Ako vypočítať daň z príjmov fyzických osôb za rok 2018

Daň z príjmov fyzických osôb za rok 2018 vypočítame príslušnou sadzbou dane zo zisteného základu dane. Ako postupovať pri zistení základu dane a aká je sadzba dane z príjmov fyzických osôb za rok 2018?

Pri výpočte dane z príjmov za rok 2018 je dôležité poznať výšku základu dane danej fyzickej osoby. Základ dane sa podľa § 4 zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov) zisťuje ako súčet viacerých čiastkových základov dane, a to:

 • čiastkového základu dane z príjmov zo závislej činnosti (podľa § 5 zákona o dani z príjmov),
 •  čiastkového základu dane z príjmov z podnikania, z inej samostatnej zárobkovej činnosti, z prenájmu a z použitia diela a umeleckého výkonu (podľa § 6 zákona),
 • čiastkového základu dane z príjmov z kapitálového majetku (podľa § 7 zákona),
 • čiastkového základu dane z ostatných príjmov (podľa § 8 zákona).

Uvedené znamená, že ak chce fyzická osoba vypočítať daň z príjmov za rok 2018 je potrebné, aby vypočítala výšku každého čiastkového základu dane, a to z § 5 až z § 8 (podľa toho aké príjmy v roku 2018 dosahovala).

Daň z príjmov fyzických osôb za rok 2018 vypočítame nasledovne:

čiastkový základ dane z príjmov zo závislej činnosti (§ 5)
+
čiastkový základ dane z podnikania (§ 6 ods. 1) a čiastkový základ dane z inej samostatnej zárobkovej činnosti (§ 6 ods. 2)
-
súčet nezdaniteľných častí základu dane
+
čiastkový základ dane z prenájmu (§ 6 ods. 3) a čiastkový základ dane z použitia diela a umeleckého výkonu (§ 6 ods. 4)
+
čiastkový základ dane z ostatných príjmov (§ 8)
=
základ dane z príjmov fyzických osôb za rok 2018
*
sadzba dane (19 %, 25 %)
+
sadzba dane (19 %) z osobitného základu dane z kapitálového majetku ( § 7)
-
daňový bonus na dieťa, daňový bonus na zaplatené úroky
-
zrazené preddavky na daň a zaplatené preddavky na daň
=
daň na úhradu alebo daňový preplatok

Ako vypočítať čiastkový základ dane z príjmov zo závislej činnosti (podľa § 5) v roku 2018?

Čiastkový základ dane z príjmov zo závislej činnosti vypočítame nasledovne:

Čiastkový základ dane z príjmov zo závislej činnosti
=
príjmy zo závislej činnosti podľa § 5
-
poistné a príspevky, ktoré je povinný platiť zamestnanec

Pri výpočte čiastkového základu dane z príjmov zo závislej činnosti  sa odrátavajú od príjmov zo závislej činnosti aj príspevky na zahraničné poistenie rovnakého druhu, ktoré bol povinný platiť zamestnanec.

To, ktoré príjmy patria medzi príjmy zo závislej činnosti je uvedené v § 5 zákona o dani z príjmov. V tomto paragrafe sú však uvedené aj tie príjmy, ktoré predmetom dane nie sú a aj tie, ktoré sú od dane oslobodené.

Medzi príjmy zo závislej činnosti patria napr.:

 • príjmy zo súčasného alebo predchádzajúce pracovnoprávneho vzťahu, služobného pomeru, štátnozamestnaneckého pomeru,
 • príjmy za prácu členov družstiev, spoločníkov a konateľov spoločností s ručením obmedzeným,
 • odmeny za výkon funkcie v štátnych orgánoch, v orgánoch územnej samosprávy,
 • odmena za výkon funkcie predsedu, člena a zapisovateľa volebnej komisie,
 • a iné.

Ako vypočítať základ dane z príjmov fyzickej osoby za rok 2019 nájdete v článku Daň z príjmov fyzických osôb – základ dane a výpočet dane za rok 2019.

Ako vypočítať čiastkový základ dane z príjmov z podnikania, z inej samostatnej zárobkovej činnosti, z prenájmu a z použitia diela a umeleckého výkonu (podľa § 6) v roku 2018?

Pri výpočte čiastkového základu dane z príjmov podľa § 6, musíme príjmy rozčleniť do dvoch skupín, a to:

tzv. aktívne príjmy:

 • príjmy z podnikania (podľa § 6 ods. 1),
 • príjmy z inej samostatnej zárobkovej činnosti (§ 6 ods. 2),

 tzv. pasívne príjmy:

 • príjmy z prenájmu (§ 6 ods. 3),
 • príjmy z použitia diela a umeleckého výkonu (§ 6 ods. 4).

Toto rozdelenie príjmov v § 6 na aktívne a pasívne príjmy je dôležité hlavne z dôvodu, že čiastkový základ dane z aktívnych príjmov je možné znížiť o daňovú stratu z predchádzajúcich zdaňovacích období a taktiež aj tento čiastkový základ dane z aktívnych príjmov je možné znížiť o nezdaniteľné časti základu dane, na ktoré má daná fyzická osoba nárok.

Ďalším z dôvodov na rozdelenie príjmov podľa § 6 je ten, že fyzická osoba, ktorá má príjmy z prenájmu nehnuteľnosti, t.j. podľa § 6 ods. 3 si môže uplatniť len skutočne preukázateľné daňové výdavky. Pri ostatných druhoch príjmov (z podnikania, z inej samostatnej zárobkovej činnosti a z použitia diela a umeleckého výkonu) sa môže fyzická osoba rozhodnúť, či bude uplatňovať paušálne výdavky alebo skutočne preukázateľné výdavky.

Podrobnejšie informácie o paušálnych výdavkoch si môžete prečítať v článku Paušálne výdavky v roku 2020 alebo Komu sa oplatia paušálne výdavky v roku 2020 (príklady).

Uvedené znamená, že fyzická osoba, ktorá má príjmy z prenájmu si nemôže uplatniť paušálne výdavky a je povinná uplatniť len skutočne preukázateľné daňové výdavky. V prípade, ak si takáto osoba uplatní skutočne preukázateľné daňové výdavky je potrebné, aby viedla daňovú evidenciu alebo účtovala o týchto výdavkoch v jednoduchom alebo podvojnom účtovníctve.

Je potrebné upozorniť aj na to, že fyzická osoba si nemôže vybrať pri každom jednom príjme podľa § 6 iný spôsob uplatňovania výdavkov. Spôsob uplatňovania daňových výdavkov, ktoré si fyzická osoba vyberie musí byť rovnaký pre skupinu aktívnych príjmov a rovnaký pre skupinu pasívnych príjmov (napr. pri aktívnych príjmoch si fyzická osoba uplatní paušálne výdavky a pri pasívnych príjmoch si uplatní preukázateľne daňové výdavky).

Čiastkový základ dane z príjmov podľa § 6 vypočítame nasledovne:

Čiastkový základ dane z príjmov podľa § 6
=
Čiastkový základ dane z aktívnych príjmov (z príjmov podľa § 6 ods. 1 a podľa § 6 ods. 2)
-
Odpočet daňovej straty a výdavkov (nákladov) na výskum a vývoj
+
Čiastkový základ dane z pasívnych príjmov (z príjmov podľa § 6 ods. 3 a podľa § 6 ods. 4)

Ako sme už vyššie spomínali a je to aj zrejmé zo vzorca výpočtu čiastkového základu dane, odpočet daňovej straty je možný len z čiastkového základu dane z aktívnych príjmov (t.j. z príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti). Rovnako len z týchto aktívnych príjmov je možné vykázať daňovú stratu (t.j. ak daňové výdavky budú vyššie ako zdaniteľné príjmy).

V prípade, ak fyzická osoba vykáže daňovú stratu môže si túto stratu odpočítať zo základu dane rovnomerne počas štyroch bezprostredne po sebe nasledujúcich zdaňovacích období, a to od zdaňovacieho obdobia bezprostredne nasledujúceho po zdaňovacom období, za ktoré fyzická osoba vykázala daňovú stratu. Viac informácií o tom, ako odpočítať daňovú stratu si môžete prečítať v článku Ako na odpočet (umorovanie) daňovej straty v roku 2018?

Vo vzorci pre výpočet čiastkového základu dane z príjmov podľa § 6 sme spomenuli aj odpočet nákladov na výskum a vývoj, viac informácií o tomto odpočte si môžete prečítať v článku Superodpočet nákladov na výskum a vývoj v roku 2019 a zmeny od roku 2020.

Ako vypočítať čiastkový základ dane z príjmov kapitálového majetku (podľa § 7) v roku 2018?

Medzi príjmy z kapitálového majetku patria napríklad tieto druhy príjmov:

 • úroky a ostatné výnosy z cenných papierov,
 • úroky, výhry a iné výnosy z vkladov na vkladných knižkách
 • úroky a iné výnosy z poskytnutých úverov a pôžičiek,
 • dávky z doplnkového dôchodkového sporenia,
 • a iné.

Pri týchto príjmoch z kapitálového majetku je potrebné rozlišovať zdroj z ktorého plynú, t.j. či ide o príjmy zo SR alebo zahraničia. Zistenie skutočnosti, či ide o príjem z kapitálového majetku zo SR alebo zahraničia má totiž vplyv na to, či bol tento príjem zdanený zrážkovou daňou, nakoľko príjmy plynúce zo zdroja na území SR sa zväčša zdaňujú zrážkou. V prípade, ak sú tieto príjmy zdanené zrážkovou daňou, považujú sa za daňovo vysporiadané a teda nevstupujú do čiastkového základu dane z kapitálového majetku (podľa § 7).

Čiastkový základ dane z príjmov z kapitálového majetku vypočítame nasledovne:

Čiastkový základ dane z príjmov z kapitálového majetku
=
príjmy z kapitálového majetku podľa § 7
-
výdavky na povinne platené poistné, ktoré súvisia s príjmami podľa § 7

V prípade, ak príjmy z kapitálového majetku plynú zo zdrojov v zahraničí (iba niektoré druhy príjmov – vymedzené v § 7 zákona o dani z príjmov), tieto príjmy sa zahŕňajú do osobitného základu dane.  To, že príjmy vymedzené v § 7 zahrnieme do osobitného základu dane znamená, že tieto príjmy budú podliehať vždy sadzbe dane 19 %, a to aj napriek tomu, že základ dane sa v daňovom priznaní zdaňuje u fyzickej osoby sadzbou dane 19 % alebo 25 % (od výšky základu dane).

Článok pokračuje pod reklamou

Ako vypočítať čiastkový základ dane z ostatných príjmov (podľa § 8) v roku 2018?

Pri výpočte čiastkového základu dane z ostatných príjmov uplatní fyzická osoba preukázateľne zaplatené daňové výdavky, pričom v prípade, ak bola osoba povinná platiť preddavky na zdravotné poistenie v súvislosti s dosahovaním týchto príjmov, je možné si o ich zaplatenú výšku znížiť základ dane.

Ak fyzická osoba dosahovala príjmy z príležitostnej poľnohospodárskej výroby, lesného a vodného hospodárstva môže si uplatniť aj paušálne výdavky, t.j. percentom z príjmov vo výške 25 % z týchto príjmov, najviac viac 5 040 eur ročne. V tejto sume sú už zahrnuté aj prípadné povinné preddavky na zdravotné poistenie. Viac informácií o paušálnych výdavkoch, ktoré je možné uplatniť pri príležitostných príjmoch z poľnohospodárskej výroby si môžete prečítať v článku Paušálne výdavky pri príležitostných príjmoch z poľnohospodárskej výroby v roku 2019.

Čiastkový základ dane z ostatných príjmov vypočítame nasledovne:

Čiastkový základ dane z ostatných príjmov
=
ostatné príjmy podľa § 8
-
daňové výdavky (spravidla preukázateľné daňové výdavky)
-
zaplatené preddavky na zdravotné poistenie

Je potrebné upozorniť na to, že daňové výdavky, ktoré si fyzická osoba uplatní pri ostatných príjmoch je možné uplatniť len to výšky zdaniteľných príjmov. Ak sú teda výdavky vyššie ako zdaniteľné príjmy, na ich rozdiel sa vo vyčíslení základu dane neprihliada a teda nie je možné vykázať pri príjmoch podľa § 8 daňovú stratu.

Niektoré druhy príjmov podľa § 8 a príjmy z prenájmu podľa § 6 ods. 3 sú oslobodené vo výške 500 eur. Toto oslobodenie je však možné uplatniť v zdaňovacom období len raz vo výške 500 eur (t.j. napríklad len na príjem z prenájmu vo výške 500 eur alebo na príjem z prenájmu vo výške 300 eur a na príjem z príležitostnej poľnohospodárskej výroby 200 eur). Ide o nasledovné príjmy:

 • príjem z prenájmu (podľa § 6 ods. 3),
 • príjem z príležitostných činností, poľnohospodárskej výroby (§ 8 ods. 1 písm. a)),
 • príjem z predaja opcií (§ 8 ods. 1 písm. d)),
 • príjem z predaja cenných papierov (§ 8 ods. 1 písm. e)),
 • príjem z prevodu účasti (podielu) na spoločnosti s ručením obmedzeným, komanditnej spoločnosti alebo prevodu členských práv družstva (§ 8 ods. 1 písm. f)).
Prečítajte si tiež

V prípade, ak sa pri jednom z uvedených príjmov uplatní oslobodenie vo výške 500 eur, je potrebné aby fyzická osoba upravila aj výdavky súvisiace s týmto príjmom v rovnakom pomere, ako boli zahrnuté príjmy do základu dane.

Viac informácií o oslobodení príjmov od dane najviac do výšky 500 eur si môžete prečítať v článku Príjmy oslobodené od dane v roku 2018.

Aká je sadzba dane z príjmov fyzickej osoby za rok 2018?

Daň z príjmov fyzickej osoby vypočítame príslušnou sadzbou dane zo zisteného základu dane za rok 2018, a to v nasledovnej výške podľa § 15 zákona o dani z príjmov:

 • 19 % z tej časti základu dane, ktorá nepresiahne 176,8 – násobok sumy platného životného minima (t.j. zo základu dane do výšky 35 268,06 eura) a z osobitného základu dane (bez ohľadu na výšku základu dane),
 • 25 % z tej časti základu dane, ktorá presiahne 176,8 – násobok sumy platného životného minima (t.j. zo základu dane, ktorý presiahne výšku 35 268,06 eura).

Pri výpočte dane z príjmov fyzických osôb za rok 2018 vám môžu pomôcť aj nasledovné články:

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Charitatívna reklama a oslobodenie od dane z príjmov

Od 1.1.2024 sa rozširuje okruh prijímateľov oslobodených príjmov z reklám, ktoré sú určené na charitatívne účely. Maximálna výška oslobodených príjmov sa zvyšuje na 30 000 eur. Čo treba o charitatívnej reklame vedieť?

Zdaňovanie príjmov z prenájmu nehnuteľnosti v roku 2024

Prenajímate v roku 2024 nehnuteľnosť? Aké sú podmienky pre zdaňovanie tohto príjmu pre rok 2024? Oplatí sa zaradiť nehnuteľnosť do obchodného majetku alebo je lepšie nezaradiť?

Zdaňovanie príjmov z predaja nehnuteľnosti v roku 2024

Predali ste alebo sa chystáte predať v roku 2024 nehnuteľnosť? Ste povinný príjem z tohto predaja zdaniť? Za akých okolností je tento príjem oslobodený?

Auto v podnikaní v roku 2024

Je výhodnejšie kúpiť auto na firmu alebo ako súkromná osoba? Dá sa odpočítať DPH, ak kúpim auto na firmu? V článku prinášame odpovede nielen na tieto dve veľmi časté otázky, ale aj ďalšie týkajúce sa používania auta v podnikaní v roku 2024.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky