Hlásenie o vyúčtovaní dane za rok 2019

Zamestnávateľ, ktorý vyplácal v roku 2019 príjem zo závislej činnosti, je povinný podať hlásenie o vyúčtovaní dane. Lehota za rok 2019 sa však kvôli núdzovému stavu predĺžila.

Kto podáva hlásenie o vyúčtovaní dane za rok 2019?

Hlásenie o vyúčtovaní dane a o úhrne príjmov zo závislej činnosti je povinný podať v roku 2020 (za rok 2019) podľa § 39 ods. 9 písm. b) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“) ten zamestnávateľ – platiteľ dane, ktorý vyplatil zamestnancom v roku 2019 príjem zo závislej činnosti, bez ohľadu na to, či išlo o peňažné alebo nepeňažné plnenie.

Ten zamestnávateľ – platiteľ dane alebo zahraničný platiteľ dane podľa § 48 zákona, ktorý v roku 2019 nevyplácal žiadne príjmy zo závislej činnosti, nie je povinný podať hlásenie o vyúčtovaní dane.

Do kedy musí zamestnávateľ podať hlásenie o vyúčtovaní dane za rok 2019?

Hlásenie o vyúčtovaní dane podľa § 49 ods. 1 sa podáva do konca apríla po uplynutí zdaňovacieho obdobia, ak zákon neustanovuje inak. Uvedené znamená, že za rok 2019 je lehota na podanie hlásenia o vyúčtovaní dane do 30.4.2020.

Vzhľadom však na vyhlásený núdzový stav v súvislosti so šírením nákazy koronavírusu (COVID-19) bol dňa 2.4.2020 schválený Národnou radou SR nový zákon tzv. „lex korona“, ktorý upravuje niektoré mimoriadne opatrenia vo finančnej oblasti a predlžuje tým lehotu na podanie hlásenia o vyúčtovaní dane za rok 2019.

Na základe prijatých opatrení sa predlžuje lehota na podanie hlásenia o vyúčtovaní dane pre zamestnávateľa, a to do konca druhého kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie (napr. ak pandémia skončí v júli 2020, lehota na podanie hlásenia o vyúčtovaní dane bude do 30.9.2020).

To, aké opatrenia ešte boli prijaté „lex koronou“ si môžete prečítať v článku Lex korona – mimoriadne opatrenia vo finančnej oblasti.

Ako postupovať pri podávaní hlásenia o vyúčtovaní dane za rok 2019, ak zamestnávateľ zomrie?

Za zomrelého zamestnávateľa – platiteľa dane, podáva hlásenie o vyúčtovaní dane dedič (ak je dedičov viac, podáva hlásenie ten dedič, ktorému to vyplynie z dohody dedičov).

Pri podávaní hlásenia o vyúčtovaní dane za zomrelého zamestnávateľa je lehota na podanie hlásenia o vyúčtovaní dane podľa § 49 ods. 4 do troch mesiacov po smrti zamestnávateľa, avšak táto lehota môže byť správcom dane predĺžená, ak dedič podá žiadosť najneskôr 15 dní pred uplynutím lehoty na podanie hlásenia.

Prečítajte si tiež

V čase vyhláseného núdzového stavu, však platí lehota na podanie hlásenia o vyúčtovaní dane, ktorú určuje tzv. „lex korona“, a to tak, že ak lehota na podanie hlásenia o vyúčtovaní dane podľa vyššie uvedeného uplynie počas obdobia pandémie, dedič alebo osoba podľa osobitného predpisu podá toto hlásenie v lehote do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie. Aj tu môže dedič alebo osoba podľa osobitného predpisu využiť podanie žiadosti o predĺženie lehoty, najneskôr 15 dní pre uplynutím tejto novej lehoty na podanie hlásenia.

Aké tlačivo pri podávaní hlásenia o vyúčtovaní dane za rok 2019 použiť?

Pri podávaní hlásenia o vyúčtovaní dane za rok 2019 je potrebné dať pozor, nakoľko sa tlačivo za zdaňovacie obdobie roku 2019 oproti predošlému roku menilo. Zamestnávateľ pri podávaní hlásenia o vyúčtovaní dane použije tlačivo, ktoré vydalo Ministerstvo financií SR oznámením č. MF/014711/2019-721 o určení vzorov tlačív, ktoré nájdete v článku Vzory tlačív v roku 2020 – závislá činnosť a ročné zúčtovanie dane.

Nový vzor hlásenia o vyúčtovaní dane za zdaňovacie obdobie roku 2019 obsahuje tieto zmeny:

 • nová kolónka „počet zamestnancov, ktorým bol vyplatený príspevok na rekreáciu, oslobodený od dane podľa § 5 ods. 7 písm. b) zákona“ a nová kolónka „v úhrnnej sume“, to znamená, že okrem počtu zamestnancov, ktorým zamestnávateľ poskytol príspevok na rekreáciu, je potrebné uviesť aj úhrnnú sumu týchto príspevkov v roku 2019,
 • priznanú a vyplatenú sumu úhrnnej sumy a vybranej sumy daňového bonusu na dieťa a na zaplatené úroky je potrebné rozčleniť do dvoch riadkov v časti I. , konkrétne do riadkov 5 a 7,
 • vypustená rekapitulácia zamestnaneckej prémie v časti III. – Rekapitulácia,
 • údaje o daňovom bonuse na dieťa a zaplatené úroky je potrebné rozčleniť v časti III. – Rekapitulácia.
Článok pokračuje pod reklamou

Aký je obsah hlásenia o vyúčtovaní dane za rok 2019?

Hlásenie o vyúčtovaní dane za rok 2019 sa skladá z piatich častí, pričom prvá strana hlásenia o vyúčtovaní dane obsahuje informácie najmä o:

 • zamestnávateľovi,
 • druhu hlásenia,
 • kontakte na osobu, ktorá vypracovala hlásenie,
 • počte zamestnancov, ktorým bol priznaný daňový bonus na zaplatené úroky,
 • počte zamestnancov, ktorým bol vyplatený príspevok na rekreáciu,
 • počte strán a uvedených zamestnancov v časti IV. a V.
Prečítajte si tiež

Obsah hlásenia je rozdelený na tieto časti:

 • I. časť – Vyúčtovanie dane: uvádzajú sa tu sumy v eurách predovšetkým o zúčtovaných a vyplatených zdaniteľných príjmoch zo závislej činnosti, o zrazených preddavkoch na daň, priznanej a vyplatenej sume daňového bonusu na dieťa, či na zaplatené úroky a nakoniec suma v eurách dane zníženej o daňový bonus na dieťa a zaplatené úroky a údaj, či je výsledkom hlásenia o vyúčtovaní dane daňový preplatok alebo daňový nedoplatok,
 • II. časť – Rozdiely z dodatočného hlásenia: vypĺňa sa, ak zamestnávateľ podáva dodatočné hlásenie (t. j. po lehote na podanie hlásenia),
 • III. časť – Rekapitulácia: uvádzajú sa tu informácie o daňovom bonuse na dieťa a zaplatené úroky,
 • IV. časť – Úhrn príjmov poskytnutých zamestnancom, úhrn zrazených preddavkov na daň z týchto príjmov a vyplatený daňový bonus – obsahuje údaje o zamestnancoch, ktorým zamestnávateľ nevykonal ročné zúčtovanie dane,
 • V. časť – Údaje o zamestnancoch, ktorým zamestnávateľ, ktorý podáva hlásenie, vykonal ročné zúčtovanie preddavkov na daň.

Čo hrozí zamestnávateľovi, ak podá hlásenie o vyúčtovaní dane za rok 2019 po lehote na podanie?

V prípade, ak zamestnávateľ podá hlásenie o vyúčtovaní dane za rok 2019 po 30. apríli 2020 do nového termínu na podanie hlásenia o vyúčtovaní dane, ktorú predĺžila „lex korona“, nehrozia zamestnávateľovi žiadne sankcie za oneskorené podanie hlásenia.

Ak však zamestnávateľ nepodá hlásenie o vyúčtovaní dane za rok 2019 do konca druhého kalendárneho mesiaca po skončení pandémie, hrozí mu pokuta od 60 € do 3 000 €. Viac informácií o určovaní pokút sa dozviete v článku Pokuty, sankcie a úroky z omeškania pri neplnení daňových povinností nepeňažnej povahy.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Daňové priznanie fyzickej osoby za rok 2023 – ako na to?

Daňovník, ktorý v roku 2023 zarobil celkovo viac ako 2 461,41 eur zdaniteľných príjmov, má povinnosť podať daňové priznanie k dani z príjmov. Čo treba vedieť pri podávaní daňového priznania fyzickej osoby?

Daňové priznanie fyzickej osoby typu A za rok 2023 (v roku 2024)

Základné informácie o podaní daňového priznania typu A za rok 2023 – aké príjmy v ňom uviesť a ktoré naopak nie, aké sadzby dane použiť, do kedy sa daňové priznanie podáva aj aké prílohy je potrebné predložiť.

Pracovná zmluva – náležitosti a informovanie o pracovných podmienkach

Zákonník práce upravuje podstatné náležitosti pracovnej zmluvy a povinnosť informovať aj o ďalších podmienkach. Čo musí obsahovať každá pracovná zmluva a o čom môže zamestnávateľ informovať aj mimo nej?

Daňové priznanie živnostníka za rok 2023

Živnostník má povinnosť podať daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2023 (v roku 2024) vtedy, ak jeho príjmy presiahli hranicu 2 461,41 eur alebo ak dosiahol daňovú stratu. Na čo všetko treba pri podaní priznania myslieť?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky