Založenie s.r.o. online (zjednodušeným spôsobom) od 1.2.2023

Od 1. februára 2023 bude možné založiť spoločnosť s ručením obmedzeným aj zjednodušene, teda online prostredníctvom elektronického formulára. Aké podmienky treba splniť?

Národná rada Slovenskej republiky dňa 20. 12. 2022 schválila novelu zákona č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“), ktorá do nášho právneho poriadku s účinnosťou od 1. 2. 2023 prináša zrýchlenie a zjednodušenie založenia niektorých obchodných spoločností.

Toto zjednodušenie je transpozíciou požiadaviek vyplývajúcich zo Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2019/1151 z 20. júna 2019. Zjednodušená možnosť založenia spoločností bude účinnosťou novely Obchodného zákonníka znamenať novú možnosť nad rámec už existujúcich spôsobov založenia obchodných spoločností. V podstate pôjde o online proces registrácie spoločnosti, a to len v rámci jedného konania.

Uvedený nový proces založenia spoločnosti však zatiaľ bude možný len pre spoločnosť s ručením obmedzeným a podnik alebo organizačnú zložku podniku zahraničnej právnickej osoby, ktorá má sídlo v niektorom z členských štátov EÚ alebo v niektorom zo zmluvných štátov Dohody o Európskom hospodárskom priestore.

Založenie a vznik spoločnosti (s.r.o.)

Všeobecne platí, že spoločnosť sa zakladá spoločenskou zmluvou podpísanou všetkými zakladateľmi, pričom pravosť podpisov musí byť úradne overená.

Pokiaľ spoločnosť zakladá jediný zakladateľ, spoločenskú zmluvu nahrádza zakladateľská listina, ktorá musí obsahovať rovnaké časti, ako spoločenská zmluva.

Spoločenskou zmluvou či zakladateľskou listinou síce dochádza k založeniu spoločnosti, táto však vznikne až zápisom do obchodného registra. Návrh na zápis do obchodného registra sa musí podať najneskôr do 90 dní od založenia spoločnosti.

Zjednodušený spôsob založenia spoločnosti (s.r.o.) od 1.2.2023

Vyššie uvedený spôsob založenia obchodných spoločností zostáva aj po ostatnej novele Obchodného zákonníka zachovaný. S účinnosťou od 1.2.2023 však bude možné aplikovať aj administratívne jednoduchší postup založenia pri s.r.o., a to prostredníctvom na to určeného elektronického formulára na vytvorenie spoločenskej zmluvy.

Formulár založenia s.r.o. zverejní Ministerstvo spravodlivosti SR.

Uvedený formulár zverejní na svojom webovom sídle Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky, a to tak v slovenskom, ako aj v anglickom jazyku. Tento formulár v podstate umožní vytvoriť vzor spoločenskej zmluvy, takže zakladateľ bude presne vedieť, aké informácie tento dokument nevyhnutne musí obsahovať.

Aktualizácia k 14.2.2023: Elektronický formulár k vytvoreniu spoločenskej zmluvy, ako aj možnosť podať návrh na zápis online sú dostupné na stránke justice.gov.sk/sluzby/obchodny-register/zmeny-k-1-2-2023/ v časti Zjednodušené založenie spoločnosti s ručením obmedzeným. 

Vo formulári na vytvorenie spoločenskej zmluvy je potrebné zadať viacero údajov, ako názov s.r.o., údaje o konateľoch a spoločníkoch, sídlo firmy a jej činnosť či výšku imania a predpokladaných nákladov na vznik spoločnosti. Spoločenskú zmluvu si následne možno stiahnuť a uložiť vo formáte XML alebo PDF. 

Na podanie návrhu na zápis je už potrebné prihlásiť sa do portálu slovensko.sk (vyžaduje sa eID karta - občiansky preukaz s čipom alebo možno využiť iný spôsob prihlásenia).

Prostredníctvom elektronickej služby obchodného registra by sa tieto štruktúrované údaje z formulára spoločenskej zmluvy mali zapísať do obchodného registra. V podstate to znamená, že po splnení zákonných podmienok budú vedieť zakladatelia založiť a aj zapísať spoločnosť s ručením obmedzeným do obchodného registra online v rámci jedného registrového konania. Nebude sa vyžadovať ani osobitný postup pre získanie živnostenského oprávnenia.

Registrovým súdom, t. j. súdom, ktorý bude realizovať zápis do obchodného registra v prípade zjednodušeného postupu či už v prípade podniku zahraničnej právnickej osoby, organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby alebo spoločnosti s ručením obmedzeným, bude Okresný súd Žilina.

Založenie s.r.o. zjednodušeným spôsobom (online) od 1.2.2023

Novela Obchodného zákonníka zatiaľ umožní zjednodušené založenie v rámci obchodných spoločností len pre spoločnosť s ručením obmedzeným. To však neznamená, že v budúcnosti nedôjde k rozšíreniu tejto online formy cez vyplnenie formulára až po vlastný vznik spoločnosti aj na iné druhy obchodných spoločností.

Článok pokračuje pod reklamou

Osobitné podmienky zjednodušeného založenia s.r.o. od 1.2.2023

Aby však spoločnosť s ručením obmedzeným bolo možné založiť zjednodušenou formou, teda vyplnením online formulára, bude potrebné vopred splniť zákonné podmienky novelou upravené v ust. § 110a ods. 2 Obchodného zákonníka. Ide o nasledovné podmienky:

 • spoločnosť nemá viac ako 5 spoločníkov,
 • účelom založenia spoločnosti je podnikanie,
 • predmetom podnikania spoločnosti budú len vybrané činnosti zodpovedajúce zoznamu voľných živností z novej prílohy č. 4a zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o živnostenskom podnikaní“),
 • týchto činností tvoriacich predmet podnikania nebude viac ako 15,
 • obchodné meno bude obsahovať skratku s.r.o.,
 • vklady spoločníkov budú výlučne peňažné,
 • správcom vkladu bude konateľ spoločnosti a
 • spoločnosť nebude mať ustanovenú dozornú radu.

Pokiaľ by zakladateľ nespĺňal uvedené podmienky na zjednodušené založenie s.r.o., napríklad ak by spoločníci mali vklady splatiť aj iným než peňažným vkladom alebo by predmetom činnosti spoločnosti mala byť aj iná, ako vybraná činnosť podľa zoznamu voľných živností podľa zákona o živnostenskom podnikaní, stále bude možné založiť spoločnosť klasickým spôsobom, t. j. spísaním spoločenskej zmluvy a podaním návrhu na obchodný register.

Prečítajte si tiež

Osobitné podmienky upravené novelou Obchodného zákonníka však nie sú jediné, ktoré je pre úspešné zjednodušené založenie s.r.o. potrebné splniť. Ďalšie novela zaviedla do zákona č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o obchodnom registri“), konkrétne do nového § 7a.

Z § 7a zákona o obchodnom registri vyplýva, že registrový súd bude pred zápisom s.r.o. zjednodušeným spôsobom skúmať okrem iného aj to, či :

 • fyzická osoba, ktorá má byť konateľom s.r.o. je spôsobilá na právne úkony, má minimálne 18 rokov, je bezúhonná (bezúhonnosť sa preveruje výpisom z registra trestov) a zapísaná v registri fyzických osôb,
 • spoločníkmi s.r.o. sú len osoby, ktoré majú vedený účet v banke alebo pobočke zahraničnej banky so sídlom v členskom štáte EÚ alebo v niektorom zmluvnom štáte Dohody o Európskom hospodárskom priestore,
 • spoločníci s.r.o., ktorí sú fyzickými osobami, nie sú pri zakladaní s.r.o. zastúpení a
 • spoločníci, ktorí sú právnickými osobami, konajú pri zakladaní spoločnosti prostredníctvom štatutárneho orgánu.
 • Z týchto podmienok zákona o obchodnom registri vyplýva, že na to, aby bolo možné s.r.o. založiť cez formulár, t. j. zjednodušeným spôsobom, bude potrebné splniť aj tieto podmienky:
 • navrhovaný konateľ musí byť spôsobilý na právne úkony, mať minimálne 18 rokov, byť bezúhonný a zapísaný v registri fyzických osôb,
 • spoločníci s.r.o. musia mať účet vedený v banke alebo pobočke zahraničnej banky so sídlom v členskom štáte EÚ alebo v niektorom zmluvnom štáte Dohody o Európskom hospodárskom priestore,
 • spoločníci, fyzické osoby, nesmú byť pri zakladaní s.r.o. zjednodušeným spôsobom zastúpené a právnické osoby musia konať prostredníctvom svojho štatutárneho orgánu.
Prečítajte si tiež

Ako vyplýva z dôvodovej správy k tejto novele Obchodného zákonníka, na účely zjednodušeného založenia s.r.o. sa vyžaduje absolútna bezúhonnosť, t. j. fyzická osoba nemôže byť právoplatne odsúdená za trestný čin alebo sa na ňu musí hľadieť, ako keby nebola právoplatne odsúdená.

Nebude však potrebné samostatne zabezpečovať výpis z registra trestov a tento prikladať k formuláru. Občan Slovenskej republiky len poskytne údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov a bezúhonnosť preverí registrový súd.

Ak by konateľom s.r.o. mala byť zahraničná osoba, táto bude musieť doložiť výpis z registra trestov či inú listinu tohto charakteru štátu, ktorej je občanom.

Zjednodušené založenie podniku zahraničnej právnickej osoby od 1.2.2023

V prípade zahraničných právnických osôb, ktoré majú sídlo v niektorom z členských štátov resp. v niektorom zo zmluvných štátov Dohody o Európskom hospodárskom priestore (napríklad Nórsko, Island, Lichtenštajnsko a pod.) bude taktiež možné, za splnenia ďalších podmienok, využiť zjednodušený postup založenia.

Týmito podmienkami podľa § 21 ods. 6 Obchodného zákonníka sú:

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Paulína Vargicová
Paulína Vargicová

Absolventka Právnickej fakulty UK s dlhoročnou advokátskou praxou najmä v oblasti civilného práva a vymáhania pohľadávok, autorka monografie Zodpovednosť za vady, ktorá pravidelne publikuje aj odborné články. V súčasnosti pôsobí v oblasti verejného obstarávania.


Živnosť vs. s. r. o. – dane a odvody v roku 2024

Aký je rozdiel v sadzbách dane z príjmov a výške odvodov v živnosti a v s.r.o. v roku 2024 a od čoho závisí výška dane a odvodov do Sociálnej či zdravotnej poisťovne v jednotlivých právnych formách?

Živnosť vs. s. r. o. v roku 2024

Aké sú rozdiely medzi podnikaním formou živnosti a s.r.o. v roku 2024 pri zakladaní, ručení, účtovníctve, daňovo-odvodovom zaťažení, aj pri prípadom ukončovaní podnikania, sa dočítate v článku.

Ako výhodne vybrať peniaze z s. r. o.?

Najmä v menších spoločnostiach s ručením obmedzeným sa majitelia často zamýšľajú nad tým, ako dostať čo najvýhodnejšie peniaze z s. r. o. na svoju súkromnú spotrebu. Aké sú možnosti a čo ktorá obnáša?

Zápis s. r. o. do obchodného registra advokátom v praxi

Aký je proces v prípade zápisu firmy do obchodného registra, ak podnikateľ splnomocní advokáta? Aké sú poplatky, o čo všetko sa postará advokát, čo rieši firma a na čo myslieť?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky