Daňové priznanie fyzickej osoby typ B za rok 2018

Kedy je fyzická osoba povinná podať daňové priznanie za rok 2018 typu B a ako ho vyplniť?

Kedy je fyzická osoba povinná podať daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2018?

Ako sme už uviedli, každá fyzická osoba, ktorá dosiahla v roku 2018 zdaniteľné príjmy (t. j. príjmy, ktoré sú predmetom dane a nie sú od dane oslobodené) presahujúce sumu 1 915,01 eura, je povinná vysporiadať svoju daňovú povinnosť, a to prostredníctvom:

 • podania daňového priznania k dani z príjmov,
 • vykonania ročného zúčtovania dane zamestnávateľom.

Sú však aj prípady, kedy je fyzická osoba povinná podať daňové priznanie k dani z príjmov, a to aj napriek tomu, že jej zdaniteľné príjmy nepresiahli sumu 1 915,01 eur. Fyzická osoba je povinná podať daňové priznanie aj v prípade, ak:

 • vykáže daňovú stratu,
 • bola vyzvaná správcom dane na podanie daňového priznania.

Pri posudzovaní zdaniteľných príjmov sa berie do úvahy súhrn všetkých zdaniteľných príjmov fyzickej osoby, t. j. neposudzuje sa napríklad len suma zdaniteľných príjmov zo živnosti osobitne, ale v prípade ak mala fyzická osoba viacero druhov príjmov, posudzuje sa ich súčet.

Čo je predmetom dane z príjmov?

Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby podáva fyzická osoba, ktorá dosiahla v roku 2018 príjmy, ktoré sú predmetom dane a sú uvedené v zákone č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“). Ide o tieto príjmy:

 • príjmy zo závislej činnosti (podľa § 5 zákona),
 • príjmy z podnikania (podľa § 6 ods. 1),
 • príjmy z inej samostatnej zárobkovej činnosti (podľa § 6 ods. 2),
 • príjmy z prenájmu (podľa § 6 ods. 3),
 • príjmy z použitia diela a umeleckého výkonu (podľa § 6 ods. 4 zákona o dani z príjmov),
 • príjmy z kapitálového majetku (podľa § 7),
 • ostatné príjmy (podľa § 8).

Fyzická osoba však môže dosiahnuť aj príjmy, z ktorých sa spravidla daň vyberá zrážkou (napr. podiel na zisku – dividenda a pod.). Pri príjmoch, ktoré sa zdaňujú zrážkou sa považuje vybraná daň už za vysporiadanú, a preto fyzická osoba už nie je povinná podať daňové priznanie (ak sa vybraná zrážka nepovažuje za preddavok na daň).

Kedy je fyzická osoba povinná podať daňové priznanie k dani z príjmov – typ B za rok 2018?

Je potrebné upozorniť, že ak bude mať fyzická osoba zdaniteľné príjmy len podľa § 5, t. j. zo závislej činnosti, podáva daňové priznanie k dani z príjmov – typ A alebo môže požiadať zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania dane, a to v termíne do 15.2.2019. Viac informácií o ročnom zúčtovaní dane si môžete prečítať v článku Ročné zúčtovanie dane za rok 2018 (v roku 2019).

Ak bude mať fyzická osoba zdaniteľné príjmy aj iné ako len zo závislej činnosti (t. j. podľa § 5), je povinná podať daňové priznanie k dani  z príjmov – typ B.

Aký je termín na podanie daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby za rok 2018?

Termín na podanie daňového priznania k dani z príjmov za rok 2018 je do 1.4.2019 (vrátane). Spravidla dátum na podanie daňového priznania k dani z príjmov je 31.3., ale nakoľko v roku 2019 tento termín pripadne na nedeľu, presúva sa termín na podanie daňového priznania na najbližší pracovný deň.

Prečítajte si tiež

Ak fyzická osoba z akýchkoľvek dôvodov nemôže, príp. nechce podať daňové priznanie k dani z príjmov v uvedenom termíne, môže si lehotu na podanie daňového priznania predĺžiť (oznámením správcovi dane do riadneho termínu na podanie daňového priznania, t. j. do 1.4.2019), a to o celé tri kalendárne mesiace, t. j. najneskôr do 1.7.2019 alebo o celých šesť kalendárnych mesiacov (ak mala príjmy aj zo zdrojov v zahraničí), t. j. do 30.9.2019.

V termíne na podanie daňového priznania k dani z príjmov za rok 2018, je zároveň aj splatná daň z príjmov, ktorú je fyzická osoba povinná uhradiť.

Článok pokračuje pod reklamou

Ako podať daňové priznanie k dani z príjmov typu B za rok 2018?

Od 1.7.2018 vznikla fyzickým osobám – podnikateľom povinnosť komunikovať s finančnou správou už len elektronicky, a preto fyzické osoby registrované pre daň z príjmov podľa § 49a zákona o dani z príjmov (t. j. fyzické osoby, ktoré majú príjmy podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona) sú povinné podať daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2018 výlučne elektronicky.

Ako postupovať pri podávaní daňového priznania k dani z príjmov – typ B v roku 2020 elektronicky približujeme krok po kroku v článku Ako podať daňové priznanie v roku 2020 elektronicky (online).

Viac informácií o tom, ako sa zaregistrovať pre povinnú elektronickú komunikáciu od 1.7.2018 si môžete prečítať v článku Zjednodušenie registrácie a autorizácie pri elektronickej komunikácii s finančnou správou.

Fyzické osoby – nepodnikatelia (napr. osoba, ktorá mala príjmy z prenájmu, na ktoré nepotrebovala živnostenské oprávnenie alebo osoba, ktorá mala príjmy z príležitostnej poľnohospodárskej výroby a pod.), nemajú povinnosť podať daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2018 elektronicky a môžu daňové priznanie podať v listinnej podobe, a to prostredníctvom pošty alebo na podateľni príslušného daňového úradu.

Prinášame vám vzor daňového priznania k dani z príjmov za rok 2018 typu B na stiahnutie.

Kedy podáva fyzická osoba daňové priznanie k dani z príjmov – typ B a ako postupovať pri jeho vypĺňaní v roku 2020 nájdete v článku Ako vyplniť daňové priznanie typu B v roku 2020 (za rok 2019).

Článok pokračuje pod reklamou

Čo potrebuje fyzická osoba vedieť pri vypĺňaní daňového priznania za rok 2018?

V prvom rade potrebuje fyzická osoba vedieť:

 • výšku zdaniteľných príjmov za rok 2018 (t. j. iba tie, ktoré sú predmetom dane, nie sú od dane oslobodené a tie, ktoré neboli zdanené zrážkou),
 • výšku daňových výdavkov za rok 2018 (preukázateľné alebo paušálne výdavky),
 • výšku zaplatených odvodov do Sociálnej poisťovne a príslušnej zdravotnej poisťovne,
 • výšku daňových strát za predchádzajúce zdaňovacie obdobia.
Prečítajte si tiež

Fyzická osoba, ktorá je povinná podať daňové priznanie k dani z príjmov – typ B za rok 2018 si môže uplatniť aj daňové zvýhodnenia, v prípade, že bude spĺňať podmienky. Ide najmä o tieto:

 • daňový bonus na dieťa: vo výške 256,72 eur/ročne na 1 dieťa, a to v prípade, ak ročné príjmy fyzickej osoby presiahnu sumu 2 880 eur (t. j. minimálny príjem 2880,01 eur) a v prípade, že si fyzická osoba alebo druhý z manželov neuplatňoval tento daňový bonus v priebehu zdaňovacieho obdobia. Viac o daňovom bonuse na dieťa v článku Daňový bonus na dieťa v roku 2018
 • daňový bonus na zaplatené úroky: vo výške 50 % zo zaplatených úrokov z úveru na bývanie do sumy 50 000 eur, maximálne však 400 eur ročne. Viac o daňovom bonuse na zaplatené úroky Daňový bonus na hypotéky pre mladých od roku 2018,
 • nezdaniteľné časti základu dane: toto daňové zvýhodnenie si môže uplatniť len fyzická osoba, ktorá má tzv. aktívne príjmy (t. j. príjmy zo závislej činnosti, z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti). Fyzická osoba po splnení podmienok nároku si môže uplatniť nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka, na manžela/manželku, na príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie (III. pilier) a na kúpeľníctvo. Viac o nezdaniteľných častiach si môžete prečítať v článku Nezdaniteľné časti základu dane v roku 2018.

Fyzická osoba, ktorá poberala dôchodok uvedený v § 11 ods. 6 zákona (napr. starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok a pod.) na začiatku zdaňovacieho obdobia, t. j. na začiatku roka 2018 alebo bol fyzickej osobe tento dôchodok spätne priznaný k začiatku zdaňovacieho obdobia, potrebuje v daňovom priznaní uviesť úhrnnú sumu dôchodku v eurách, nakoľko o túto sumu vyplateného dôchodku sa znižuje fyzickej osobe nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka.

Fyzickej osobe sa v roku 2018 zdaňujú príjmy 19 % sadzbou dane zo základu dane (do výšky základu dane do 35 268,06 eur) alebo sadzbou dane 25 % zo základu dane (zo základu dane prevyšujúceho sumu 35 268,06 eur).

Články, ktoré vám môžu pomôcť pri vypĺňaní daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby za rok 2018:

Ako vyplniť daňové priznanie k dani z príjmov pri prenájme nehnuteľnosti za rok 2018

Ako vyplniť daňové priznanie SZČO (živnostníka) s preukázateľnými výdavkami v jednoduchom účtovníctve za rok 2018

Ako vyplniť daňové priznanie SZČO (živnostníka) za rok 2018 s preukázateľnými výdavkami v daňovej evidencii

Ako vypočítať daň z príjmov fyzických osôb za rok 2018

Daňové priznanie fyzickej osoby z príjmov zo zamestnania a z prenájmu za rok 2018

Daňové priznanie a paušálne výdavky za rok 2018

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Založenie živnosti v Rakúsku

Aké podmienky je potrebné splniť pre založenie živnosti v Rakúsku a čo všetko budete k tomu potrebovať? Základné informácie o založení rakúskej živnosti fyzickou či právnickou osobou v článku.

Preplácanie dioptrických okuliarov zamestnancom

Zamestnávate zamestnancov, ktorí pracujú so zobrazovacími jednotkami? Máte ako zamestnávateľ povinnosť takýmto zamestnancom preplácať dioptrické okuliare a podlieha takéto plnenie zdaneniu?

Sociálne odvody SZČO od 1. 7. 2024

Aká je hranica príjmov, pri ktorej SZČO (ne)vzniká povinnosť platiť sociálne odvody od 1. 7. 2024, resp. 1. 10. 2024? Ako sa podnikateľ dozvie o výške odvodov a aká je ich minimálna a maximálna výška?

Živnosť vs. s. r. o. – dane a odvody v roku 2024

Aký je rozdiel v sadzbách dane z príjmov a výške odvodov v živnosti a v s.r.o. v roku 2024 a od čoho závisí výška dane a odvodov do Sociálnej či zdravotnej poisťovne v jednotlivých právnych formách?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky