Ako vyplniť daňové priznanie SZČO (živnostníka) s preukázateľnými výdavkami v jednoduchom účtovníctve za rok 2018

Postup a praktická ukážka vyplnenia daňového priznania živnostníka, ktorý uplatňuje preukázateľné výdavky v jednoduchom účtovníctve.

SZČO (živnostník) môže na účely zistenia základu dane z príjmov uplatniť paušálne výdavky, t.j. percentom z príjmov alebo môže uplatniť skutočne preukázateľné výdavky, ktoré súvisia s jeho podnikaním a ktoré boli vynaložené na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie jeho zdaniteľných príjmov.

Ak sa SZČO (živnostník) rozhodne uplatňovať skutočne preukázateľné výdavky  môže sa rozhodnúť, či bude tieto výdavky viesť v daňovej evidencii alebo ich bude viesť v sústave jednoduchého, či podvojného účtovníctva.

Viac informácií o tom, čo je to skutočne preukázateľný výdavok, či o postupe vyplnenia daňového priznania SZČO (živnostníka), ktorý uplatňuje preukázateľné výdavky, ale v daňovej evidencii si môžete prečítať v článku Ako vyplniť daňové priznanie SZČO (živnostníka) za rok 2018 s preukázateľnými výdavkami v daňovej evidencii

Kto môže účtovať v sústave jednoduchého účtovníctva?

V sústave jednoduchého účtovníctva môžu účtovať len zákonom vymedzené neziskové účtovné jednotky, ako aj:

 • podnikateľ, ktorý nie je zapísaný v obchodnom registri,
 • fyzická osoba, ktorá vykonáva podnikateľskú činnosť podľa § 6 ods. 1 zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“) alebo fyzická osoba, ktorá vykonáva inú samostatnú zárobkovú činnosť podľa § 6 ods. 2 zákona, pričom preukazuje svoje výdavky vynaložené na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie zdaniteľných príjmov na účely zistenia základu dane (a nevedie daňovú evidenciu).

V prípade, že sa SZČO (živnostník) rozhodne účtovať v sústave jednoduchého účtovníctva stáva sa tak účtovnou jednotkou a pri vedení jednoduchého účtovníctva sa riadi:

 • zákonom č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“),
 • opatrením Ministerstva financií, ktoré ustanovuje postupy účtovania pre podnikateľov účtujúcich v sústave jednoduchého účtovníctva.

Čo znamená účtovať v sústave jednoduchého účtovníctva?

Ako sme už vyššie napísali, tým, že sa SZČO (živnostník) rozhodne účtovať v sústave jednoduchého účtovníctva, stáva sa účtovnou jednotkou. Účtovná jednotka je povinná v sústave jednoduchého účtovníctva viesť tieto účtovné knihy:

 • peňažný denník,
 • knihu pohľadávok,
 • knihu záväzkov,
 • pomocné knihy, v prípade, ak je ich vedenie potrebné na preukázanie a vykazovanie predmetu účtovníctva v účtovnej závierke (napr. kniha dlhodobého majetku, kniha zásob a pod.)

Účtovnej jednotke peňažný denník poskytuje prehľad o stave peňažných prostriedkoch v hotovosti a na účtoch v bankách, či príjmoch v danom účtovnom období, ako aj prehľad o výdavkoch účtovnej jednotky. Kniha pohľadávok poskytuje účtovnej jednotke okrem údajov o dlžníkoch, aj údaje o poskytnutých preddavkoch, úveroch, či pohľadávkach voči poisťovniam. Naopak kniha záväzkov poskytuje prehľad o veriteľoch, prijatých preddavkoch, či úveroch a záväzkoch voči poisťovniam.

Aké výstupy potrebuje SZČO (živnostník) z jednoduchého účtovníctva k vyplneniu daňového priznania k dani z príjmov za rok 2018?

Nakoľko je SZČO (živnostník) účtovnou jednotkou je povinný podať spolu s daňovým priznaním k dani z príjmov za rok 2018 aj účtovnú závierku, ktorú je povinný vyhotoviť podľa zákona o účtovníctve.

Napriek tomu, že účtovná závierka netvorí povinnú prílohu daňového priznania k dani z príjmov, účtovná jednotka je povinná ju podať v termíne na podanie daňového priznania k dani z príjmov za rok 2018, t.j. do 1.4.2019 (ak si účtovná jednotka nepredĺži lehotu na podanie daňového priznania).

Účtovná závierka v jednoduchom účtovníctve sa skladá z troch strán, pričom prvá strana obsahuje identifikačné údaje daňovníka, obdobie za ktoré bola účtovná závierka zostavená, či dátum, ku ktorému bola táto účtovná závierka zostavená. Viac informácií o účtovnej závierke v jednoduchom účtovníctve si môžete prečítať v článku Účtovná závierka v jednoduchom účtovníctve v roku 2019 (za rok 2018). Druhá a tretia strana účtovnej závierky patrí:

 • výkazu o príjmoch a výdavkoch,
 • výkazu o majetku a záväzkoch.

Rovnako ako k vyplneniu daňového priznania aj k vyplneniu účtovnej závierky čerpáme údaje z účtovných kníh jednoduchého účtovníctva, ktoré sme si uviedli vyššie v článku (peňažný denník a pod.)

Príklad na vyplnenie daňového priznania k dani z príjmov a účtovnej závierky SZČO (živnostníka), ktorý účtuje v sústave jednouchého účtovníctva za rok 2018

Každá fyzická osoba, ktorá mala aj iné príjmy ako zo závislej činnosti je povinná podať daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2018 – typ B. Viac informácií o tomto type daňového priznania si môžete prečítať v článku Daňové priznanie fyzickej osoby typ B za rok 2018.

Ondrej Sivý pracoval v roku 2018 ako SZČO (živnostník), pričom jeho hlavným predmetom podnikania boli interiérové a exteriérové dokončovacie stavebné práce. V roku 2018 sa rozhodol viesť jednoduché účtovníctvo a uplatňovať si skutočne preukázateľné výdavky, nie je platiteľom DPH.

Z účtovných kníh jednoduchého účtovníctva čerpáme tieto údaje:

 • zdaniteľné príjmy: 38 120 eur (predaj tovaru: 13 200 eur, predaj služieb: 24 920 eur),
 • preukázateľné výdavky: 18 500 eur (nákup zásob: 15 800 eur, odvody do Sociálnej poisťovne: 1 900 eur, odvody do zdravotnej poisťovne: 800 eur),
 • pohľadávky k 31.12.2018: 1 500 eur (k 31.12.2017: 0 eur),
 • záväzky k 31.12.2018: 0 eur ( k 31.12.2017: 450 eur),
 • peniaze na účte v banke k 31.12.2018: 5 400 eur ( k 31.12.2017: 2 600 eur),
 • zásoby k 31.12.2018: 1 200 eur (k 31.12.2017: 600 eur).

Ondrej si chce uplatniť tieto daňové zvýhodnenia:

 • daňový bonus na dieťa: Amália Sivá (navštevuje Základnú školu, pokladom je potvrdenie o návšteve školy),
 • nezdaniteľnú časť základu dane na manželku: Anežka Sivá (od 01.06.2018 je evidovaná na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny ako nezamestnaná, v priebehu roka 2018 mala príjem zo závislej činnosti znížený o povinné poistné a príspevky vo výške 1 800 eur),
 • nezdaniteľnú časť základu dane na preukázateľne zaplatené príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie (DDS): 150 eur.

Prinášame vám vyplnené vzorové Daňové priznanie SZČO (živnostníka) k dani z príjmov s preukázateľnými výdavkami účtujúceho v sústave jednoduchého účtovníctva za rok 2018.

Článok pokračuje pod reklamou

Postup na vyplnenie daňového priznania k dani z príjmov SZČO (živnostníka) za rok 2018:

1. strana: uvedieme DIČ nášho živnostníka Ondreja Sivého, zaškrtneme druh daňového priznania: daňové priznanie a uvedieme rok, za ktorý daňové priznanie podávame: 2018. Na riadku 03 uvedieme SK NACE.

I. Oddiel – údaje o daňovníkovi: uvedieme na riadkoch 04 až 11 priezvisko, meno, ulicu, súpisné/orientačné číslo, PSČ, obec a štát.

II. Oddiel – nevypĺňame.

III. Oddiel – údaje na uplatnenie zníženia základu dane (§ 11 zákona) a daňového bonusu (§ 33 zákona): tu vyplníme údaje o manželke a dieťati, na ktoré si chce živnostník Ondrej uplatniť zníženie základu dane. Na riadku 31 uvedieme priezvisko a meno manželky a taktiež aj jej rodné číslo. Na riadku 32 je potrebné zaškrtnúť možnosť, že si chce živnostník uplatniť nezdaniteľnú časť základu dane na manželku a uvedieme výšku vlastných príjmov, ktoré boli ponížené o povinné poistné a príspevky a rovnako aj počet mesiacov, na ktorých začiatku boli splnené podmienky na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane (od 1.6.2018, t.j. 7 mesiacov).

Riadok 34 patrí údajom o vyživovaných deťoch, na ktoré si chce daňovník uplatniť daňový bonus, tu vyplníme teda priezvisko a meno dcéry, na ktorú si chce Ondrej uplatniť daňový bonus a taktiež aj jej rodné číslo a zaškrtneme počet mesiacov 1 -12, nakoľko si uplatňuje daňový bonus na celý rok (manželka si neuplatňovala vôbec).

IV. Oddiel a V. Oddiel – nevypĺňame.

VI. Oddiel – výpočet základu dane (čiastkového základu dane) z príjmov z podnikania, z inej samostatnej zárobkovej činnosti, z prenájmu a z použitia diela a umeleckého výkonu (§ 6 zákona) vypĺňame, nakoľko Ondrej mal v roku 2018 len tieto príjmy. Ondrej mal konkrétne príjmy a výdavky zo živnosti, ktoré uvedieme na riadku 2 tabuľky č. 1 v tomto oddiele. Do stĺpca 1 príjmy: uvedieme sumu 38 120 eur a do stĺpca 2 výdavky: uvedieme sumu 18 500 eur. Rovnaké sumy uvedieme aj na súčtovom riadku č. 10. Pod tabuľkou č. 1 je potrebné vyplniť sumu zaplateného poistného, a to do políčka s názvom „Preukázateľne zaplatené poistné z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona, t.j. 1 900 + 800, spolu 2 700 eur. Tabuľku č. 1a a č. 1b nevypĺňame.

Pokračujeme až na riadku 41, kde uvedieme príjmy z tabuľky č. 1, stĺpec 1, riadok 10: 38 120 eur. Na riadku 42 uvedieme výdavky z tabuľky č. 1, stĺpec 2, riadok 10: 18 500 eur. Riadok 43 patrí kladnému rozdielu príjmov a výdavkov, t.j. základu dane vo výške 19 620 eur (38 120 – 18 500). Túto istú sumu uvedieme aj na riadku 47, nakoľko u Ondreja neevidujeme žiadne položky zvyšujúce, či znižujúce základ dane. Túto sumu 19 620 eur uvedieme aj na riadkoch č. 55 a 57.

IX. Oddiel – výpočet dane podľa § 15 zákona: V tomto oddiele vypočítame daň z príjmov, ktorú bude daňovník povinný uhradiť. Na riadku 72 uvedieme sumu základu dane z riadku 57, t.j. suma 19 620 eur. Na riadkoch 73 až 75 vyplníme nezdaniteľné časti základu dane, ktoré si  môže Ondrej uplatniť, t.j. na riadku 73: nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka: 3 830,02 eur, na riadku 74: nezdaniteľnú časť základu dane na manželku: 1 184,18 eur (t.j. 3830,02 eur – 1800 eur = 2030,02 eur /12 mesiacov x 7 mesiacov = 1184,18) a na riadku 75 uvedieme sumu 150 eur, t.j. suma preukázateľne zaplatených príspevkov na DDS. Riadok 77 patrí súčtu všetkých týchto nezdaniteľných častí základu dane, t.j. 3830,02 eur + 1184,18 eur + 150 eur = 5 164,20 eur.

Na riadku 78 odpočítame zo základu dane, t.j. z riadku 72 (19 620 eur) súčet nezdaniteľných častí z riadku 77 (5 164,20 eur) a dostaneme základ dane znížený o nezdaniteľné časti základu dane vo výške 14 455,80 eur. Túto sumu uvedieme aj na riadku 80. Na riadku 81 vypočítame daň zo základu dane, t.j. z riadku 80, zaokrúhlenú na eurocenty nadol, t.j. 14 455,80*0,19 = 2746,602, po zaokrúhlení: 2 746,60 eur. Túto sumu dane uvedieme aj na riadku 90 a 105.

Nakoľko si Ondrej uplatňuje ročný daňový bonus na 1 dieťa, na riadku 106 uvedieme sumu 258,72 eur a na riadku 107 uvedieme zníženú daň o daňový bonus (riadok 105 – riadok 106): 2 487,88 eur. Túto sumu uvedieme aj na riadku 113 a 125: daň na úhradu.

Sumu dane na úhradu vo výške 2 487,88 eur je Ondrej povinný uhradiť do termínu na podanie daňového priznania. Ak podá daňové priznanie do 1.4.2019, tak tento termín je aj dátumom splatnosti dane z príjmov na úhradu.

X. Oddiel a XI. Oddiel – nevypĺňame.

XII. Oddiel – vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby podľa § 50 zákona. V tomto oddiele zaškrtneme políčko: „Neuplatňujem postup podľa § 50 zákona“, nakoľko Ondrej nepoukazuje 2 % zo zaplatenej dane.

XIII. Oddiel –nevypĺňame. Avšak na konci tohto oddielu uvádzame počet príloh ako aj dátum spracovania daňového priznania. Počet príloh uvedieme 6: 3 prílohy sú povinné prílohy každého daňového priznania, 4. prílohu tvorí potvrdenie o návšteve školy Amálie, 5. prílohu tvorí potvrdenie o tom, že jeho manželka Anežka bola evidovaná na Úrade práce a 6. prílohu tvorí potvrdenie o jej zdaniteľných príjmoch zo závislej činnosti za rok 2018.

XIV. Oddiel a prílohu č. 1 a prílohu č.2: nevypĺňame

Príloha č. 3 – údaje na účely sociálneho poistenia a zdravotného poistenia. Tu vyplníme riadok 11, kde uvedieme sumu zaplateného poistného na sociálne poistenie, t.j. sumu 1 900 eur. Riadok 13 patrí sume zaplateného poistného na zdravotné poistenie, t.j. suma 800 eur. Nakoľko Ondrej nemal žiaden nedoplatok z ročného zúčtovania zdravotného poistenia, uvedieme túto istú sumu aj na riadku 14. Na konci prílohy uvedieme dátum.

Prinášame vám aj vyplnenú účtovnú závierku v jednoduchom účtovníctve zostavenú k 31.12.2018.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Ako vyplniť daňové priznanie fyzickej osoby za rok 2023 – typ B

Praktický príklad ako vyplniť daňové priznanie k dani z príjmov fyzických osôb – typ B za rok 2023, vrátane vzoru vyplneného daňového priznania.

Voľná živnosť – ako ju založiť v roku 2024?

Ako postupovať pri ohlásení živnosti, aké doklady sú potrebné, aká je výška poplatkov a ako si založiť živnosť on-line cez portál www.slovensko.sk.

Daňové priznanie fyzickej osoby za rok 2023 – ako na to?

Daňovník, ktorý v roku 2023 zarobil celkovo viac ako 2 461,41 eur zdaniteľných príjmov, má povinnosť podať daňové priznanie k dani z príjmov. Čo treba vedieť pri podávaní daňového priznania fyzickej osoby?

Daňové priznanie fyzickej osoby typu A za rok 2023 (v roku 2024)

Základné informácie o podaní daňového priznania typu A za rok 2023 – aké príjmy v ňom uviesť a ktoré naopak nie, aké sadzby dane použiť, do kedy sa daňové priznanie podáva aj aké prílohy je potrebné predložiť.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky