Dohoda o brigádnickej práci študentov v roku 2021

Aké sú podmienky uzatvorenia dohody o brigádnickej práci študentov a aké daňové a odvodové povinnosti z nej vyplývajú?

Dohoda o brigádnickej práci študentov je jednou z troch dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru. Novelou zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákonník práce“ v príslušnom tvare) nastali pri tomto druhu dohody aj niekoľké zmeny, ktoré v článku tiež spomenieme.

S kým možno uzatvoriť dohodu o brigádnickej práci študentov v roku 2021

Dohodu o brigádnickej práci študentov môže zamestnávateľ uzatvoriť s fyzickou osobou, ktorá nedovŕšila 26 rokov veku a ktorá:

 • má štatút žiaka strednej školy alebo
 • má štatút študenta dennej formy vysokoškolského štúdia.

V tomto smere je dohoda o brigádnickej práci študentov unikátna, pretože žiadny iný druh pracovnoprávneho vzťahu nie je vyhradený len pre skupinu osôb s konkrétnym postavením. Na základe dohody o brigádnickej práci študentov teda môžu pracovať len žiaci strednej školy (študujúci v dennej aj v externej forme štúdia) a vysokoškoláci dennej formy štúdia.

Limitom je však vek 26 rokov. V deň uzatvorenia dohody o brigádnickej práci študentov nesmie mať študent 26 alebo viac ako 26 rokov. Podľa Zákonníka práce prácu na základe dohody o brigádnickej práci študentov možno vykonávať najneskôr do konca kalendárneho roka, v ktorom fyzická osoba dovŕši 26 rokov veku. Pozor si treba dať na to, aby už po dovŕšení 26 rokov veku nedošlo k uzatvoreniu novej dohody. Na základe starej dohody uzatvorenej pred dovŕšení 26 rokov veku je ešte možné najneskôr do konca tohto roka pracovať.

Príklad na to, ako vyťažiť z limitu 26 rokov maximum

Zamestnávateľ uzatvorí 1. septembra 2020 na jeden rok dohodu o brigádnickej práci študentov so študentom vysokej školy (denná forma štúdia). Ten bude mať 26 rokov 10. júna 2021. Tento študent bude môcť u svojho zamestnávateľa na základe uzatvorenej dohody pracovať aj po 10. júni 2021 (keď dovŕši 26 rokov), ale najneskôr do jej skončenia 31. augusta 2021. Žiadny zamestnávateľ však od 10. júna 2021 s týmto študentom nemôže uzatvoriť novú dohodu o brigádnickej práci študentov. Pre tohto zamestnanca a zamestnávateľa je výhodné, ak starú dohodu o brigádnickej práci študentov v roku 2021 ukončia ešte pred 10. júnom 2021 (keď študent dovŕši 26 rokov veku) a zároveň uzatvorenia novú dohodu s platnosťou do konca roka. Takto bude môcť študent u zamestnávateľa na základe dohody o brigádnickej práci študentov pracovať až do 31. decembra 2021 (do konca roka, v ktorom dovŕšil 26 rokov).

Práca na dohodu pred skončením povinnej školskej dochádzky od marca 2021

V zmysle Zákonníka práce možno niekoho zamestnať najskôr odo dňa, keď táto fyzická osoba dovŕši 15 rokov veku. Pred dosiahnutím tohto veku fyzická osoba nemôže byť zamestnancom (nemôže v pracovnoprávnych vzťahoch nadobúdať práva a povinnosti ako zamestnanec). Ďalšou podmienkou k dosiahnutiu veku 15 rokov je, že deň nástupu do práce zamestnanca nesmie byť skorší ako deň, keď táto fyzická osoba skončí povinnú školskú dochádzku.

Prečítajte si tiež

Táto podmienka v praxi neumožňuje pracovať väčšine žiakov prvého ročníka strednej školy, keďže povinná desaťročná školská dochádzka sa im končí až 31. augusta toho školského roka, keď skončili prvý ročník strednej školy. To znamená, že počas prvého ročníka strednej školy a počas prázdnin medzi prvým a druhým ročníkom strednej školy majú zakázané pracovať. Pracovať môžu začať až od nástupu do druhého ročníka strednej školy. Viac o tomto probléme nájdete v článku Mladistvých nemožno zamestnať bez ukončenej povinnej školskej dochádzky.

Fyzické osoby vo veku do 15 rokov a fyzické osoby vo veku od 15 rokov, ktoré ešte neskončili povinnú školskú dochádzku, môžu vykonávať len ľahké práce, ktoré svojím charakterom a rozsahom neohrozujú ich zdravie, bezpečnosť, ich ďalší vývoj alebo školskú dochádzku len pri:

 • športových podujatiach,
 • reklamných činnostiach,
 • účinkovaní na kultúrnych predstaveniach,
 • účinkovaní na umeleckých predstaveniach,
 • iných činnostiach neuvedených v predchádzajúcich bodoch, ak ide o fyzickú osobu staršiu ako 15 rokov do skončenia povinnej školskej dochádzky.
Prečítajte si tiež

Novinkou je práve posledný bod, podľa ktorého od 1. marca 2021 už budú môcť aj osoby, ktoré dosiahnu 15 rokov, ale ešte nebudú mať skončenú povinnú školskú dochádzku, vykonávať aj iné ľahké práce netýkajúce sa len oblasti športu, reklamy, kultúry a umenia. Podmienkou však naďalej zostáva, že vykonávania ľahkých prác fyzickými osobami vo veku do 15 rokov a fyzickými osobami vo veku od 15 rokov, ktoré ešte neskončili povinnú školskú dochádzku, bude musieť na žiadosť zamestnávateľa povoliť príslušný inšpektorát práce. Ak inšpektorát práce povolenie na výkon ľahkých prác týchto osôb vydá, určí v ňom počet hodín a podmienky, za ktorých môžu tieto osoby prácu vykonávať.

Náležitosti a vzor dohody o brigádnickej práci študentov v roku 2021

Dohoda o brigádnickej práci študentov musí mať písomnú podobu, inak je podľa Zákonníka práce neplatná. Ak sa však uzatvorí v elektronickej podobe a na jej uzatvorenie sa použije napríklad kvalifikovaný elektronický podpis, je platná, pretože v takomto prípade je písomná podoba zachovaná vždy (§ 40 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov). Jedno vyhotovenie dohody o brigádnickej práci študentov musí dostať aj študent.

Dohoda o brigádnickej práci študentov musí obsahovať tieto náležitosti:

 • dohodnutá práca,
 • dohodnutá odmena za vykonanú prácu,
 • dohodnutý rozsah pracovného času a
 • doba, na ktorú sa dohoda uzatvára.

Dohoda o brigádnickej práci študentov sa uzatvára na určitú dobu, najviac na 12 mesiacov. Po uplynutí tejto doby je však možné ihneď s tou istou osobou uzatvoriť novú dohodu. Vzor dohody o brigádnickej práci študentov si môžete z nášho portálu stiahnuť vo formáte PDF alebo v editovateľnom formáte DOCX.

Potvrdenie o návšteve školy a uzatvorenie dohody počas prechodu zo strednej na vysokú školu alebo medzi stupňami štúdia vysokej školy

Neoddeliteľnou súčasťou dohody o brigádnickej práci študentov je potvrdenie o štatúte žiaka strednej školy alebo štatúte študenta dennej formy vysokoškolského štúdia. To znamená, že ku každej dohode musí byť takéto potvrdenie priložené. Existuje však jedna výnimka.

Doposiaľ existovali rôzne názory na zákonnosť uzatvárania alebo trvania dohody v období od ukončenia štúdia na strednej škole do začatia štúdia na vysokej škole alebo v období od ukončenia jedného stupňa štúdia na vysokej škole do začatia iného stupňa štúdia na vysokej škole. Dôvodom bolo, že ukončením štúdia na strednej škole a príslušného stupňa štúdia vysokej školy fyzická osoba prestáva byť žiakom alebo študentom. Tieto rozporuplné otázky vyriešila novela Zákonníka práce s účinnosťou do 1. marca 2021.

Podľa novelizovaného Zákonníka práce štatút:

 • žiaka strednej školy má aj fyzická osoba v čase od riadneho ukončenia štúdia na strednej škole do 31. októbra toho istého kalendárneho roka,
 • študenta dennej formy vysokoškolského štúdia má aj fyzická osoba v čase od riadneho ukončenia štúdia v dennej forme vysokoškolského štúdia prvého stupňa do 31. októbra toho istého kalendárneho roka.

Uvedené znamená, že v období po skončení strednej školy do 31. októbra toho istého roka a po skončení prvého stupňa vysokej školy do 31. októbra toho istého roka je možné s týmito fyzickými osobami uzatvárať dohodu o brigádnickej práci študentov. V týchto prípadoch nie je potrebné k dohode prikladať potvrdenie o návšteve školy. Namiesto neho sa musí k dohode priložiť doklad o riadnom ukončení štúdia (napríklad výučný list, vysvedčenie o maturitnej skúške, vysokoškolský diplom a vysvedčenia o štátnych skúškach).

Pracovný čas pri dohode o brigádnickej práci študentov v roku 2021

Na základe dohody o brigádnickej práci študentov môžu zamestnanci vykonávať prácu v rozsahu najviac 20 hodín týždenne v priemere. Dôležité je to, že tento priemer sa posudzuje za celú dobu, na ktorú bola dohoda uzatvorená. Študent teda môže v niektorých týždňoch odpracovať aj 40 hodín týždenne (resp. 160 hodín mesačne) , ale jeho priemerný týždenný pracovný čas od vzniku po zánik dohody nesmie presiahnuť 20 hodín.

Študent môže odpracovať aj 160 hodín mesačne. Kľúčový je týždenný priemer po jej skončení.

Pracovný čas zamestnancov, vykonávajúcich prácu na základe dohody o brigádnickej práci študentov v priebehu 24 hodín nesmie presiahnuť 12 hodín a u mladistvého zamestnanca v priebehu 24 hodín nesmie presiahnuť 8 hodín. Zákonník práce študentom zakazuje nariadiť alebo s nimi dohodnúť prácu nadčas a pracovnú pohotovosť.

Článok pokračuje pod reklamou

Príklad na to, ako využiť maximum pracovného času študenta

Zamestnávateľ a zamestnanec uzatvoria od 1. júla 2021 dohodu o brigádnickej práci študentov. Zamestnávateľ potrebuje v období mesiacov júl a august vykryť výpadok práce spôsobený čerpaním dovoleniek svojimi zamestnancami (alebo zabezpečiť dostatok pracovnej sily pre jej zvýšenú potrebu z dôvodu sezónneho charakteru prác). Študent bude počas mesiacov júl a august pracovať osem hodín denne, teda 40 hodín týždenne. Priemerný týždenný pracovný čas študenta počas týchto mesiacov bude 40 hodín. Ak by sa táto dohoda o brigádnickej práci študentov skončila 31. augusta 2021, došlo by k prekročeniu maximálneho týždenného pracovného času. Preto zamestnávateľ a zamestnanec dohodu ukončia napríklad až 31. októbra 2021 a počas mesiacov september a október študent nebude vôbec pracovať. Priemerný týždenný pracovný čas na základe tejto dohody už bude menej ako 20 hodín.

Mzda pri dohode o brigádnickej práci študentov v roku 2021

Zamestnanci pracujúci na základe dohody o brigádnickej práci študentov majú nárok na minimálnu mzdu, ktorej výška v roku 2021 je 3,58 eura za odpracovanú hodinu. V porovnaní so zamestnancami v pracovnom pomere sa na nich ale nevzťahujú minimálne mzdové nároky podľa stupňa náročnosti práce príslušného pracovného miesta.

Okrem toho zamestnancom pracujúcim na základe dohody o brigádnickej práci študentov patrí aj mzdové zvýhodnenie za prácu v sobotu, mzdové zvýhodnenie za prácu v nedeľu a mzdové zvýhodnenie za nočnú prácu. Ich výšku pre rok 2021 si môžete pozrieť v článku Príplatky za prácu cez víkend, v noci a prácu vo sviatok v roku 2021. Zamestnanci pracujúci na základe dohody o brigádnickej práci študentov majú nárok aj na mzdové zvýhodnenie za prácu vo sviatok. U nich je však určené fixnou sumou. Za každú hodinu práce vo sviatok im patrí dohodnutá odmena zvýšená najmenej o 3,58 eura.

Pri dohode o brigádnickej práci študentov musí byť odmena za vykonanú prácu vyplatená najneskôr do konca kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom sa práca vykonala. S týmito zamestnancami teda nie je možné dohodnúť nepravidelné odmeňovanie.

Daň z príjmov z dohody o brigádnickej práci študentov v roku 2021

Zamestnanci pracujúci na základe dohody o brigádnickej práci študentov majú tiež nárok na uplatňovanie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka (prípadne aj daňového bonusu na dieťa). Výška nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka v roku 2021 je 375,95 eura mesačne. Výška daňového bonusu na dieťa sa v priebehu roku 2021 mení a závisí aj od veku dieťaťa. Konkrétne sumy nájdete v článku Daňový bonus na dieťa v roku 2021.

Prečítajte si tiež

Študenti si môžu nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka a daňový bonus na dieťa uplatňovať tak, že svojmu zamestnávateľovi predložia formulár Vyhlásenie na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka a daňového bonusu podľa § 36 ods. 6 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov“. V jednom kalendárnom mesiaci si môžu študenti uplatňovať nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka a daňový bonus na dieťa len u jedného zamestnávateľa.

Na základ dane z príjmov plynúcich z dohody o brigádnickej práci študentov sa uplatňuje 19 % sadzba dane z príjmov. Spôsob výpočtu čistej mzdy nájdete v tomto príspevku: Výpočet čistej mzdy zamestnanca v roku 2021.

Sociálne a zdravotné poistenie z dohody o brigádnickej práci študentov

Z dohody o brigádnickej práci študentov sa platí len sociálne poistenie. Zdravotné poistenie sa z tohto druhu pracovnoprávneho vzťahu neplatí. Pokiaľ ide o sociálne poistenie, zamestnanec má právo si v kalendárnom mesiaci určiť jednu dohodu o brigádnickej práci študentov, na ktorú sa bude uplatňovať tzv. „odvodová výnimka“. Na základe nej sa z časti hrubej mzdy nepresahujúcej 200 eur nebude platiť sociálne poistenie (zamestnávateľ z tejto časti hrubej mzdy platí len úrazové a garančné poistenie).

Odvodová výnimka robí z dohody o brigádnickej práci študentov veľmi výhodný vzťah.

Odvodová výnimka sa uplatňuje na formulári Oznámenie a čestné vyhlásenie (odvodová úľava – ŠTUDENTI) k dohode o brigádnickej práci študentov na účely uplatnenia práva podľa § 227a zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov. Tento formulár je potrebné predložiť zamestnávateľovi najneskôr ku dňu vzniku dohody o brigádnickej práci študentov, inak sa začne uplatňovať až od nasledujúceho mesiaca.

Konkrétne sadzby poistného v závislosti od výšky hrubej mzdy v prípade uplatnenia aj neuplatnenia odvodovej výnimky nájdete v nasledujúcej tabuľke.

Zdroj: Vlastné spracovanie
Sociálne poistenie a zdravotné poistenie z dohody o brigádnickej práci študentov v roku 2021
Druh poistenia Platí pre: časť príjmu nepresahujúcu 200 eur, ak sa uplatňuje odvodová výnimka Platí pre:
a) celý príjem, ak sa neuplatňuje odvodová výnimka,
a
b) časť príjmu presahujúcu 200 eur,
ak sa uplatňuje odvodová výnimka
Zamestnanec Zamestnávateľ Zamestnanec Zamestnávateľ
nemocenské poistenie x x x x
starobné poistenie x x 4 % 14 %
invalidné poistenie x x 3 % 3 %
rezervný fond solidarity x x x 4,75 %
poistenie
v nezamestnanosti
x x x x
úrazové poistenie x 0,8 % x 0,8 %
garančné poistenie x 0,25 % x 0,25 %
sociálne poistenie spolu 0 % 1,05 % 7 % 22,8 %
zdravotné poistenie x x x x
sociálne
a zdravotné poistenie spolu
0 % 1,05 % 7 % 22,8 %

Zabezpečenie stravovania pri dohode o brigádnickej práci študentov

Podľa Zákonníka práce zamestnávateľ nemá povinnosť zabezpečovať stravovanie vo vzťahu k zamestnancom pracujúcich na základe dohody o brigádnickej práci študentov. Na druhej strane, po prerokovaní so zástupcami zamestnancov (ak u neho nepôsobia, tak na základe samostatného rozhodnutia) zamestnávateľ môže rozšíriť okruh fyzických osôb, ktorým zabezpečí stravovanie a ktorým bude prispievať na stravovanie rovnako ako zamestnancom pracujúcim na základe pracovnej zmluvy (§ 152 ods. 9 písm. c) Zákonníka práce). To znamená, že zamestnávateľ nemusí, ale môže poskytovať a prispievať na stravovanie aj zamestnancom pracujúcim na základe dohody o brigádnickej práci študentov.

Ak sa zamestnávateľ bude poskytovať a prispievať na stravovanie aj študentom pracujúcim na základe dohody o brigádnickej práci študentov, budú jeho príspevky na stravovanie daňovým výdavkom. Pokiaľ ide o možnosti zabezpečenia stravovania, minimálnu a maximálnu výšku príspevku zamestnávateľa na stravovanie, tak detailné informácie o tom nájdete v článku Stravné v roku 2021.

Možnosti skončenia dohody o brigádnickej práci študentov v roku 2021

Dohoda o brigádnickej práci študentov sa môže ukončiť:

 • uplynutím doby, na ktorú bola dohoda uzatvorená,
 • spôsobom vyplývajúcim priamo z uzatvorenej dohody,
 • okamžite len pre prípady, v ktorých možno okamžite skončiť pracovný pomer,
 • dohodou medzi zamestnancom a zamestnávateľom k dohodnutému dňu, alebo
 • výpoveďou bez uvedenia dôvodu s 15-dennou výpovednou dobou, ktorá sa začína plynúť dňom, v ktorom bola písomná výpoveď doručená druhej strane.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Norbert Seneši
Norbert Seneši

Absolvent odboru Účtovníctvo a audítorstvo na Ekonomickej univerzite v Bratislave a odborník na témy z oblasti účtovníctva, daní a podnikateľského prostredia a je externý spolupracovník v spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o.


Založenie živnosti študenta a platenie odvodov

Ste študentom a chcete začať podnikať? V článku prinášame informácie o podmienkach založenia študentskej živnosti v roku 2024 aj o dani a odvodoch, ktoré (ne)musí študent platiť, ak sa rozhodne podnikať.

Dôchodok a práca: aký je vplyv zamestnania na jeho výšku?

Kedy môže dôchodca pracovať, aké sú obmedzenia a na čo dať pozor, ak nechce o výplatu dôchodku prísť? Praktické informácie aj príklady.

Koľko hodín možno odpracovať na dohodu?

Na dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru je možné odpracovať iba limitovaný počet hodín. Prinášame prehľad, koľko je maximálne možné odpracovať na jednotlivé druhy dohôd.

Odvody a daň z príjmov z dohody od 1.1.2024

Zamestnávateľ i dohodár sú povinní z odmeny platiť sociálne a spravidla aj zdravotné odvody – v akej výške sa platia od 1.1.2024, do kedy sú splatné a aké zvýhodnenia platia pre študentov a dôchodcov?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky