Odvody SZČO (živnostníkov) do Sociálnej poisťovne v roku 2020 - vplyv pandémie

Aký vplyv na výšku odvodov SZČO do Sociálnej poisťovne, resp. vznik alebo zánik sociálneho poistenia má aktuálna pandémia? Posunú sa v roku 2020 štandardné termíny 1. júl a 1. október?

Minister práce, sociálnych vecí a rodiny predložil na rokovanie do Národnej rady Slovenskej republiky novelu zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sociálnom poistení“), ktorou sa upravuje vznik a zánik platenia sociálneho poistného pre samostatne zárobkovo činné osoby (ďalej len „SZČO“). Toto opatrenie by sa malo týkať približne 10 800 SZČO, pričom 7 500 SZČO vznikne povinné poistenie neskôr a 3 300 SZČO povinné poistenie neskôr zanikne.

Novela zákona bola v skrátenom legislatívnom konaní schválená parlamentom 13. mája 2020. Účinnosť nadobúda dňom vyhlásenia, 21. mája 2020.

Akú výšku odvodov zaplatia SZČO v roku 2021, nájdete v článku Odvody SZČO do Sociálnej a zdravotnej poisťovne od 1.1.2021.

Hranica pre platenie sociálneho poistenia v roku 2020

Novela zákona o sociálnom poistení sa hranice pre platenie odvodov nedotkla, a tak ostáva v platnosti pôvodná hranica. Hranica pre platenie odvodov do Sociálnej poisťovne v roku 2020 je naviazaná na výšku priemernej mesačnej mzdy za kalendárny rok 2018, ktorá bola na úrovni 1 013 €. SZČO, ktorých príjem z podnikania za rok 2019 presiahol hranicu 6 078 € (12 x 50 % z 1013 €), majú povinnosť v roku 2020 platiť odvody do Sociálnej poisťovne.

Dátum vzniku platenia sociálneho poistenia (štandardne 1.7.2020 a 1.10.2020) – vplyv pandémie

Aktuálna pandémia spojená s COVID-19 však zasiahla aj do tejto oblasti. Dôvodom je najmä posunutie lehoty na podanie daňového priznania k dani z príjmov za rok 2019.

Prijatím zákona č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 (ďalej len „zákon o niektorých mimoriadnych opatreniach“) sa posunula lehota na podanie daňového priznania, a to do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie. V tejto lehote je daňovník povinný daň aj zaplatiť.

Momentálne nevieme, kedy sa pandémia skončí, a tak ani nevieme, aká je lehota na podanie daňového priznania. Viac o posunutí lehoty na podanie daňového priznania sa dočítate v článku Odklad daňového priznania v roku 2020 posúva „lex korona“ do konca mesiaca po končení pandémie.

Dátum vzniku platenia sociálneho poistenia pre SZČO, ktoré podali daňové priznanie do 31. marca 2020

Pre SZČO, ktorá podala daňové priznanie k dani z príjmov do 31. marca 2020 neprináša novela zákona o sociálnom poistení výraznejšiu zmenu oproti postupu, ktorý platil pred vznikom pandémie.

Povinnosť platiť odvody pre SZČO, ktorá podala daňové priznanie za rok 2019 do 31. marca 2020 vzniká 1. júla 2020, a to v prípade, ak jej príjmy za rok 2019 boli vyššie ako 6 078 €.

Ak SZČO podala daňové priznanie do 31. marca 2020, avšak jej príjmy nepresiahli hranicu 6 078 €, tak SZČO povinnosť platiť sociálne odvody nevzniká.

Prečítajte si tiež

V prípade, ak SZČO doteraz platila odvody do Sociálnej poisťovne a podala daňové priznanie do 31. marca 2020, tak sa k 1. júlu 2020 môže zmeniť výška jej odvodov, pretože sa odvíja od vymeriavacieho základu, ktorý sa nemusí rovnať vymeriavaciemu základu z roka 2018.

Ak SZČO podala daňové priznanie za rok 2019 do 31. marca 2020 a následne podala/podá opravné daňové priznanie po tomto dátume, tak sa jej sociálne poistenie bude posudzovať:

 • k 1.7.2020 – podľa výšky príjmu, ktorý je vykázaný v riadnom daňovom priznaní podanom do 31. marca 2020, a následne
 • k prvému dňu tretieho kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom uplynula lehota na podanie daňového priznania na základe zákona o niektorých mimoriadnych opatreniach (pôjde o mesiac, v ktorom skončila pandémia) – k tomuto dátumu sa znovu posúdi výška odvodov do Sociálnej poisťovne na základe údajov vykázaných v poslednom opravnom daňovom priznaní.

Príklad SZČO, ktorá podala daňové priznanie do 31. marca 2020:

Martin začal podnikať počas roka 2019, a tak v roku 2019 neplatil odvody do Sociálnej poisťovne. V roku 2020 podal  daňové priznanie 20. februára 2020. Martinov príjem z podnikania za rok 2019 bol vo výške 30 150 €. Keďže jeho príjem je vyšší ako hranica pre vznik platenia sociálneho poistenia 6 078 €, tak Martinovi vzniká povinnosť platiť odvody do Sociálnej poisťovne od 1.7.2020.

Dátum vzniku, zániku platenia sociálneho poistenia pre SZČO, ktorá podala daňové priznanie po 31. marci 2020

Nová právna úprava upravuje postup podľa toho, či ide o SZČO, ktorá:

 • nepodala daňové priznanie do 31. marca 2020 a podľa zákona o niektorých mimoriadnych opatreniach jej plynie nová posunutá lehota, v ktorej je povinná podať daňové priznanie,
 • má predĺženú lehotu na podanie daňového priznania, ktorá sa odvíja od skončenia mimoriadnej situácie obdobia pandémie, a teda podala odklad daňového priznania.

Druhou špecifickou skupinou, ktorú upravuje novela zákona o sociálnom poistení sú SZČO, ktoré majú predĺženú lehotu na podanie daňového priznania, pričom sa rozlišuje postup, či táto lehota uplynie:

 • do 30. septembra 2020,
 • po 30. septembri 2020.
Prečítajte si tiež

Táto kategória sa týka SZČO, ktoré podali odklad daňového priznania, či už napríklad o tri mesiace alebo o šesť mesiacov (ak mali príjmy zo zahraničia), a tak majú tieto SZČO predĺženú lehotu na podanie daňového priznania.

Dátum vzniku, zániku platenia sociálneho poistenia pre SZČO, ktoré podali daňové priznanie po 31. marci a zároveň nepodali odklad daňového priznania

Pre SZČO, ktoré nepodali daňové priznanie do 31. marca 2020 a zároveň si ani nepodali odklad daňového priznania:

 • vzniká povinnosť platiť povinné nemocenské a dôchodkové poistenie od prvého dňa tretieho kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom uplynula lehota na podanie daňového priznania,
 • zaniká povinnosť platiť povinné nemocenské a dôchodkové poistenie od posledného dňa druhého kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom uplynula lehota na podanie daňového priznania.

Touto lehotou na podanie daňového priznania sa rozumie lehota podľa § 21 zákona o niektorých mimoriadnych opatreniach, ktorou je koniec kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom skončila pandémia.

Príklad na SZČO, ktorá nepodala daňové priznanie do 31. marca 2020 a zároveň nepodala odklad daňového priznania:

Živnostník Juraj podal daňové priznanie 10. mája 2020 bez toho, aby podal odklad daňového priznania. Jeho príjem za rok 2019 bol vyšší ako 6 078 €. Juraj platil odvody do Sociálnej poisťovne aj v predchádzajúcom roku. Jurajovi sa zamení suma platenia sociálneho poistného od prvého dňa tretieho kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom uplynula lehota na podanie daňového priznania. Keďže nevieme, v ktorom mesiaci pandémia skončí, tak si za tento mesiac ilustratívne zvolíme júl 2020. Lehota na podanie daňového priznania bude 31. august 2020. Zmena výšky odvodov do Sociálnej poisťovne teda nastane od 1. novembra 2020 (tri mesiace po auguste).

Článok pokračuje pod reklamou

Dátum vzniku, zániku platenia sociálneho poistného pri predĺženej lehote na podanie daňového priznania do 30.9.2020

SZČO, ktoré majú predĺženú lehotu na podanie daňového priznania v závislosti od skončenia pandémie, pričom lehota na podanie daňového priznania uplynie najneskôr do 30. septembra 2020, tak im:

 • vzniká povinnosť platiť povinné nemocenské a dôchodkové poistenie od 1. decembra 2020, ak ich príjem za rok 2019 bol vyšší ako 6 078 €,
 • zaniká povinnosť platiť povinné nemocenské a dôchodkové poistenie dňom 30. november 2020, ak ich príjem za rok 2019 bol nižší ako 6 078 €.

Príklad na SZČO s predĺženou lehotou na podanie daňového priznania, ktorá bude najneskôr do 30. septembra 2020:

Predpokladajme, že pandémia skončí v júni 2020, a tak lehota na podanie daňového priznania skončí 31. júla 2020. Živnostníčka Slávka podala odklad daňového priznania o tri kalendárne mesiace, t. j. do 30. júna 2020. Nová lehota na podanie daňového priznania je 31. júl 2020, t. j. do 30. septembra 2020. Slávka podala daňové priznanie 25. júna 2020 a jej príjem za rok 2019 bol 6 500 €, a teda vyšší ako 6 078 €, vznikne jej povinnosť platiť sociálne odvody od 1. decembra 2020. Ak by Slávka podala odklad daňového priznania o šesť mesiacov, t. j. do 30. septembra 2020, lehota na podanie daňového priznania by uplynula týmto dátumom. Odvody do Sociálnej poisťovne by začala platiť taktiež od 1. decembra 2020.

Dátum vzniku, zániku platenia sociálneho poistenia pri predĺženej lehote na podanie daňového priznania po 30.9.2020

SZČO, ktoré majú predĺženú lehotu na podanie daňového priznania v závislosti od skončenia pandémie, pričom lehota na podanie daňového priznania uplynie po 30. septembri 2020, tak im:

 • vzniká povinnosť platiť povinné nemocenské a dôchodkové poistenie od prvého dňa tretieho kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom uplynula lehota na podanie daňového priznania, ak ich príjem za rok 2019 bol vyšší ako 6 078 €,
 • zaniká povinnosť platiť povinné nemocenské a dôchodkové poistenie posledným dňom druhého kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom uplynula lehota na podanie daňového priznania, ak ich príjem za rok 2019 bol nižší ako 6 078 €.
Prečítajte si tiež

Príklad na SZČO s predĺženou lehotou na podanie daňového priznania, ktorá bude po 30. septembri 2020:

Predpokladajme, že pandémia skončí v októbri 2020, lehota na podanie daňového priznania je 30. november 2020, t. j. je to dátum po 30. septembri 2020. SZČO Lukáš podal odklad daňového priznania o tri kalendárne mesiace, t. j. do 30. júna 2020, avšak nová lehota na podanie daňového priznania uplynie 30. novembra 2020. V takomto prípade vzniká Lukášovi povinnosť platiť sociálne poistenie od prvého dňa tretieho kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom uplynula lehota na podanie daňového priznania, a to 30. november 2020. Povinnosť platiť odvody do Sociálnej poisťovne vznikne tri mesiace po tomto dátume, a teda 1. februára 2021 za predpokladu, že Lukášov príjem za rok 2019 bol vyšší ako 6 078 €. Ak by bol jeho príjem nižší a v predchádzajúcom období platil sociálne odvody, táto povinnosť mu zanikne 31. januára 2021.

Novela zákona o sociálnom poistení myslela aj na situáciu v príklade vyššie, keď vznikne povinnosť platiť sociálne poistenie až v roku 2021 (nie v roku 2020). V takomto prípade je pre SZČO rozhodujúcim obdobím na určenie vymeriavacieho základu od vzniku poistného do jeho zániku v roku 2021 rok 2019.

Aktualizované: Pandémia na daňové účely bola ukončená k 30.9.2020, preto vznik sociálneho poistenia sa bude posudzovať k 1.2.2021. Viac informácií si prečítajte v článku Odvody SZČO (živnostníkov) do Sociálnej poisťovne od 1.2.2021

Výška odvodov SZČO do Sociálnej poisťovne

Vznik, zánik alebo výšku platenia odvodov na sociálne poistenie sa SZČO dozvie prostredníctvom listu, v ktorom Sociálna poisťovňa oznámi vymeriavací základ spolu s výšku odvodov, ktoré bude SZČO povinná platiť každý mesiac.

Vymeriavací základ, z ktorého sa následne vypočítava výška odvodov do Sociálnej poisťovne, sa zisťuje z daňového priznania za rok 2019. SZČO bude povinná platiť odvody vo výške 33,15 % z vymeriavacieho základu, a teda ak vymeriavací základ SZČO bude:

 • rovný alebo nižší ako 506,50 €, bude platiť minimálne mesačné odvody vo výške 167,89 €,
 • vyšší ako 506,50 € a zároveň nižší ako 7 091,00 €, bude platiť odvody vo výške 33,15 % z vymeriavacieho základu,
 • vyšší ako 7 091,00 €, bude platiť maximálne mesačné odvody 2 350,66 €.
Prečítajte si tiež

Výška mesačných odvodov pre SZČO, ktorá má priznaný starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok alebo je poberateľom výsluhového dôchodku, ak dovŕšila dôchodkový vek je nižšia, pretože neplatí odvody na invalidné poistenie 6 % z vymeriavacieho základu.

Platenie sociálneho poistenia od 1. júla 2020 do dňa vzniku alebo zániku jeho platenia v roku 2020

Novela zákona o sociálnom poistení upravuje aj sociálne poistné SZČO v období od 1. júla 2020 do dňa vzniku, resp. zániku platenia poistného v roku 2020. Týmto vymeriavacím základom bude vymeriavací základ, z ktorého SZČO platila sociálne poistné do 30. júna 2020.

Príklad na sociálne poistné v „medziobdobí“:

Ivana je SZČO, ktorá od 1. júla 2019 platila odvody do Sociálnej poisťovne z vymeriavacieho základu 600 €, a teda odvody 198,90 € (33,15 % zo 600 €). Ivana podala daňové priznanie 20. júna 2020, pričom si nepodala odklad. Jej príjem za rok 2019 bol 5 500 €. Predpokladajme, že pandémia skončí v júli 2020, a teda lehota na podanie daňového priznania je 31. august 2020. Keďže Ivanin príjem je nižší ako hranica pre vznik platenia sociálneho poistenia 6 078 €, tak Ivane zaniká povinnosť platiť odvody k 31. októbru 2020. V období od 1. júla 2020 do 31. októbra 2020 bude však Ivana aj naďalej platiť odvody do Sociálnej poisťovne, a to z rovnakého vymeriavacieho základu, z ktorého platila odvody do 30. júna 2020. Sociálne poistenie bude do 31. októbra 2020 platiť naďalej v sume 198,90 €.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Založenie živnosti študenta a platenie odvodov

Ste študentom a chcete začať podnikať? V článku prinášame informácie o podmienkach založenia študentskej živnosti v roku 2024 aj o dani a odvodoch, ktoré (ne)musí študent platiť, ak sa rozhodne podnikať.

PN a nemocenské živnostníka v roku 2024

Živnostník má po splnení podmienok počas dočasnej PN nárok na nemocenské dávky. Aké podmienky musí splniť a aká je výška dávok v roku 2024, sa dočítate v článku.

Národný program reforiem: na čo sa pripraviť?

Návrat k eFaktúre, efektívnejšie plnenie daňových povinností, podpora inovácií či jednoduchšie zamestnávanie cudzincov. Súhrn opatrení, ktoré reagujú na odporúčania EÚ.

Otváracie hodiny počas veľkonočných sviatkov 2024

Prehľad otváracej doby jednotlivých reťazcov počas Veľkej noci - od 29.3.2024 do 1.4.2024. Kto (ne)musí prevádzku zatvoriť?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky