Koniec pandémie na daňové účely: termín daňového priznania a iných povinností

Parlament schválil ukončenie mimoriadnej situácie pre daňové účely, a to dňom 30. septembra 2020. Je teda známy termín na podanie daňového priznania. Čo ďalšie ovplyvní?

Dňa 22.9.2020 Národná rada Slovenskej republiky schválila novelu zákona č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v znení neskorších predpisov (ďalej len tzv. „lex korona“). Schválením novely lex korona dochádza k ukončeniu mimoriadnej situácie, ktorú vyhlásila vláda SR od 12. marca 2020, pričom obdobie pandémie sa na daňové účely považuje za skončené 30. septembra 2020.

Uvedené znamená, že síce obdobie pandémie, resp. mimoriadna situácia na daňové účely (ako je napr. podanie daňového priznania k dani z príjmov, podanie hlásenia o vyúčtovaní dane, zostavenie účtovnej závierky a pod.) končí 30. septembra 2020, avšak mimoriadna situácia stále na Slovensku stále trvá.

V článkoch Lex korona – mimoriadne opatrenia vo finančnej oblasti, či Lex korona 3 – prehľad zmien vo finančnej oblasti (dane, eKasa, clá) sme vám priniesli informácie o opatreniach, ktoré boli súčasťou tzv. balíčka „Prvej pomoci zamestnancom, firmám a SZČO“ na zmiernenie dopadov šírenia nákazy koronavírusom. V tomto článku si popíšeme, ktoré opatrenia v oblasti daní ovplyvní ukončenie obdobia pandémie a aké povinnosti čakajú daňovníkov.

Termín na podanie daňového priznania k dani z príjmov za rok 2019 do 2.11.2020

Ako sme vás informovali aj v článku Termín na podanie daňového priznania za rok 2019 je známy, podľa § 21 lex korona daňové priznanie k dani z príjmov za zdaňovacie obdobie, ktorého posledný deň lehoty na podanie daňového priznania k dani z príjmov uplynie počas obdobia pandémie, sa podáva v lehote do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie.

Nakoľko obdobie pandémie na daňové účely končí 30. septembra 2020, termín na podanie daňového priznania k dani z príjmov za zdaňovacie obdobie, ktorým je kalendárny rok 2019 je do 31.10.2020, avšak nakoľko tento deň pripadne na sobotu, termín na podanie daňového priznania k dani z príjmov za rok 2019 je 2.11.2020.

Lehota na zaplatenie dane z príjmov fyzických a právnických osôb za rok 2019 do 2.11.2020

Podľa § 21 ods. 1 lex korona je platiteľ dane, t. j. fyzická, ako aj právnická osoba v lehote na podanie daňového priznania k dani z príjmov povinný daň aj zaplatiť. To znamená, že termín na zaplatenie dane z príjmov za zdaňovacie obdobie, ktorým je kalendárny rok 2019 je 31.10.2020, avšak aj tu platí, že termín na zaplatenie dane sa posúva na 2.11.2020 (nakoľko 31.10.2020 pripadne na sobotu).

Povinnosť zaplatiť daň z príjmov do 2.11.2020 (vrátane) platí teda pre daňovníkov, ktorí daňové priznanie za rok 2019 už podali v skoršom termíne, ale daň nezaplatili, ako aj pre tých daňovníkov, ktorí daňové priznanie nepodali a budú ho podávať v termíne do 2.11.2020.

Ministerstvo financií SR však informuje, že v prípade nepriaznivej finančnej situácie, môžu daňovníci požiadať správcu dane o povolenie odkladu platenia dane alebo zaplatenie dane v splátkach, pričom odporúčajú žiadosti spolu s daňovým priznaním podať v dostatočnom časovom predstihu.

Zostavenie a uloženie účtovnej závierky do registra účtovných závierok za rok 2019 do 31.10.2020

Lex korona okrem iného predĺžila v § 20 aj lehoty, ktoré mala účtovná jednotka podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov splniť počas obdobia pandémie, ide napr. o zostavenie účtovnej závierky, výročnej správy, overenie účtovnej závierky audítorom, ako aj uloženie účtovných dokumentov do registra účtovných závierok, a to do konca tretieho kalendárneho mesiaca po skončení obdobia pandémie alebo do lehoty na podanie daňového priznania, podľa toho, ktorá z lehôt uplynie skôr.

Uvedené znamená, že účtovná jednotka, ktorej zdaňovacím obdobím je kalendárny rok 2019 je povinná zostaviť a uložiť účtovnú závierku v termíne na podanie daňového priznania, t. j. do 2.11.2020. Do konca tretieho kalendárneho mesiaca po skončení obdobia pandémie, t. j. do 31.12.2020 má povinnosť uložiť účtovnú závierku do registra účtovných závierok napr. občianske združenie, ktoré nemá povinnosť podať daňové priznanie k dani z príjmov.

Viac informácií o schválení, či uložení účtovnej závierky si môžete prečítať v článku Schválenie, uloženie a audit účtovnej závierky za rok 2019 (v roku 2020)

Platenie preddavkov na daň z príjmov podľa podaného daňového priznania k dani z príjmov za rok 2019 od 1.11.2020

Daňovníci – fyzické, ako aj právnické osoby, ktorí podali daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2019 do konca marca 2020 alebo neskôr, pričom ich daňová povinnosť za rok 2019 bola vyššia ako v roku 2018, platili preddavky na daň v nezmenenej výške. Uvedené sa však skončením obdobia pandémie na daňové účely mení a títo daňovníci budú povinní platiť preddavky na daň z príjmov vypočítané z podaného daňového priznania za rok 2019 s účinnosťou od 1.11.2020.

Uvedený termín platí aj pre daňovníkov, ktorým na základe daňového priznania za rok 2018 nevznikla povinnosť platiť preddavky na daň z príjmov, avšak na základe podaného daňového priznania za rok 2019 im táto povinnosť vznikla.

Prečítajte si tiež

Je potrebné uviesť aj to, že podľa § 24a ods. 7 lex korona právnické osoby nie sú povinné vyrovnať rozdiel na zaplatených preddavkoch do konca kalendárneho mesiaca po podaní daňového priznania po skončení pandémie, ktorý im vznikol z dôvodu platenia nižších preddavkov na daň, resp. z dôvodu neplatenia preddavkov na daň na základe zákona o dani z príjmov.

Upozorňujeme, že daňovníci, ktorí neplatili preddavky na daň z príjmov z dôvodu poklesu tržieb najmenej o 40 % v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho kalendárneho roka, môžu využiť túto možnosť poslednýkrát za preddavky splatné v septembri 2020.

O tom platení preddavkov na daň z príjmov v nižšej výške si môžete prečítať v článku Preddavky na daň z príjmov počas pandémie – ako dorovnať rozdiel?

O zmene výpočtu preddavkov na daň od roku 2020 si môžete prečítať v článku Preddavky na daň z príjmov právnických osôb v roku 2020 alebo Preddavky na daň z príjmov fyzických osôb v roku 2020.

Vznik, resp. zánik platenia odvodov do Sociálnej poisťovne u daňovníkov, ktorí podali daňové priznanie po 31. marci 2020

SZČO, ktoré nepodali odklad daňového priznania k dani z príjmov a nepodali daňové priznanie do 31. marca 2020 vzniká povinnosť platiť odvody do Sociálnej poisťovne, resp. sa mení ich výška od prvého dňa tretieho kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom uplynula lehota na podanie daňového priznania. Uvedené znamená, že v prípade, ak príjem SZČO presiahol za rok 2019 hranicu 6 078 €, bude táto SZČO povinná platiť odvody do Sociálnej poisťovne od 1.1.2021. 

V prípade, ak SZČO, ktorej príjem za rok 2019 nepresiahol hranicu 6 078 € a ktorá nepodala daňové priznanie do 31. marca 2020 a zároveň nepodala odklad daňového priznania, nebude platiť odvody do Sociálnej poisťovne, a to od 1.1.2021. Do 31.12.2020 ich teda táto SZČO platí po starom.

Ako má platiť odvody do Sociálnej poisťovne tá SZČO, ktorá podala odklad daňového priznania za rok 2019 si môžete prečítať v článku Odvody SZČO (živnostníkov) do Sociálnej poisťovne v roku 2020 – vplyv pandémie

Podanie hlásenia o vyúčtovaní dane a o úhrne príjmov zo závislej činnosti za rok 2019 do 30.11.2020

Termín na podanie hlásenia o vyúčtovaní dane a o úhrne príjmov zo závislej činnosti za zdaňovacie obdobie, ktorého posledný deň lehoty na jeho podanie uplynie počas obdobia pandémie sa podľa § 24 lex korona podáva v lehote do konca druhého kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie.

Ukončením obdobia pandémie na daňové účely je zamestnávateľ povinný podať hlásenie o vyúčtovaní dane za rok 2019 do 30.11.2020 a v tomto termíne aj daň zaplatiť.

Rovnako aj v tomto prípade je možné, že zamestnávateľ môže v prípade nepriaznivej finančnej situácie požiadať správcu dane o odklad platenia dane, resp. o zaplatenie dane v splátkach. Potrebné je však podať hlásenie o vyúčtovaní dane spolu so žiadosťou v dostatočnom predstihu.

Článok pokračuje pod reklamou

Vykonanie ročného zúčtovania dane pre zamestnancov za rok 2019 do 31.10.2020

Lex korona posunula aj ročné zúčtovanie dane a výpočet dane, ktorého lehota vykonania uplynie počas obdobia pandémie, a to najneskôr do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie.

Nakoľko obdobie pandémie na daňové účely končí 30.9.2020, zamestnávateľ je povinný vykonať ročné zúčtovanie dane svojim zamestnancom do 31.10.2020. Zároveň je zamestnávateľ podľa lex korona povinný doručiť zamestnancovi doklad o vykonanom ročnom zúčtovaní najneskôr do konca druhého kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie, t. j. do 30.11.2020.

Po vykonaní ročného zúčtovania dane je zamestnávateľ povinný vrátiť prípadný preplatok zamestnancovi najneskôr pri zúčtovaní mzdy za druhý kalendárny mesiac po skončení obdobia pandémie, t. j. najneskôr pri zúčtovaní mzdy za mesiac november 2020 vo výplatnom termíne v decembri 2020.

Podanie vyhlásenia o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov za rok 2019 (2 %, resp. 3 %) do 30.11.2020

Zamestnanec, ktorý chce poukázať podiel zaplatenej dane z príjmov za rok 2019 (2 %, resp. 3%) a ktorý požiadal svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania dane, tak môže urobiť podaním „Vyhlásenia o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby“. Zamestnanec však musí v prvom rade požiadať svojho zamestnávateľa o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane na účely poukázania podielu zaplatenej dane z príjmov. Podľa § 22 ods. 2 lex korona je zamestnávateľ povinný na žiadosť zamestnanca vystaviť toto potvrdenie o zaplatení dane do 15. dňa druhého kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie, t. j. najneskôr do 15.11.2020.

Následne môže zamestnanec poukázať podiel zaplatenej dane prostredníctvom podania „Vyhlásenia o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov“ do konca druhého kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie, t. j. do 30.11.2020.

V prípade fyzickej alebo právnickej osoby, ktorá podáva daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2019 platí, že podiel zaplatenej dane môže ešte stále poukázať v termíne na podanie daňového priznania (t. j. do 2.11.2020), ak v daňovom priznaní k dani z príjmov vyplní oddiel s názvom „Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov“.

Všetky potrebné informácie o tom, ako postupovať pri poukázaní podielu zaplatenej dane vo výške 2 %, resp. 3 % si môžete prečítať v článku Poukázanie 2 percent či 3 percent z daní v roku 2020.

Ďalšie mimoriadne opatrenia prijaté lex korona, ktoré končia ukončením obdobia pandémie k 30.9.2020

Koniec pandémie k 30.9.2020 znamená aj, že:

  • končí prerušenie daňovej kontroly, resp. daňového konania na žiadosť daňového subjektu dňom 30.9.2020,
  • zmeškanie lehoty, ktorá uplynula počas obdobia pandémie sa odpustí, ak daňový subjekt vykoná zmeškaný úkon najneskôr do 31.10.2020 (neplatí to pre podanie daňového priznania, kontrolného výkazu a súhrnného výkazu, platenie dane a preddavkov na daň),
  • písomnosti doručené finančnej správe mailom bude potrebné doručiť aj v listinnej forme, a to od 1.10.2020,
  • a iné.

Aktualizácia v zoznamoch finančnej správy od 1.1.2021

Novelou zákona lex korona končí obdobie pandémie aj na iné účely. Ide o opatrenia podľa § 7, 24i a 31, pričom na tieto účely sa obdobie pandémie považuje za skončené 31. decembra 2020.

Uvedené znamená, že od 1.1.2021 bude Finančné riaditeľstvo SR aktualizovať zverejnený zoznam daňových dlžníkov, zoznam platiteľov dane z pridanej hodnoty, u ktorých nastali dôvody na zrušenie registrácie a zoznam vymazaných platiteľov DPH.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Zdaňovanie príjmov z predaja nehnuteľnosti v roku 2024

Predali ste alebo sa chystáte predať v roku 2024 nehnuteľnosť? Ste povinný príjem z tohto predaja zdaniť? Za akých okolností je tento príjem oslobodený?

Auto v podnikaní v roku 2024

Je výhodnejšie kúpiť auto na firmu alebo ako súkromná osoba? Dá sa odpočítať DPH, ak kúpim auto na firmu? V článku prinášame odpovede nielen na tieto dve veľmi časté otázky, ale aj ďalšie týkajúce sa používania auta v podnikaní v roku 2024.

Zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia platné v roku 2024

Prehľad platných a účinných zmlúv Slovenskej republiky o zamedzení dvojitého zdanenia v odbore daní z príjmov, resp. z príjmov a z majetku pre rok 2024.

Nezdaniteľná časť základu dane na manželku/manžela v roku 2024

Uplatnenie nezdaniteľnej časti na manželku alebo manžela predstavuje jeden zo spôsobov zníženia základu dane z príjmov fyzických osôb. Aké podmienky treba splniť a aká je výška nároku v roku 2024?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky