Vzory tlačív daňových priznaní k dani z príjmov v roku 2019 (za rok 2018)

Ministerstvo financií SR vydalo nové tlačivá daňových priznaní k dani z príjmov fyzických aj právnických osôb. Nové tlačivá, ktoré boli vydané, použijú daňovníci pri podávaní daňového priznania k dani z príjmov za zdaňovacie obdobie 2018.

Dňa 8. novembra 2018 vydalo Ministerstvo financií Slovenskej republiky opatrenie č. MF/010685/2018-721, ktorým sa ustanovujú vzory tlačív daňových priznaní k dani z príjmov (ďalej len „opatrenie o nových vzoroch tlačív daňových priznaní k dani z príjmov“).

Opatrenie o nových vzoroch tlačív daňových priznaní k dani z príjmov ustanovuje tieto daňové priznania za zdaňovacie obdobie 2018, ktoré sa zmenili:

 • daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby – typ A: pre daňovníkov, ktorí majú príjmy len zo závislej činnosti podľa § 5 zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“),
 • daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby – typ B: pre daňovníkov, ktorí majú príjmy podľa § 5 až § 8 zákona o dani z príjmov,
 • daňové priznanie k dani z príjmov právnickej osoby.

Od kedy je povinnosť používať nové vzory tlačív daňových priznaní k dani z príjmov?

Opatrením o nových vzoroch tlačív daňových priznaní k dani z príjmov boli vydané tlačivá, ktoré sa použijú pri podávaní daňových priznaní u daňovníkov, ktorým posledný deň lehoty na podanie daňového priznania uplynie v priebehu roka 2019.

V praxi to znamená, že nové vzory tlačiva daňových priznaní k dani z príjmov použijú:

 • všetky fyzické osoby, ktoré podávajú daňové priznanie typu A,
 • všetky fyzické osoby, ktoré podávajú daňové priznanie typu B,
 • všetky právnické osoby s účtovným a zdaňovacím obdobím kalendárny rok,
 • niektoré právnické osoby s účtovným a zdaňovacím obdobím hospodársky rok.

Staré vzory tlačív daňových priznaní k dani z príjmov použijú daňovníci, ktorým posledný deň lehoty na podanie daňového priznania uplynul najneskôr 31. decembra 2018. Staré vzory tlačív daňových priznaní nájdete v článku Nové vzory daňových priznaní k dani z príjmov za rok 2017.

Príklady na použitie nového alebo starého vzoru tlačiva daňového priznania k dani z príjmov

Príklad č. 1: Nový vzor tlačiva daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby – typ B použije fyzická osoba (napr. živnostník), ktorý má vždy zdaňovacie obdobie od 1. januára do 31. decembra. Uvedené znamená, že za rok 2018 tomuto živnostníkovi uplynie posledný deň na podanie daňového priznania v priebehu roka 2019 a je povinný použiť nový vzor tlačiva daňového priznania.

Príklad č. 2: Nový vzor tlačiva daňového priznania k dani z príjmov právnickej osoby použije právnická osoba, ktorej zdaňovacie obdobie je kalendárny rok (t.j. od 1.1.2018 do 31.12.2018) alebo hospodársky rok (napr. od 1.11.2017 do 31.10.2018, povinnosť podať daňové priznanie do 31.1.2019). To znamená, že obom typom právnických osôb uplynie lehota na podanie daňového priznania v priebehu roka 2019 a preto sú povinní podať daňové priznanie k dani z príjmov na novom vzore tlačiva.

Príklad č. 3: Starý vzor tlačiva daňového priznania k dani z príjmov právnickej osoby použije právnická osoba, ktorej zdaňovacie obdobie je hospodársky rok (napr. od 1.8.2017 do 31.7.2018, povinnosť podať daňové priznanie do 31.10.2018). V tomto prípade právnickej osobe uplynie lehota na podanie daňového priznania v priebehu roka 2018 a preto je povinná podať daňové priznanie k dani z príjmov na starom vzore tlačiva.

Aké zmeny nastali v tlačivách k daňovému priznaniu za rok 2019, ako aj ich vzor nájdete v článku Vzory tlačív daňových priznaní pre daň z príjmov za rok 2019 (v roku 2020).

Aké zmeny nastali v daňovom priznaní k dani z príjmov fyzických osôb – typ A za rok 2018?

 1. Doplnená možnosť uplatnenia nového daňového zvýhodnenia, prostredníctvom uplatnenia nezdaniteľnej časti základu dane na kúpeľnú starostlivosť, a to na daňovníka, na manželku (manžela) a vyživované deti žijúce s daňovníkom v domácnosti.

V časti „Údaje na uplatnenie zníženia základu dane (podľa § 11 zákona o dani z príjmov)“ bola doplnená možnosť uplatniť si nezdaniteľnú časť základu dane na kúpeľnú starostlivosť za manželku (manžela) podľa § 11 ods. 14 zákona. Nezdaniteľnú časť základu dane na kúpeľnú starostlivosť si môže daňovník prvýkrát uplatniť od 1.1.2018 za manželku (manžela) vo výške preukázateľne zaplatených úhrad, najviac však do výšky 50 eur.

V oddiele „Údaje o vyživovaných deťoch žijúcich s daňovníkom v domácnosti“ bola doplnená možnosť okrem týchto údajov potrebných na uplatnenie daňového bonus podľa § 33 zákona, aj na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na kúpeľnú starostlivosť na vyživované deti. Nezdaniteľnú časť základu dane na kúpeľnú starostlivosť si môže daňovník uplatniť aj na vyživované deti žijúce s daňovníkom v domácnosti, v úhrne však najviac do výšky 50 eur za jedno vyživované dieťa.

Nezdaniteľnú časť základu dane na kúpeľnú starostlivosť na samotného daňovníka si môže daňovník uplatniť v časti daňového priznania „Výpočet dane“. Aj tu platí, že výška nezdaniteľnej časti základu dane je možná len do výšky 50 eur.

Viac informácií o tejto nezdaniteľnej časti základu dane nájdete v článku Nezdaniteľné časti základu dane v roku 2018.

 1. V novom vzore tlačiva bol pridaný nový oddiel, a to „Údaje na uplatnenie daňového bonusu na zaplatené úroky podľa § 33a zákona

Daňový bonus na zaplatené úroky si môžu uplatniť a znížiť tým daň z príjmov osoby prvýkrát v zdaňovacom období 2018, ktoré ku dňu podania žiadosti o úver na bývanie budú mať najviac 35 rokov (prvýkrát je možné uplatniť zo zmluvy o úvere uzatvorenej po 31.12.2017). Daňovník si môže uplatniť daňový bonus na zaplatené úroky vypočítané z výšky poskytnutého úveru na bývanie, najviac zo sumy 50 000 eur na jednu nehnuteľnosť určenú na bývanie. Viac informácií o daňovom bonuse na zaplatené úroky si môžete prečítať v článku Daňový bonus na hypotéky pre mladých od roku 2018.

 1. Možnosť uvedenia zahraničného účtu, ktorého daňovník nie je majiteľom, na ktorý žiada vrátiť daňový preplatok alebo vyplatenie daňového bonusu na dieťa (deti) alebo daňového bonusu na zaplatené úroky.

V prípade, ak daňovník uvedie zahraničný účet v inom formáte ako IBAN, uvedie v IX. oddiele číslo účtu, SWIFT/BIC kód, názov banky, mesto a štát banky alebo pobočky banky, v prípade, ak ide o účet, ktorého nie je daňovníkom, uvedie sa aj názov účtu príjemcu.

Na stiahnutie: Vzor tlačiva daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby za rok 2018 (typ A)

Aké zmeny nastali v daňovom priznaní k dani z príjmov fyzických osôb – typ B za rok 2018?

 1. Rovnako, ako aj v daňovom priznaní k dani z príjmov fyzických osôb – typ A aj v tomto novom tlačive – typ B bola pridaná možnosť uplatnenia nového daňového zvýhodnenia, to uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na kúpeľnú starostlivosť, a to na:
 • daňovníka,
 • manželku (manžela),
 • vyživované dieťa (deti).

Daňovník si môže uplatniť túto nezdaniteľnú časť základu dane, maximálne do výšky 50 eur na daňovníka, do 50 eur na manželku a na každé jedno vyživované dieťa žijúce s daňovníkom v domácnosti samostatne, taktiež maximálne do výšky 50 eur.

 1. Okrem vyššie uvedeného daňového zvýhodnenia, aj v tomto tlačive bola pridaná možnosť uplatnenia daňového bonusu na zaplatené úroky, za dané zdaňovacie obdobie.
 2. V novom tlačive daňového priznania k dani z príjmov už nie je uvedený prehľad o vzniku daňových strát vykázaných za zdaňovacie obdobia ukončené v rokoch 2010 až 2013, ktoré boli neuplatnené do 31.12.2013 a odpočítavané podľa § 52za ods. 4 zákona, nakoľko rok 2017 bol posledným rokom, kedy bolo možné tieto daňové straty odpočítať zo základu dane.
 3. V časti výpočtu základu dane (čiastkového základu dane) z ostatných príjmov podľa § 8 zákona o dani z príjmov, boli doplnené nové druhy príjmov, a to:

Príjmom z prerozdelenia kapitálového fondu z príspevkov sa považuje aj príjem, ktorý plynie zo zníženia základného imania obchodnej spoločnosti v časti, v akej bolo predtým zvýšené zo splatených príspevkov do kapitálového fondu z príspevkov.

Prečítajte si tiež

Virtuálnou menou, resp. kryptomenou sa podľa Metodického usmernenia k postupu zdaňovania virtuálnych mien chápe digitálny nositeľ hodnoty, ktorý nie je vydaný ani garantovaný centrálnou bankou ani orgánom verejnej moci, ani nie je nevyhnutne naviazaný na zákonné platidlo a nemá právny status meny, resp. peňazí, avšak je akceptovaný niektorými fyzickými alebo právnickými osobami ako platobný prostriedok a ktorý je možné prevádzať, uchovávať alebo s ním elektronicky obchodovať (napr. bitcoin).

 1. Aj v tomto tlačive daňového priznania je zavedená možnosť uvedenia zahraničného účtu, ktorého daňovník nie je majiteľom, na ktorý žiada daňovník vrátiť daňový preplatok alebo vyplatenie daňového bonusu na dieťa (deti) alebo daňového bonusu na zaplatené úroky.
 2. V prílohe č. 1 si môže každý daňovník, ktorý je fyzickou osobou, ktorá dosahuje príjmy podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona o dani z príjmov, od základu dane zníženého o odpočet daňovej straty uplatniť odpočet výdavkov (nákladov) na výskum a vývoj od 1.1.2018, a to vo výške:
 • 100 % výdavkov (nákladov) vynaložených na výskum a vývoj v zdaňovacom období, za ktoré sa podáva daňové priznanie,
 • 100 % kladného rozdielu medzi priemerom úhrnu výdavkov vynaložených v zdaňovacom období na výskum a vývoj zahrnovaných do odpočtu a úhrnom výdavkov (nákladov) vynaložených v bezprostredne prechádzajúcom zdaňovacom období na výskum a vývoj zahrnovaných do odpočtu a dvoch bezprostredne predchádzajúcich zdaňovacím obdobiach na výskum a vývoj zahrnovaných do odpočtu.

Viac informácií o odpočte nákladov na výskum a vývoj si môžete prečítať v článku Superodpočet nákladov na výskum a vývoj porastie od 1.1.2018 na 100 %.

Na stiahnutie: Vzor tlačiva daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby za rok 2018 (typ B).

Článok pokračuje pod reklamou

Aké zmeny nastali v daňovom priznaní k dani z príjmov právnických osôb za rok 2018?

 1. Pri údajoch o daňovníkovi je pridaná nová možnosť vyznačiť, či ide o daňovníka, ktorý uplatňuje oslobodenie podľa § 13a alebo § 13b zákona o dani z príjmov, t. j. či ide o daňovníka:
 • §13a: ktorý je občianskym združením, nadáciou a inou osobou uvedenou v § 12 ods. 3 a má príjmy plynúce z činnosti, na ktorej účel tento daňovník vznikol alebo ktoré sú jeho základnou činnosťou vymedzenou osobitných predpisom okrem príjmov uvedených v tomto paragrafe,
 • §13b: ktorý je rozpočtovou organizáciou a má príjmy z prenájmu a z predaja majetku zahrnuté v rozpočte zriaďovateľa okrem príjmov, z ktorých sa daň vyberá zrážkou podľa § 43.
 1. Do tabuľky „Položky znižujúce výsledok hospodárenia alebo rozdiel medzi príjmami a výdavkami“ boli doplnené tieto položky :
 • príjmy oslobodené od dane podľa § 13a a §13b zákona, ak sú súčasťou sumy výsledku hospodárenia pred zdanením alebo rozdielu medzi príjmami a výdavkami (písali sme o nich už vyššie),
 • príjmy oslobodené od dane podľa §13c zákona, ak sú súčasťou sumy výsledku hospodárenia pred zdanením alebo rozdielu medzi príjmami a výdavkami (t.j. príjmy z predaja akcií akciovej spoločnosti, obchodného podielu u spoločníka s ručením obmedzeným alebo u komanditistu komanditnej spoločnosti alebo obdobnej spoločnosti v zahraničí).
 1. Uvádzanie sumy kladných základov dane kontrolovaných zahraničných spoločností podľa § 17h zákona, u ktorých vzniká povinnosť zahrnúť ich do základu dane podľa § 17h ods. 4 až 6 zákona. Táto povinnosť však je až za zdaňovacie obdobie začínajúce najskôr 1. januára 2019. Tento riadok preto vypĺňa len právnická osoba, ktorej zdaňovacie obdobie skončí počas roka 2019.
 2. Nový vzor tlačiva daňového priznania k dani z príjmov právnických osôbobsahuje aj novú prílohu: Príloha k §13a a §13b zákona, kde je potrebné uviesť výšku uplatneného oslobodenia a číslo patentu, úžitkového vzoru alebo patentovej prihlášky alebo prihlášky úžitkového vzoru s uvedením registra, kde je patent alebo úžitkový vzor zapísaný alebo prihlásený, alebo názov počítačového programu.
 3. Taktiež aj pre právnickú osobu platí od 1.1.2018 odpočet nákladov na výskum a vývoj, a to vo výške 100 % nákladov alebo kladného rozdielu medzi pomerom úhrnu výdavkov vynaložených na výskum a vývoj v bezprostredne prechádzajúcom zdaňovacom období a dvoch bezprostredne prechádzajúcich obdobiach.
 4. Zmenou v daňovom priznaní je aj to, že s účinnosťou od 1.1.2018 bola zrušená daňová licencia. To, ako započítať zaplatené daňové licencie aj po ich zrušení, si môžete prečítať v článku Ako započítať zaplatené daňové licencie po ich zrušení.

Na stiahnutie: Vzor tlačiva daňového priznania k dani z príjmov právnickej osoby za rok 2018.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Zdaňovanie príjmov z predaja nehnuteľnosti v roku 2024

Predali ste alebo sa chystáte predať v roku 2024 nehnuteľnosť? Ste povinný príjem z tohto predaja zdaniť? Za akých okolností je tento príjem oslobodený?

Auto v podnikaní v roku 2024

Je výhodnejšie kúpiť auto na firmu alebo ako súkromná osoba? Dá sa odpočítať DPH, ak kúpim auto na firmu? V článku prinášame odpovede nielen na tieto dve veľmi časté otázky, ale aj ďalšie týkajúce sa používania auta v podnikaní v roku 2024.

Zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia platné v roku 2024

Prehľad platných a účinných zmlúv Slovenskej republiky o zamedzení dvojitého zdanenia v odbore daní z príjmov, resp. z príjmov a z majetku pre rok 2024.

Nezdaniteľná časť základu dane na manželku/manžela v roku 2024

Uplatnenie nezdaniteľnej časti na manželku alebo manžela predstavuje jeden zo spôsobov zníženia základu dane z príjmov fyzických osôb. Aké podmienky treba splniť a aká je výška nároku v roku 2024?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky