Daňový bonus na dieťa v roku 2018

Komu a za akých podmienok vzniká nárok na daňový bonus na dieťa? Mám nárok na daňový bonus, ak moje dieťa študuje v zahraničí? Ako si ho uplatniť a aká je výška daňového bonusu v roku 2018?

Čo je to daňový bonus na dieťa?

Je to daňové zvýhodnenie od štátu na každé jedno vyživované a nezaopatrené dieťa žijúce s daňovníkom v domácnosti (prechodný pobyt dieťaťa nemá vplyv na uplatnenie daňového bonusu). Daňovník si môže nárok na daňový bonus uplatniť každý mesiac (ak ide o zamestnanca) alebo raz ročne (v ročnom zúčtovaní alebo v daňovom priznaní).

Aká je výška daňového bonusu na dieťa v roku 2018?

Od 1.1.2018 je mesačná výška daňového bonusu 21,56 Eur (ročná výška 21,56 Eur x 12 mesiacov = 258,72 Eur) na každé jedno vyživované a nezaopatrené dieťa.

Kedy mám nárok na uplatnenie daňového bonusu na dieťa?

Na daňový bonus máte nárok na každé vyživované dieťa žijúce s vami v domácnosti (pričom prechodný pobyt dieťaťa mimo domácnosti nemá vplyv na uplatnenie daňového bonusu):

  • ak ste daňovník, ktorý mal v zdaňovacom období zdaniteľné príjmy podľa § 5 zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“) zo závislej činnosti (t. j. zo zamestnania) vo výške aspoň 6-násobku minimálnej mzdy, alebo
  • ak ste daňovník, ktorý mal zdaniteľné príjmy podľa § 6 ods. 1 a 2 (z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti) aspoň vo výške 6- násobku minimálnej mzdy a vykázali ste základ dane z príjmov (t. j. nevykázali ste daňovú stratu).

Od 1.1.2018 je výška minimálnej mzdy 480 Eur a teda nárok na daňový bonus na dieťa vzniká daňovníkovi, ak jeho ročné príjmy dosiahli minimálne sumu 2880 Eur a viac.

Za vyživované dieťa žijúce s daňovníkom v domácnosti sa považuje dieťa vlastné, osvojené, dieťa prevzaté do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe rozhodnutia príslušného orgánu a dieťa druhého z manželov, ktoré sa považuje za nezaopatrené podľa zákona o prídavku na dieťa. Za vyživované dieťa daňovníka sa považuje aj plnoleté nezaopatrené dieťa, ak do dosiahnutia plnoletosti bolo zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov.

Prečítajte si tiež

Po splnení vyššie uvedených podmienok máte nárok na uplatnenie daňového bonusu, ak doložíte príslušný doklad k uplatneniu. Dokladom na uplatnenie daňového bonusu je rodný list dieťaťa, či potvrdenie o návšteve školy na príslušné školské roky v prípade, ak sa dieťa sústavne pripravuje na povolanie štúdiom na strednej alebo vysokej škole. V prípade, ak sa dieťa nemôže pripravovať na povolanie štúdiom alebo vykonávať zárobkovú činnosť pre úraz alebo chorobu, je potrebné doložiť potvrdenie príslušného úradu o tom, že dieťa, ktoré žije s daňovníkom v domácnosti sa považuje za vyživované.

Ak dieťaťu, ktoré sa nemohlo pripravovať na povolanie štúdiom alebo vykonávať zárobkovú činnosť pre úraz alebo chorobu, bol priznaný nárok na invalidný dôchodok tak daňovník nemá už nárok na uplatnenie daňového bonusu. Nárok na daňový bonus takému daňovníkovi zaniká v mesiaci nasledujúceho po mesiaci vydania rozhodnutia o priznaní invalidného dôchodku.

Mám nárok na uplatnenie daňového bonusu na dieťa, môže si uplatniť nárok na daňový bonus aj manžel(ka)/druh (družka)?

Ak máte nárok na uplatnenie daňového bonusu a má ho aj manželka/družka (resp. manžel alebo druh), je na vzájomnej dohode medzi vami, kto z vás si uplatní nárok na daňový bonus. Ak ste sa dohodli, že nárok na daňový bonus si budete uplatňovať vy, nemôže si ho súčasne uplatniť aj manželka/družka.

Daňovníkovi, ktorý vyživuje dieťa len jeden alebo niekoľko kalendárnych mesiacov v zdaňovacom období, možno znížiť daň alebo preddavky na daň z príjmov podľa § 5 len o sumu daňového bonusu za každý kalendárny mesiac, na začiatku ktorého boli splnené podmienky na uplatnenie. V takomto prípade si môže uplatniť pomernú časť daňového bonusu jeden z daňovníkov na všetky vyživované deti a po zostávajúcu časť druhý z daňovníkov.

Uvedieme si príklad: Otec žije po rozvode od 1. marca 2018 (vrátane) s dcérou (rok narodenia 2011) v spoločnej domácnosti. Dcéra je študentkou prvého ročníka základnej školy. Do 1.marca 2018 žila dcéra v spoločnej domácnosti s matkou, ktorá si na ňu uplatňovala daňový bonus. Má otec nárok na uplatnenie daňového bonusu? Otec má nárok na uplatnenie daňového bonusu od marca 2018, t. j. január – február 2018 si nárok na daňový bonus uplatňovala matka a od marca 2018 má nárok na uplatnenie daňového bonusu otec dieťaťa.

V prípade, že viacerí daňovníci spĺňajú nárok a nedohodnú sa na uplatnení daňového bonusu, tak daňový bonus sa uplatňuje alebo prizná na všetky vyživované deti v poradí matka, otec, iná oprávnená osoba.

Do akého veku dieťaťa mám nárok na daňový bonus?

Nárok na daňový bonus vzniká v prípade zákonom stanovených podmienok od mesiaca narodenia dieťaťa (napríklad za dieťa narodené 16.2.2018 máte nárok na daňový bonus už v mesiaci február 2018) až do mesiaca, v ktorom dieťa dosiahne 25 rokov veku (ak sa sústavne pripravuje na povolanie denným štúdiom na strednej alebo vysokej škole).

Dieťa, ktoré sa sústavne pripravuje na budúce povolanie denným štúdiom na strednej alebo vysokej škole sa rozumie dieťa, ktoré skončilo povinnú školskú dochádzku, t. j. od 16 rokov veku do 25 rokov veku.

V prípade osvojeného dieťaťa vzniká nárok na daňový bonus v mesiaci, v ktorom bolo dieťa osvojené alebo prevzaté do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe rozhodnutia príslušného orgánu.

Dieťa, ktoré získalo vysokoškolské vzdelanie pred dožitím 25 rokov veku sa už nepovažuje za nezaopatrené dieťa a nie je možné uplatniť nárok na daňový bonus. Daňovníkovi zaniká nárok na daňový bonus od júna 2018 (v prípade, ak dieťa získalo vysokoškolský titul druhého stupňa v máji 2018). Dňom získania vysokoškolského titulu je deň štátnic.

Ak dieťa skončilo strednú školu a nepokračuje v štúdiu, daňovník má nárok na daňový bonus maximálne do 31. augusta toho istého roka.

Mám nárok na daňový bonus, ak moje dieťa študuje v zahraničí?

Podľa zákona o prídavku na dieťa sa pod sústavnou prípravou dieťaťa na povolanie rozumie aj iné štúdium alebo výučba, teda aj štúdium v zahraničí, iba ak sú svojím rozsahom a úrovňou podľa rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR (ďalej len „Ministerstvo školstva“) postavené na úroveň štúdia na školách u nás, a to v prípade zahraničného štúdia rozhodnutím o rovnocennosti štúdia do štúdiom v SR.

Ak si chce zamestnanec uplatniť nárok na daňový bonus na dieťa, ktoré študuje v zahraničí je povinný predložiť svojmu zamestnávateľovi okrem potvrdenia o štúdiu aj rozhodnutie o rovnocennosti štúdia so štúdiom v SR. Toto potvrdenie je povinný predložiť zamestnanec svojmu zamestnávateľovi iba raz, v ďalšom akademickom roku už potvrdenie nemusí predkladať.

Menované rozhodnutie vydáva Ministerstvo školstva SR – Strediska pre uznávanie a vydávanie dokladov o vzdelaní. Ak študuje dieťa v škole, ktorá je uvedená v zozname „rovnocenných“, teda uznaných vysokých škôl jednotlivých štátov EÚ, EHS a Švajčiarsku, spomínané rozhodnutie nemusíte predkladať svojmu zamestnávateľovi. Zoznam „rovnocenných“ škôl nájdete na stránke Ministerstva školstva v sekcii Medzinárodná spolupráca, podsekcia Uznávanie dokladov o vzdelaní a odborných kvalifikácií zo zahraničia.

Ako si uplatňuje nárok na daňový bonus na dieťa v roku 2018 zamestnanec?

Zamestnanec má nárok na uplatnenie daňového bonusu aj mesačne prostredníctvom svojho zamestnávateľa, u ktorého:

  • podpíše Vyhlásenie na uplatnenie nezdaniteľnej časti na daňovníka a daňového bonusu a v III. časti uvedie údaje o dieťati / deťoch,
  • predloží príslušné doklady – rodný list, potvrdenie o návšteve školy – platné na školský akademický rok a pod.,
  • v danom kalendárnom mesiaci dosiahnu jeho zdaniteľné príjmy zo závislej činnosti aspoň vo výške jednej polovice minimálnej mzdy (t. j. pre rok 2018 - 240 Eur).

Zamestnávateľ vám o sumu daňového bonusu zníži preddavky na daň z príjmov alebo vám vyplatí daňový bonus.

Ak zamestnanec v priebehu mesiaca ukončí svoj pracovný pomer u jedného zamestnávateľa a začne pracovný pomer u iného zamestnávateľa má nárok na uplatnenie daňového bonusu už v tom mesiaci, v ktorom nastúpil do nového pracovného pomeru. Je dôležité, aby mal zamestnanec na pamäti, že v jednom mesiaci si môže uplatniť daňový bonus len u jedného zamestnávateľa (t. j. buď u starého alebo nového zamestnávateľa).

Prečítajte si tiež

Ak si nechce zamestnanec uplatňovať nárok na daňový bonus mesačne, môže požiadať o uplatnenie daňového bonusu v ročnej výške, a to pri požiadaní o vykonanie ročného zúčtovania dane (daňový bonus mu bude vyplatený zamestnávateľom najneskôr pri výplate mzdy za mesiac apríl – t. j. v máji) alebo v daňovom priznaní, ktoré podá (daňový úrad mu daňový bonus vyplatí v zákonom stanovenej lehote).

Ako si uplatňuje nárok na daňový bonus na dieťa v roku 2018 podnikateľ?

Ak podnikateľ nie je zamestnancom, uplatňuje si daňový bonus raz ročne a to v podanom daňovom priznaní k dani z príjmov fyzickej osoby za príslušné zdaňovacie obdobie.

Ak si chce podnikateľ uplatniť nárok na daňový bonus v daňovom priznaní, musí:

  • vyplniť IV. oddiel, kde uvedie údaje o dieťati / deťoch, na ktoré si chce uplatniť nárok na daňový bonus,
  • priložiť k daňovému priznaniu ako prílohu zákonom stanovené potvrdenia preukazujúce nárok na daňový bonus (napr. rodný list, potvrdenie o návšteve školy za príslušné školské roky a pod.)

Doklady, ktoré preukazujú nárok na daňový bonus tvoria súčasť daňového priznania a sú jej prílohou.

V prípade daňovej povinnosti (dane na úhradu) podnikateľa bude daňový bonus započítaný s daňou na úhradu. V opačnom prípade (daňový preplatok) bude daňový bonus vrátený spolu s preplatkom podľa žiadosti podnikateľa na účet alebo poštovou poukážkou.

Aká je výška daňového bonusu na dieťa v roku 2020 a aké podmienky musí daňovník splniť približujeme v článku Daňový bonus na dieťa v roku 2020.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Zdaňovanie príjmov z predaja nehnuteľnosti v roku 2024

Predali ste alebo sa chystáte predať v roku 2024 nehnuteľnosť? Ste povinný príjem z tohto predaja zdaniť? Za akých okolností je tento príjem oslobodený?

Príspevok na zvýšenú splátku úveru od 1. 6. 2024

Aké sú podmienky a postup žiadania podľa novely zákona účinnej od 1.6.2024? Nárok na príspevok má viac ľudí, niektorí oň môžu žiadať len do konca júla.

Ako vyplniť daňové priznanie fyzickej osoby za rok 2023 – typ A

Praktické kroky, ako vyplniť daňové priznanie fyzickej osoby typu A za rok 2023 pri príjmoch zo závislej činnosti, najmä zo zamestnania či dohody. V článku nájdete aj vzor vyplneného priznania.

Ako vyplniť daňové priznanie fyzickej osoby za rok 2023 – typ B

Praktický príklad ako vyplniť daňové priznanie k dani z príjmov fyzických osôb – typ B za rok 2023, vrátane vzoru vyplneného daňového priznania.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky