Ako vyplniť daňové priznanie SZČO (živnostníka) s preukázateľnými výdavkami v jednoduchom účtovníctve za rok 2018

Postup a praktická ukážka vyplnenia daňového priznania živnostníka, ktorý uplatňuje preukázateľné výdavky v jednoduchom účtovníctve.

SZČO (živnostník) môže na účely zistenia základu dane z príjmov uplatniť paušálne výdavky, t.j. percentom z príjmov alebo môže uplatniť skutočne preukázateľné výdavky, ktoré súvisia s jeho podnikaním a ktoré boli vynaložené na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie jeho zdaniteľných príjmov.

Ak sa SZČO (živnostník) rozhodne uplatňovať skutočne preukázateľné výdavky  môže sa rozhodnúť, či bude tieto výdavky viesť v daňovej evidencii alebo ich bude viesť v sústave jednoduchého, či podvojného účtovníctva.

Viac informácií o tom, čo je to skutočne preukázateľný výdavok, či o postupe vyplnenia daňového priznania SZČO (živnostníka), ktorý uplatňuje preukázateľné výdavky, ale v daňovej evidencii si môžete prečítať v článku Ako vyplniť daňové priznanie SZČO (živnostníka) za rok 2018 s preukázateľnými výdavkami v daňovej evidencii

Kto môže účtovať v sústave jednoduchého účtovníctva?

V sústave jednoduchého účtovníctva môžu účtovať len zákonom vymedzené neziskové účtovné jednotky, ako aj:

 • podnikateľ, ktorý nie je zapísaný v obchodnom registri,
 • fyzická osoba, ktorá vykonáva podnikateľskú činnosť podľa § 6 ods. 1 zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“) alebo fyzická osoba, ktorá vykonáva inú samostatnú zárobkovú činnosť podľa § 6 ods. 2 zákona, pričom preukazuje svoje výdavky vynaložené na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie zdaniteľných príjmov na účely zistenia základu dane (a nevedie daňovú evidenciu).

V prípade, že sa SZČO (živnostník) rozhodne účtovať v sústave jednoduchého účtovníctva stáva sa tak účtovnou jednotkou a pri vedení jednoduchého účtovníctva sa riadi:

 • zákonom č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“),
 • opatrením Ministerstva financií, ktoré ustanovuje postupy účtovania pre podnikateľov účtujúcich v sústave jednoduchého účtovníctva.

Čo znamená účtovať v sústave jednoduchého účtovníctva?

Ako sme už vyššie napísali, tým, že sa SZČO (živnostník) rozhodne účtovať v sústave jednoduchého účtovníctva, stáva sa účtovnou jednotkou. Účtovná jednotka je povinná v sústave jednoduchého účtovníctva viesť tieto účtovné knihy:

 • peňažný denník,
 • knihu pohľadávok,
 • knihu záväzkov,
 • pomocné knihy, v prípade, ak je ich vedenie potrebné na preukázanie a vykazovanie predmetu účtovníctva v účtovnej závierke (napr. kniha dlhodobého majetku, kniha zásob a pod.)

Účtovnej jednotke peňažný denník poskytuje prehľad o stave peňažných prostriedkoch v hotovosti a na účtoch v bankách, či príjmoch v danom účtovnom období, ako aj prehľad o výdavkoch účtovnej jednotky. Kniha pohľadávok poskytuje účtovnej jednotke okrem údajov o dlžníkoch, aj údaje o poskytnutých preddavkoch, úveroch, či pohľadávkach voči poisťovniam. Naopak kniha záväzkov poskytuje prehľad o veriteľoch, prijatých preddavkoch, či úveroch a záväzkoch voči poisťovniam.

Aké výstupy potrebuje SZČO (živnostník) z jednoduchého účtovníctva k vyplneniu daňového priznania k dani z príjmov za rok 2018?

Nakoľko je SZČO (živnostník) účtovnou jednotkou je povinný podať spolu s daňovým priznaním k dani z príjmov za rok 2018 aj účtovnú závierku, ktorú je povinný vyhotoviť podľa zákona o účtovníctve.

Napriek tomu, že účtovná závierka netvorí povinnú prílohu daňového priznania k dani z príjmov, účtovná jednotka je povinná ju podať v termíne na podanie daňového priznania k dani z príjmov za rok 2018, t.j. do 1.4.2019 (ak si účtovná jednotka nepredĺži lehotu na podanie daňového priznania).

Účtovná závierka v jednoduchom účtovníctve sa skladá z troch strán, pričom prvá strana obsahuje identifikačné údaje daňovníka, obdobie za ktoré bola účtovná závierka zostavená, či dátum, ku ktorému bola táto účtovná závierka zostavená. Viac informácií o účtovnej závierke v jednoduchom účtovníctve si môžete prečítať v článku Účtovná závierka v jednoduchom účtovníctve v roku 2019 (za rok 2018). Druhá a tretia strana účtovnej závierky patrí:

 • výkazu o príjmoch a výdavkoch,
 • výkazu o majetku a záväzkoch.

Rovnako ako k vyplneniu daňového priznania aj k vyplneniu účtovnej závierky čerpáme údaje z účtovných kníh jednoduchého účtovníctva, ktoré sme si uviedli vyššie v článku (peňažný denník a pod.)

Príklad na vyplnenie daňového priznania k dani z príjmov a účtovnej závierky SZČO (živnostníka), ktorý účtuje v sústave jednouchého účtovníctva za rok 2018

Každá fyzická osoba, ktorá mala aj iné príjmy ako zo závislej činnosti je povinná podať daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2018 – typ B. Viac informácií o tomto type daňového priznania si môžete prečítať v článku Daňové priznanie fyzickej osoby typ B za rok 2018.

Ondrej Sivý pracoval v roku 2018 ako SZČO (živnostník), pričom jeho hlavným predmetom podnikania boli interiérové a exteriérové dokončovacie stavebné práce. V roku 2018 sa rozhodol viesť jednoduché účtovníctvo a uplatňovať si skutočne preukázateľné výdavky, nie je platiteľom DPH.

Z účtovných kníh jednoduchého účtovníctva čerpáme tieto údaje:

 • zdaniteľné príjmy: 38 120 eur (predaj tovaru: 13 200 eur, predaj služieb: 24 920 eur),
 • preukázateľné výdavky: 18 500 eur (nákup zásob: 15 800 eur, odvody do Sociálnej poisťovne: 1 900 eur, odvody do zdravotnej poisťovne: 800 eur),
 • pohľadávky k 31.12.2018: 1 500 eur (k 31.12.2017: 0 eur),
 • záväzky k 31.12.2018: 0 eur ( k 31.12.2017: 450 eur),
 • peniaze na účte v banke k 31.12.2018: 5 400 eur ( k 31.12.2017: 2 600 eur),
 • zásoby k 31.12.2018: 1 200 eur (k 31.12.2017: 600 eur).

Ondrej si chce uplatniť tieto daňové zvýhodnenia:

 • daňový bonus na dieťa: Amália Sivá (navštevuje Základnú školu, pokladom je potvrdenie o návšteve školy),
 • nezdaniteľnú časť základu dane na manželku: Anežka Sivá (od 01.06.2018 je evidovaná na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny ako nezamestnaná, v priebehu roka 2018 mala príjem zo závislej činnosti znížený o povinné poistné a príspevky vo výške 1 800 eur),
 • nezdaniteľnú časť základu dane na preukázateľne zaplatené príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie (DDS): 150 eur.

Prinášame vám vyplnené vzorové Daňové priznanie SZČO (živnostníka) k dani z príjmov s preukázateľnými výdavkami účtujúceho v sústave jednoduchého účtovníctva za rok 2018.

Článok pokračuje pod reklamou

Postup na vyplnenie daňového priznania k dani z príjmov SZČO (živnostníka) za rok 2018:

1. strana: uvedieme DIČ nášho živnostníka Ondreja Sivého, zaškrtneme druh daňového priznania: daňové priznanie a uvedieme rok, za ktorý daňové priznanie podávame: 2018. Na riadku 03 uvedieme SK NACE.

I. Oddiel – údaje o daňovníkovi: uvedieme na riadkoch 04 až 11 priezvisko, meno, ulicu, súpisné/orientačné číslo, PSČ, obec a štát.

II. Oddiel – nevypĺňame.

III. Oddiel – údaje na uplatnenie zníženia základu dane (§ 11 zákona) a daňového bonusu (§ 33 zákona): tu vyplníme údaje o manželke a dieťati, na ktoré si chce živnostník Ondrej uplatniť zníženie základu dane. Na riadku 31 uvedieme priezvisko a meno manželky a taktiež aj jej rodné číslo. Na riadku 32 je potrebné zaškrtnúť možnosť, že si chce živnostník uplatniť nezdaniteľnú časť základu dane na manželku a uvedieme výšku vlastných príjmov, ktoré boli ponížené o povinné poistné a príspevky a rovnako aj počet mesiacov, na ktorých začiatku boli splnené podmienky na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane (od 1.6.2018, t.j. 7 mesiacov).

Riadok 34 patrí údajom o vyživovaných deťoch, na ktoré si chce daňovník uplatniť daňový bonus, tu vyplníme teda priezvisko a meno dcéry, na ktorú si chce Ondrej uplatniť daňový bonus a taktiež aj jej rodné číslo a zaškrtneme počet mesiacov 1 -12, nakoľko si uplatňuje daňový bonus na celý rok (manželka si neuplatňovala vôbec).

IV. Oddiel a V. Oddiel – nevypĺňame.

VI. Oddiel – výpočet základu dane (čiastkového základu dane) z príjmov z podnikania, z inej samostatnej zárobkovej činnosti, z prenájmu a z použitia diela a umeleckého výkonu (§ 6 zákona) vypĺňame, nakoľko Ondrej mal v roku 2018 len tieto príjmy. Ondrej mal konkrétne príjmy a výdavky zo živnosti, ktoré uvedieme na riadku 2 tabuľky č. 1 v tomto oddiele. Do stĺpca 1 príjmy: uvedieme sumu 38 120 eur a do stĺpca 2 výdavky: uvedieme sumu 18 500 eur. Rovnaké sumy uvedieme aj na súčtovom riadku č. 10. Pod tabuľkou č. 1 je potrebné vyplniť sumu zaplateného poistného, a to do políčka s názvom „Preukázateľne zaplatené poistné z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona, t.j. 1 900 + 800, spolu 2 700 eur. Tabuľku č. 1a a č. 1b nevypĺňame.

Pokračujeme až na riadku 41, kde uvedieme príjmy z tabuľky č. 1, stĺpec 1, riadok 10: 38 120 eur. Na riadku 42 uvedieme výdavky z tabuľky č. 1, stĺpec 2, riadok 10: 18 500 eur. Riadok 43 patrí kladnému rozdielu príjmov a výdavkov, t.j. základu dane vo výške 19 620 eur (38 120 – 18 500). Túto istú sumu uvedieme aj na riadku 47, nakoľko u Ondreja neevidujeme žiadne položky zvyšujúce, či znižujúce základ dane. Túto sumu 19 620 eur uvedieme aj na riadkoch č. 55 a 57.

IX. Oddiel – výpočet dane podľa § 15 zákona: V tomto oddiele vypočítame daň z príjmov, ktorú bude daňovník povinný uhradiť. Na riadku 72 uvedieme sumu základu dane z riadku 57, t.j. suma 19 620 eur. Na riadkoch 73 až 75 vyplníme nezdaniteľné časti základu dane, ktoré si  môže Ondrej uplatniť, t.j. na riadku 73: nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka: 3 830,02 eur, na riadku 74: nezdaniteľnú časť základu dane na manželku: 1 184,18 eur (t.j. 3830,02 eur – 1800 eur = 2030,02 eur /12 mesiacov x 7 mesiacov = 1184,18) a na riadku 75 uvedieme sumu 150 eur, t.j. suma preukázateľne zaplatených príspevkov na DDS. Riadok 77 patrí súčtu všetkých týchto nezdaniteľných častí základu dane, t.j. 3830,02 eur + 1184,18 eur + 150 eur = 5 164,20 eur.

Na riadku 78 odpočítame zo základu dane, t.j. z riadku 72 (19 620 eur) súčet nezdaniteľných častí z riadku 77 (5 164,20 eur) a dostaneme základ dane znížený o nezdaniteľné časti základu dane vo výške 14 455,80 eur. Túto sumu uvedieme aj na riadku 80. Na riadku 81 vypočítame daň zo základu dane, t.j. z riadku 80, zaokrúhlenú na eurocenty nadol, t.j. 14 455,80*0,19 = 2746,602, po zaokrúhlení: 2 746,60 eur. Túto sumu dane uvedieme aj na riadku 90 a 105.

Nakoľko si Ondrej uplatňuje ročný daňový bonus na 1 dieťa, na riadku 106 uvedieme sumu 258,72 eur a na riadku 107 uvedieme zníženú daň o daňový bonus (riadok 105 – riadok 106): 2 487,88 eur. Túto sumu uvedieme aj na riadku 113 a 125: daň na úhradu.

Sumu dane na úhradu vo výške 2 487,88 eur je Ondrej povinný uhradiť do termínu na podanie daňového priznania. Ak podá daňové priznanie do 1.4.2019, tak tento termín je aj dátumom splatnosti dane z príjmov na úhradu.

X. Oddiel a XI. Oddiel – nevypĺňame.

XII. Oddiel – vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby podľa § 50 zákona. V tomto oddiele zaškrtneme políčko: „Neuplatňujem postup podľa § 50 zákona“, nakoľko Ondrej nepoukazuje 2 % zo zaplatenej dane.

XIII. Oddiel –nevypĺňame. Avšak na konci tohto oddielu uvádzame počet príloh ako aj dátum spracovania daňového priznania. Počet príloh uvedieme 6: 3 prílohy sú povinné prílohy každého daňového priznania, 4. prílohu tvorí potvrdenie o návšteve školy Amálie, 5. prílohu tvorí potvrdenie o tom, že jeho manželka Anežka bola evidovaná na Úrade práce a 6. prílohu tvorí potvrdenie o jej zdaniteľných príjmoch zo závislej činnosti za rok 2018.

XIV. Oddiel a prílohu č. 1 a prílohu č.2: nevypĺňame

Príloha č. 3 – údaje na účely sociálneho poistenia a zdravotného poistenia. Tu vyplníme riadok 11, kde uvedieme sumu zaplateného poistného na sociálne poistenie, t.j. sumu 1 900 eur. Riadok 13 patrí sume zaplateného poistného na zdravotné poistenie, t.j. suma 800 eur. Nakoľko Ondrej nemal žiaden nedoplatok z ročného zúčtovania zdravotného poistenia, uvedieme túto istú sumu aj na riadku 14. Na konci prílohy uvedieme dátum.

Prinášame vám aj vyplnenú účtovnú závierku v jednoduchom účtovníctve zostavenú k 31.12.2018.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Sociálne odvody SZČO od 1. 7. 2024

Aká je hranica príjmov, pri ktorej SZČO (ne)vzniká povinnosť platiť sociálne odvody od 1. 7. 2024, resp. 1. 10. 2024? Ako sa podnikateľ dozvie o výške odvodov a aká je ich minimálna a maximálna výška?

Živnosť vs. s. r. o. – dane a odvody v roku 2024

Aký je rozdiel v sadzbách dane z príjmov a výške odvodov v živnosti a v s.r.o. v roku 2024 a od čoho závisí výška dane a odvodov do Sociálnej či zdravotnej poisťovne v jednotlivých právnych formách?

Dôchodok a živnosť (podnikanie dôchodcu)

Ako si založí živnosť dôchodca, kedy musí platiť sociálne a zdravotné odvody, v akých prípadoch má dosahovanie príjmov zo živnosti vplyv na poberanie dôchodku a ako sa príjmy dôchodcu zdaňujú?

Živnosť vs. s. r. o. v roku 2024

Aké sú rozdiely medzi podnikaním formou živnosti a s.r.o. v roku 2024 pri zakladaní, ručení, účtovníctve, daňovo-odvodovom zaťažení, aj pri prípadom ukončovaní podnikania, sa dočítate v článku.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky