Paušálne alebo skutočné výdavky za rok 2018

Kto môže uplatniť paušálne a kto preukázateľné (skutočné) daňové výdavky v daňovom priznaní za 2018? Aké sú výhody, resp. nevýhody paušálnych a skutočných výdavkov?

Štyri spôsoby uplatňovania výdavkov v roku 2018 pre fyzické osoby

Fyzické osoby – podnikatelia (napr. živnostníci) si môžu vybrať jeden z nasledujúcich štyroch spôsobov uplatňovania daňových výdavkov v roku 2018:

  • tzv. paušálne výdavky, resp. výdavky percentom z príjmov: vo výške 60 % z úhrnu príjmov z podnikania alebo inej samostatnej zárobkovej činnosti (maximálne 20 000 eur),
  • tzv. paušálne výdavky, resp. výdavky percentom z príjmov: vo výške 60 % z príjmov z použitia diela a použitia umeleckého výkonu (maximálne 20 000 eur),
  • skutočne preukázateľné výdavky vedené v daňovej evidencii,
  • skutočne preukázateľné výdavky účtované v sústave jednoduchého alebo podvojného účtovníctva.

Kto si môže v roku 2018 uplatniť paušálne alebo preukázateľné daňové výdavky?

Uplatňovanie výdavkov upravuje zákon č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“) nasledovne:

  • paušálne výdavky: § 6 ods. 10 zákona o dani z príjmov,
  • preukázateľné daňové výdavky: § 6 ods. 11 zákona.

Aké sú výhody a nevýhody uplatnenia paušálnych a skutočných (preukázateľných) výdavkov pre živnotníkov v roku 2020 približujeme v článku Paušálne alebo skutočné výdavky živnostníka – čo sa viac oplatí?

Paušálne alebo skutočné daňové výdavky si za rok 2018 môžu uplatniť tieto fyzické osoby

Uplatňovanie paušálnych výdavkov Uplatňovanie skutočných daňových výdavkov v daňovej evidencii alebo v sústave jednoduchého účtovníctva
fyzická osoba, ktorá nie je zapísaná v obchodnom registri fyzická osoba, ktorá nie je zapísaná v obchodnom registri
fyzická osoba, ktorá dosahovala príjmy z podnikania (§ 6 ods. 1) alebo z inej samostatnej zárobkovej činnosti (§ 6 ods. 2) fyzická osoba, ktorá dosahovala príjmy z podnikania (§ 6 ods. 1) alebo z inej samostatnej zárobkovej činnosti (§ 6 ods. 2)
fyzická osoba, ktorá dosahovala príjmy z použitia diela a umeleckého výkonu (§ 6 ods. 4) fyzická osoba, ktorá dosahovala príjmy z prenájmu (§ 6 ods. 3) a z použitia diela a umeleckého výkonu (§ 6 ods. 4)
fyzická osoba, ktorá nie je platiteľom dane z pridanej hodnoty („DPH“) alebo je platiteľom DPH len časť zdaňovacieho obdobia fyzická osoba, ktorá neuplatňuje paušálne výdavky

Ako môžeme vidieť fyzické osoby, ktoré dosahovali v roku 2018 príjem z prenájmu nehnuteľnosti podľa § 6 ods. 3, si nemôžu uplatniť paušálne výdavky za rok 2018 a sú povinné uplatniť si preukázateľné daňové výdavky vedené v daňovej evidencii alebo v sústave jednoduchého účtovníctva. Fyzické osoby, ktoré však v roku 2018 boli platiteľmi DPH celé zdaňovacie obdobie, si môžu uplatniť len skutočne preukázateľné daňové výdavky v daňovej evidencii alebo v sústave jednoduchého účtovníctva (nemôžu uplatniť paušálne výdavky).

Kto si môže uplatniť paušálne výdavky v roku 2020, ich výšku a ako ich vypočítať nájdete v článku Paušálne výdavky v roku 2020.

Ktorý spôsob uplatňovania daňových výdavkov je pre fyzickú osobu výhodnejší?

To, ktorý spôsob uplatňovania daňových výdavkov je pre fyzickú osobu najvýhodnejší, sa musí posudzovať individuálne. Sám podnikateľ si zväčša musí zvážiť, ktorý spôsob je pre neho najlepší, a to najmä z hľadiska výšky základu dane a následnej výšky daňovej povinnosti (dane na úhradu), ktorú bude musieť za rok 2018 uhradiť.

Prečítajte si tiež

Či si fyzická osoba bude uplatňovať paušálne výdavky alebo preukázateľné výdavky závisí aj od toho, akú podnikateľskú činnosť vykonáva, a či výška preukázateľných výdavkov, ktoré súvisia s dosahovaním, udržiavaním a zabezpečením jeho príjmov budú v sume vyššej, ako je suma vypočítaných paušálnych výdavkov z dosiahnutých príjmov.

Komu sa oplatí uplatňovať paušálne výdavky v roku 2018?

Spravidla môžeme povedať, že paušálne výdavky sa oplatí uplatňovať takej fyzickej osobe, ktorej paušálne výdavky sú vyššie ako výdavky preukázateľné.

Uplatňovanie paušálnych výdavkov je však výhodné aj pre takú fyzickú osobu, ktorej preukázateľné výdavky o malú sumu prevyšujú paušálne výdavky (napr. paušálne výdavky sú 15 000 eur, preukázateľné výdavky sú 15 200 eur), nakoľko pri uplatňovaní preukázateľných daňových výdavkov je potrebné viesť daňovú evidenciu alebo jednoduché účtovníctvo, čo sa spája aj so zvýšenými nákladmi na účtovníka, ktorý sa bude o účtovnú agendu danej fyzickej osoby starať.

Paušálne výdavky si zväčša uplatňujú tie fyzické osoby, ktoré pre výkon svojej podnikateľskej činnosti potrebujú málo vstupov, a tak výška ich preukázateľných výdavkov je výrazne nižšia ako výška paušálnych výdavkov. Ide najmä o povolania ako je finančný poradca, grafik, programátor, spisovateľ a pod.

Prečítajte si tiež

Výhodou uplatňovania paušálnych výdavkov je to, že nie je potrebné nijako dokladovať ich výšku, nakoľko je to percentuálny pomer z dosiahnutých príjmov fyzickej osoby.

Viac informácií o tom, komu sa oplatí uplatňovať paušálne výdavky si môžete prečítať v článku Paušálne výdavky a platiteľ DPH

Článok pokračuje pod reklamou

Komu sa oplatí uplatňovať preukázateľné daňové výdavky v roku 2018?

Uplatňovanie preukázateľných výdavkov v daňovej evidencii alebo v jednoduchom účtovníctve sa oplatí predovšetkým tej fyzickej osobe, ktorej preukázateľné výdavky sú vyššie ako je suma paušálnych výdavkov.

Prečítajte si tiež

Preukázateľné daňové výdavky spravidla uplatňujú tie fyzické osoby, ktoré pre výkon svojej podnikateľskej činnosti potrebujú viac vstupov, napr. nákup materiálu, úhrada nájomného za prevádzku, výdavky na automobil v podnikaní, úhrada miezd zamestnancom, výdavky na stravovanie a pod.

Tá fyzická osoba, ktorá sa rozhodne pre uplatňovanie preukázateľných daňových výdavkov si však musí uvedomiť to, že do daňových výdavkov si môže uplatniť len tie výdavky (náklady), ktoré súvisia s dosahovaním, zabezpečením a udržaním jeho príjmov.

Viac informácií o tom, či sa oplatí uplatňovať skutočné preukázateľné výdavky v daňovej evidencii alebo v jednoduchom účtovníctve si môžete prečítať v článku Jednoduché účtovníctvo alebo daňová evidencia za rok 2018?

Aké sú výhody a nevýhody uplatňovania paušálnych alebo preukázateľných daňových výdavkov v roku 2018?

Výhody Nevýhody
Paušálne výdavky • 60 % z dosiahnutých príjmov fixne pre každú fyzickú osobu (max. 20 000 eur)

• nízka náročnosť ich výpočtu

• výdavky nie je potrebné preukazovať a obhajovať tak pri možnej daňovej kontrole
• konečnú výšku daňových výdavkov vieme až po skončení zdaňovacieho obdobia (po spočítaní všetkých príjmov)
Skutočné výdavky – daňová evidencia • fyzická osoba nie je účtovnou jednotkou, podáva len daňové priznanie (účtovnú závierku nie)

• fyzická osoba má v priebehu roka lepší prehľad o svojich príjmoch a výdavkoch (ak si ich priebežne eviduje)
• vedenie evidencií (napr. evidencia pohľadávok, záväzkov a pod.)

• spravidla potreba účtovníka
Skutočné výdavky – jednoduché účtovníctvo • fyzická osoba má v priebehu roka lepší prehľad o svojich príjmoch a výdavkoch (ak si ich priebežne eviduje)

• výdavky môžu byť vyššie ako paušálne výdavky (aj ako zdaniteľné príjmy)
• fyzická osoba je účtovnou jednotkou a podáva daňové priznanie aj účtovnú závierku

• spravidla potreba účtovníka

Ak sa rozhodnete pre skutočné (preukázateľné výdavky) odporúčame články Ako vyplniť daňové priznanie SZČO (živnostníka) za rok 2018 s preukázateľnými výdavkami v daňovej evidencii a Ako vyplniť daňové priznanie SZČO (živnostníka) s preukázateľnými výdavkami v jednoduchom účtovníctve za rok 2018.

Ak sa rozhodnete pre paušálne výdavky odporúčame článok Daňové priznanie a paušálne výdavky za rok 2019.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Daňové výdavky živnostníka v praxi

Aké výdavky možno u živnostníka považovať za daňovo uznateľné? V akej výške si môže uplatniť výdavky na stravné či znížiť svoj základ dane o výdavky prislúchajúce k automobilu?

Paušálne výdavky v roku 2023

Čo sú to paušálne výdavky? Aké podmienky musí fyzická osoba – podnikateľ splniť, aby si mohol v roku 2023 uplatniť paušálne výdavky? Aká je ich výška a komu sa oplatia?

Daňové priznanie a paušálne výdavky za rok 2022

Ako postupovať pri vyplnení daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby – typ B za rok 2022 pri uplatnení paušálnych výdavkov? Praktický postup nielen pre živnostníkov a vyplnené vzorové daňové priznanie.

Kedy sa oplatia paušálne výdavky (príklady)

Môže si každý podnikateľ uplatniť paušálne výdavky? Čo by mal podnikateľ zvážiť pri voľbe spôsobu uplatnenia výdavkov (paušálnych, skutočných) v daňovom priznaní?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky