Daňové priznanie a paušálne výdavky za rok 2018

Ako vyplní daňovník, ktorý si uplatňuje paušálne výdavky za rok 2018, daňové priznanie fyzickej osoby – typ B?

Uplatnenie paušálnych výdavkov za rok 2018

Uplatňovanie paušálnych výdavkov je upravené v zákone č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“). Paušálne výdavky si v roku 2018 mohol uplatniť daňovník, ktorý:

  • dosiahol príjmy z podnikania, príjmy z inej samostatnej zárobkovej činnosti alebo príjmy z použitia diela a použitia umeleckého výkonu,
  • nebol platiteľom DPH*, resp. bol platiteľom DPH iba časť roka 2018,
  • neuplatňoval skutočné výdavky, t. j. neviedol daňovú evidenciu, jednoduché alebo podvojné účtovníctvo.

* Výnimku tvoria osoby registrované pre platenie DPH z rôznych dôvodov, napr. podľa § 7a zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Títo „špeciálni“ platitelia DPH si môžu aj za rok 2018 uplatniť paušálne výdavky.

Viac o paušálnych výdavkoch za rok 2018 sa dočítate v článku Paušálne výdavky v roku 2018.

Paušálne výdavky v daňovom priznaní za rok 2018

V prípade, ak sa daňovník rozhodol, že si za rok 2018 uplatní paušálne výdavky, je povinný podať daňové priznanie fyzickej osoby – typ B.

Daňové priznanie fyzickej osoby – typ B podáva daňovník vtedy, keď za rok 2018 dosiahol napríklad príjmy zo živnosti, predaja nehnuteľnosti alebo z jej prenájmu. Ak mal daňovník príjmy aj z podnikania a zároveň aj zo závislej činnosti, podáva taktiež tento druh daňového priznania.

V prípade, ak mala fyzická osoba počas roka 2018 príjmy iba zo závislej činnosti, napríklad zo zamestnania alebo dohody o brigádnickej práci študentov, podáva daňové priznanie fyzickej osoby – typ A. Viac o vyplňovaní daňového priznania fyzickej osoby – typ A sa dočítate v článku Ako vyplniť daňové priznanie fyzickej osoby za rok 2018 – typ A.

Daňové priznanie typu B sa nevypĺňa iba pri uplatnení paušálnych výdavkov. Viac o situáciách, kedy sa toto daňové priznanie podáva sa dočítate napríklad v článku Daňové priznanie fyzickej osoby z príjmov zo zamestnania a z prenájmu za rok 2018, Daňové priznanie SZČO (živnostníka) za rok 2019Ako vyplniť daňové priznanie SZČO (živnostníka) s preukázateľnými výdavkami v jednoduchom účtovníctve za rok 2018.

Lehota na podanie daňového priznania je do 31. marca 2019, avšak keďže tento deň pripadol na nedeľu, lehota sa posúva na 1. apríl 2019. Ak daňovníkovi vznikne daň na úhradu, do tohto termínu musí byť daň zaplatená.

Ako vyplniť daňové priznanie pri uplatňovaní paušálnych výdavkov za rok 2019 nájdete v článku Daňové priznanie a paušálne výdavky za rok 2019.

Obsah daňového priznania typu B za rok 2018

Obsah daňového priznania je pri každom daňovníkovi odlišný. Rovnako ako aj v daňovom priznaní typu A, aj v daňovom priznaní typu B si môže daňovník po splnení požiadaviek zákona v daňovom priznaní uplatniť napríklad:

  • nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka,
  • nezdaniteľnú časť základu dane na manželku (manžela),
  • príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie a na doplnkové dôchodkové sporenie v zahraničí rovnakého alebo porovnateľného druhu (III. pilier),
  • nezdaniteľnú časť základu dane na kúpeľníctvo,
  • daňový bonus na dieťa,
  • daňový bonus na zaplatené úroky.

Viac o nezdaniteľných častiach základu dane sa dočítate v článku Nezdaniteľné časti základu dane v roku 2018. O daňovom bonuse sa dočítate v článku Daňový bonus na dieťa v roku 2018. Viac o daňovom bonuse na zaplatené úroky sa dočítate v článku Daňový bonus na hypotéky pre mladých od roku 2018.

Doklady potrebné pre vyplnenie daňového priznania fyzickej osoby za rok 2018 – typ B

Na to, aby sa daňovník mohol pustiť do vypĺňania daňového priznania, musí mať pripravené podklady na jeho vyplnenie. Podľa zákona o dani z príjmov je daňovník povinný viesť pri paušálnych výdavkoch evidencie o príjmoch v časovom slede v členení potrebnom na zistenie základu dane, vrátane prijatých dokladov, ktoré musia spĺňať náležitosti účtovných dokladov, a o zásobách a pohľadávkach.

Prečítajte si tiež

Aj keď zákon o dani z príjmov ukladá daňovníkom povinnosť viesť tieto evidencie, netvoria prílohu k daňovému priznaniu. Tieto evidencie je potrebné vyhotoviť, aby daňovník vedel presne určiť výšku jeho príjmov, pohľadávok a zásob, ktoré evidoval na začiatku a konci roka 2018. Okrem vyššie spomenutých evidencií je dobré si spísať aj výšku zaplateného poistného za rok 2018 v členení na zdravotné a sociálne poistenie, pretože aj tieto sumy sa budú vpisovať do daňového priznania.

V prípade, ak mal daňovník v roku 2018 príjmy zo závislej činnosti, bude potrebovať potvrdenie o zdaniteľných príjmoch fyzickej osoby zo závislej činnosti, ktoré dostane od zamestnávateľa. Toto potvrdenie predstavuje prílohu k daňovému priznaniu.

Ak si chce daňovník uplatniť daňový bonus na dieťa, priloží k daňovému priznaniu formou prílohy kópiu rodného listu dieťaťa, resp. potvrdenie o návšteve školy. Potvrdenie o návšteve školy alebo aj potvrdenie príslušného úradu o poberaní prídavku na vyživované dieťa sa prikladá iba v tom prípade, ak si daňovník uplatňuje daňový bonus na dieťa, ktoré skončilo povinnú školskú dochádzku. Ak si daňovník uplatňoval daňový bonus u zamestnávateľa počas celého roka 2018, neprikladá tieto doklady ako prílohu k daňovému priznaniu.

Pre priznanie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka, nemusí daňovník prikladať k daňovému priznaniu žiadnu prílohu. Tak isto ani pre priznanie nezdaniteľnej časti na manželku (manžela), nie je potrebné prikladať žiadne prílohy, avšak sa môže stať, že daňový úrad si dodatočne od daňovníka vyžiada doklady preukazujúce správnosť priznania nezdaniteľnej časti na manželku (manžela), napr. doklad o poberaní rodičovského príspevku alebo jej/jeho potvrdenie o zdaniteľných príjmoch od zamestnávateľa. Ani pre priznanie nezdaniteľnej časti na doplnkové dôchodkové poistenie sa neprikladajú k daňovému priznaniu žiadne prílohy, avšak rovnako sa môže stať, že si ich správca dane dodatočne vyžiada.

V daňovom priznaní za rok 2018 bude tvoriť prílohu daňového priznania aj potvrdenie o zaplatených úrokoch z banky, ktoré si daňovník musí vyžiadať od banky v prípade, ak si uplatňuje daňový bonus z hypotéky.

Spôsob vyplnenia daňového priznania typu B za rok 2018

Spôsob vyplnenia daňového priznania fyzickej osoby – podnikateľa je podmienený tomu, že od 1. júla 2018 majú zavedenú povinnú elektronickú komunikácia s finančnou správou. Znamená to, že daňovník už nemôže daňové priznanie k dani z príjmov vyplniť ručne a následne ho osobne zaniesť na daňový úrad, resp. ho naň poslať poštou. Daňovník je povinný daňové priznanie poslať elektronicky, t. j. daňové priznanie musí aj elektronicky vyplniť.

Prečítajte si tiež

Pre podanie daňového priznania elektronicky je potrebné sa registrovať na stránke Finančnej správy Slovenskej republiky, na ktorej je aj tlačivo daňového priznania zverejnené. Viac o spôsoboch registrácie a samotnej elektronickej komunikácií sa dočítate v článku Povinná elektronická komunikácia s finančnou správou od 1.7.2018 pre fyzické osoby – podnikateľov.

Ak daňové priznanie typu B podáva fyzická osoba – nepodnikateľ, napr. osoba, ktorá mala príjmy z prenájmu, na ktoré nepotrebovala živnostenské oprávnenie, nemá povinnosť podať daňové priznanie elektronicky. Preto môže daňové priznanie vyplniť aj ručne a v listinnej podobe odovzdať daňovému úradu alebo poslať doporučene poštou.

Ako postupovať pri podávaní daňového priznania k dani z príjmov – typ B v roku 2020 elektronicky približujeme krok po kroku v článku Ako podať daňové priznanie v roku 2020 elektronicky (online).

Článok pokračuje pod reklamou

Postup vyplnenia daňového priznania typu B krok za krokom uvedený na príklade

Pre lepšiu predstavu si vyplnenie daňového priznania ukážeme na príklade.

Príklad na vyplnenie daňového priznania fyzickej osoby – typ B: Juraj bol v roku 2018 fotografom a rozhodol sa uplatniť paušálne výdavky, pričom spĺňa všetky zákonom stanovené požiadavky na ich uplatnenie. Jeho príjmy za rok 2018 boli vo výške 18 000 €. Počas roka 2018 platil odvod do Sociálnej a zdravotnej poisťovne v minimálnej výške, a tak za rok 2018 zaplatil poistné v sume 2 580 €. Na konci zdaňovacieho obdobia evidoval pohľadávku voči odberateľovi v sume 100 €, ktorú následne zinkasoval až začiatkom januára 2019. Juraj je slobodný a nemá deti.

Prečítajte si tiež

Keďže Juraj má povinnosť elektronickej komunikácie s finančnou správou, vyplňuje daňové priznanie elektronicky.

Na prvej strane daňového priznania Juraj vyplní svoje identifikačné údaje. Vyplní DIČ a vyberie si číslo SK NACE, ktoré prislúcha jeho práci fotografa. V prvom oddiele vyplní svoje meno, a adresu. V druhom oddiele vyplní telefónne číslo a emailovú adresu. Aj keď tieto dva údaje nie sú povinnou náležitosťou daňového priznania, je dobré ich vyplniť pre prípad, že by sa daňový úrad potreboval s daňovníkom spojiť.

Tretí oddiel Juraj nevyplňuje preto, že nepoberá dôchodky, neuplatňuje si nezdaniteľnú časť základu dane na manželku alebo daňový bonus na dieťa. Štvrtý oddiel taktiež ponechá prázdny, pretože si neuplatňuje daňový bonus na zaplatené úroky. Piaty oddiel by Juraj vyplnil iba v tom prípade, ak by počas roka 2018 dosiahol príjmy zo závislej činnosti. Keďže tieto príjmy počas roka 2018 nemal, aj tento oddiel ostane prázdny.

Ďalším krokom je vyplnenie tabuľky č. 1 v šiestom oddiele, kde Juraj do riadku 2 a prvého stĺpca vpíše príjmy zo živnosti v sume 18 000 € a zároveň aj do riadku 10. Následne zaškrtne, že si uplatňuje výdavky percentom z príjmov pri príjmoch podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona. Do ďalšieho riadku vpíše preukázateľne zaplatené zdravotné a sociálne poistné v celkovej sume 2 580 €. Následne sa opäť vráti do tabuľky č. 1 a keď dvojklikom klikne na políčko v riadku 2 a druhom stĺpci, automaticky sa mu vypočíta suma jeho paušálnych výdavkov. Na túto sumu možno prísť aj svojpomocne ako 60 % z 18 000 + preukázateľne zaplatené poistné 2 580 € = 13 380 €. Keďže Jurajovi na konci roka 2018 ostala neuhradená pohľadávka v sume 100 €, vpíše ju do tabuľky č. 1b do riadku 2 a druhého stĺpca.  Do riadku 41 vpíše sumu 18 000 €, do riadku 42 sumu 13 380 € a do riadku 43, 47, 55 a 57 rozdiel týchto čísel, t. j. sumu 4 620 €.

Oddiel sedem ostáva prázdny, lebo Juraj nemal príjmy z kapitálového majetku. Oddiel osem je taktiež prázdny, lebo v roku 2018 nedosahoval ostatné príjmy, ktoré sú upravené v § 8 zákona o dani z príjmov.

V oddiele deväť vyplní do riadku 72 sumu jeho čiastkového základu dane 4 620 €, do riadku 73 a 77 sumu nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka v sume 3 830,02 €. Do riadku 78 a 80 napíše sumu základu dane v sume 789,98 € (4 620 € – 3830,02 €). Riadok 81 predstavuje Jurajovu daňovú povinnosť, ktorá sa vypočíta ako 19 % z 789,98 €, t. j. 150,09 €. Táto suma sa napíše aj do riadku 90, 105, 107, 113 a 125.

Oddiel desať ostáva prázdny, lebo Juraj nepodáva dodatočné daňové priznanie. Oddiel jedenásť je taktiež prázdny, lebo nie je daňovníkom s obmedzenou daňovou povinnosťou.

Ďalšie údaje vyplní až v oddiele dvanásť, ktorý slúži na poukázanie 2 % z dane z príjmov. Juraj sa rozhodol, že jeho 2 % v sume 3 € uvedené na riadku 141 poukáže pre Združenie mladých podnikateľov Slovenska, a preto ich údaje vyplní v riadku 142.

Oddiel trinásť je prázdny, lebo Juraj nemusí uvádzať osobitné záznamy.

V riadku 143 uvedie počet príloh, ktoré prikladá k daňovému priznaniu. Samotné tlačivo daňového priznania už obsahuje tri prílohy, a preto aj keď sám žiadnu prílohu neprikladá, vpíše číslo 3. Následne vyplní dnešný dátum.

Keďže Juraj nežiada o vrátenie daňového preplatku alebo vyplatenie daňového bonusu, nevypíše oddiel štrnásť.

Následne vyplní až prílohu tri, pretože v prvej prílohe si neuplatňuje odpočet výdavkov na výskum a vývoj a v druhej neuvádza dividendy a ostatné príjmy, pretože nedosiahol osobitný základ dane. V prílohe tri vyplní riadok 11 sumou 1 813,92 €, čo predstavuje zaplatené sociálne poistenie za rok 2018. Na riadku 13 a 14 uvedie sumu zaplateného zdravotného poistenia v sume 766,08 €.

Upozornenie: Na riadku 13 daňovník uvedie preukázateľne zaplatené poistné na zdravotné poistenie zaplatené v príslušnom zdaňovacom období, a to platby preddavkov za 12 kalendárnych mesiacov uhradené od januára do decembra 2018 plus zaplatené nedoplatky za predchádzajúce obdobia. Do celkovej sumy poistného sa zahrňuje aj platba poistného za december 2017 uhradená v januári 2018. Na riadku 14 daňovník neuvádza zaplatené nedoplatky z ročného zúčtovania zdravotného poistenia za predchádzajúce obdobia.

Na konci prílohy vyplní dnešný dátum.

Pozrite si vyplnené daňové priznanie fyzickej osoby – typ B za rok 2018 z tohto modelového príkladu.

Kedy podáva fyzická osoba daňové priznanie k dani z príjmov – typ B a ako postupovať pri jeho vypĺňaní v roku 2020 nájdete v článku Ako vyplniť daňové priznanie typu B v roku 2020 (za rok 2019).

Prehľad praktických rád a postup ako vyplniť daňové priznanie fyzickej osoby za rok 2019 nájdete v článku Ako vyplniť daňové priznanie fyzickej osoby za rok 2019.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Paušálne výdavky v roku 2024

Aká je výška paušálnych výdavkov v roku 2024 a aké podmienky musí daňovník splniť na to, aby si paušálne mohol vo svojom daňovom priznaní k dani z príjmov fyzickej osoby uplatniť? Komu sa paušál oplatí?

Daňové výdavky živnostníka v praxi

Aké výdavky možno u živnostníka považovať za daňovo uznateľné? V akej výške si môže uplatniť výdavky na stravné či znížiť svoj základ dane o výdavky prislúchajúce k automobilu?

Paušálne výdavky v roku 2023

Čo sú to paušálne výdavky? Aké podmienky musí fyzická osoba – podnikateľ splniť, aby si mohol v roku 2023 uplatniť paušálne výdavky? Aká je ich výška a komu sa oplatia?

Daňové priznanie a paušálne výdavky za rok 2022

Ako postupovať pri vyplnení daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby – typ B za rok 2022 pri uplatnení paušálnych výdavkov? Praktický postup nielen pre živnostníkov a vyplnené vzorové daňové priznanie.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky