Dohoda o brigádnickej práci študentov a ukončenie štúdia

V akých prípadoch je možné pracovať na dohodu o brigádnickej práci študentov po ukončení štúdia a kedy to možné nie je?

V súlade s § 227 ods. 1 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov (ďalej len “Zákonník práce”) môže zamestnávateľ uzatvoriť dohodu o brigádnickej práci študentov s fyzickou osobou, ktorá má štatút žiaka strednej školy alebo štatút študenta dennej formy vysokoškolského štúdia podľa osobitného predpisu a ktorá nedovŕšila 26 rokov veku.

Viac informácií o dohode o brigádnickej práci študenta, vzor dohody a informácie o daniach a odvodoch z dohody nájdete v článku Dohoda o brigádnickej práci študentov v roku 2021.

Prácu na základe dohody o brigádnickej práci študentov možno vykonávať najneskôr do konca kalendárneho roka, v ktorom fyzická osoba dovŕši 26 rokov veku. Napríklad študent doktorandského štúdia dosiahne 15.5.2020 vek 26 rokov. Dohodu o brigádnickej práci študentov má uzatvorenú od 1.2.2020. Keďže v roku 2020 dovŕšil 26 rokov, na dohodu o brigádnickej práci študentov bude môcť pracovať do 31.12.2020.

Pokiaľ by mal dohodu o brigádnickej práci študentov uzatvorenú od 1.9.2019 do 31.8.2020, tak na dohodu o brigádnickej práci študentov by mohol pracovať len do 31.8.2020. Novú dohodu o brigádnickej práci študentov po 15.5.2020 by už nemohol uzavrieť, pretože pri uzatvorení novej dohody by už mal 26 rokov.

Dohoda o brigádnickej práci študentov po ukončení štúdia na strednej škole

Podľa § 91 ods. 1 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov prestáva byť osoba žiakom školy dňom nasledujúcim po dni, keď žiak vykonal úspešne záverečnú skúšku, maturitnú skúšku, záverečnú pomaturitnú skúšku alebo absolventskú skúšku (výnimkou je žiak 6-ročného programu na konzervatóriu, ktorý vykonal maturitnú skúšku).

Okrem vyššie uvedených prípadov prestáva byť fyzická osoba žiakom aj v prípadoch zanechania štúdia, vylúčenia štúdia, alebo keď mu nebolo povolené opakovať ročník alebo záverečnú skúšku, maturitnú skúšku, záverečnú pomaturitnú skúšku alebo absolventskú skúšku. Pokiaľ žiak preruší štúdium, počas obdobia prerušenia štúdia nemá štatút žiaka strednej školy a nie je s ním možné uzatvoriť dohodu o brigádnickej práci študentov.

Štatút žiaka strednej školy alebo štatút študenta dennej formy vysokoškolského štúdia musí fyzická osoba obvykle preukázať zamestnávateľovi potvrdením o návšteve školy.

Zákonník práce v § 228 ods. 2 určuje, že potvrdenie o návšteve školy sa nepredkladá, ak sa dohoda o brigádnickej práci študentov uzatvára v období od skončenia štúdia na strednej škole alebo od skončenia letného semestra na vysokej škole najneskôr do konca októbra toho istého kalendárneho roka.

Podľa informácií z Národného inšpektorátu práce sa štatút študenta vzťahuje aj na osobu v čase od ukončenia štúdia na strednej škole alebo od skončenia letného semestra na vysokej škole, ak v ďalšom školskom roku bude pokračovať v štúdiu.

Z uvedeného vyplýva, že zamestnávateľ môže uzavrieť dohodu o brigádnickej práci študentov s fyzickou osobou, ktorá skončila strednú školu a bude pokračovať v štúdiu na vysokej škole.

Prečítajte si tiež

Dohodu o brigádnickej práci študentov môže zamestnávateľ uzavrieť aj s fyzickou osobou, ktorá v danom čase ešte nevie, či bude prijatá na vysokú školu denného štúdia. Hovorca Národného inšpektorátu práce, Ladislav Kerekeš dopĺňa: „V prípade, ak ho neprijmú na vysokú školu, odporúčame takto uzavretý pracovnoprávny vzťah ukončiť a v prípade záujmu uzatvoriť iný typ pracovnoprávneho vzťahu.“

Ukončenie dohody o brigádnickej práci študentov odporúča Ladislav Kerekeš aj v prípade, ak fyzická osoba bude prijatá na vysokú školu, ale nenastúpi na štúdium.

Článok pokračuje pod reklamou

Dohoda o brigádnickej práci štúdia po ukončení 1. alebo 2. stupňa na vysokej škole

Podľa § 69 zákona č. 131/2002 Z. z. o  vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa uchádzač prijatý na štúdium stáva študentom odo dňa zápisu na štúdium. Ak je zápis vykonaný pred začiatkom akademického roka, t. j. pred 1. septembrom, fyzická osoba získava štatút študenta od začiatku akademického roka, teda od 1. septembra. Akademický rok na vysokej škole je od 1. septembra do 31. augusta nasledujúceho kalendárneho roka.

Fyzická osoba prestáva byť študentom odo dňa ukončenia štúdia. Pokiaľ sa rozhodne študent prerušiť štúdium, tak počas obdobia prerušenia štúdia sa nepovažuje za študenta vysokej školy.

Dňom ukončenia štúdia je deň, keď študent splní všetky podmienky na riadne absolvovanie štúdia - úspešne absolvuje štátnu skúšku a obhajobu záverečnej práce. Fyzická osoba prestáva byť študentom aj dňom, keď:

  • škola prijala vyhlásenie študenta o zanechaní študenta,
  • rozhodnutie o vylúčení študenta nadobudlo právoplatnosť,
  • škola oznámila zrušenie študijného programu.
Prečítajte si tiež

Zákonník práce v ustanovení § 228 ods. 2 uvádza, že potvrdenie o návšteve školy sa nepredkladá, ak sa dohoda o brigádnickej práci študentov uzatvára v období od skončenia letného semestra na vysokej škole najneskôr do konca októbra toho istého kalendárneho roka. Národný inšpektorát práce však uvádza, že fyzická osoba v období medzi ukončením bakalárskeho štúdia do zápisu na vysokoškolské štúdium 2. stupňa nemá štatút študenta. Podľa Národného inšpektorátu práce nie je možné v tomto období uzatvoriť dohodu o brigádnickej práci študentov.

Zároveň na stránke Národného inšpektorátu práce je uvedené: „Štatút študenta nemá fyzická osoba, ktorá vykonala štátnu záverečnú skúšku na vysokej škole alebo iným spôsobom skončila denné vysokoškolské štúdium. Vo vzťahu k dohode o brigádnickej práci študentov uzatvorenej v čase, keď fyzická osoba disponovala štatútom študenta, zastáva Národný inšpektorát práce názor, že strata štatútu študenta má vplyv na možnosť pokračovania vykonávania práce na túto dohodu. Z tohto hľadiska je potrebné dohodu o brigádnickej práci študentov ukončiť.“

Z uvedených informácií vyplýva, že v období medzi skončením bakalárskeho štúdia a zápisom na dennú formu vysokoškolského štúdia 2. stupňa nemôže fyzická osoba pracovať na dohodu o brigádnickej práci študentov. Rovnako ani fyzická osoba, ktorá ukončila štúdium 2. stupňa a bude pokračovať na doktorandské štúdium, nemôže mať uzavretú dohodu o brigádnickej práci študentov v čase od ukončenia 2. stupňa vysokoškolského vzdelania do zápisu na 3. stupeň dennej formy vysokoškolského vzdelania.

Pokiaľ sa zápis na 2. stupeň alebo na doktorandské štúdium vykoná pred začiatkom akademického roka, tak na dohodu o brigádnickej práci študentom môže pracovať najskôr od 1. septembra, t. j. od začiatku akademického roka.

V súvislosti s mimoriadnou situáciou COVID-19 sa posúvajú niektoré termíny štátnych skúšok. Ak by skúšky neboli v máji, ale napríklad v auguste, dohodu o brigádnickej práci študentov je možné mať uzavretú až do úspešného absolvovania štátnej skúšky v auguste.

Ukončenie štúdia a dohoda o brigádnickej práci študentov

Ukončené štúdium Je možné uzavrieť DoBPŠ Vyžaduje sa potvrdenie o návšteve školy?
Stredná škola áno, ak pokračuje v štúdiu na VŠ nie
1. stupeň vysoká škola nie nie, lebo nie je možné dohodu uzavrieť
2. stupeň vysoká škola nie nie, lebo nie je možné dohodu uzavrieť

Od 1. marca 2021 je účinná novela Zákonníka práce, ktorá jednoznačne upravila zákonnosť uzatvárania alebo trvania dohody v období od ukončenia štúdia na strednej škole do začatia štúdia na vysokej škole alebo v období od ukončenia jedného stupňa štúdia na vysokej škole do začatia iného stupňa štúdia na vysokej škole.

Aktualizácia: Čo platí o dohodode o brigádnickej práci študentov v roku 2022, si prečítajte v článku Dohoda o brigádnickej práci študentov v roku 2022.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Založenie živnosti študenta a platenie odvodov

Ste študentom a chcete začať podnikať? V článku prinášame informácie o podmienkach založenia študentskej živnosti v roku 2024 aj o dani a odvodoch, ktoré (ne)musí študent platiť, ak sa rozhodne podnikať.

Dôchodok a práca: aký je vplyv zamestnania na jeho výšku?

Kedy môže dôchodca pracovať, aké sú obmedzenia a na čo dať pozor, ak nechce o výplatu dôchodku prísť? Praktické informácie aj príklady.

Koľko hodín možno odpracovať na dohodu?

Na dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru je možné odpracovať iba limitovaný počet hodín. Prinášame prehľad, koľko je maximálne možné odpracovať na jednotlivé druhy dohôd.

Odvody a daň z príjmov z dohody od 1.1.2024

Zamestnávateľ i dohodár sú povinní z odmeny platiť sociálne a spravidla aj zdravotné odvody – v akej výške sa platia od 1.1.2024, do kedy sú splatné a aké zvýhodnenia platia pre študentov a dôchodcov?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky