informácie o podmienkach založenia študentskej živnosti v roku 2024 aj o dani a odvodoch, ktoré (ne)musí študent platiť, ak sa rozhodne podnikať.

Voľná živnosť – ako ju založiť v roku 2024?

Ako postupovať pri ohlásení živnosti, aké doklady sú potrebné, aká je výška poplatkov a ako si založiť živnosť on-line cez portál www.slovensko.sk.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky