Nezdaniteľné časti základu dane v roku 2018

Sumy nezdaniteľných častí základu dane sa v roku 2018 menia. Navyše si daňovníci môžu uplatniť novú nezdaniteľnú časť základu dane. Aká to je?

Aké nezdaniteľné časti základu dane si možno uplatniť v roku 2018

Podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“) patria k aktívnym príjmom:

 • príjmy zo závislej činnosti (príjmy podľa §5),
 • príjmy z podnikania (príjmy podľa §6 ods. 1),
 • príjmy z inej samostatnej zárobkovej činnosti (príjmy podľa §6 ods. 2).

Nezdaniteľné časti základu dane možno definovať ako sumy, ktoré nepodliehajú dani a o ktoré si môžu fyzické osoby (daňovníci) znížiť svoj základ dane pri splnení určitých zákonom stanovených podmienok.

Ako sa zmení výpočet nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka v roku 2020 nájdete v článku Nezdaniteľné časti základu dane v roku 2020

Daňovníci, ktorí dosahujú aktívne príjmy, si môžu svoj základ dane znížiť o nezdaniteľné časti základu dane, ktorými v roku 2018 sú:

 • nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka,
 • nezdaniteľná časť základu dane na manželku (manžela),
 • príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie a na doplnkové dôchodkové sporenie v zahraničí rovnakého alebo porovnateľného druhu (III. pilier),
 • nezdaniteľná časť základu dane na kúpeľníctvo.

V roku 2018 si daňovníci môžu uplatniť novovzniknutú nezdaniteľnú časť základu dane na kúpeľníctvo.

Kedy dochádza ku kráteniu nezdaniteľnej časti základu dane nájdete v článku Krátenie nezdaniteľnej časti základu dane v roku 2019

Platné životné minimum v roku 2018

Sumy nezdaniteľných častí základu dane na daňovníka a na manželku (manžela) ovplyvňuje výška platného životného minima. Zákon č. 601/2003 Z. z. o životnom minime v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o životnom minime“) definuje životné minimum ako spoločensky uznanú minimálnu hranicu príjmov fyzickej osoby, pod ktorou nastáva stav jej hmotnej núdze. Výška životného minima pre rok 2018 je 199,48 €.

Výška životného minima sa po štyroch rokoch zmenila (zvýšila sa o 1,39 €), čo má za následok aj zmeny vo výške nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka a na manželku (manžela).

Nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka v roku 2018

Nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka závisí od výšky životného minima, ale aj od základu dane daňovníka. Ak je v roku 2018 základ dane:

 • rovný alebo nižší ako 100-násobok sumy platného životného minima (19 948 €), výška ročnej nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka zodpovedá 19,2-násobku sumy životného minima, t. j. 3 830,02 € (319,17 €/mesiac),
 • vyšší ako 100-násobok sumy platného životného minima (19 948 €), výšku ročnej nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka vypočítame ako rozdiel 44,2-násobku platného životného minima (8 817,016 €) a ¼ základu dane (v prípade ak je výsledok rovný alebo menší ako nula, výška nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka je nula).

Nárok na uplatnenie si nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka nemá daňovník:

 • ak od začiatku zdaňovacieho obdobia poberal starobný dôchodok, vyrovnávací príplatok alebo predčasný starobný dôchodok zo sociálneho poistenia, starobné dôchodkové sporenie alebo dôchodok zo zahraničného povinného poistenia rovnakého druhu, výsluhový dôchodok alebo obdobný dôchodok zo zahraničia,
 • ak mu bol dôchodok spätne priznaný k začiatku zdaňovacieho obdobia, resp. k začiatku predchádzajúcich zdaňovacích období,
 • a ak je suma tohto dôchodku vyššia ako je nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka.

V prípade ak výška dôchodku nepresiahne sumu nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka, t. j. 3 830,02 €, základ dane sa zníži o sumu získanú výpočtom: 3 830,02 € – vyplatená výška dôchodku.

Prečítajte si tiež

Nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka si zamestnanci môžu uplatniť mesačne vo výške 319,17 €, ak u svojho zamestnávateľa podpísali Vyhlásenie na zdanenie príjmov fyzických osôb zo závislej činnosti. V prípade, ak má zamestnanec viac zamestnávateľov, túto nezdaniteľnú časť si môžu uplatniť iba u jedného z nich. V ostatných prípadoch sa nezdaniteľná časť základu dane uplatňuje ročne po skončení zdaňovacieho obdobia, a to buď v ročnom zúčtovaní dane alebo v daňovom priznaní.

Nezdaniteľná časť základu dane na manželku (manžela) v roku 2018

Uplatnenie si nezdaniteľnej časti základu dane na manželku (manžela) závisí nielen od výšky platného životného minima a výšky základu dane, ale aj od príjmu manželky, resp. manžela.

Prečítajte si tiež

Výška nezdaniteľnej časti základu dane na manželku (manžela) závisí od toho, či daňovník v príslušnom zdaňovacom období dosiahol základ dane vyšší alebo nižší ako je 176,8-násobok platného životného minima, t. j. 35 268,06 €.

Ak v príslušnom zdaňovacom období daňovník dosiahol základ dane nižší, resp. rovnajúci sa sume 35 268,06 € a jeho manželka (manžel):

 • nedosiahla vlastný príjem, výška nezdaniteľnej časti základu dane na manželku (manžela) je 3 830,02 €,
 • dosiahla vlastný príjem, ktorý nepresiahol 3 830,02 €, výška nezdaniteľnej časti základu dane na manželku (manžela) sa vypočíta ako: 3 830,02 € - vlastný príjem manželky (manžela),
 • dosiahla vlastný príjem, ktorý presiahol 3 830,02 €, výška nezdaniteľnej časti základu dane na manželku (manžela) sa rovná 0,00 €.

Ak v príslušnom zdaňovacom období daňovník dosiahol základ dane vyšší ako 35 268,06 € a jeho manželka (manžel):

 • nedosiahla vlastný príjem, výška nezdaniteľnej časti základu dane na manželku (manžela) sa vypočíta ako: 12 647,032 € - ¼ základu dane daňovníka (ak je výsledkom výpočtu suma nižšia ako nula, táto nezdaniteľná časť sa rovná nule),
 • dosiahla vlastný príjem, výška nezdaniteľnej časti základ dane na manželku (manžela) sa vypočíta ako: 12 647,032 € - [ ¼ základu dane daňovníka – vlastný príjem manželky (manžela)].

Uplatnenie si tejto nezdaniteľnej časti nie je samozrejmé. Na to, aby si ju daňovník mohol uplatniť, musí jeho manželka (manžel) počas posudzovaného obdobia spĺňať aspoň jednu z týchto podmienok:

 • starala sa o maloleté dieťa (t. j. dieťa do 3 rokov, do 6 rokov pri dieťati s trvalo nepriaznivým stavom alebo dieťa zverené do starostlivosti nahrádzajúcej rodičov) žijúce s daňovníkom v domácnosti,
 • poberala peňažný príspevok na opatrovanie,
 • bola zaradená do evidencie uchádzačov o zamestnanie,
 • bola považovaná za zdravotne postihnutú, resp. ťažko zdravotne postihnutú.

V prípade, ak tieto podmienky neboli splnené počas celého kalendárneho roka, výška tejto nezdaniteľnej časti sa vypočíta pomocou vzorca:

(počet mesiacov počas ktorých boli podmienky splnené / 12) x výška nezdaniteľnej časti za mesiace počas ktorých spĺňala podmienky

Podľa zákona o dani z príjmov sa za vlastný príjem manželky (manžela) považuje príjem manželky (manžela) znížený o zaplatené poistné a príspevky, ktoré manželka (manžel) v príslušnom zdaňovacom období bola (bol) povinná z tohto príjmu zaplatiť. Patria sem napríklad príjmy zo závislej činnosti, dávky v nezamestnanosti, materské, príspevok na starostlivosť o dieťa, dávky pri práceneschopnosti, ale aj úroky z úsporných vkladov. Vrátený preplatok na dani z príjmov sa nepovažuje za vlastný príjem, pretože do vlastného príjmu bol zahrnutý v predchádzajúcom zdaňovacom období.

Do vlastného príjmu sa nezahŕňa:

 • zamestnanecká prémia,
 • daňový bonus,
 • zvýšenie dôchodku pre bezvládnosť,
 • štátne sociálne dávky – napríklad príspevok pri narodení dieťaťa, prídavok na dieťa alebo rodičovský príspevok (pozor, materské sa nepovažuje za štátnu sociálnu dávku, a teda sa do príjmu manželky/manžela započítava).
 • štipendium poskytnuté študentovi sústavne sa pripravujúcemu na budúce povolanie (okrem doktorandského štipendia).

Nezdaniteľnú časť základu dane na manželku (manžela) si môže daňovník uplatniť len ročne, t. j. po skončení zdaňovacieho obdobia, a to buď v ročnom zúčtovaní dane alebo v daňovom priznaní.

Článok pokračuje pod reklamou

Nezdaniteľná časť základu dane na príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie (III. pilier) v roku 2018

Za nezdaniteľnú časť základu dane sa považujú aj príspevky zaplatené daňovníkom na doplnkové dôchodkové sporenie a na doplnkové dôchodkové sporenie v zahraničí rovnakého alebo porovnateľného druhu.

Prečítajte si tiež

Zákon o dani z príjmov určuje maximálnu výšku tejto nezdaniteľnej časti na sumu 180 € za zdaňovacie obdobie (za rok 2018). Túto nezdaniteľnú časť základu dane si môže daňovník uplatniť len ročne, t. j. po skončení zdaňovacieho obdobia, a to buď v ročnom zúčtovaní dane alebo v daňovom priznaní.

Ak si chce daňovník uplatniť nezdaniteľnú časť základu dane na príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie, musí spĺňať určité podmienky, a to:

 • musí mať uzatvorenú účastnícku zmluvu po 31. decembri 2013, na základe ktorej zaplatil príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie, resp. príspevok zaplatil na základe účastníckej zmluvy,
 • nemôže mať uzatvorenú inú účastnícku zmluvu, ktorá by nespĺňala podmienky stanovené zákonom č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o doplnkovom dôchodkovom sporení).

Nezdaniteľná časť základu dane na kúpeľníctvo v roku 2018

Od roku 2018 si daňovníci môžu uplatniť aj novú nezdaniteľnú časť základu dane, ktorou sú podľa zákona o dani z príjmov preukázateľne zaplatené úhrady súvisiace s kúpeľnou starostlivosťou a s ňou spojenými službami vynaložené v príslušnom zdaňovacom období v prírodných liečebných kúpeľoch a kúpeľných liečebniach (prevádzkovaných na základe povolenia podľa zákona 538/2005 Z. z.).

Maximálna výška nezdaniteľnej časti základu dane na kúpeľníctvo je určená na sumu 50 € za rok.

Nezdaniteľnú časť základu dane na kúpeľníctvo si daňovník môže uplatniť aj na svoju manželku (manžela) a vyživované dieťa, ak za nich vykonal úhradu súvisiacu s kúpeľnou starostlivosťou, najviac do výšky 50 € za každého z nich.

Zákon o dani z príjmov upravuje, že túto nezdaniteľnú časť základu dane si môže uplatniť len jeden z týchto daňovníkov, pričom ak nárok na uplatnenie tejto nezdaniteľnej časti základu dane na dieťa (deti) daňovníka spĺňa viac daňovníkov a ak sa nedohodnú inak, nezdaniteľná časť základu dane sa uplatňuje v poradí matka, otec, iná oprávnená osoba.

Nezdaniteľnú časť základu dane na kúpeľníctvo si môže daňovník uplatniť iba ročne, t. j. po skončení zdaňovacieho obdobia, a to buď v ročnom zúčtovaní dane alebo v daňovom priznaní.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Zdaňovanie dividend v roku 2024 (rozdelenie zisku za rok 2023)

Právnická osoba, ktorá za rok 2023 dosiahla zisk po zdanení, môže po skončení účtovného obdobia rozhodnúť, že tento zisk vyplatí spoločníkom vo forme podielov na zisku (dividend). Aké povinnosti má v súvislosti s vyplatením dividend v roku 2024 a koľko sa z nich platí štátu?

Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch – vzor pre rok 2024

Finančné riaditeľstvo SR určilo vzor tlačiva potvrdenia o zdaniteľných príjmoch fyzickej osoby zo závislej činnosti za zdaňovacie obdobie 2024, vydané bolo aj poučenie.

Preddavky na daň z príjmov právnických osôb v roku 2024

Ktorým právnickým osobám a v akých termínoch ukladá zákon povinnosť platenia preddavkov na daň z príjmov? Kedy je potrebné preddavky dorovnávať a kedy nie?

Ako podať daňové priznanie online (elektronicky) v roku 2024

Podrobný postup, ako podať daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2023 (v roku 2024) online cez portál finančnej správy pre fyzické aj pre právnické osoby.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky