Dohoda o brigádnickej práci študentov v roku 2022

Na dohodu o brigádnickej práci študenta možno v priemere odrobiť 20 hodín týždenne. Aké sú pri nej ďalšie osobitosti a povinnosti brigádnika či zamestnávateľa?

Zarábať si popri štúdiu je dnes už takmer bežnou súčasťou života mladých ľudí. Nemusia však za každých okolností uzatvárať pracovnú zmluvu a vstupovať do trvalého pracovného pomeru. Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákonník práce“) pozná inštitút tzv. dohody o brigádnickej práci študentov (ďalej aj len „dohoda“), na základe ktorej je pomerne jednoduchým spôsobom možné vstúpiť do pracovného vzťahu so zamestnávateľom a rovnako pomerne jednoducho ho aj ukončiť.

Je ale potrebné upozorniť, že uzatvorenie dohody o brigádnickej práci študentov nemá nahrádzať uzatvorenie pracovnej zmluvy, ani ju žiadnym spôsobom obchádzať. Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, medzi ktoré spolu s dohodou o vykonaní práce a dohodou o pracovnej činnosti aj dohoda o brigádnickej práci študentov patrí, predstavujú výnimočný inštitút. Táto dohoda by sa mala uplatňovať spravidla v prípade tzv. príležitostnej činnosti.

Kedy možno uzatvoriť dohodu o brigádnickej práci študentov v roku 2022

Čo si pod dohodou o brigádnickej práci študentov možno predstaviť? Ide o zmluvný vzťah medzi zamestnávateľom a žiakom/študentom, ktorý má buď štatút žiaka strednej školy alebo študenta vysokej školy v dennej forme štúdia a súčasne ešte nedovŕšil 26 rokov. V rámci tohto vzťahu žiak/študent vykonáva prácu len v obmedzenom rozsahu, t. j. v rámci zákonom stanoveného maxima možných odrobených hodín.

Medzi dve základné podmienky platného uzatvorenia dohody o brigádnickej práci študentov, okrem ďalších definovaných Zákonníkom práce, teda patrí štúdium a veková hranica. Ako z uvedeného vyplýva, Zákonník práce limituje uzatvorenie dohody o brigádnickej práci študentov nielen aktuálnym štúdium, ale aj vekom zamestnanca. Hoci však zákon hovorí, že uzatvoriť dohodu o brigádnickej práci môže len ten študent, ktorý nedovŕšil 26 rokov veku, neznamená to, že nevyhnutne najneskôr deň pred 26. narodeninami bude musieť dohodu ukončiť. Pracovať na jej základe možno totiž až do konca kalendárneho roka, v ktorom študent vek 26 rokov dosiahne.

Príklad na vekovú hranicu pri práci na dohodu o brigádnickej práci študenta:

Teodor uzatvoril dohodu o brigádnickej práci študenta 14. 1. 2022. V súčasnosti je druhákom v dennej forme vysokoškolského štúdia. Dňa 28. 2. 2022 však oslávi svoje 26. narodeniny.  Na základe už uzatvorenej dohody o brigádnickej práci študentov bude ako študent denného vysokoškolského štúdia, ak splní podmienky a bude pokračovať v štúdiu aj v treťom ročníku, môcť ďalej pracovať až do 31. 12. 2022.

Prečítajte si tiež

Dohoda o brigádnickej práci študenta je teda limitovaná jednak štúdiom, a to stredoškolským (či už v dennej alebo externej forme) alebo vysokoškolským (len v dennej forme) a súčasne vekom brigádnika. Podobne ako v prípade dovŕšenia veku 26 rokov, ani v prípade ukončenia štúdia nedochádza okamžite k zániku tohto druhu dohody. Zákonník práce totiž upravuje ešte určité prechodné obdobie, a to až do 31. októbra toho istého roku, do kedy aj po riadnom skončení štúdia možno naďalej pokračovať v práci na dohodu.

Príklad na ukončenie štúdia počas práce na dohodu o brigádnickej práci študenta:

Ivan úspešne zmaturoval 14. 5. 2021 na hotelovej akadémii. Od začiatku roka cez víkendy brigáduje v miestnej reštaurácii. Zápis do prvého ročníka vysokej školy má až na jeseň, no rád by aj cez leto pokračoval v brigáde v reštaurácii. Ivan bude môcť na základe dohody o brigádnickej práci študentov ďalej pokračovať vo výkone práce aj po maturite, a to až do 31. 10. 2021. Keď sa skôr stane študentom vysokej školy, po predložení potvrdenia zamestnávateľovi bude môcť v brigádnickej práci na základe tej istej zmluvy pokračovať aj potom.

Je nevyhnutné ale upozorniť, že po uzatvorení dohody o brigádnickej práci študentov spĺňa študent status zamestnanca podľa ust. § 11 Zákonníka práce. Zamestnávať však možno len osoby staršie ako 15 rokov. To však neznamená, že každý, kto dovŕši 15 rokov môže automaticky začať pracovať. Zákonník práce upravuje aj ďalšie podmienky. Jednou z nich je, že ak by aj niekto dovŕšil 15 rokov a podpísal dohodu o brigádnickej práci študentov, nesmie do zamestnania nastúpiť skôr, ako ukončí povinnú školskú dochádzku. Podľa ust. § 22 ods. 1 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v znení neskorších predpisov skončí žiak plnenie povinnej školskej dochádzky vtedy, ak od začiatku jej plnenia absolvoval desať rokov vzdelávania v školách podľa školského zákona alebo dňom 31. augusta príslušného školského roka, v ktorom žiak dovŕšil 16-ty rok veku.

Prečítajte si tiež

Všeobecne teda možno konštatovať, že uzatvorenie dohody o brigádnickej práci študenta je limitované aj spodnou hranicou veku žiaka minimálne 15 rokov a hornou hranicou veku študenta 26 rokov. Vykonávať prácu na základe dohody o brigádnickej práci študenta však možno až po skončení povinnej školskej dochádzky. Taký zamestnanec sa považuje za mladistvého a platia pre neho niektoré osobitné podmienky. Viac sa dočítate napríklad v článku Zamestnávanie mladistvých (do 18 rokov).

Zákonník práce totiž zakazuje prácu osobám vo veku do 15 rokov alebo starším ako 15 rokov do skončenia povinnej školskej dochádzky. Tieto fyzické osoby môžu vykonávať len ľahké práce, ktoré svojím charakterom a rozsahom neohrozujú ich zdravie, bezpečnosť, ich ďalší vývoj alebo školskú dochádzku, a aj to len pri:

  • účinkovaní alebo spoluúčinkovaní na kultúrnych predstaveniach a umeleckých predstaveniach,
  • športových podujatiach,
  • reklamných činnostiach,

a osoby staršie ako 15 rokov do skončenia povinnej školskej dochádzky aj iné činnosti vyššie neuvedené. Ľahké práce však uvedené osoby môžu vykonávať len vtedy, ak na základe žiadosti zamestnávateľa bolo po dohode s príslušným orgánom štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva udelené povolenie. Povolenie udeľuje príslušný inšpektorát práce, ktorý ho môže, v prípade nedodržiavania v ňom uvedených podmienok, kedykoľvek zrušiť.

Obsah a forma dohody o brigádnickej práci študentov v roku 2022

Rovnako ako pracovná zmluva, aj dohoda o brigádnickej práci študentov pod hrozbou sankcie neplatnosti musí byť uzatvorená v písomnej forme. Z formálneho hľadiska sa ďalej vyžaduje, aby jej prílohu (neoddeliteľnú) tvorilo potvrdenie o štatúte žiaka strednej školy alebo štatúte študenta v dennej forme vysokoškolského štúdia.

Potvrdenie o štatúte žiaka/študenta je neoddeliteľnou prílohou dohody.

Ak by mala dohoda trvať aj po riadnom skončení štúdia, ako sme uviedli vyššie, t. j. do 31. októbra roku, v ktorom žiak/študent riadne ukončil štúdium, bude musieť zamestnávateľovi predložiť potvrdenie o riadnom ukončení štúdia. Aj toto bude tvoriť povinnú prílohu dohody o brigádnickej práci študentov. Predmetné potvrdenia je potrebné predložiť zamestnávateľovi už pri uzatvorení dohody, resp. hneď po skončení štúdia.

Obsahom dohody okrem všeobecných náležitostí musí byť minimálne dohodnutá:

  • práca,
  • odmena za vykonanú prácu,
  • rozsah pracovného času,
  • doba, na ktorú sa dohoda uzatvára.
Článok pokračuje pod reklamou

Rozsah práce na základe dohody o brigádnickej práci študentov v roku 2022

Dohodu o brigádnickej práci študenta možno uzatvoriť maximálne na obdobie 12 mesiacov, t. j. na dobu určitú. Uvedené obdobie je smerodajné aj z hľadiska posudzovania splnenia ďalšieho zákonného obmedzenia, ktoré sa tentokrát týka rozsahu práce, ktorú možno na základe tejto dohody vykonávať. Podľa ust. § 227 ods. 2 Zákonníka práce totiž na základe dohody o brigádnickej práci študentov možno vykonávať prácu najviac v rozsahu 20 hodín týždenne v priemere, ktorý sa posudzuje za celú dobu uzatvorenia dohody.

20 hodín týždenne sa počíta priemerne za celý čas trvania dohody.

Keďže sa za účelom splnenia tejto podmienky posudzuje celé obdobie trvania dohody o brigádnickej práci študentov, pokiaľ by bola uzatvorená na maximálne obdobie, t. j. 12 mesiacov, bude potrebné, aby na jej základe študent priemerne za 12 mesiacov odrobil maximálne 20 hodín týždenne. Žiak/študent tak môže v určitom období odpracovať na základe dohody aj viac hodín, avšak v iné týždne to musí vykompenzovať nižším pracovným rozsahom.

Limitácia počtom odpracovaných hodín je pri dohodách o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, medzi ktoré aj dohoda o brigádnickej práci študentov patrí, úplne bežná. Napríklad v prípade dohody o vykonaní práce nesmie rozsah stanovenej práce presiahnuť 350 hodín v kalendárnom roku, v prípade dohody o pracovnej činnosti je povolené odpracovať maximálne 10 hodín týždenne. O dohode o vykonaní práce a dohode o pracovnej činnosti sa viac dočítate v článku Dohoda o vykonaní práce a dohoda o pracovnej činnosti v roku 2022.

Je dôležité tiež upozorniť, ako na svojej internetovej stránke zdôrazňuje aj Národný inšpektorát práce, že pracovný čas zamestnanca vykonávajúceho prácu na základe dohody o brigádnickej práci študentov nesmie v priebehu 24 hodín presiahnuť 12 hodín a u mladistvého zamestnanca (t. j. zamestnanca mladšieho ako 18 rokov) v priebehu 24 hodín nesmie presiahnuť 8 hodín.

Platenie odvodov z dohody o brigádnickej práci študentov v roku 2022

V minulosti bol tento druh pracovného vzťahu pre zamestnávateľov zaujímavý aj z toho hľadiska, že za svojich zamestnancov (brigádnikov) nemuseli odvádzať žiadne odvody. Od roku 2015 však aj tieto pracovnoprávne vzťahy podliehajú odvodovým povinnostiam, no nie v takom rozsahu, ako pracovný pomer. Študenti pracujúci na dohodu o brigádnickej práci študentov sú povinní platiť poistné na starobné a invalidné dôchodkové poistenie. Poistné za nich odvádza zamestnávateľ, oni sami voči Sociálnej poisťovni žiadne povinnosti nemajú. Zamestnávateľ ďalej platí za seba poistné na dôchodkové poistenie, úrazové a garančné poistenie a poistné do rezervného fondu solidarity.

Z dohody o brigádnickej práci študentov sa neodvádza poistné na nemocenské poistenie alebo poistenie v nezamestnanosti a ani poistné na zdravotné poistenie. V prípade ukončenia pracovného vzťahu tak študent napríklad nepoberá dávky v nezamestnanosti.

Prečítajte si tiež

Z platenia odvodov do Sociálnej poisťovne je však stanovená výnimka. Ak žiak/študent zarobí na dohodu o brigádnickej práci študentov mesačne menej ako 200 eur, nebude musieť z tejto dohody odvádzať poistné. V prípade, že má uzatvorených niekoľko dohôd, môže si túto výnimku uplatniť len u jedného zamestnávateľa. O uplatnení výnimky je potrebné písomne informovať zamestnávateľa na osobitnom tlačive „Oznámenie a čestné vyhlásenie k dohode o brigádnickej práci študentov“. Ak tak študent neurobí, zamestnávateľ mu bude automaticky odvody odvádzať. Rovnako ak sa študent rozhodne, že viac výnimku u daného zamestnávateľa uplatňovať nechce, musí mu to oznámiť.

Sumarizácia odvodov v prípade dohody o brigádnickej práci študentov je uvedená v nasledujúcej tabuľke:

Zdroj: Vlastné spracovanie
Druh poistenia Sadzba poistného pri dohode o brigádnickej práci študentov
Uplatnená odvodová výnimka Neuplatnená odvodová výnimka, resp. prekročenie odvodovej hranice
Zamestnávateľ Dohodár Zamestnávateľ Dohodár
Nemocenské x x x x
Starobné x x 14,00 % 4,00 %
Invalidné x x 3,00 % 3,00 %
Poistenie v nezamestnanosti x x x x
Úrazové 0,80 % x 0,80 % x
Garančné 0,25 % x 0,25 % x
Rezervný fond x x 4,75 % x
Sociálne poistenie spolu 1,05 % 0,00 % 22,80 % 7,00 %
Zdravotné poistenie spolu x x x x
Poistenie spolu 1,05 % 0,00 % 22,80 % 7,00 %

Ukončenie dohody o brigádnickej práci študentov v roku 2022

Dohoda o brigádnickej práci študentov má svoje osobitosti aj pri možnostiach jej skončenia. Zamestnávateľ aj zamestnanec ju môžu ukončiť podstatne ľahšie, ako bežný pracovný pomer, a to nasledujúcimi spôsobmi:

  • dohodou zamestnanca a zamestnávateľa k dohodnutému dňu,
  • výpoveďou bez uvedenia dôvodu s 15-dennou výpovednou lehotou odo dňa doručenia výpovede,
  • okamžitým skončením brigádnického pomeru v prípadoch, v ktorých možno okamžite skončiť pracovný pomer.

Spôsob skončenia je možné si dohodnúť aj priamo v dohode o brigádnickej práci študentov, pričom medzi ďalšie možnosti jej ukončenia bude napríklad patriť aj uplynutie doby, na ktorú bola uzatvorená, alebo uplynutie niektorého z prechodných období, či už konca kalendárneho roka, v ktorom brigádnik dovŕšil vek 26 rokov alebo dňom 31. októbra roku, v ktorom riadne ukončil štúdium.

Ako je z vyššie uvedeného zrejmé, v prípade výpovede plynie pomerne krátka výpovedná doba. Na rozdiel od výpovede z pracovného pomeru ale nezačína plynúť až nasledujúci mesiac po doručení výpovede, ale priamo odo dňa doručenia výpovede.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Paulína Vargicová
Paulína Vargicová

Absolventka Právnickej fakulty UK s dlhoročnou advokátskou praxou najmä v oblasti civilného práva a vymáhania pohľadávok, autorka monografie Zodpovednosť za vady, ktorá pravidelne publikuje aj odborné články. V súčasnosti pôsobí v oblasti verejného obstarávania.


Uchádzač o zamestnanie a dosahovanie príjmov

Je možné, aby sa nezamestnaný evidoval na úrade práce a poberal dávku v nezamestnanosti, ak dosahuje napríklad príjmy z prenájmu nehnuteľnosti či si privyrába prácou na dohodu?

Brigádnik a dane

Ako je to s platením preddavkov na daň u osôb pracujúcich na dohodu o brigádnickej práci študentov? Kedy je povinnosť ich platiť a je možné, že sa študentom zrazené preddavky vrátia naspäť?

Dôchodok a práca: aký je vplyv zamestnania na jeho výšku?

Kedy môže dôchodca pracovať, aké sú obmedzenia a na čo dať pozor, ak nechce o výplatu dôchodku prísť? Praktické informácie aj príklady.

Koľko hodín možno odpracovať na dohodu?

Na dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru je možné odpracovať iba limitovaný počet hodín. Prinášame prehľad, koľko je maximálne možné odpracovať na jednotlivé druhy dohôd.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky