Odpustenie zmeškanej lehoty pri daňových povinnostiach

Čo robiť, ak zmeškáte lehotu na splnenie daňových povinností, napr. na podanie daňového priznania? V prípade vážneho dôvodu možno žiadať o odpustenie zmeškanej lehoty. Ako na to?

V článku Pokuty, sankcie a úroky z omeškania pri neplnení daňových povinností nepeňažnej povahy sme vám priniesli prehľad pokút za správne delikty nepeňažnej povahy, medzi ktoré patrí napr. aj nepodanie daňového priznania v ustanovenej lehote. Ak daňový subjekt nepodá daňové priznanie v ustanovenej lehote (t. j. v termíne na podanie, napr. daňové priznanie k DPH do 25. dňa v kalendárnom mesiaci, ak ide o mesačného platiteľa DPH) dopúšťa sa tým podľa § 154 ods. 1 písm. a) bod 1 a 2 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „daňový poriadok“) správneho deliktu a hrozí mu pokuta od 30 € do 16 000 €.

Aby sa daňový subjekt vyhol pokute, môže požiadať podľa § 29 o odpustenie zmeškanej lehoty. Informácie o tom, kto a akým spôsobom je možné požiadať o zmeškanej lehoty prinášame v článku.

Kedy môže daňový subjekt požiadať o odpustenie zmeškanej lehoty?

V prípade, ak daňový subjekt zo závažných dôvodov zmeškal lehotu, ktorú určuje daňový poriadok, správca dane, či iný osobitný predpis (napr. zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, či zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a iné), môže požiadať o odpustenie zmeškanej lehoty.

Ide napr. o zmeškanie lehoty:

 • na podanie daňového priznania k DPH, k dani z príjmov,
 • na podanie kontrolného výkazu, či súhrnného výkazu,
 • na podanie odvolania voči rozhodnutiu správcu dane,
 • na zaplatenie dane z príjmov, a pod..

Upozorňujeme, že správca dane odpustí zmeškanú lehotu daňovému subjektu, ktorú nemohol splniť len zo závažných dôvodov a po splnení týchto podmienok:

 1. daňový subjekt podá žiadosť o odpustenie zmeškania lehoty najneskôr do 30 dní odo dňa, keď odpadli dôvody zmeškania,
 2. daňový subjekt v lehote najneskôr do 30 dní odo dňa, keď odpadli dôvody zmeškania lehoty, urobí zmeškaný úkon (napr. podá daňové priznanie k DPH),
 3. daňový subjekt zaplatí správny poplatok,

pričom lehota 30 dní začne plynúť nasledujúci deň po dni, kedy odpadli dôvody, pre ktoré daňový subjekt lehotu zmeškal.

Podľa daňového poriadku však nemožno odpustiť zmeškanie:

 • už predĺženej lehoty,
 • lehoty, ak uplynul od posledného dňa pôvodnej lehoty jeden rok.
Prečítajte si tiež

Počas vyhláseného núdzového stavu v súvislosti so šírením nákazy koronavírusom (COVID-19) od 12.3.2020 podľa § 4 zákona č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 (ďalej len „lex korona“) sa odpustí zmeškanie lehoty, ktorá uplynula počas obdobia pandémie, ak daňový subjekt zmeškaný úkon vykoná najneskôr do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie; to neplatí pre podanie daňového priznania, kontrolného výkazu a súhrnného výkazu a platenie dane a preddavkov na daň. Ide o odpustenej zmeškanej lehoty, akou je napr. nepodanie odvolania počas pandémie, či nepredloženie dokladov správcovi dane a pod.

Ako sú definované závažné dôvody pre odpustenie zmeškanej lehoty?

Nakoľko daňový poriadok nedefinuje závažný dôvod pre odpustenie zmeškanej lehoty, ani neodkazuje na iný právny predpis, správca dane posudzuje stupeň závažnosti dôvodov pre odpustenie zmeškanej lehoty individuálne.

Každý daňový subjekt, ktorý žiada o odpustenie zmeškanej lehoty, je povinný tieto závažné dôvody, pre ktoré žiada o odpustenie zmeškanej lehoty, preukázať.

Závažný dôvod, pre ktorý môže daňový subjekt požiadať o odpustenie zmeškanej lehoty, je napr.:

 • hospitalizácia,
 • nehoda,
 • živelná pohroma,
 • karanténa, či úraz,
 • nepredpokladaná zahraničná pracovná cesta,
 • a iné.
Článok pokračuje pod reklamou

Ako požiadať o odpustenie zmeškanej lehoty?

Žiadosť o odpustenie zmeškanej lehoty nemá predpísanú formu, avšak, jej obsahom by malo byť:

 • dôvody zmeškanej lehoty popísané slovne, ako aj preukázanie týchto dôvodov (napr. potvrdenie nemocnice o liečení pacienta s uvedením dátumov od - do),
 • dátum, kedy dôvody zmeškania lehoty pominuli (napr. deň prepustenia pacienta z ústavného liečenia),
 • informáciu o dátume, kedy bol zmeškaný úkon vykonaný (napr. kedy bolo podané daňové priznanie),
 • a iné.

Daňový subjekt, ktorý je povinný so správcom dane komunikovať elektronicky, je povinný podať túto žiadosť o odpustenie zmeškanej lehoty výlučne elektronicky, a to po prihlásení do svojej osobnej internetovej zóny cez Katalógy – Katalóg formulárov – Správa daní – Podanie pre FS – Správa daní – Všeobecné podanie pre Finančnú správu SR.

Prečítajte si tiež

Daňový subjekt, ktorý nie je povinný komunikovať so správcom dane elektronicky, podá žiadosť o odpustenie zmeškanej lehoty v listinnej podobe.

Okrem podania žiadosti je daňový subjekt povinný zaplatiť aj správny poplatok, a to vo výške:

 • 9,50 € - ak je žiadosť podaná listinne,
 • 4,50 € - ak je žiadosť podaná elektronicky.

Správca dane následne vydá rozhodnutie o odpustení, resp. neodpustení zmeškanej lehoty, proti ktorému nie je možné sa odvolať.

V prípade, ak daňový subjekt podáva žiadosť o odpustenie zmeškanej lehoty v súvislosti s koronavírusom (t. j. odpustenie zmeškanej lehoty na daňové povinnosti a lehoty počas vyhlásenej mimoriadnej situácie), správny poplatok nie je povinný uhrádzať. V žiadosti je potrebné uviesť tento dôvod o oslobodenie od správneho poplatku.

Príklad na odpustenie zmeškanej lehoty

Živnostník Marek je štvrťročný platiteľ DPH, za 1. štvrťrok 2020 mal podať daňové priznanie k DPH do 27.4.2020, avšak dňa 10.4.2020 mal autonehodu a bol hospitalizovaný v nemocničnom zariadení na niekoľko týždňov, až do 20.5.2020 (v ten deň bol prepustený do domácej liečby). Z uvedeného dôvodu nemohol podať daňové priznanie k DPH, kontrolný výkaz a ani daň nezaplatil do zákonom stanoveného termínu.

Dňa 30.5.2020 podal daňové priznanie k DPH, kontrolný výkaz a aj daň zaplatil, súčasne podal aj správcovi dane žiadosť o odpustenie zmeškanej lehoty.

Nakoľko išlo o závažný dôvod a Marek podal žiadosť o odpustenie zmeškanej lehoty v ustanovenom termíne (dôvody zmeškania lehoty odpadli dňom prepustenia do domácej liečby, t. j. dňom 20.5.2020), správca dane rozhodnutím zmeškanie lehoty Marekovi odpustil a neuložil mu sankciu.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Zápis do RPVS: povinnosť poskytovateľov audiovizuálnej mediálnej služby

Ako postupovať, na koho sa obrátiť a s akými nákladmi počítať pri zápise do registra partnerov verejného sektora, ak ide o poskytovateľa audiovizuálnej mediálnej služby?

Vzory tlačív daňových priznaní k dani z príjmov za rok 2023 (v roku 2024)

K akým zmenám dochádza v nových tlačivách daňových priznaní k dani z príjmov za rok 2023? Nové vzory tlačív daňových priznaní k dani z príjmov fyzickej osoby (typu A a typu B) aj vzor priznania právnickej osoby, spolu s poučeniami na vyplnenie, prinášame v článku.

Kto (ne)musí podať daňové priznanie za rok 2023?

Kedy nemusí daňovník (fyzická alebo právnická osoba) podať daňové priznanie? Kedy naopak musí, resp. kedy je výhodné podať daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2023?

Umelá inteligencia (AI) z právneho hľadiska

Aké právne riziká súvisia s použitím umelej inteligencie a ako im vo firme predchádzať, prezradili odborníčky z MATHISON legal.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky