Zmeny v Zákonníku práce od 1. marca 2021 a neskôr

Prehľad najdôležitejších zmien v čerstvo schválenej novele Zákonníka práce. Niektoré z nich nadobudnú účinnosť už od 1. marca 2021.

Počas prázdnin budú môcť pracovať aj prváci na strednej škole, zamestnávateľ však bude potrebovať povolenie inšpektorátu práce

Novelizovaný zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákonník práce“) umožní za určitých podmienok pracovať aj fyzických osobám starším ako 15 rokov, ktoré ešte nemajú skončenú povinnú školskú dochádzku. Povinná školská dochádzka sa totižto u väčšiny končí až 31. augusta prvého ročníka strednej školy. To znamená, že väčšina žiakov nemôže počas letných prázdnin medzi prvým a druhým ročníkom strednej školy pracovať. Od 1. marca 2021 budú môcť aj fyzické osoby staršie ako 15 rokov s neukončenou povinnou školskou dochádzkou vykonávať ľahké práce. Zamestnávateľ však na uzatvorenie vzťahu s takouto osobou bude musieť získať povolenie od inšpektorátu práce.

Novela zákonníka práce od 1. marca 2021 detailnejšie upravuje home office

Novela Zákonníka práce účinná od 1. marca 2021 bude podrobnejšie upravovať pravidlá domáckej práce a telepráce. Upravuje sa definícia domáckej práce a telepráce tak, že o takúto prácu pôjde len vtedy, ak sa práca, ktorá by mohla byť vykonávaná na pracovisku zamestnávateľa, vykonáva pravidelne z domácnosti zamestnanca (tzv. práca z domu). V pracovnej zmluve bude možné dohodnúť, že miesto výkonu domáckej práce alebo telepráce si bude môcť určiť zamestnanec.

Vyslovene sa ustanovuje, že pri domáckej práci a telepráci je zamestnávateľ povinný uhrádzať preukázateľne zvýšené výdavky zamestnanca spojené s používaním vlastného náradia, vlastného zariadenia a vlastných predmetov potrebných na výkon práce. Novinkou je, že zamestnanec vykonávajúci domácku prácu alebo teleprácu nebude povinný mimo pracovného času používať pracovné prostriedky slúžiace na výkon domáckej práce alebo telepráce (napríklad čítať a odpisovať na e-maily alebo prijímať telefonické hovory).

Flexibilnejšie prideľovanie zamestnancov medzi prepojenými osobami

V súčasnosti platí, že prvý zamestnávateľ môže dočasne prideliť zamestnanca na výkon práce k druhému zamestnávateľovi iba v prípade, ak nastali u prvého zamestnávateľa objektívne prevádzkové dôvody. Musí byť zároveň splnená podmienka, tento zamestnanec odpracoval u svojho zamestnávateľa najmenej tri mesiace.

Prečítajte si tiež

Od 1. marca 2021 bude medzi prepojenými osobami (ovládajúcou a ovládanou osobou) prideľovanie zamestnancov jednoduchšie. Pri bezodplatnom pridelení zamestnanca medzi prepojenými osobami nemusí byť splnená podmienka objektívnych prevádzkových dôvodov na strane pôvodného zamestnávateľa a ani podmienka trvania pracovného pomeru so zamestnancom najmenej tri mesiace.

Nový dôvod pre výpoveď zamestnávateľa – 65 rokov a nárok na dôchodok

Zamestnávateľ bude môcť prepustiť zamestnanca aj z dôvodu dosiahnutia veku 65 rokov.

Do Zákonníka práce s účinnosťou od 1. januára 2022 pribudne nový dôvod, pre ktorý bude môcť zamestnávateľ dať zamestnancovi výpoveď. Zamestnávateľ bude môcť dať výpoveď aj vtedy, ak zamestnanec dovŕši 65 rokov veku a vek určený na nárok na starobný dôchodok. Obe tieto podmienky budú musieť byť splnené súčasne. Keďže v súčasnosti je vek nároku na starobný dôchodok v každom prípade nižší ako 65 rokov, postačuje zatiaľ skúmať len podmienku dovŕšenia veku 65 rokov. Pri skončení pracovného pomeru dohodou alebo výpoveďou zamestnávateľa z dôvodu, že zamestnanec dosiahol vek 65 rokov a vek určený na nárok na starobný dôchodok, bude mať tento zamestnanec aj nárok na odstupné.

Zákonník práce zavádza finančný príspevok ako alternatívu gastrolístkom

Zásadná zmena od 1. marca 2021 nastane v stravovaní zamestnancov. Zamestnávateľ, ktorý nebude zabezpečovať stravovanie vo vlastnom stravovacom zariadení alebo v stravovacom zariadení iného zamestnávateľa, musí umožniť zamestnancom výber medzi poskytnutím stravných lístkov a poskytnutím finančného príspevku na stravovanie. Zamestnávateľ je následne povinný rešpektovať voľbu zamestnanca. Ten ale nebude môcť svoje rozhodnutie zmeniť kedykoľvek, ale najskôr po uplynutí 12 mesiacov.

Prečítajte si tiež

Finančný príspevok na stravovanie bude súčasťou čistej mzdy zamestnanca a jeho výška bude zhodná z výškou príspevku zamestnávateľa na stravovanie pre iných zamestnancov. Podrobne sme zmeny v stravovaní zamestnancov spracovali v článku Finančný príspevok na stravovanie bude od 1. marca 2021 alternatívou stravných lístkov.

Článok pokračuje pod reklamou

Zmeny v stravných lístkoch – zníženie provízie a povinná elektronická forma

Od 1. marca 2021 sa maximálny poplatok (resp. provízia) za sprostredkované stravovacie služby pri nákupe stravných lístkov zníži z 3 % na 2 % z hodnoty stravného lístku. Zároveň od 1. januára 2023 budú musieť mať stravné lístky elektronickú podobu. Zamestnávateľ bude môcť dať zamestnancovi stravný lístok v papierovej podobe len vtedy, ak jeho použitie v elektronickej podobe počas pracovnej zmeny na pracovisku alebo v jeho blízkosti nie je možné (napríklad okolité stravovacie zariadenia nemajú terminály na platobné karty).

Študentské brigády aj po skončení strednej školy a prvého stupňa vysokej školy

Vykonávanie práce na základe dohody o brigádnickej práci študentov počas letných mesiacov v prípade tých, ktorí riadne ukončili štúdium na strednej škole alebo príslušný stupeň vysokej školy a plánovali pokračovať v štúdiu na vysokej škole, nie je vždy možné. Riadnym ukončením štúdia totižto tieto osoby strácali štatút žiaka strednej školy a študenta vysokej školy. Podrobne o tom píšeme v článku Dohoda o brigádnickej práci študentov a ukončenie štúdia.

Novela Zákonníka práce vyrieši problém s brigádami študentov počas letných prázdnin.

Túto spornú otázku od 1. marca 2021 vyriešila novela Zákonníka práce. Za žiaka strednej školy sa bude považovať aj osoba v čase od riadneho ukončenia štúdia na strednej škole do 31. októbra toho istého kalendárneho roka. Za študenta dennej formy vysokoškolského štúdia sa bude považovať aj osoba v čase od riadneho ukončenia štúdia v dennej forme vysokoškolského štúdia prvého stupňa do 31. októbra toho istého kalendárneho roka. Po skončení strednej školy a prvého stupňa vysokej školy bude možné týmto osobám pracovať na základe dohody o brigádnickej práci študentov. Naopak, do dňa zápisu na tretí stupeň vysokej školy to nebude možné pre tých, ktorí skončia druhý stupeň vysokej školy.

Spor o pôsobenie odborovej organizácie u zamestnávateľa

Od 1. marca 2021 bude môcť odborová organizácia zastupovať zamestnancov na pracovisku zamestnávateľa len vtedy, ak medzi zamestnancami v pracovnom pomere budú členovia tejto odborovej organizácie. Zamestnávateľ nemá prístup k zoznamu členov odborovej organizácie.

Prečítajte si tiež

Ak má zamestnávateľ alebo existujúca odborová organizácia pochybnosť o tom, či medzi zamestnancami v pracovnom pomere sú členovia odborovej organizácie, ktorá začína svoje pôsobenie, ide o spor o pôsobenie odborovej organizácie u zamestnávateľa. Tento spor do 30 dní vyrieši nezávislý rozhodca a za svoju prácu bude odmeňovaný. Ktorá zo strán sporu zaplatí odmenu rozhodcovi, to bude tiež upravovať Zákonník práce.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Norbert Seneši
Norbert Seneši

Absolvent odboru Účtovníctvo a audítorstvo na Ekonomickej univerzite v Bratislave a odborník na témy z oblasti účtovníctva, daní a podnikateľského prostredia a je externý spolupracovník v spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o.


Zvýšenie stravného v roku 2024 (návrh)

Ministerstvo práce v júni 2024 zverejnilo predbežnú informáciu o zvyšovaní stravného pri tuzemských pracovných cestách. Suma diét však ovplyvní aj ďalšie veličiny. Ako a odkedy možno očakávať zmeny?

Pracovná zmluva – náležitosti a vzor

Čo musí a čo môže obsahovať pracovná zmluva? Prinášame prehľad povinných a nepovinných náležitostí pracovnej zmluvy a jej možný vzor.

Cestovné náhrady zamestnanca v roku 2024 – príklady z praxe

V praktických príkladoch uvádzame, čo sú fakultatívne náhrady, ako sa preukazujú výdavky a akým spôsobom sa vypočíta stravné pri tuzemskej i zahraničnej pracovnej ceste zamestnanca v roku 2024.

Daňová optimalizácia: stravné namiesto dividendy?

Nie každá „dobrá“ rada, ktorú dostanete, vám pomôže ušetriť. Naopak, ak na daňové a súvisiace zákony nenahliadate zo širšieho pohľadu, môžete si narobiť problémy.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky