Ročné zúčtovanie dane za rok 2019 (v roku 2020)

Termín na podanie žiadosti o vykonanie ročného zúčtovania dane za rok 2019 je 17. február 2020. Prinášame prehľad povinností, na ktoré by nemal zabudnúť zamestnanec a zamestnávateľ pri ročnom zúčtovaní dane za rok 2019.

Spravidla každá fyzická osoba, ktorej zdaniteľné príjmy za rok 2019 presiahli hranicu 1 968,68 € alebo vykázala daňovú stratu, je povinná podať daňové priznanie k dani z príjmov a vysporiadať si tak svoju daňovú povinnosť.

Ak bola fyzická osoba zamestnancom, môže však požiadať svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň zo závislej činnosti, t. j. ročného zúčtovania dane a daňové priznanie už podávať nemusí.

Upozorňujeme, že zamestnávateľ automaticky nevykoná ročné zúčtovanie dane všetkým zamestnancom, ale len tým, ktorí ho v ustanovenom termíne o to požiadajú a doložia správne všetky doklady.

Ročné zúčtovanie dane upravuje § 38 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“).

Zamestnanci, ktorí môžu zamestnávateľa požiadať o vykonanie ročného zúčtovania dane za rok 2019 (v roku 2020)

O vykonanie ročného zúčtovania dane môže zamestnávateľa požiadať zamestnanec, ak:

 • v roku 2019 poberal len príjmy zo závislej činnosti, t. j. podľa § 5 zákona o dani z príjmov,
 • v roku 2019 poberal aj iné príjmy ako zo závislej činnosti, z ktorých sa daň vyberá zrážkou podľa § 43 zákona a pri ktorých si neuplatnil postup podľa § 43 ods. 7 zákona (t. j. vybranú zrážkovú daň nepovažuje za preddavok na daň).

Na základe vyššie uvedeného vyplýva, že zamestnanec, ktorý mal aj iné druhy príjmov, napr. príjem z prenájmu, či príjem zo živnosti, nemôže požiadať svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania dane a je povinný podať daňové priznanie k dani z príjmov.

Ak sa zamestnanec, ktorý mal len príjmy zo závislej činnosti rozhodne, že nepožiada zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania dane, je povinný podať daňové priznanie k dani z príjmov – typ A. V prípade, ak mal zamestnanec aj iné druhy príjmov, je povinný podať daňové priznanie k dani z príjmov – typ B.

Návod, ako vyplniť daňové priznanie k dani z príjmov – typ A si môžete pozrieť v článku Ako vyplniť daňové priznanie fyzickej osoby za rok 2019.

Ako má postupovať zamestnanec pri žiadosti o vykonanie ročného zúčtovania dane, ak mal v roku 2019 viacerých zamestnávateľov?

V prípade, ak mal zamestnanec v roku 2019 viacerých zamestnávateľov, požiada o vykonanie ročného zúčtovania dane:

 • posledného zamestnávateľa, u ktorého si uplatňoval nezdaniteľnú časť základu dane a daňový bonus na dieťa,
 • ktoréhokoľvek zamestnávateľa, ak si nezdaniteľnú časť základu dane a daňový bonus na dieťa neuplatňoval ani u jedného z nich.

Zamestnanec môže požiadať o vykonanie ročného zúčtovania dane aj v tom prípade, ak už nie je naďalej zamestnancom daného zamestnávateľa.

Akým spôsobom a dokedy môže zamestnanec požiadať zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania dane za rok 2019?

Zamestnanec môže požiadať o vykonanie ročného zúčtovania dane zamestnávateľa najneskôr do 15. februára roka nasledujúce po uplynutí zdaňovacieho obdobia, t. j. za rok 2019 môže zamestnanec požiadať o vykonanie ročného zúčtovania dane najneskôr do 17. februára 2020, nakoľko deň 15. február 2020 pripadne na sobotu.

Zamestnanec podáva žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania dane na vzore tlačiva, ktorý je platný pre dané zdaňovacie obdobie. Prinášame vám Žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za zdaňovacie obdobie roku 2019 na stiahnutie.

Upozorňujeme, že ak sa zamestnávateľ so zamestnancom dohodnú, môže po prvýkrát zamestnanec požiadať o vykonanie ročného zúčtovania dane za rok 2019 (v roku 2020) aj elektronickou formou (napr. e-mailom). Viac informácií nájdete v článku Mzdové daňové dokumenty aj elektronicky od roku 2020.

Prečítajte si tiež

Okrem podanej žiadosti o vykonanie ročného zúčtovania dane, musí zamestnanec v stanovenom termíne, t. j. do 17. februára 2020 odovzdať zamestnávateľovi aj príslušné doklady, ktoré sú potrebné pre vyhotovenie ročného zúčtovania dane. Ak zamestnanec do príslušného termínu podá žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania dane, ale požadované doklady zamestnávateľovi nepredloží, zamestnávateľ mu ročné zúčtovanie dane nevykoná.

Aké doklady musí zamestnanec predložiť svojmu zamestnávateľovi k ročnému zúčtovaniu dane za rok 2019?

V termíne na podanie žiadosti o vykonanie ročného zúčtovania dane, musí zamestnanec predložiť aj požadované doklady, ktoré sú potrebné pre vykonanie ročného zúčtovania dane.

To, na základe akých dokladov vykoná zamestnávateľ ročné zúčtovanie dane je uvedené v § 38 ods. 5 zákona o dani z príjmov.

Ide predovšetkým o tieto doklady:

 • potvrdenia o zdaniteľných príjmoch fyzickej osoby zo závislej činnosti za zdaňovacie obdobie 2019 od iných zamestnávateľov.
Prečítajte si tiež

Upozorňujeme, že ak zamestnanec mal zdaniteľný príjem zo závislej činnosti u iného zamestnávateľa, je potrebné ho čím skôr, najneskôr do 5. februára 2020 požiadať o vystaveniePotvrdenia o zdaniteľných príjmoch fyzickej osoby zo závislej činnosti a ďalších údajoch podľa § 39 ods. 5 zákona o dani z príjmov za zdaňovacie obdobie 2019“. Zamestnávateľ je následne povinný uvedené potvrdenie o zdaniteľných príjmoch vydať najneskôr do 10. februára 2020.

Ak si chce zamestnanec uplatniť niektorú z nezdaniteľných častí základu dane (okrem nezdaniteľnej časti základu na daňovníka), je potrebné predložiť zamestnávateľovi tieto doklady:

 • ak si chce zamestnanec uplatniť nezdaniteľnú časť základu dane na manželku / manžela: kópiu sobášneho listu, potvrdenie o výške vlastného príjmu manželky a potvrdenie o tom, že spĺňa podmienku na uplatnenie nároku na nezdaniteľnú časť (napr. ak sa stará o dieťa, tak rodný list dieťaťa a pod.),
 • ak si chce zamestnanec uplatniť nezdaniteľnú časť na kúpeľnú starostlivosť: doklady preukazujúce zaplatené úhrady súvisiace s kúpeľnou starostlivosťou a s ňou spojenými službami,
 • ak si chce zamestnanec uplatniť nezdaniteľnú časť základu dane na príspevky na DDS: potvrdenie o zaplatení príspevkov na doplnkové dôchodkové sporenie.

Viac informácií o nezdaniteľných častiach základu dane a ich podmienkach nájdete v článku Nezdaniteľné časti základu dane v roku 2019.

Ak si chce zamestnanec uplatniť nárok na daňový bonus na dieťa alebo na zaplatené úroky z hypotéky, je potrebné predložiť zamestnávateľovi tieto doklady:

 • ak si chce zamestnanec uplatniť nárok na daňový bonus na dieťa: rodný list dieťaťa, potvrdenie o návšteve školy,
 • ak si chce zamestnanec uplatniť nárok na daňový bonus na zaplatené úroky z hypotéky: potvrdenie z banky o výške zaplatených úrokov z úveru na bývanie.

Viac informácií o daňových bonusoch nájdete v článkoch Daňový bonus na dieťa v roku 2019 alebo Daňový bonus na zaplatené úroky z hypotéky v roku 2019

Článok pokračuje pod reklamou

Lehota na vykonanie ročného zúčtovania dane zamestnávateľom za rok 2019 (v roku 2020)

Zamestnávateľ je povinný vykonať ročné zúčtovanie dane zamestnancovi, ktorý ho o to požiadal a predložil mu príslušné doklady potrebné na jeho vykonanie najneskôr do 31. marca roka nasledujúceho po uplynutí zdaňovacieho obdobia, t. j. za rok 2019 najneskôr do 31. marca 2020.

Po vykonaní ročného zúčtovania dane je zamestnávateľ povinný doručiť zamestnancovi potvrdenie o vykonaní ročného zúčtovania dane za rok 2019 prostredníctvom tlačiva „Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov fyzickej osoby zo závislej činnosti za zdaňovacie obdobie roku 2019“. Aktuálne tlačivo nájdete v článku Vzory tlačív v roku 2020 – závislá činnosť a ročné zúčtovanie dane

Ak zamestnanec v žiadosti o vykonanie ročného zúčtovania dane za rok 2019 zaškrtol žiadosť o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane na účely § 50 zákona, tak zamestnávateľ je povinný vystaviť zamestnancovi potvrdenie o zaplatení dane najneskôr do 15. apríla 2020. Tlačivo „Potvrdenia o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti za rok 2019“ nájdete vo vyššie spomínanom článku.

Prečítajte si tiež

Upozorňujeme, že v prípade, ak správca dane (daňový úrad) zistí, že zamestnávateľ nevykonal ročné zúčtovanie dane zamestnancovi, ktorý ho o to požiadal, uloží zamestnávateľovi pokutu najmenej 15 eur za každého takého zamestnanca (výška celkovej pokuty za príslušné zdaňovacie obdobie nesmie presiahnuť 30 000 eur za všetkých zamestnancov).

Aj v tomto prípade platí, že ak sa zamestnávateľ so zamestnancom dohodne na elektronickom doručovaní dokumentov, môže mu zamestnávateľ zaslať potvrdenie o vykonaní ročného zúčtovania dane, ako aj potvrdenie o zaplatení dane elektronickou formou.

Povinnosti zamestnávateľa voči zamestnancom, ktorí ho nepožiadali o vykonanie ročného zúčtovania dane za rok 2019

V prípade, ak niektorí zamestnanci nepožiadali zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania dane, je zamestnávateľ povinný vystaviť a doručiť zamestnancovi doklad o vyplatenom príjme za rok 2019 na predpísanom tlačive: Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch fyzickej osoby zo závislej činnosti za zdaňovacie obdobie 2019.

Zamestnávateľ je povinný hore uvedené potvrdenie o zdaniteľných príjmoch doručiť najneskôr do 10. marca 2020.

Od 1. januára 2020 platí aj v tomto prípade, že po dohode medzi zamestnávateľom a zamestnancom je možné Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch za rok 2019 zaslať aj elektronickou formou.

Vrátenie preplatku alebo zrazenie nedoplatku z vykonaného ročného zúčtovania dane za rok 2019 zo strany zamestnávateľa

Výsledok vykonaného ročného zúčtovania dane môže byť:

 • nulový (ak zrazené preddavky na daň zo závislej činnosti sa rovnajú vypočítanej dani zo závislej činnosti ,
 • preplatok na dani (ak preddavky na daň zo závislej činnosti boli zrazené vo vyššej sume, než vypočítaná daň z príjmov zo závislej činnosti),
 • daňový nedoplatok (ak preddavky na daň zo závislej činnosti boli zrazené v nižšej sume, než vypočítaná daň z príjmov zo závislej činnosti).

Zamestnávateľ postupuje nasledovne pri vrátení preplatku na dani alebo zrazení daňového nedoplatku:

1. preplatok na dani: zamestnávateľ vráti zamestnancovi preplatok na dani po vykonaní ročného zúčtovania dane, najneskôr však pri zúčtovaní mzdy za apríl 2020 (v mzde, ktorá bude vyplatená v mesiaci máj 2020). V termíne na vrátenie preplatku na dani je zamestnávateľ aj povinný vyplatiť prípadnú zamestnaneckú prémiu, či daňový bonus.

Zamestnávateľ o vrátený rozdiel z ročného zúčtovania dane zníži odvod preddavkov na daň najneskôr do konca roka 2020 alebo požiada správcu dane o vrátenie preplatku na dani, ak bude úhrnná suma preddavkov na daň a dane zrazená všetkým zamestnancom nižšia ako úhrnná suma preplatkov z ročného zúčtovania všetkých zamestnancov.

2. daňový nedoplatok: zamestnávateľ zrazí zamestnancovi daňový nedoplatok presahujúci sumu 5 eur zo zdaniteľnej mzdy, a to najneskôr do konca roka 2020.

Zamestnávateľ však zrazí aj sumu daňového nedoplatku vo výške 5 eur alebo menej ako 5 eur, ak si zamestnanec v ročnom zúčtovaní dane uplatnil nárok na daňový bonus na dieťa alebo na zaplatené úroky.

Zamestnávateľ odvedie zrazený daňový nedoplatok alebo zrazenú časť daňového nedoplatku správcovi dane (daňovému úradu) v najbližšom termíne na odvod preddavkov na daň.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Zdaňovanie dividend v roku 2024 (rozdelenie zisku za rok 2023)

Právnická osoba, ktorá za rok 2023 dosiahla zisk po zdanení, môže po skončení účtovného obdobia rozhodnúť, že tento zisk vyplatí spoločníkom vo forme podielov na zisku (dividend). Aké povinnosti má v súvislosti s vyplatením dividend v roku 2024 a koľko sa z nich platí štátu?

Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch – vzor pre rok 2024

Finančné riaditeľstvo SR určilo vzor tlačiva potvrdenia o zdaniteľných príjmoch fyzickej osoby zo závislej činnosti za zdaňovacie obdobie 2024, vydané bolo aj poučenie.

Preddavky na daň z príjmov právnických osôb v roku 2024

Ktorým právnickým osobám a v akých termínoch ukladá zákon povinnosť platenia preddavkov na daň z príjmov? Kedy je potrebné preddavky dorovnávať a kedy nie?

Motivácia zamestnávať mladých ľudí: firmy dostanú príspevok

Projekt Právo na prvé zamestnanie má pomôcť tvorbe pracovných miest pre mladých nezamestnaných. Výška príspevku, podmienky aj info o ďalších projektoch na podporu zamestnania.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky