Ako vyplniť daňové priznanie fyzickej osoby za rok 2018 – typ A

Kedy daňovník podáva daňové priznanie fyzickej osoby – typ A a aký je postup pri jeho vyplnení?

Daň z príjmov fyzickej osoby alebo povinnosť podávať daňové priznanie je upravená v zákone č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“).   

Tento zákon určuje povinnosť podať daňové priznanie k dani z príjmov rozdielne pre:

  • obchodné spoločnosti – tie majú povinnosť podať daňové priznanie vždy,
  • fyzické osoby – tie nie vždy majú povinnosť podať daňové priznanie.

Daňové priznanie fyzickej osoby za rok 2018

Fyzická osoba je povinná podať daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2018 vtedy, keď zaň dosiahla príjmy presahujúce 50 % nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka. Jej výška bola pre rok 2018 v sume 3 830,02 €, t. j. daňovník, ktorý počas roka 2018 dosiahol zdaniteľné príjmy vyššie ako 1 915,01 € je povinný podať daňové priznanie. Avšak aj z tohto pravidla exitujú určité výnimky, ktoré sú obsiahnuté v článku Kto (ne)musí podať daňové priznanie za rok 2018?

Daňovník má možnosť podať daňové priznanie aj vtedy, keď mu to zákon neprikazuje, a teda daňové priznanie podá dobrovoľne. Motiváciou pre dobrovoľné podanie daňového priznania je najmä vznik preplatku na dani, a teda aj jej vrátenie od daňového úradu. Viac o tom, kedy sa daňovníkom oplatí podať daňové priznanie sa dočítate v článku Kedy sa oplatí podať daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby za rok 2018?

Daňovník, fyzická osoba, má na výber z dvoch tlačív daňových priznaní, a to:

  • daňové priznanie fyzickej osoby – typ A,
  • daňové priznanie fyzickej osoby – typ B.

Daňové priznanie fyzickej osoby - typ A podáva daňovník vtedy, keď za rok 2018 dosiahol príjmy, ktoré sú predmetom dane z príjmov fyzických osôb a sú len zo závislej činnosti a nie sú od dane oslobodené. Tomuto daňovému priznaniu a jeho vyplňovaním sa budeme ďalej zaoberať v tomto článku.

Daňové priznanie fyzickej osoby – typ B podáva daňovník vtedy, keď za rok 2018 dosiahol aj iné príjmy ako sú príjmy zo závislej činnosti, napríklad príjmy zo živnosti, predaja nehnuteľnosti alebo z jej prenájmu.

Daňové priznanie fyzickej osoby – typ A

Ako už bolo vyššie v článku spomenuté, daňové priznanie fyzickej osoby – typ A podáva daňovník, ktorý počas zdaňovacieho roka dosiahol príjmy iba zo závislej činnosti. Závislou činnosťou sa rozumie práca vykonávaná vo vzťahu nadriadenosti zamestnávateľa a podriadenosti zamestnanca, osobitne zamestnancom pre zamestnávateľa, podľa pokynov zamestnávateľa, v pracovnom čase určenom zamestnávateľom, pričom tieto príjmy sú bližšie špecifikované v § 5 zákona o dani z príjmov. Medzi tieto príjmy patria napríklad príjmy z pracovného pomeru, dohody o pracovnej činnosti, o brigádnickej práci študentov, príjmy spoločníkov alebo ústavných činiteľov.

Možnosťou ako sa vyhnúť podávaniu daňového priznania v prípade daňovníka, ktorý počas roka 2018 mal príjmy iba zo závislej činnosti, je požiadanie zamestnávateľa do 15. februára o vykonanie ročného zúčtovania dane. Obvykle zamestnanci, čo počas roka 2018 vykonávali iba závislú činnosť, požiadajú svojho zamestnanca o vykonanie ročného zúčtovania. V prípade, ak termín na požiadanie zamestnávateľa nestihnú, resp. nepredložia všetky potrebné prílohy zamestnávateľovi, tak si musia daňové priznanie podať sami. Prípadom, kedy si daňovník taktiež podá daňové priznanie je napríklad ten, keď si daňovník uplatnil nezdaniteľnú časť na III. pilier a už sa mu zrušil, takže si musí zvýšiť svoj základ dane.

Obsah daňového priznania typu A za rok 2018

Obsah daňového priznania je pri každom daňovníkovi odlišný. Je to najmä z toho dôvodu, že rôzni daňovníci si v daňovom priznaní môžu uplatňovať rôzne daňové zvýhodnenia, napr. rôzne nezdaniteľné časti základu dane, daňový bonus na dieťa alebo aj preto, že počas roka rôzni daňovníci dosiahli príjmy v inej výške alebo platili rôzne vysoké preddavky na daň,  a preto sa ich daňové priznanie bude líšiť.

Podľa zákona o dani z príjmov si daňovník môže po splnení požiadaviek zákona v daňovom priznaní uplatniť napríklad:

  • nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka,
  • nezdaniteľnú časť základu dane na manželku (manžela),
  • príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie a na doplnkové dôchodkové sporenie v zahraničí rovnakého alebo porovnateľného druhu (III. pilier),
  • nezdaniteľná časť základu dane na kúpeľníctvo,
  • daňový bonus na dieťa,
  • daňový bonus na zaplatené úroky.

Viac o nezdaniteľných častiach základu dane sa dočítate v článku Nezdaniteľné časti základu dane v roku 2018. O daňovom bonuse sa dočítate v článku Daňový bonus na dieťa v roku 2018. Viac o daňovom bonuse na zaplatené úroky sa dočítate v článku Daňový bonus na hypotéky pre mladých od roku 2018.

Doklady potrebné pre vyplnenie daňového priznania fyzickej osoby za rok 2018 – typ A

Najdôležitejším podkladom pre vyplnenie daňového priznania fyzickej osoby – typ A je nepochybne Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch fyzickej osoby zo závislej činnosti (ďalej len „potvrdenie o zdaniteľných príjmoch“). Ide o tlačivo, v ktorom sú zhrnuté všetky príjmy, zaplatené poistné a preddavky na daň jedného zamestnanca plynúce od konkrétneho zamestnávateľa za obdobie roku 2018, v ktorom zamestnanec u neho vykonával závislú činnosť. Zamestnanci by ho mali dostať od všetkých zamestnávateľov, pre ktorých v roku 2018 pracovali, a teda zamestnávatelia majú povinnosť toto potvrdenie doručiť svojim zamestnancom. Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch predstavuje prílohu k daňovému priznaniu.

V prípade, ak si chce daňovník uplatniť daňový bonus na vlastné/osvojené dieťa alebo dieťa prevzaté do starostlivosti, je povinný priložiť k daňovému priznaniu formou prílohy kópiu rodného listu dieťaťa, resp. potvrdenie o návšteve školy. Potvrdenie o návšteve školy alebo aj potvrdenie príslušného úradu o poberaní prídavku na vyživované dieťa sa prikladá iba v tom prípade, ak si daňovník uplatňuje daňový bonus na dieťa, ktoré skončilo povinnú školskú dochádzku. Daňovník nemá povinnosť priložiť tieto doklady ako prílohu k daňovému priznaniu vtedy, ak v roku 2018 tieto doklady predložil svojmu zamestnávateľovi a ten mu priznal daňový bonus v plnej výške.

Prečítajte si tiež

Pre priznanie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka, nemusí daňovník prikladať k daňovému priznaniu žiadnu prílohu. Tak isto ani pre priznanie nezdaniteľnej časti na manželku (manžela), nie je potrebné prikladať žiadne prílohy. Môže sa ale stať, že daňový úrad si dodatočne od daňovníka vyžiada doklady preukazujúce správnosť priznania nezdaniteľnej časti na manželku (manžela), napr. doklad o poberaní rodičovského príspevku alebo jej/jeho potvrdenie o zdaniteľných príjmoch od zamestnávateľa. Ani pre priznanie nezdaniteľnej časti na doplnkové dôchodkové poistenie sa neprikladajú k daňovému priznaniu žiadne prílohy, avšak rovnako sa môže stať, že si ich správca dane dodatočne vyžiada.

V daňovom priznaní za rok 2018 bude tvoriť prílohu daňového priznania aj potvrdenie o zaplatených úrokoch z banky, ktoré si daňovník musí vyžiadať od banky v prípade, ak si uplatňuje daňový bonus z hypotéky.

Spôsob vyplnenia daňového priznania typu A za rok 2018

Daňovník má pri vypĺňaní daňového priznania typu A voľnosť pri výbere spôsobu jeho vyplnenia. Za najjednoduchšiu možnosť považujeme jeho elektronické vyplnenie na stránke Finančnej správy, kde je tlačivo voľne dostupné. Výhodou elektronického vyplňovania je najmä to, že tlačivo samo upozorní na chyby v ňom spravené a daňovníka navedie, ktoré riadky má vyplniť a v niektorých prípadoch aj sám vypočíta sumy, ktoré sa majú na daných riadkoch uviesť.

Po jeho elektronickom vyplnení sa daňové priznanie môže vytlačiť a zaniesť osobne do podateľne daňového úradu alebo sa podá elektronicky. Viac o elektronickom prístupe a spôsoboch ako si ho vybaviť sa dočítate v článku Povinná elektronická komunikácia s finančnou správou od 1.7.2018 pre fyzické osoby – podnikateľov.

Upozorňujeme však, že elektronické podávanie daňového priznania je povinné iba pre fyzické osoby podnikateľov, t. j. osoby, ktoré podávajú daňové priznanie fyzickej osoby – typ B. Pri daňovom priznaní typ A je jeho podanie možné uskutočniť aj osobným doručením do podateľne daňového úradu, resp. zaslaním daňového priznania poštou. Ak sa daňovník rozhodne daňové zaslať spolu s prílohami daňovému úradu poštou, treba zásielku poslať doporučene, aby mal potvrdenie o jej odoslaní.

V prípade, ak sa daňové priznanie vyplňuje ručne, vyplňuje sa čitateľne paličkovým písmom.

Ako postupovať pri vypĺňaní daňového priznania fyzickej osoby, ktorá mala zdaniteľné príjmy zo zamestnania nájdete v článku Ako vyplniť daňové priznanie fyzickej osoby typu A za rok 2019.

Článok pokračuje pod reklamou

Postup vyplnenia daňového priznania typu A krok za krokom uvedený na príklade

Ako sme už vyššie spomenuli, formulár na elektronické vyplnenie daňového priznania sa nachádza na stránke Finančnej správy Slovenskej republiky.

Príklad na vyplnenie daňového priznania – typ A zamestnanca: Zamestnanec Martin pracoval počas roka 2018 na u dvoch zamestnávateľov, u jedného na trvalý pracovný pomer a u druhého na základe dohody o pracovnej činnosti. Obaja zamestnávatelia mu po skončení roka 2018 poslali potvrdenia o zdaniteľných príjmoch, na základe ktorých si Martin vyplní daňové priznanie. Martin si u zamestnávateľa, u ktorého pracoval na trvalý pracovný pomer uplatňoval počas celého roka nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka. Martin mal počas roka 2018 nárok na uplatnenie daňového bonusu na jedno dieťa, avšak sa rozhodol, že si ho uplatní až v daňovom priznaní.

Jeho príjmy, zaplatené poistné a preddavky na daň sa nachádzajú v nasledujúcej tabuľke:

Pracovný pomer Hrubý príjem Sociálne poistenie Zdravotné poistenie Preddavky na daň
Trvalý pracovný pomer 18 000 € 1 692 € 720 € 2 233,92 €
Dohoda o pracovnej činnosti 500 € 47 € 20 € 82,27 €
Spolu 18 500 € 1 739 € 740 € 2 316,19 €

Prvá strana daňového priznania obsahuje údaje o daňovníkovi ako je meno, priezvisko, trvalé bydlisko a DIČ, resp. rodné číslo. Keďže Martin DIČ pridelené nemá, vypíše svoje rodné číslo bez lomky. Na prvej strane sa vyznačí, že ide o daňové priznanie za rok 2018. Vyplnenie telefónneho čísla alebo emailovej adresy je dobrovoľné, avšak je dobré tieto údaje vyplniť pre prípad, že by sa daňový úrad chcel s daňovníkom skontaktovať.

Na druhej strane daňového priznania Martin vyplní údaje o svojom dieťati, na ktoré si chce uplatniť daňový bonus.  Vyplní priezvisko a meno dieťaťa, jeho rodné číslo a vyberie, za ktoré mesiace splnil podmienky na jeho priznanie.

V piatom oddiele sa vyplnia kumulatívne údaje získané z oboch potvrdení o zdaniteľných príjmoch. Do riadku 36 vpíše sumu hrubých príjmov 18 500 € a do riadku 36a príjem z dohody 500 €. V riadku 37 uvedie poistné spolu (2 479 €), ktoré v riadku 37a a 37b rozdelí na sociálne poistenie spolu (1 739 €) a zdravotné poistenie spolu (740 €). Riadok 38 sa vypočíta ako hrubý príjem – poistné spolu, t. j. v Martinovom prípade 16 021 €.

Do riadku 39 vyplní sumu 3 830,02 €, čo je výška nezdaniteľnej časti na daňovníka, na ktorú má zo zákona nárok. Keďže si inú nezdaniteľnú časť neuplatňuje, túto sumu vpíše aj do riadku 43. Rozdiel medzi základom dane (16 021 €) a výškou nezdaniteľnej časti (3 830,02 €), teda sumu 12 190,98 € uvedie v riadku 44. Martinova daň sa vypočíta ako 19 % zo základu dane, t. j. daň vo výške 2 316,28 € bude v riadku 45 a 56. Nárok na daňový bonus si Martin vypočíta ako počet mesiacov, cez ktoré naň mal nárok, krát 21,56 €. Nárok na daňový bonus (12 x 21,56 € = 258,72 €) vpíše do riadku 57.Riadok 58 vypočíta ako riadok 56 mínus riadok 57. Keďže daňový bonus si počas roka 2018 neuplatňoval u svojho zamestnávateľa, riadok 59 nechá prázdny. Vyplní riadok 60 sumou 258,72 €. Suma základu dane znížená o daňový bonus (2 057,56 €) bude v riadku 64.  V riadku 70 uvedie sumu preddavkov na daň, ktoré mu zrazili obaja zamestnávatelia, t. j. 2 316,19 €.

Martinovi vznikol daňový preplatok v sume 258,63 €, ktorý zodpovedá sume daňového bonusu, na ktorý mal v roku 2018 nárok, ale si ho počas roka u zamestnávateľa neuplatňoval.

Martin sa rozhodol poukázať 2 % dane Združeniu mladých podnikateľov Slovenska, a preto vyplní potrebné údaje v ôsmom oddiele. Ak sa nepodáva daňové priznanie elektronicky, je potrebné sa na tomto mieste tiež podpísať. Ďalej prikladá k daňovému priznaniu dve potvrdenia o zdaniteľných príjmoch a rodný list dieťaťa, na ktorý si uplatňuje daňový bonus, takže na riadku 87 vyplní číslo 3. Vedľa do rámčeka sa podpíše. Taktiež zaškrtne možnosť, že žiada o vrátenie daňového preplatku na účet a vyplní IBAN účtu a nakoniec vyplní dátum a znova sa podpíše.

Pozrite si vyplnené daňové priznanie fyzickej osoby – typ A za rok 2018 z tohto modelového príkladu.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Zdaňovanie príjmov z predaja nehnuteľnosti v roku 2024

Predali ste alebo sa chystáte predať v roku 2024 nehnuteľnosť? Ste povinný príjem z tohto predaja zdaniť? Za akých okolností je tento príjem oslobodený?

Ako vyplniť daňové priznanie fyzickej osoby za rok 2023 – typ A

Praktické kroky, ako vyplniť daňové priznanie fyzickej osoby typu A za rok 2023 pri príjmoch zo závislej činnosti, najmä zo zamestnania či dohody. V článku nájdete aj vzor vyplneného priznania.

Ako vyplniť daňové priznanie fyzickej osoby za rok 2023 – typ B

Praktický príklad ako vyplniť daňové priznanie k dani z príjmov fyzických osôb – typ B za rok 2023, vrátane vzoru vyplneného daňového priznania.

Daňové priznanie fyzickej osoby za rok 2023 – ako na to?

Daňovník, ktorý v roku 2023 zarobil celkovo viac ako 2 461,41 eur zdaniteľných príjmov, má povinnosť podať daňové priznanie k dani z príjmov. Čo treba vedieť pri podávaní daňového priznania fyzickej osoby?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky