10 tipov k daňovému priznaniu živnostníka za rok 2018

V článku vám prinášame 10 tipov, ktoré sa môžu hodiť predovšetkým živnostníkom pri podávaní daňového priznania k dani z príjmov za rok 2018.

Pri podávaní daňového priznania k dani z príjmov sa fyzická osoba – živnostník riadi najmä poučením na vyplnenie daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby podľa zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“) – typ B (MF/011700/2017-721) a taktiež aj samotným zákonom o dani z príjmov.

Aj pre daňové priznanie za rok 2019 prináša tipy, ktoré sa vám oplatí vedieť. Viac nájdete v článku 10 tipov, ako na daňové priznanie fyzickej osoby za rok 2019.

1. Vyberte si správne tlačivo daňového priznania k dani z príjmov za rok 2018

V prípade, ak mala fyzická osoba len príjmy zo závislej činnosti (t.j. podľa § 5 zákona) podáva daňové priznanie k dani z príjmov – typ A. Ak v roku 2018 fyzická osoba dosiahla aj iné zdaniteľné príjmy ako zo závislej činnosti, napr. príjmy zo živnosti, je povinná podať daňové priznanie k dani z príjmov – typ B.

V roku 2019 (za rok 2018) sa podávajú daňové priznania k dani z príjmov – typ A ako aj typ B na nových vzoroch tlačív, v ktorých nastali viaceré zmeny, ako napríklad:

  • doplnenie možnosti uplatnenia nezdaniteľnej časti základu dane na kúpeľnú starostlivosť,
  • uplatnenie si nového daňového bonusu, a to na zaplatené úroky,
  • a iné.

Viac informácií o zmenách vo vzoroch tlačív daňových priznaní si môžete prečítať v článku Vzory tlačív daňových priznaní k dani z príjmov v roku 2019 (za rok 2018).

2. Daňové priznanie musíte podať už len elektronicky

S účinnosťou od 1.7.2018 sú povinnné fyzické osoby – podnikatelia, t.j. aj živnostníci komunikovať s daňovým úradom už len výlučne elektronicky. Uvedené znamená, že daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2018 sa po prvýkrát bude podávať elektronicky aj u živnostníkov. Povinnosť komunikácie s daňovým úradom výlučne elektronicky sa týka nielen podania daňového priznania k dani z príjmov, ale aj oznámenia o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania.

Viac informácií, o tom ako podať daňové priznanie elektronicky spolu s videonávodom nájdete v článku Ako podať daňové priznanie elektronicky - videonávod.

3. Odpočítajte si nezdaniteľné časti základu dane v roku 2018

Každá fyzická osoba, ktorá mala príjmy zo závislej činnosti (podľa § 5 zákona o dani z príjmov), z podnikania (podľa § 6 ods. 1 – tu patria aj príjmy zo živnosti) alebo z inej samostatnej zárobkovej činnosti (§ 6 ods. 2) má nárok na odpočet nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka v celkovej ročnej výške 3 830,02 eur. Živnostník má nárok na celú výšku nezdaniteľnej časti základu dane, aj v tom prípade, ak začal podnikať v priebehu zdaňovacieho obdobia. Zákon o dani z príjmov však vymedzuje aj podmienky, kedy fyzická osoba – živnostník nemá nárok na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka (napr. ak je poberateľom starobného dôchodku a pod.).

V prípade, ak však živnostník bude mať základ dane vyšší ako 100 – násobok sumy platného životného minima (t.j. viac ako 19 948 eur), výška ročnej nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka sa upravuje, a to nasledovným výpočtom: 44,2 násobok sumy platného životného minima (8 817,016 eur) – ¼ základu dane . Ak výsledok je rovný alebo menší ako nula, výška nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka je nula.

O odpočte nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka, ako aj o iných nezdaniteľných častiach základu dane (na manželku, na kúpeľníctvo, na doplnkové dôchodkové sporenie) si môžete prečítať v článku Nezdaniteľné časti základu dane v roku 2018.

4. Uplatnite si nárok na daňový bonus na dieťa a na zaplatené úroky v roku 2018

Na mesačnú výšku daňového bonusu na dieťa v sume 21,56 eur alebo na ročnú výšku daňového bonusu na dieťa v sume 258,72 eur má fyzická osoba nárok na každé vyživované dieťa žijúce s daňovníkom v domácnosti, v prípade, ak ročné príjmy podľa § 5 (t.j. zo závislej činnosti) alebo podľa § 6 ods. 1 a 2 (z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti za rok 2018 dosiahli minimálne sumu 2 880 eur a viac (t.j. 6 násobok minimálnej mzdy). Nárok na daňový bonus má živnostník len v tom prípade, ak nevykázal daňovú stratu (t.j. vykázal základ dane).

Prečítajte si tiež

V prípade, ak si živnostník uplatní daňový bonus na dieťa v daňovom priznaní, je povinný priložiť kópiu rodného listu alebo kópiu potvrdenia o návšteve školy.

Viac informácií v článku Daňový bonus na dieťa v roku 2018.

Po prvýkrát si môže živnostník v daňovom priznaní k dani z príjmov za rok 2018 uplatniť aj daňový bonus na zaplatené úroky, a to v prípade ak uzatvoril zmluvu o úvere na bývanie (hypotéku) po 31.12.2017.

Výška daňového bonusu na zaplatené úroky je 50 % zo zaplatených úrokov v príslušnom kalendárnom roku, najviac však vo výške 400 eur za kalendárny rok. Na uplatnenie daňového bonusu na zaplatené úroky má nárok však len tá osoba, ktorá ku dňu podania žiadosti o úver na bývanie bude mať najviac 35 rokov a ktorej priemerný mesačný príjem vypočítaný podľa daňového priznania nepresiahne 1,3 násobok priemernej mesačnej mzdy.

Ak si chce živnostník uplatniť nárok na daňový bonus na zaplatené úroky je povinný priložiť k daňovému priznaniu aj potvrdenie o sume zaplatených úrokov vydané veriteľom (t.j. bankou).

Viac informácií nájdete v článku Daňový bonus na hypotéky pre mladých od roku 2018.

5. Znížte si príjmy oslobodené od dane najviac do výšky 500 eur v roku 2018

V prípade, ak živnostník dosiahol príjem z prenájmu (podľa § 6 ods. 3) alebo príjem z príležitostných činností (podľa § 8 ods. 1 písm. a)) je tento príjem oslobodený od dane, ak v úhrne za zdaňovacie obdobie nepresiahne výšku 500 eur. Ak príjmy živnostníka z prenájmu alebo z príležitostných činností presiahnu výšku 500 eur, v daňovom priznaní uvedie výšku príjmu len nad sumu 500 eur (t.j. príjem – 500 eur). V rovnakom pomere ako si skrátil živnostník príjem, tak musí skrátiť aj výdavky.

Viac informácií si môžete prečítať v článku Zdaňovanie príjmov z prenájmu  nehnuteľnosti za rok 2018 alebo Zdaňovanie príležitostných príjmov od roku 2018.

Článok pokračuje pod reklamou

6. Uplatnite si paušálne výdavky za rok 2018

Najjednoduchším spôsobom ako znížiť základ dane bez toho, aby musela fyzická osoba niečo preukazovať, resp. dokladovať, je uplatniť si paušálne výdavky, a to vo výške 60 % z dosiahnutých zdaniteľných príjmov za rok 2018. Uplatňovanie paušálnych výdavkov je výhodné najmä pre tie fyzické osoby, ktoré pre výkon svojej podnikateľskej činnosti nepotrebujú veľa vstupov. V prípade, ak sa fyzická osoba rozhodne pre uplatnenie paušálnych výdavkov, tak k vypočítaným paušálnym výdavkom sa pripočítajú aj zaplatené odvody do zdravotnej a Sociálnej poisťovne.

O porovnaní paušálnych a skutočných výdavkoch si môžete prečítať v článku Paušálne alebo skutočné výdavky za rok 2018.

7. Použite správnu sadzbu dane z príjmov fyzickej osoby za rok 2018

Daň z príjmov za rok 2018 vypočíta živnostník sadzbou dane zo zisteného základu dane za rok 2018. Základ dane fyzickej osoby podlieha nasledovnej sadzbe dane:

  • 19 % z tej časti základu dane, ktorá nepresiahne 176,8 – násobok sumy platného životného minima (t.j. zo základu dane do výšky 35 268,06 eura) a z osobitného základu dane podľa § 7 bez ohľadu na výšku základu dane,
  • 25 % z tej časti základu dane, ktorá presiahne 176,8 – násobok sumy platného životného minima (t.j. zo základu dane nad 35 268,06 eura).

Ako vypočítať základ dane a následne aj daň z príjmov si môžete prečítať v článku Ako vypočítať daň z príjmov fyzický osôb za rok 2018.

8. Uplatnite si daňové straty a iné úľavy za rok 2018

Ak fyzická osoba za rok 2018 vykáže základ dane, môže si odpočítať (umoriť) daňové straty z predchádzajúcich zdaňovacích období, a tým znížiť základ dane a s tým súvisiacu daňovú povinnosť. Daňovú stratu je možné odpočítať rovnomerne vo výške ¼ bezprostredne po sebe nasledujúcich zdaňovacích období. Uvedené znamená, že ak fyzická osoba za rok 2014 vykázala daňovú stratu, má v roku 2018 poslednú možnosť na jej umorenie (vo výške ¼).

Fyzické osoby, ktoré majú príjem z podnikania alebo z inej samostatnej zárobkovej činnosti (t.j. napr. aj živnostníci) si môžu zvýšiť skutočné daňové výdavky na výskum a vývoj o tzv. superodpočet výdavkov na výskum a vývoj, a to vo výške 100 % z nákladov na výskum a vývoj.

Viac informácií o odpočte daňovej straty si môžete prečítať v článku Ako na odpočet (umorovanie) daňovej straty v roku 2018?

9. Podajte daňové priznanie a aj zaplaťte daň z príjmov v lehote

Lehotu na podanie daňového priznania k dani z príjmov je možné predĺžiť o celé tri alebo šesť kalendárnych mesiacov.

Fyzická osoba je povinná podať daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2018 v lehote do 1.4.2019, vrátane (nakoľko deň 31.3.2019 pripadne na deň pracovného pokoja). V uvedenom termíne je fyzická osoba povinná aj daň z príjmov uhradiť. Táto platba dane musí byť v deň termínu na podanie daňového priznania k dani z príjmov odpísaná z účtu fyzickej osoby.

Informácie o tom ako zaplatiť daň z príjmov a ako označiť platbu dane z príjmov si môžete prečítať v článku Kam zaplatiť daň z príjmov a ako označiť platbu dane v roku 2019.

10. Ak nestíhate podať daňové priznanie alebo chcete odložiť platbu dane, podajte odklad za rok 2018

Aj za rok 2018 môže živnostník oznámiť odklad daňového priznania k dani z príjmov, a to o celé tri kalendárne mesiace alebo o celých šesť kalendárnych mesiacov (v prípade, ak mal príjmy zo zdrojov v zahraničí).

Uvedené oznámenie o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania musí živnostník odovzdať najneskôr do 1. apríla 2019 (posledný deň na podanie daňového priznania za rok 2018, nakoľko deň 31. marec 2019 pripadne na nedeľu).

Odklad daňového priznania k dani z príjmov za rok 2018 má vplyv napríklad aj na vznik odvodovej povinnosť do Sociálnej poisťovne, nakoľko ak fyzická osoba za rok 2018 dosiahla príjmy vyššie ako je suma 5 724 eur, vznikne jej povinnosť platiť odvody do Sociálnej poisťovne, ale až od 1.10.2019. V prípade, ak by fyzická osoba podala daňové priznanie v riadnom termíne a presiahla by uvedenú hranicu príjmov, odvodová povinnosť voči Sociálnej poisťovni by jej vznikla už od 1.7.2019.

Viac informácií o tom, ako podať odklad daňového priznania za rok 2018 si môžete prečítať v článku Odklad daňového priznania v roku 2019 - vzor

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Zdaňovanie príjmov z predaja nehnuteľnosti v roku 2024

Predali ste alebo sa chystáte predať v roku 2024 nehnuteľnosť? Ste povinný príjem z tohto predaja zdaniť? Za akých okolností je tento príjem oslobodený?

Auto v podnikaní v roku 2024

Je výhodnejšie kúpiť auto na firmu alebo ako súkromná osoba? Dá sa odpočítať DPH, ak kúpim auto na firmu? V článku prinášame odpovede nielen na tieto dve veľmi časté otázky, ale aj ďalšie týkajúce sa používania auta v podnikaní v roku 2024.

Zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia platné v roku 2024

Prehľad platných a účinných zmlúv Slovenskej republiky o zamedzení dvojitého zdanenia v odbore daní z príjmov, resp. z príjmov a z majetku pre rok 2024.

Nezdaniteľná časť základu dane na manželku/manžela v roku 2024

Uplatnenie nezdaniteľnej časti na manželku alebo manžela predstavuje jeden zo spôsobov zníženia základu dane z príjmov fyzických osôb. Aké podmienky treba splniť a aká je výška nároku v roku 2024?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky