Rozdiel medzi podpismi KEP a ZEP

Čo je to kvalifikovaný elektronický podpis (KEP) a na čo sa používa? Ako sa líši od zaručeného elektronického podpisu (ZEP) a v čom je rozdiel medzi eID kartou a ZEP-om?

Čo je kvalifikovaný elektronický podpis (KEP)

Kvalifikovaný elektronický podpis je možné vidieť častokrát označovaný skratkou „KEP“. Slovenská legislatíva neobsahuje definíciu kvalifikovaného elektronického podpisu, ale odkazuje na jeho definíciu v právnych predpisoch Európskej únie. Definíciu kvalifikovaného elektronického podpisu obsahuje článok 3 odsek 12 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 910/2014 z 23. júla 2014 o elektronickej identifikácii a dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zrušení smernice 1999/93/ES v znení neskorších predpisov. Definícia kvalifikovaného elektronického podpisu podľa tohto nariadenia je však veľmi zložitá a pre bežného človeka nezrozumiteľná.

Elektronický podpis sú údaje o podpisovateľovi pripojené k elektronickému dokumentu.

Zjednodušene možno povedať, že kvalifikovaný elektronický podpis sú údaje v elektronickej forme o podpisovateľovi, ktoré sú pripojené k iným údajom v elektronickej forme. Napríklad ide o údaje o mene, priezvisku, adrese trvalého pobytu a rodnom čísle podpisovateľa, ktoré sú pripojené k dokumentu vo formáte PDF.

Okrem toho sa kvalifikovaný elektronický podpis musí vyznačovať aj tým, že jeho vyhotovenie je dostatočne zabezpečené, čiže je k nemu potrebné mať určité zabezpečené zariadenie a zabezpečený certifikát. To znamená napríklad to, že kvalifikovaný elektronický podpis je možné vytvoriť s elektronickým občiansky preukazom a je k tomu potrebné poznať PIN kód, ktorý pozná len majiteľ tohto občianskeho preukazu. Dokument podpísaný kvalifikovaným elektronickým podpisom je zabezpečený aj tým, že jeho obsah už nie je možné meniť, resp. všetky zmeny uskutočnené po jeho podpísaní je možné zistiť.

V článku Ako podpísať dokument KEP-om (kvalifikovaným elektronickým podpisom) nájdete návod na to, ako je možné elektronické dokumenty podpísať kvalifikovaným elektronickým podpisom a ako sa následne tieto podpisy overujú.

Rozdiel medzi eID kartou a kvalifikovaným elektronickým podpisom (KEP-om)

V našich podmienkach je najčastejšie používaným zabezpečeným zariadením na vytváranie kvalifikovaného elektronického podpisu elektronický občiansky preukaz označovaný aj ako eID karta. eID karta má v sebe zakomponovaný čip, na ktorom môže mať každý občan bezplatne nahraté certifikáty pre vytváranie kvalifikovaného elektronického podpisu. Následne už je potrebné len disponovať nevyhnutným softvérom a hardvérom a môžete so svojou eID kartou (elektronickým občianskym preukazom) podpisovať elektronické dokumenty kvalifikovaným elektronickým podpisom. eID karta je teda zariadenie, na ktorom sú nahraté podpisové certifikáty a ktoré vám umožňuje vytvárať kvalifikované elektronické podpisy (KEP-y).

V čom je rozdiel medzi kvalifikovaným elektronickým podpisom (KEP) a zaručeným elektronickým podpisom (ZEP)

Častokrát je možné sa v spojení s elektronickým podpisom okrem pojmu „kvalifikovaný elektronický podpis“ stretnúť aj s pojmom „zaručený elektronický podpis“. Je možné povedať, že medzi kvalifikovaným elektronickým podpisom a zaručeným elektronickým podpisom nie je žiadny rozdiel a oba tieto pojmy označujú to isté.

Prečítajte si tiež

Pojem zaručený elektronický podpis vychádza ešte zo zákona č. 215/2002 Z. z. o elektronickom podpise v znení neskorších predpisov. Tento zákon bol ale s účinnosťou od 18. októbra 2016 zrušený zákonom č. 272/2016 Z. z. o dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu (zákon o dôveryhodných službách) v znení neskorších predpisov. Od vtedy sa terminológia zosúladila s terminológiou používanou v Európskych predpisoch.

Zo spoločných ustanovení zákona č. 272/2016 Z. z. o dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu (zákon o dôveryhodných službách) v znení neskorších predpisov vyplýva, že ak sa vo všeobecne záväzných právnych predpisoch používa pojem:

  • zaručený elektronický podpis, rozumie sa tým kvalifikovaný elektronický podpis,
  • zaručená elektronická pečať, rozumie sa tým kvalifikovaná elektronická pečať,
  • časová pečiatka, rozumie sa tým kvalifikovaná elektronická časová pečiatka.

Kvalifikovaná elektronická časová pečiatka a elektronická pečať

Prečítajte si tiež

V súvislosti s kvalifikovaným elektronickým podpisom je možné sa v praxi častokrát stretnúť aj s ďalšími dvoma výrazmi. Sú nimi kvalifikovaná elektronická časová pečiatka a kvalifikovaná elektronická pečať. Aj keď na prvé prečítanie vyzerajú byť tieto výrazy veľmi podobné, je medzi nimi veľký rozdiel. Kvalifikovaná elektronická časová pečiatka umožňuje zaručene určiť čas a dátum, kedy bol elektronický dokument podpísaný kvalifikovaným elektronickým podpisom. Kvalifikovaná elektronická pečať je zase zjednodušene povedané kvalifikovaný elektronický podpis používaný nie fyzickými, ale právnickými osobami.

Ak sa chcete o týchto dvoch pojmoch dozvedieť podrobnejšie informácie, prečítajte si článok Kvalifikovaná elektronická časová pečiatka a pečať.

Článok pokračuje pod reklamou

Právne účinky kvalifikovaného elektronického podpisu

Právne úkony je možné robiť rôznymi formami, napríklad ústne, písomne. Podľa zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“ v príslušnom tvare) je písomná forma právneho úkonu zachovaná vždy, ak právny úkon urobený elektronickými prostriedkami je podpísaný zaručeným elektronickým podpisom alebo zaručenou elektronickou pečaťou. Použitie spojení zaručený elektronický podpis a zaručená elektronická pečať v Občianskom zákonníku vychádza ešte zo starej terminológie, ktorá bola nahradená novou – slovo „zaručený“ bolo nahradené slovom „kvalifikovaný“.

Uvedené však nič nemení na tom, že právny úkon podpísaný kvalifikovaným elektronickým podpisom alebo kvalifikovanou elektronickou pečaťou je rovnocenný s právnym úkonom podpísaným vlastnoručným podpisom. V digitálnom svete kvalifikovaný elektronický podpis nahrádza vlastnoručný podpis. Znamená to, že ak nejaký elektronický dokument podpíšete kvalifikovaným elektronickým podpisom, má to rovnaké právne účinky, ako keď písomný dokument podpíšete vlastnoručným podpisom.

Kvalifikovaný elektronických podpis je vlastnoručným podpisom v digitálnom svete.

Občiansky zákonník ďalej k elektronickým podpisom hovorí, že na právne úkony uskutočnené elektronickými prostriedkami, podpísané zaručeným elektronickým podpisom alebo zaručenou elektronickou pečaťou a opatrené časovou pečiatkou sa osvedčenie pravosti podpisu nevyžaduje. To znamená, že ak je ku kvalifikovanému elektronickému podpisu pripojená aj kvalifikovaná elektronická časová pečiatka, tak v digitálnom svete má takýto podpis rovnaké právne účinky ako podpis uskutočnený v písomnej podobne, ktorý je osvedčený obcou alebo notárom.

Použitie kvalifikovaného elektronického podpisu v praxi

Kvalifikovaný elektronický podpis je možné používať v elektronických dokumentoch rovnako ako vlastnoručný podpis v písomných dokumentoch. Znamená to, že s kvalifikovaným elektronickým podpisom môžete napríklad podpisovať obchodné zmluvy s obchodnými partnermi, podpisovať pracovné zmluvy so zamestnancami, podpisovať účtovné dokumenty, podpisovať rozhodnutia týkajúce sa fungovania obchodnej spoločnosti a podobne.

Prečítajte si tiež

Veľké využitie má kvalifikovaný elektronický podpis pri využívaní elektronických služieb verejnej správy na portáli www.slovensko.sk, ale nielen tam. S kvalifikovaným elektronickým podpisom je možné využiť širokú ponuku elektronických služieb. Môže ísť napríklad o prevod držby vozidla na inú osobu, vklad do katastra nehnuteľností, podanie daňového priznania, zápis do obchodného registra a mnoho iných.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Norbert Seneši
Norbert Seneši

Absolvent odboru Účtovníctvo a audítorstvo na Ekonomickej univerzite v Bratislave a odborník na témy z oblasti účtovníctva, daní a podnikateľského prostredia a je externý spolupracovník v spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o.


Zaručená konverzia dokumentov – zmeny od 1. 4. 2024

Zaručená konverzia umožňuje transformovať napr. listinný dokument do elektronického sveta so zachovaním jeho právnych účinkov. Od 1. 4. 2024 sa jej dotkli zmeny prijaté novelou vyhlášky.

Zabudnutý alebo zablokovaný BOK/KEP kód: čo robiť?

Ako si odblokovať prístupové/podpisové kódy na občianskom preukaze? Kedy ich možno odblokovať online a kedy je potrebné zájsť na políciu osobne?

Poštovné od 1. 7. 2024: zmeny v cenníku poštových služieb

Ako sa zmenia ceny zaslania listov, balíkov či za použitie poštových poukazov? Prehľad aktuálne platného aj nového cenníka.

Regulácia umelej inteligencie v EÚ: aké budú pravidlá?

Na regulácii používania umelej inteligencie sa inštitúcie EÚ zhodli a jej schválenie sa blíži do „finále“. Čo to bude v praxi znamenať pre podnikateľov na Slovensku?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky