Poukázanie 2 percent či 3 percent z daní v roku 2020

Fyzická osoba môže poukázať 2 alebo 3 percentá zo zaplatenej dane z príjmov. Pri právnickej osobe ide o 2 percentá alebo len 1 percento z dane. Aké sú podmienky a termíny na poukázanie podielu dane?

Poukázanie podielu zaplatenej dane upravuje § 50 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“).

Aktuálny prehľad podmienok a termínov na poukázanie podielu zaplatenej dane v roku 2021 nájdete v článku Poukázanie 2 percent z daní v roku 2021 (za rok 2020).

Fyzická alebo právnická osoba môže poukázať podiel zaplatenej dane len vybraným prijímateľom

Ak fyzická alebo právnická osoba spĺňa podmienky na poukázanie podielu zaplatenej dane vo výške 2 %, resp. 3 % (v prípade fyzickej osoby) alebo vo výške 2 %, resp. 1 % (v prípade právnickej osoby), môže poukázať podiel zaplatenej dane len vybraným prijímateľom, ktorí sa nachádzajú vo verejnom zozname prijímateľov.

Prijímateľ musí byť k 31.12.2019 uvedený v centrálnom registri prijímateľov, ktorý vedie Notárska komora SR. Tento zoznam prijímateľov je zverejnený každoročne do 15. januára kalendárneho roka, v ktorom možno prijímateľovi poukázať podiel zaplatenej dane.

Prijímateľom zaplatenej dane môže byť napr. občianske združenie, nadácia, Slovenský červený kríž, nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby a pod. Uvedené znamená, že nie každý môže byť prijímateľom zaplatenej dane, nakoľko ide najmä o organizácie, ktorých predmetom činnosti je napr. ochrana a podpora zdravia, podpora a rozvoj športu, ochrana ľudských práv a pod. a ktoré sa pre daný rok zaregistrovali ako príjemca.

Poukázanie podielu zaplatenej dane fyzickou osobou v roku 2020 (za rok 2019)

Fyzická osoba môže poukázať podiel zaplatenej dane vo výške 2 percentá alebo 3 percentá v roku 2020 (za rok 2019) spravidla vtedy, ak jej vyšla daňová povinnosť a suma na poukázanie je minimálne vo výške 3 €.

Upozorňujeme, že podiel zaplatenej dane vo výške 3 % môže poukázať len tá fyzická osoba, ktorá okrem zákonom stanovených podmienok uvedených ďalej v článku splnila podmienku výkonu dobrovoľníckej činnosti v rozsahu najmenej 40 hodín v danom zdaňovacom období podľa osobitného predpisu. Takáto osoba však musí písomne predložiť potvrdenie o vykonávaní dobrovoľníckej činnosti v roku 2019.

Poukázanie 2 percent, resp. 3 percent z dane v roku 2020 (za rok 2019) u fyzickej osoby, ktorej zamestnávateľ vykonal ročné zúčtovanie dane

Fyzická osoba, ktorej zamestnávateľ v roku 2020 vykonal ročné zúčtovanie dane za rok 2019 a ktorá má záujem poukázať 2 % alebo 3 % zo zaplatenej dane, musí splniť tieto podmienky:

 • preukázať potvrdením od zamestnávateľa, že daň za zdaňovacie obdobie roku 2019, mu bol zrazená,
 • preukázať, že nedoplatok na dani za zdaňovacie obdobie roku 2019, vysporiada v správnej výške do lehoty na podanie vyhlásenia.

Zamestnanec, ktorý spĺňa vyššie uvedené podmienky, poukáže 2 % alebo 3 % z daní nasledovnými krokmi:

 1. požiada svojho zamestnávateľa o vystavenie Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti, pričom zamestnávateľ je povinný toto potvrdenie vystaviť najneskôr do 15.04.2020,
 2. ak chce poukázať 3 % z dane, požiada o vystavenie potvrdenia o vykonávaní dobrovoľníckej činnosti organizáciu, kde túto dobrovoľnícku činnosť vykonával,
 3. vyplní aktuálny vzor tlačiva Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby, pričom údaje do neho čerpá predovšetkým z tlačiva Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti,
 4. pripojí k Vyhláseniu o poukázaní podielu zaplatenej dane povinné prílohy podľa bodu 1 a bodu 2,
 5. predloží vyplnené Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane spolu s prílohami správcovi dane do 30.04.2020 (na ktorejkoľvek pobočke daňového úradu osobne alebo poštou).

Poukázanie 2 percent, resp. 3 percent z dane v roku 2020 (za rok 2019) u fyzickej osoby, ktorá podáva daňové priznanie k dani z príjmov typ A alebo typ B

Fyzická osoba, ktorá podáva daňové priznanie k dani z príjmov v roku 2020 za rok 2019 – typ A alebo typ B a ktorá má záujem poukázať 2 % alebo 3 % zo zaplatenej dane, musí splniť tieto podmienky:

·       vyplniť v daňovom priznaní oddiel „Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby podľa § 50 zákona“, a to nasledovne:

 •  v daňovom priznaní  k dani z príjmov fyzickej osoby – typ A v VIII. oddiele,
 • v daňovom priznaní  k dani z príjmov fyzickej osoby – typ B v XII. oddiele,
 • uhradiť výslednú daň vypočítanú v podanom daňovom priznaní, a to do pätnástich dní po uplynutí lehoty na podanie daňového priznania, t. j. nesmie mať nedoplatok na dani.
Prečítajte si tiež

Informujeme, že za nedoplatok na dani sa pritom nepovažuje suma nedoplatku nepresahujúca 5 €. Uvedené znamená, že ak napr. fyzická osoba podá daňové priznanie k dani z príjmov v lehote do 31.3.2020, nesmie mať od 16.4.2020 daňový nedoplatok presahujúci sumu 5 €. Ak takýto prípad nastane, správca dane (daňový úrad) nepoukáže podiel zaplatenej dane vybranému prijímateľovi.

Pri vypĺňaní príslušného oddielu na poukázanie podielu zaplatenej dane v daňovom priznaní, si musí dať fyzická osoba pozor najmä na:

 • zaokrúhlenie sumy podielu zaplatenej dane: na eurocenty nadol,
 • zaškrtnutie políčka „spĺňam podmienky na poukázanie 3 % z dane“, ak poukazuje sumu do výšky 3 % dane,
 • uvedenie správnych údajov o prijímateľovi, t. j. IČO, právnu formu, obchodné meno (názov), ako aj sídlo prijímateľa,
 • zaškrtnutie príslušného políčka, ak chce fyzická osoba, aby boli prijímateľovi podielu zaplatenej dane oznámené jeho identifikačné údaje (meno, priezvisko, trvalý pobyt).

V prípade, ak fyzická osoba uvedie v daňovom priznaní nesprávne údaje o prijímateľovi, nárok na poukázanie podielu zaplatenej dane zanikne. Správca dane o tom bez zbytočného odkladu upovedomí fyzickú osobu.

Upozorňujeme na skutočnosť, že aj v tomto prípade platí to, že ak chce fyzická osoba poukázať prostredníctvom podaného daňového priznania k dani z príjmov podiel zaplatenej dane vo výške 3 %, musí priložiť k daňovému priznaniu „Potvrdenie o výkone dobrovoľníckej činnosti“ v rozsahu najmenej 40 hodín. Toto potvrdenie tvorí povinnú prílohu daňového priznania typu A, ako aj typu B.

Ak fyzická osoba zistí, že nastali chyby v podanom riadnom daňovom priznaní a po termíne na podanie daňového priznania, podá dodatočné daňové priznanie, výška podielu zaplatenej dane sa už nesmie upravovať a rovnako sa nesmie podiel zaplatenej dane vo výške 2 % alebo 3 % poukázať, ak v riadnom daňovom priznaní poukázaný nebol.

Článok pokračuje pod reklamou

Poukázanie podielu zaplatenej dane právnickou osobou v roku 2020 (za rok 2019)

Právnická osoba, ktorá vykázala v podanom daňovom priznaní k dani z príjmov v roku 2020 (za rok 2019) daň na úhradu (t. j. daňovú povinnosť), môže poukázať podiel dane z príjmov vo výške 1 % ním určeným prijímateľom.

Ak právnická osoba darovala v roku 2019 alebo najneskôr v lehote na podanie daňového priznania finančné prostriedky vo výške najmenej 0,5 % zaplatenej dane, môže poukázať podiel zaplatenej dane vo výške 2 % ním určeným prijímateľom. Právnická osoba musí preukázať darovanie týchto finančných prostriedkov určeným daňovníkom, ktorí neboli založení alebo zriadení na podnikanie podľa § 50 ods. 4 zákona o dani z príjmov.

Odlišnosťou v prípade právnických osôb (oproti fyzickým osobám) je to, že môžu podiel zaplatenej dane poukázať viacerým prijímateľom (nie len jednému, ako je to v prípade fyzických osôb).

Pre poukázanie podielu zaplatenej dane musí právnická osoba splniť aj tieto zákonom stanovené podmienky:

 • minimálna suma podielu dane je 8 € pre jedného prijímateľa,
 • uhradiť výslednú daň vypočítanú v podanom daňovom priznaní, a to do pätnástich dní po uplynutí lehoty na podanie daňového priznania, t. j. nesmie mať nedoplatok na dani.

Aj v tomto prípade informujeme, že za nedoplatok na dani sa pritom nepovažuje suma nedoplatku nepresahujúca 5 €. Uvedené znamená, že ak napr. právnická osoba podá daňové priznanie k dani z príjmov v lehote do 31.3.2020, nesmie mať od 16.4.2020 daňový nedoplatok presahujúci sumu 5 €.

Poukázanie 2 percent, resp. 1 percenta z dane v roku 2020 (za rok 2019) u právnickej osoby v podanom daňovom priznaní

Ak právnická osoba spĺňa vyššie uvedené podmienky na poukázanie podielu zaplatenej dane vybraným prijímateľom, poukazuje podiel zaplatenej dane v podanom daňovom priznaní v lehote na podanie daňového priznania, t. j. do 31.3.2020. V prípade, ak si právnická osoba predĺži lehotu na podanie daňového priznania, automaticky sa predlžuje aj lehota na poukázanie podielu zaplatenej dane, ako aj poskytnutie finančného daru (ak chce právnická osoba poukázať 2 %).

Právnická osoba pri poukázaní podielu zaplatenej dane vo výške 2 % alebo 1 % v daňovom priznaní k dani z príjmov, vyplní VI. časť daňového priznania, a to „Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov právnickej osoby“, pričom si musí dať pozor najmä na:

 • zaškrtnutie príslušného políčka, ak chce právnická osoba, aby boli prijímateľovi/ prijímateľom podielu zaplatenej dane oznámené jeho identifikačné údaje (obchodné meno alebo názov, sídlo a právna forma),
 • zaokrúhlenie sumy podielu zaplatenej dane: na eurocenty nadol,
 • uvedenie správnych údajov o prijímateľovi, t. j. IČO, právnu formu, obchodné meno (názov), ako aj sídlo prijímateľa,
 • a iné.

Upozorňujeme, že ak právnická osoba uvedie v daňovom priznaní nesprávne údaje o prijímateľovi/prijímateľoch, nárok na poukázanie podielu zaplatenej dane zanikne. Správca dane o tom bez zbytočného odkladu upovedomí právnickú osobu. Rovnako platí, že v prípade ak právnická osoba podá dodatočné daňové priznanie, výška podielu zaplatenej dane z riadneho daňového priznania sa nemení, t. j. nie je možné ju dodatočným daňovým priznaním znížiť ani zvýšiť.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Zdaňovanie príjmov z predaja nehnuteľnosti v roku 2024

Predali ste alebo sa chystáte predať v roku 2024 nehnuteľnosť? Ste povinný príjem z tohto predaja zdaniť? Za akých okolností je tento príjem oslobodený?

Auto v podnikaní v roku 2024

Je výhodnejšie kúpiť auto na firmu alebo ako súkromná osoba? Dá sa odpočítať DPH, ak kúpim auto na firmu? V článku prinášame odpovede nielen na tieto dve veľmi časté otázky, ale aj ďalšie týkajúce sa používania auta v podnikaní v roku 2024.

Zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia platné v roku 2024

Prehľad platných a účinných zmlúv Slovenskej republiky o zamedzení dvojitého zdanenia v odbore daní z príjmov, resp. z príjmov a z majetku pre rok 2024.

Nezdaniteľná časť základu dane na manželku/manžela v roku 2024

Uplatnenie nezdaniteľnej časti na manželku alebo manžela predstavuje jeden zo spôsobov zníženia základu dane z príjmov fyzických osôb. Aké podmienky treba splniť a aká je výška nároku v roku 2024?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky