Schválenie, uloženie a audit účtovnej závierky za rok 2019 (v roku 2020)

Ako sa v roku 2020 postupuje pri schválení účtovnej závierky, uložení oznámenia do registra, audite závierky či výročnej správe? Aké sú lehoty v období pandémie?

Schválenie účtovnej závierky a uloženie oznámenia o schválení účtovnej závierky do registra upravuje § 23a zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“).

Nakoľko od marca 2020 bol vyhlásený na Slovensku núdzový stav, a to z dôvodu šírenia nákazy koronavírusom (COVID-19), pôvodné lehoty podľa zákona o účtovníctve sa predĺžili, a to zákonom č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej choroby COVID-19 (ďalej len „lex korona“).

Viac informácií o prijatých opatreniach si môžete prečítať v článku Lex korona – mimoriadne opatrenia vo finančnej oblasti.

Do kedy je potrebné zostaviť a schváliť účtovnú závierku v roku 2021 sa dočítate v článku Schválenie účtovnej závierky a ukladanie do registra za rok 2020 (v roku 2021).

Lex korona predlžuje pôvodné termíny, ktoré má účtovná jednotka splniť počas obdobia pandémie

Podľa § 20 ods. 1 lex korona sa počas obdobia pandémie považujú lehoty podľa zákona o účtovníctve za dodržané, ak účtovná jednotka zmeškané povinnosti splní do konca tretieho kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie, alebo do uplynutia predĺženej lehoty na podanie daňového priznania, podľa toho, ktorá z lehôt uplynie skôr.

Ak počas pandémie účtovná jednotka nemohla splniť z personálnych alebo technických dôvodov zmeškané povinnosti podľa zákona o účtovníctve, t. j. dodržať ustanovené lehoty, môže využiť predĺženú lehotu podľa § 20 ods. 2 lex korona, a to do konca tretieho kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie.

Ide napr. o lehoty, ktoré má účtovná jednotka dodržať, ktoré sa týkajú zostavenia účtovnej závierky, výročnej správy, ako aj overenia účtovnej závierky audítorom, či uloženia týchto účtovných dokumentov do registra účtovných závierok.

Nakoľko sa zmeny prijaté lex korona ustanovujú iba v oblastiach, ktoré sú upravované Ministerstvom financií SR, tieto predĺžené lehoty sa neuplatnia pri účtovných jednotkách, ktoré ukladajú dokumenty podľa § 23a ods. 2 zákona o účtovníctve, t. j. napr. Exportno-importná banka SR, zdravotná poisťovňa, či neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby, nakoľko povinnosť ukladania dokumentov im upravujú príslušné hmotno-právne predpisy.

Predĺžené lehoty podľa lex korona sa však týkajú neziskových organizácií, ktoré nemajú vo svojom hmotno-právnom predpise ustanovený termín na predkladanie účtovnej závierky (ide napr. o občianske združenia, cirkevné organizácie) a teda sa riadia termínom ustanoveným zákonom o účtovníctve.

Ďalej v článku budeme uvádzať pôvodné lehoty, ktoré ustanovuje zákon o účtovníctve, ako aj predĺženú lehotu podľa lex korona.

Do kedy musí účtovná jednotka zostaviť účtovnú závierku za rok 2019?

Účtovná jednotka je povinná zostaviť účtovnú závierku za rok 2019 najneskôr do šiestich mesiacov od dátumu, ku ktorému sa účtovná závierka zostavuje. Podľa § 17 ods. 5 zákona o účtovníctve, však táto lehota platí vtedy, ak osobitný predpis neustanovuje inak. Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“) však ustanovuje povinnosť na účely podania daňového priznania k dani z príjmov uložiť zostavenú účtovnú závierku do registra účtovných závierok najneskôr v termíne na podanie daňového priznania.

Z vyššie uvedeného vyplýva, že ak účtovná jednotka podá daňové priznanie k dani z príjmov v zákonnej lehote, napr. 31.3.2020, v tomto termíne je povinná aj zostavenú účtovnú závierku uložiť do registra účtovných závierok.

Upozorňujeme, že pri zostavovaní účtovnej závierky za rok 2019 však kvôli vyhlásenému núdzovému stavu platí predĺžená lehota, to znamená, že účtovná jednotka je povinná zostaviť účtovnú závierku do troch mesiacov po skončení obdobia pandémie, alebo do uplynutia predĺženej lehoty na podanie daňového priznania k dani z príjmov, t. j. do konca kalendárneho mesiaca po skončení obdobia pandémie, podľa toho ktorá z lehôt uplynie skôr.

V prípade, ak napríklad pandémia skončí v júli 2019, účtovná jednotka bude povinná podať daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2019 do 31.8.2020 a v tom termíne aj uložiť účtovnú závierku do registra účtovných závierok. Rovnaký termín platí aj pre tú účtovnú jednotku, ktorá si predĺžila lehotu na podanie daňového priznania do 30.6.2020.

Prečítajte si tiež

Do troch kalendárnych mesiacov po skončení obdobia pandémie, bude mať povinnosť uložiť účtovnú závierku do registra účtovných závierok napríklad občianske združenie, ktoré má účtovné obdobie kalendárny rok a nemá povinnosť podať daňové priznanie k dani z príjmov. Táto účtovná jednotka má povinnosť uložiť účtovnú závierku do registra účtovných závierok do 30.6.2020, ak by však obdobie pandémie skončilo v júli 2020, termín na uloženie účtovnej závierky za rok 2019 sa jej predlžuje do 31.10.2020.

Účtovná jednotka môže uložiť do registra účtovných závierok rovno schválenú účtovnú závierku, ale môže tak urobiť, aj keď účtovnú závierku ešte schválenú nemá. Ak účtovná jednotka uloží do registra účtovných závierok neschválenú účtovnú závierku, musí ju v zákonnej lehote schváliť a uložiť oznámenie o jej schválení do registra účtovných závierok.

Viac informácií o zostavení účtovnej závierky si môžete prečítať v článku Účtovná závierka v jednoduchom účtovníctve v roku 2020 (za rok 2019) alebo Účtovná závierka v podvojnom účtovníctve v roku 2020 (za rok 2019)

Aký je termín na schválenie účtovnej závierky za rok 2019 (v roku 2020)?

V prípade, ak účtovná jednotka uložila do registra účtovných závierok neschválenú účtovnú závierku za rok 2019 (v roku 2020), je povinná podľa § 23a ods. 7 zákona o účtovníctve túto závierku schváliť najneskôr do jedného roka po skončení účtovného obdobia, za ktoré sa zostavuje.

Uvedené znamená, že ak je účtovným obdobím účtovnej jednotky kalendárny rok 2019 (t. j. od 1.1.2019 do 31.12.2019), je povinná schváliť účtovnú závierku do 31.12.2020. Ak účtovným obdobím je hospodársky rok, a to napr. od 1.4.2019 do 31.3.2020, lehota na schválenie účtovnej závierky je do 31.3.2021.

V prípade, ak termín na schválenie účtovnej závierky pripadne na obdobie pandémie, aj tu platí predĺžená lehota podľa lex korona, to znamená, že účtovná jednotka je povinná schváliť účtovnú závierku do troch mesiacov po skončení obdobia pandémie, alebo do uplynutia predĺženej lehoty na podanie daňového priznania k dani z príjmov, t. j. do konca kalendárneho mesiaca po skončení obdobia pandémie, podľa toho ktorá z lehôt uplynie skôr. Účtovná jednotka, ktorá má napr. zdaňovacie hospodársky rok, t. j. od 1.4.2019 do 31.3.2019, je povinná schváliť účtovnú závierku do 31.3.2020 a nakoľko tento dátum pripadol na obdobie pandémie, účtovná jednotka môže schváliť účtovnú závierku vo vyššie uvedenej predĺženej lehote.

Ak účtovná jednotka schváli účtovnú závierku, je povinná následne v zákonnej lehote uložiť do registra účtovných závierok oznámenie o jej schválení.

Kto schvaľuje účtovnú závierku?

Účtovnú závierku schvaľuje príslušný orgán, ktorý je určený v každej obchodnej spoločnosti, ako napr. v spoločnosti s ručením obmedzeným schvaľuje účtovnú závierku valné zhromaždenie, v družstve je to členská schôdza, a pod.

Upozorňujeme však na to, že fyzická osoba – podnikateľ, ktorá účtuje v sústave jednoduchého alebo podvojného účtovníctva, účtovnú závierku neschvaľuje.

Aká je lehota na uloženie oznámenia o schválení účtovnej závierky do registra účtovných závierok?

Podľa § 23a ods. 4 zákona o účtovníctve po schválení účtovnej závierky je účtovná jednotka povinná uložiť oznámenie o dátume schválenia účtovnej závierky do registra účtovných závierok, a to najneskôr do 15 pracovných dní od jej schválenia.

V prípade, ak účtovná jednotka po uložení účtovnej závierky otvorí opätovne účtovné knihy, uloží do registra novú schválenú účtovnú závierku, a to bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 15 pracovných dní od jej schválenia.

Prečítajte si tiež

Účtovná jednotka musí na predloženie oznámenia o dátume schválenia účtovnej závierky použiť vzor oznámenia, ktorý určuje Ministerstvo financií SR. V tomto oznámení okrem všeobecných náležitostí, uvádza účtovná jednotka údaje napr. o dátume, ku ktorému bola účtovná  závierka zostavená, o dátume zostavenia a schválenia účtovnej závierky, ako aj informácie o type účtovnej jednotky.

Ako uložiť oznámenie o schválení účtovnej závierky za rok 2019 v roku 2020 do registra účtovných závierok?

Do registra účtovných závierok ukladá účtovnú závierku, ako aj oznámenie o jej schválení správca dane (t. j. daňový úrad). Uvedené znamená, že účtovná jednotka je povinná oznámenie o schválení účtovnej závierky za rok 2019 predložiť správcovi dane (t. j. daňovému úradu), ktorý za neho dané oznámenie uloží do registra účtovných závierok.

Účtovná jednotka podáva oznámenie o schválení účtovnej závierky:

 • elektronicky, alebo
 • listinne.

Elektronickou formou má povinnosť podať oznámenie o schválení účtovnej závierky, tá účtovná jednotka, ktorá je povinná so správcom dane komunikovať len elektronicky (napr. všetky právnické osoby zapísané do obchodného registra, či daňoví poradcovia pri zastupovaní daňového subjektu a pod.). Dokument „Oznámenie o schválení účtovnej závierky“ nájde účtovná jednotka vo svojej osobnej internetovej zóne v časti Katalóg elektronických formulárov – Účtovné dokumenty – Register účtovných závierok – Oznámenie schválenia účtovnej závierky – Oznámenie o dátume schválenia účtovnej závierky.

Ostatné účtovné jednotky (napr. neziskové organizácie, nadácie a pod.) môžu oznámenie o schválení účtovnej závierky doručiť správcovi dane aj v listinnej podobe, pričom doručí tento dokument poštovou zásielkou alebo osobne na podateľni daňového úradu.

Upozorňujeme, že k oznámeniu o schválení účtovnej závierky nie je potrebné prikladať žiadne prílohy (žiadne interné rozhodnutia o schválení a pod.).

Správca dane (t. j. daňový úrad) postúpi v elektronickej podobe (aj keď dostal listinné oznámenie) prevádzkovateľovi registra doručené oznámenie o schválení účtovnej závierky od každej účtovnej jednotky (ak je správne) bez zbytočného odkladu, a to najneskôr do 40 kalendárnych dní od ich doručenia alebo od odstránenia nedostatkov. Prevádzkovateľ registra následne zaradí, zverejní a sprístupní doručený dokument najneskôr do piatich pracovných dní od doručenia do registra.

Článok pokračuje pod reklamou

Kedy musí mať účtovná jednotka overenú účtovnú závierku audítorom?

Overenie účtovnej závierky audítorom upravuje § 19 zákona o účtovníctve. Overenú účtovnú závierku audítorom, a to riadnu individuálnu účtovnú závierku a mimoriadnu individuálnu účtovnú závierku, musí mať táto účtovná jednotka:

1. obchodná spoločnosť (napr. s. r. o.), ak povinne vytvára základné imanie  a družstvo, ak ku dňu ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie spĺňa aspoň dve z týchto podmienok:

 • celková suma majetku presiahla 1 000 000 €,
 • čistý obrat presiahol 2 000 000 €,
 • priemerný prepočítaný počet zamestnancov v jednom účtovnom období presiahol 30,

2. obchodná spoločnosť a družstvo, ktorých cenné papiere sú prijaté a obchodovanie na regulovanom trhu,

3. účtovná jednotka, ktorej túto povinnosť ustanovuje osobitný predpis,

4. účtovná jednotka, ktorá zostavuje účtovnú závierku podľa § 17a (napr. banka, poisťovňa – mimo zdravotnej poisťovne, zaisťovňa a pod.).

Upozorňujeme, že tieto podmienky na overenie účtovnej závierky sa zmenili a nové podmienky budú platiť pre účtovné obdobie začínajúce najskôr 1.1.2020. Ide o zmenu výšky celkovej sumy majetku, či čistého obratu pre posúdenie povinnosti overenia účtovnej závierky audítorom. Viac informácií o zmenách v zákone o účtovníctve si môžete prečítať v článku Povinnosť auditu v roku 2020 a iné zmeny v zákone o účtovníctve

Upozorňujeme, že ak účtovná jednotka musí mať účtovnú závierku overenú audítorom:

 • ukladá v registri účtovných závierok aj správu audítora, a
 • je povinná vyhotovovať výročnú správu (okrem účtovnej jednotky uvedenej v § 17a ods. 1 písm. b) zákona o účtovníctve, napr. pobočka zahraničnej banky, pobočka poisťovne z iného členského štátu a pod. a pobočky zahraničného obchodníka s cennými papiermi).
Prečítajte si tiež

V prípade, ak účtovná jednotka nemá overenú účtovnú závierku audítorom do termínu na podanie daňového priznania k dani z príjmov, uloží účtovnú závierku neoverenú a správu audítora uloží v registri účtovných závierok dodatočne, najneskôr do jedného roka od skončenia účtovného obdobia, za ktoré sa účtovná závierka zostavuje. Ak táto lehota uplynie počas obdobie pandémie, aj v tomto prípade platí predĺžená lehota na uloženie dokumentov do registra účtovných závierok podľa lex korona.

Tie účtovné jednotky, ktoré majú účtovné obdobie kalendárny rok 2019 a ktorým uplynie lehota na overenie účtovnej závierky 31.12.2020, môžu využiť predlženie lehoty podľa § 20 ods. 2 lex korona, a to o tri kalendárne mesiace po skončení obdobia pandémie, naopak účtovné jednotky s hospodárskym rokom, ktorých posledný deň lehoty na overenie účtovnej závierky audítorom pripadne na obdobie pandémie, môžu využiť lehotu na overenie účtovnej závierky podľa § 20 ods. 1 lex korona.

Čo je to výročná správa a kto je povinný ju vyhotoviť?

Ako sme už uviedli vyššie, výročnú správu je povinná vyhotovovať tá účtovná jednotka, ktorá musí mať účtovnú závierku overenú audítorom.

Výročná správa sa skladá z:

 1. účtovnej závierky za účtovné obdobie, za ktoré sa vyhotovuje výročná správa, a
 2. správy audítora k tejto účtovnej závierke,
 3. informácií najmä o:
 • vývoji účtovnej jednotky, o stave, v ktorom sa nachádza, o významných rizikách a neistotách, ktorým je účtovná jednotka vystavená,
 • udalostiach osobitného významu, ktoré nastali po skončení účtovného obdobia, za ktoré sa vyhotovuje výročná správa,
 • predpokladanom budúcom vývoji činnosti účtovnej jednotky,
 • vplyve vyhláseného núdzového stavu a šírenia nákazy koronavírusom na účtovnú jednotku, prípadne na jej budúci vývoj,
 • návrhu na rozdelenie zisku alebo vyrovnanie straty,
 • atď.

Výročná správa musí byť overená audítorom do jedného roka od skončenia účtovného obdobia. Rovnaká lehota platí aj pre jej uloženie do registra účtovných závierok. Ak táto lehota uplynie počas obdobie pandémie, aj v tomto prípade platí predĺžená lehota na uloženie dokumentov do registra účtovných závierok podľa lex korona, t. j. do troch mesiacov po skončení obdobia pandémie, alebo do uplynutia predĺženej lehoty na podanie daňového priznania k dani z príjmov, t. j. do konca kalendárneho mesiaca po skončení obdobia pandémie, podľa toho ktorá z lehôt uplynie skôr.

Prečítajte si tiež

Tak, ako sme uviedli pri schválení účtovnej závierky audítorom, aj tu platí, že tie účtovné jednotky, ktoré majú účtovné obdobie kalendárny rok 2019 a ktorým uplynie lehota na overenie účtovnej závierky 31.12.2020, môžu využiť predlženie lehoty podľa § 20 ods. 2 lex korona, a to o tri kalendárne mesiace po skončení obdobia pandémie, naopak účtovné jednotky s hospodárskym rokom, ktorých posledný deň lehoty overenie výročnej správy pripadne na obdobie pandémie, môžu využiť lehotu na overenie účtovnej závierky podľa § 20 ods. 1 lex korona

V prípade, ak však účtovná závierka a správa audítora je už uložená v registri účtovných závierok, ukladaná výročná správa už nemusí obsahovať tieto dokumenty, nakoľko už sú uložené v registri osobitne.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Životné minimum od 1.7.2024 do 30.6.2025

Aká výška životného minima platí od 1.7.2024 do 30.6.2025, ktoré ďalšie veličiny sa menia v nadväznosti na zmenu výšky životného minima a od kedy nové sumy platia?

Zmeny v postupoch účtovania v podvojnom účtovníctve od 15. 3. 2024

Nové pravidlá v premenách spoločností a družstiev sa odrazili aj na spôsobe účtovania. Čo sa mení v tejto súvislosti v postupoch účtovania v podvojnom účtovníctve?

Účtovná závierka v podvojnom účtovníctve – dajte pozor na chyby

Okrem daňového priznania zostavujú účtovné jednotky po skončení roka aj účtovnú závierku. Tá je verejne dostupná, preto si dajte pozor na chyby, ktoré je v nej možné ľahko identifikovať.

Ako prejsť u účtovných klientov na digitalizáciu?

Ste účtovník a zatiaľ neuplatňujete digitalizáciu účtovníctva v praxi? Klientov – zväčša podnikateľov, ktorí sa zmene bránia, je dôležité správne motivovať. Ako na to, sa dočítate v článku.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky