Mladistvých nemožno zamestnať bez ukončenej povinnej školskej dochádzky

Vedeli ste o tom, že na Slovensku nemôžete väčšinu žiakov prvého ročníka strednej školy zamestnať ani na brigádu? V článku vám vysvetlíme ako tento nezmysel „funguje“.

Zamestnávanie mladistvých podľa Zákonníka práce

Základným predpisom upravujúcim zamestnávanie zamestnancov na Slovensku je zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „Zákonník práce“). Mladistvým zamestnancom sa podľa Zákonníka práce rozumie zamestnanec mladší ako 18 rokov. Vo svojich základných zásadách v článku 7 Zákonník práce hovorí, že „mladiství majú právo na prípravu na povolanie a zabezpečenie pracovných podmienok umožňujúcich rozvoj ich telesných a duševných schopností“. Vhodnou prípravou na budúce povolanie mladistvého zamestnanca je bez pochýb aj to, keď si už v mladom veku u nejakého zamestnávateľa osvojuje pracovné návyky a získava potrebné zručnosti a skúsenosti.

Podľa § 11 ods. 2 Zákonníka práce spôsobilosť fyzickej osoby mať v pracovnoprávnych vzťahoch práva a povinnosti ako zamestnanec a spôsobilosť vlastnými právnymi úkonmi nadobúdať tieto práva a brať na seba tieto povinnosti vzniká, keď fyzická osoba dovŕši 15 rokov. Zároveň však Zákonník práce k tomu pridáva aj druhú podmienku. Podľa nej zamestnávateľ nesmie dohodnúť ako deň nástupu do práce deň, ktorý by predchádzal dňu, keď fyzická osoba skončí povinnú školskú dochádzku. Znamená to, že zamestnávateľ môže zamestnať len fyzickú osobu, ktorá dovŕšila 15 rokov a ktorá zároveň už má aj ukončenú povinnú školskú dochádzku.

Zamestnanec musí mať 15 rokov a zároveň aj skončenú povinnú školskú dochádzku.

Ak by išlo o zamestnanie na pracovnú zmluvu, je potrebné na jej uzatvorenie aj lekárske vyšetrenie mladistvého zamestnanca a vyjadrenie jeho zákonného zástupcu. Pri dohode o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru sa to nevyžaduje. Pre úplnosť uvádzame aj to, že so zamestnancom mladším ako 18 rokov nemožno uzatvoriť ani dohodu o hmotnej zodpovednosti. To znamená napríklad to, že od mladistvého zamestnanca pracujúceho s registračnou pokladnicou nemôže zamestnávateľ žiadať úhradu chýbajúceho schodku hotovosti.

Viac informácii o zamestnávaní mladistvých v roku 2019 nájdete v článkoch Zamestnávanie mladistvých (do 18 rokov) v roku 2019 alebo Práca neplnoletých (do 18 rokov) – najčastejšie otázky a odpovede

Povinná školská dochádzka sa zväčša končí až na strednej škole

Zákaz zamestnávania zamestnancov mladších ako 15 rokov má svoje opodstatnenie. Ľudia pred dosiahnutím tohto veku prechádzajú určitým anatomickým, fyziologickým a psychickým vývojom. Vykonávanie niektorých prác by pre nich z tohto dôvodu nemuselo byť vhodné. Proti tejto podmienke zamestnávania mladistvých zamestnancov zamestnávatelia v zásade nemajú žiadne výhrady. Nezmyselným sa však z pohľadu zamestnávateľov zdá byť druhá podmienka týkajúca sa ukončenia povinnej školskej dochádzky, bez splnenia ktorej nemožno zamestnať ani zamestnanca staršieho ako 15 rokov, a to ani so súhlasom jeho rodiča napríklad počas prázdnin.

Povinnú školskú dochádzku upravuje zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „školský zákon“). Podľa školského zákona je povinná školská dochádzka desaťročná a trvá najviac do konca školského roka, v ktorom žiak dovŕši 16 rokov veku. Začína sa začiatkom školského roka, ktorý nasleduje po dni, keď dieťa dovŕši šiesty rok veku a dosiahne školskú spôsobilosť (existuje aj niekoľko špecifických výnimiek).

Väčšina ľudí povinnú školskú dochádzku skončí až po prvom ročníku strednej školy.

Podľa školského zákona sa povinná školská dochádzka končí vtedy, ak žiak od začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky absolvoval desať rokov vzdelávania alebo 31. augusta príslušného školského roka, v ktorom žiak dovŕšil 16 rokov veku. Celkom dôležité je ešte to, že školský rok sa začína 1. septembra a končí 31. augusta nasledujúceho kalendárneho roka (nie 30. júna po odovzdaní vysvedčenia, ako si mnohí mylne myslia).

Prečo je nezmysel podmieňovať možnosť práce mladistvých povinnou školskou dochádzkou

Podmienka, na základe ktorej nemožno zamestnať osobu staršiu ako 15 rokov, ktorá ešte nemá skončenú povinnú školskú dochádzku, je podľa názoru viacerých zamestnávateľov nezmyselná. V praxi tak „vďaka“ tejto podmienke nemožno zamestnať na dohodu o brigádnickej práci študentov ani väčšinu žiakov prvého ročníka strednej školy. S týmto problémom má skúsenosti aj Tomáš Husár, majiteľ reštaurácie Meritto: „Do reštaurácie nám prišla študentka, ktorá chcela v lete pracovať v kuchyni a učiť sa. Nemohol som ju však zamestnať, keďže mala 15 rokov a neukončenú povinnú školskú dochádzku. Je absurdné, že zákon zakazuje letnú brigádu 15-ročným mladistvým, aj keď sami chcú.“ V skutočnosti tak možno väčšinu žiakov zamestnávať až vtedy, keď sú žiakmi aspoň druhého ročníka strednej školy, čo znamená že v tomto čase už majú viac ako 16 rokov (nekalkulujeme pritom so žiakmi, ktorí niektorý ročník základnej alebo strednej školy neabsolvovali úspešne). V ideálnom prípade by preto podmienka, že zamestnávať možno len osoby staršie ako 15 rokov, mohla v Zákonníku práce zostať. Avšak ďalšia podmienka týkajúca sa absolvovania povinnej školskej dochádzky týchto zamestnancov by mala byť zrušená.

Článok pokračuje pod reklamou

Pre ilustráciu si predstavme osobu, ktorá sa narodí 10. februára 2002. Šiesty rok dovŕši 10. februára 2008 a preto sa jej povinná školská dochádzka začne od 1. septembra 2008. Trvať bude desať rokov, čo znamená, že sa tejto osobe skončí až 31. augusta 2018. V období od 1. septembra 2008 do 31. augusta 2017 bude táto osoba navštevovať základnú školu a v období od 1. septembra 2017 bude navštevovať strednú školu. Prvých deväť rokov povinnej školskej dochádzky tejto osobe uplynie ešte na základnej škole. Posledný desiaty rok povinnej školskej dochádzky tejto osoby uplynie až na strednej škole. Presnejšie až 31. augusta 2018, po skončení prvého ročníka strednej školy. Zamestnávateľ teda môže fakticky tohto žiaka zamestnať až od vtedy, ako začne navštevovať druhý ročník strednej školy. Ani počas letných prázdnin v júli a auguste roku 2018 tento žiak prvého ročníka strednej školy nesmie u nikoho pracovať. A to i napriek tomu, že v tom čase už bude mať 16 rokov.

V praxi je možné najskôr zamestnať až žiaka druhého ročníka strednej školy.

Ak sú aj podľa vás vyššie spomínané obmedzenia zamestnávania mladistvých zamestnancov vyplývajúce zo Zákonníka práce nezmyselné, môžete aj vy prispieť k tomu, aby boli zrušené. Nelogická podmienka týkajúca sa možnosti uzatvárať pracovnoprávne vzťahy s mladistvými zamestnancami až po skončení ich povinnej školskej dochádzky bol jedným z finalistov ankety Byrokratický nezmysel roka 2018. Aj vy v nej jediným kliknutím môžete hlasovať za to, ktorá povinnosť vyplývajúca podnikateľom zo slovenských predpisov je podľa vás tou najabsurdnejšou.

Výnimky na zamestnávanie mladistvých aj bez povinnej školskej dochádzky

Ako bolo už uvedené v článku, práca fyzickej osoby vo veku do 15 rokov alebo práca fyzickej osoby staršej ako 15 rokov pred skončením jej povinnej školskej dochádzky je zakázaná. Zákonník práce však vo svojom § 11 ods. 4 umožňuje zamestnávateľom na výnimočné prípady získať výnimku a zamestnať aj takéto osoby na presne definované ľahké práce. Pre väčšinu zamestnávateľov je však v praxi takáto výnimka absolútne nepoužiteľná.

Fyzické osoby staršie ako 15 rokov bez ukončenej povinnej školskej dochádzky a fyzické osoby mladšie ako 15 rokov môžu vykonávať ľahké práce, ktoré svojím charakterom a rozsahom neohrozujú ich zdravie, bezpečnosť, ich ďalší vývoj alebo školskú dochádzku len pri:

  • účinkovaní alebo spoluúčinkovaní na kultúrnych a umeleckých predstaveniach,
  • športových podujatiach,
  • reklamných činnostiach.

Aby mohol zamestnávateľ zamestnať takéhoto mladistvého zamestnanca na niektorú z týchto prác, potrebuje o takéto povolenie požiadať inšpektorát práce. Ten povolenie vydá až po dohode s príslušným orgánom štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva.

Výnimkou sú práce pri účinkovaní na kultúrnych, športových a reklamných podujatiach.

Zároveň inšpektorát práce vo vydanom povolení určí aj počet hodín a podmienky, za ktorých fyzické osoby staršie ako 15 rokov bez ukončenej povinnej školskej dochádzky a fyzické osoby mladšie ako 15 rokov ľahké práce vykonávať môžu.

Pre zaujímavosť uvádzame, že inšpektoráty práce vydali v roku 2016 spolu 88 povolení, v roku 2017 68 povolení a v období od januára do októbra roku 2018 spolu 52 povolení na zamestnávanie mladistvých bez ukončenej povinnej školskej dochádzky.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Norbert Seneši
Norbert Seneši

Absolvent odboru Účtovníctvo a audítorstvo na Ekonomickej univerzite v Bratislave a odborník na témy z oblasti účtovníctva, daní a podnikateľského prostredia a je externý spolupracovník v spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o.


Brigádnik a dane

Ako je to s platením preddavkov na daň u osôb pracujúcich na dohodu o brigádnickej práci študentov? Kedy je povinnosť ich platiť a je možné, že sa študentom zrazené preddavky vrátia naspäť?

Pracovná zmluva – náležitosti a vzor

Čo musí a čo môže obsahovať pracovná zmluva? Prinášame prehľad povinných a nepovinných náležitostí pracovnej zmluvy a jej možný vzor.

Otváracie hodiny počas veľkonočných sviatkov 2024

Prehľad otváracej doby jednotlivých reťazcov počas Veľkej noci - od 29.3.2024 do 1.4.2024. Kto (ne)musí prevádzku zatvoriť?

Dôchodok a práca: aký je vplyv zamestnania na jeho výšku?

Kedy môže dôchodca pracovať, aké sú obmedzenia a na čo dať pozor, ak nechce o výplatu dôchodku prísť? Praktické informácie aj príklady.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky