Dohoda o vykonaní práce a dohoda o pracovnej činnosti v roku 2021

Aké pravidlá upravujú dohodu o vykonaní práce a dohodu o pracovnej činnosti v roku 2021? Koľko hodín je možné odpracovať a aké sú odvody? Prinášame aj vzory na stiahnutie.

Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru upravuje zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákonník práce“).

Zamestnávateľ môže na plnenie svojich úloh alebo na zabezpečenie svojich potrieb výnimočne uzatvárať s fyzickými osobami dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru. Medzi tieto dohody patrí:

V tomto článku sa budeme venovať dohode o vykonaní práce a dohode o pracovnej činnosti.  Aj keď existuje samostatná dohoda o brigádnickej práci študentov, môžu byť študenti zamestnaní aj na základe dohody o vykonaní práce alebo dohody o pracovnej činnosti. Z hľadiska odvodov je však dohoda o brigádnickej práci študentov pre študentov výhodnejšia.

Spoločné znaky dohody o vykonaní práce a dohody o pracovnej činnosti v roku 2021

Aj keď dohoda o vykonaní práce a dohoda o pracovnej činnosti majú veľa rozdielov, existujú aj spoločné ustanovenia, ktoré vymedzuje Zákonník práce.

Odmena za vykonanú práce musí byť aspoň vo výške minimálnej mzdy vzťahujúcej sa na 1. stupeň náročnosti práce, a teda v sume 3,580 €. Dohodári však nemajú nárok na minimálny mzdový nárok podľa stupňa náročnosti práce bez ohľadu na druh práce, ktorý vykonávajú. Dohodári majú nárok na príplatky za prácu v sobotu, nedeľu a v noci. Za prácu vo sviatok im za každú hodinu práce prináleží dohodnutá odmena zvýšená najmenej o 3,58 €.

Pracovný čas zamestnancov vykonávajúcich prácu na základe dohody nesmie v priebehu 24 hodín presiahnuť 12 hodín a u mladistvého zamestnanca (zamestnanca, ktorý nedovŕšil 18 rokov veku) v priebehu 24 hodín nesmie presiahnuť 8 hodín.

Zamestnancom pracujúcim na dohodu zamestnávateľ nesmie nariadiť a ani s nimi dohodnúť pracovnú pohotovosť a prácu nadčas – môžu vykonávať prácu iba v rozsahu uvedenom v dohode.

S mladistvým zamestnancom možno tieto dohody uzatvárať iba v prípade, ak sa tým neohrozí jeho zdravý vývoj, bezpečnosť, mravnosť alebo výchova na povolanie.

Dohody zároveň nemožno uzatvárať na činnosti, ktoré sú predmetom ochrany podľa autorského zákona.

Dohoda o vykonaní práce v roku 2021

Zamestnávateľ môže uzatvoriť dohodu o vykonaní práce s fyzickou osobou iba na prácu, ktorá je vymedzená výsledkom, napríklad na obloženie kúpeľne, výrobu nábytku alebo položenie podlahy. Ide teda o práce, ktoré sú výnimočné a ich výsledok je ľahko merateľný.

Prečítajte si tiež

Zamestnávateľ môže uzatvoriť dohodu o vykonaní práce iba na prácu, ktorá nepresahuje 350 hodín v kalendárnom roku. Do tohto rozsahu práce sa započítava aj práca, ktorú vykonáva zamestnanec pre zamestnávateľa na základe inej dohody o vykonaní práce. Znamená to, že ak zamestnávateľ uzatvorí viacero dohôd o vykonaní práce s jedným zamestnancom, nesmie rozsah vykonanej práce presiahnuť 350 hodín v kalendárnom roku v súhrne spolu za všetky tieto dohody. 

Dohoda o vykonaní práce musí byť uzatvorená písomne, inak je neplatná, a to v dvoch vyhotoveniach – jedno ide zamestnancovi a jedno ostáva zamestnávateľovi. V dohode musí byť vymedzená:

  • pracovná úloha,
  • dohodnutá odmena za jej vykonanie,
  • doba, v ktorej sa má pracovná úloha vykonať,
  • rozsah práce, ak jej rozsah nevyplýva priamo z vymedzenia pracovnej úlohy.

Odmena za vykonanie pracovnej úlohy je splatná po dokončení a odovzdaní práce. V prípade, že by to zamestnancovi, resp. zamestnávateľovi nevyhovovalo, možno dohodnúť, že časť odmeny bude splatná už po vykonaní určitej časti pracovnej úlohy.

Zákonník práce určuje aj podmienky skončenia dohody o vykonaní práce. Pracovná úloha, na ktorú je uzatvorená dohoda o vykonaní práce, sa musí vykonať v dohodnutej dobe, inak môže zamestnávateľ od dohody odstúpiť. Zamestnanec však môže od dohody odstúpiť, ak nemôže pracovnú úlohu vykonať preto, že mu zamestnávateľ neutvoril dohodnuté pracovné podmienky. Zamestnávateľ je povinný nahradiť škodu, ktorá mu tým vznikla.

Príklad na dohodu o vykonaní práce v roku 2021:

Firma Kancelária, s.r.o. si chce dať prerobiť kancelárske priestory. S Martinom Novákom uzatvorila dve dohody o vykonaní práce a začiatkom výkonu práce 15.10.2020. Prvá dohoda je uzatvorená na výrobu a zmontovanie nábytku s rozsahom práce 200 hodín. Druhá dohoda je uzatvorená na rekonštrukciu kúpeľne a podlahy s rozsahom práce 150 hodín. Dohoda bola uzatvorená písomne, pričom je splnená podmienka, že ide o práce vymedzené výsledkom a zároveň platí, že práca nepresiahne v súhrne za obe dohody 350 hodín v kalendárnom roku. Keďže práce ku koncu roka neboli splnené, bola uzatvorená nová dohoda od 1.1.2021 už iba na zmontovanie nábytku s rozsahom práce 150 hodín. Všetky vyššie uvedené skutočnosti sú v súlade so Zákonníkom práce.

Dohoda o pracovnej činnosti v roku 2021

Zamestnávateľ môže uzatvoriť dohodu o pracovnej činnosti s fyzickou osobou iba na prácu, ktorá je vymedzená druhom práce, napríklad na obsluhovanie zákazníkov, administratívne činnosti alebo vedenie účtovníctva. Na rozdiel od dohody o vykonaní práce nejde o merateľné činnosti, ktoré majú svoj začiatok a koniec zhotovenia.

Zamestnanec môže vykonávať pracovnú činnosť na základe dohody o pracovnej činnosti v roku 2021 v rozsahu najviac 10 hodín týždenne. V žiadnom prípade nemôže zamestnanec v jednom týždni odpracovať viac ako 10 hodín, avšak menej odpracovať môže.

Dohodu o pracovnej činnosti je zamestnávateľ povinný uzatvoriť písomne, inak je neplatná, a to v dvoch vyhotoveniach – jedno ide zamestnancovi a jedno ostáva zamestnávateľovi. V dohode musí byť vymedzená:

  • dohodnutá práca,
  • dohodnutá odmena za jej vykonanie,
  • dohodnutý rozsah pracovného času,
  • doba, na ktorú sa dohoda uzatvára.

Dohoda o pracovnej činnosti musí byť uzatvorená na dobu určitú, a to najviac na 12 mesiacov. Po vypršaní tejto doby môže opäť zamestnávateľ uzatvoriť so zamestnancom novú dohodu.

Odmena z dohody o pracovnej činnosti je splatná a musí byť vyplatená najneskôr do konca kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom sa práca vykonala.

Prečítajte si tiež

V dohode o pracovnej činnosti môže byť taktiež obsiahnutý spôsob jej skončenia. Okamžité skončenie dohody možno dohodnúť len na prípady, v ktorých možno okamžite skončiť pracovný pomer (určuje ich Zákonník práce). V prípade, ak spôsob skončenia nevyplýva priamo z uzatvorenej dohody, tak ju možno ukončiť dohodou zamestnávateľa a zamestnanca k dohodnutému dňu. V prípade, ak sa zamestnávateľ so zamestnancom dohodnúť nevedia, možno ju ukončiť aj jednostranne výpoveďou bez uvedenia dôvodu s 15-dennou výpovednou lehotou, ktorá začína plynúť odo dňa jej písomného doručenia druhej strane.

Príklad na dohodu o pracovnej činnosti v roku 2021:

Pani Jana Novotná je živnostníčka a vlastní malé potraviny. Ako výpomoc sa rozhodla zamestnať Antona Nového, s ktorým uzatvorila dohodu o pracovnej činnosti na 10 hodín týždenne. Dohodnutá práca je práca pokladníka, odmena je vo výške 3,60 €, pracovný čas je 10 hodín týždenne a dohoda je uzatvorená na 12 mesiacov. Celkovo Anton odpracuje v jednom kalendárnom roku maximálne 520 hodín (52 týždňov x 10 hodín). Po vypršaní tejto doby môže byť táto dohoda uzatvorená opätovne (avšak nie ako predĺženie dohody, ale ako uzatvorenie novej dohody). Všetky vyššie uvedené skutočnosti sú v súlade so Zákonníkom práce.

Odvody pri dohode o vykonaní práce a dohode o pracovnej činnosti v roku 2021

Odvody pri dohodách o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru sú výhodnejšie pre študentov, v prípade dohody o brigádnickej práci študentov a pre poberateľov dôchodku, v prípade dohody o vykonaní práce alebo dohody o pracovnej činnosti.

Prečítajte si tiež

Dohodári dôchodcovia si môžu pri dohode o vykonaní práce alebo pri dohode o pracovnej činnosti uplatniť odvodové oslobodenie v sume 200,00 €, a to iba u jedného zamestnávateľa. Z tejto sumy dôchodca nebude platiť žiadne odvody na sociálne poistenie, pričom zamestnávateľ zaplatí iba úrazové a garančné poistenie v celkovej výške 1,05 % z odmeny tohto dohodára. Ak by príjem dohodára dôchodcu prevýšil sumu 200,00 €, platia sa plné odvody iba z časti odmeny, ktorá prevyšuje túto sumu.

Odvody dohodárov dôchodcov závisia aj od toho, či ide o poberateľa starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku a výsluhového dôchodku (ak dovŕšil dôchodkový vek) alebo poberateľa invalidného dôchodku, resp. invalidného výsluhového dôchodku.

Ďalej v článku sa budeme venovať odvodom dohodára, ktorý nie je poberateľom dôchodku.

Výška odvodov závisí aj od toho, či ide o dohodu vykonávanú mimo pracovného pomeru s právom na pravidelný príjem, resp. s právom na nepravidelný príjem. Dohoda o pracovnej činnosti sa zväčša považuje za dohodu s právom na pravidelný príjem a dohoda o vykonaní práce je spravidla dohodou s právom na nepravidelný príjem.

V prípade dohody s právom na pravidelný príjem je výška odvodov porovnateľná s odvodmi pri práci na trvalý pracovný pomer, pričom nižšie odvody platí dohodár s dohodou s nepravidelným príjmom. Výška odvodov pri dohode o pracovnej činnosti, resp. pri dohode o vykonaní práce je uvedená v nasledujúcej tabuľke:

Druh poistenia Dohoda s právom na pravidelný príjem Dohoda s právom na nepravidelný príjem
Zamestnávateľ Zamestnanec Zamestnávateľ Zamestnanec
Sociálne poistenie 25,20 % 9,40 % 22,80 % 7,00 %
Zdravotné poistenie 10,00 % 4,00 % 10,00 % 4,00 %

Porovnanie dohody o vykonaní práce a dohody o pracovnej činnosti v roku 2021

V nasledujúcej tabuľke sú zhrnuté základné informácie a rozdiely medzi dohodou o vykonaní práce a dohodou o pracovnej činnosti platné v roku 2021.

Rozdiely Dohoda o vykonaní práce Dohoda o pracovnej činnosti
Dĺžka pracovného času najviac 350 hodín ročne najviac 10 hodín týždenne
Druh práce vymedzená výsledkom vymedzená druhom práce
Mzdové nároky minimálne 3,58 €/hod. minimálne 3,58 €/hod.
Uzatvorenia dohody písomne v dvoch vyhotoveniach písomne v dvoch vyhotoveniach
Ukončenie dohody dohodou, odstúpením zo strany zamestnávateľa alebo zamestnanca dohodou, výpoveďou, okamžitým skončením
Odvody o niečo nižšie (ak ide o nepravidelný príjem) porovnateľné s odvodmi pri trvalom pracovnom pomere
Článok pokračuje pod reklamou

Vzor dohody o pracovnej činnosti a vzor dohody o vykonaní práce

Zákonník práce upravuje náležitosti, ktoré musia dohody obsahovať, ako aj podmienky uzatvárania týchto dohôd, ktoré sme si popísali v článku. Prinášame vám vzory na stiahnutie:

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Dôchodok a práca: aký je vplyv zamestnania na jeho výšku?

Kedy môže dôchodca pracovať, aké sú obmedzenia a na čo dať pozor, ak nechce o výplatu dôchodku prísť? Praktické informácie aj príklady.

Koľko hodín možno odpracovať na dohodu?

Na dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru je možné odpracovať iba limitovaný počet hodín. Prinášame prehľad, koľko je maximálne možné odpracovať na jednotlivé druhy dohôd.

Odvody a daň z príjmov z dohody od 1.1.2024

Zamestnávateľ i dohodár sú povinní z odmeny platiť sociálne a spravidla aj zdravotné odvody – v akej výške sa platia od 1.1.2024, do kedy sú splatné a aké zvýhodnenia platia pre študentov a dôchodcov?

Dohoda o brigádnickej práci študentov v roku 2024

Žiaci stredných škôl či vysokoškolskí študenti môžu pracovať na dohodu o brigádnickej práci študentov. Aké sú jej špecifiká a limity, aj prečo môže byť výhodná z hľadiska odvodového zaťaženia, sa dozviete v článku.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky