Daňové priznanie fyzickej osoby z príjmov zo zamestnania a z prenájmu za rok 2018

Ako má vyplniť daňové priznanie zamestnanec, ktorý mal okrem príjmu zo závislej činnosti aj príjem z prenájmu v roku 2018? Kroky na vyplnenie daňového priznania k dani z príjmov za rok 2018 si popíšeme v tomto článku.

Kedy je zamestnanec povinný podať daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2018?

Ak mal zamestnanec príjmy len zo závislej činnosti môže sa rozhodnúť, či požiada svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania dane alebo podá daňové priznanie k dani z príjmov samostatne. Avšak existujú aj situácie, kedy zamestnávateľ nemôže zamestnancovi, aj napriek tomu, že by podal žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania dane v stanovenom termíne, ročné zúčtovanie dane vykonať.

Zamestnávateľ nemôže vykonať zamestnancovi ročné zúčtovanie dane v prípade, ak má zamestnanec okrem príjmu zo závislej činnosti, t.j. príjem podľa § 5 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“) aj iné druhy príjmov, napríklad ak má aj príjem z prenájmu nehnuteľnosti (podľa § 6 ods. 3 zákona o dani z príjmov).

To, či je zamestnanec povinný podať daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2018, závisí od výšky jeho zdaniteľných príjmov. V prípade, ak zamestnanec dosiahol zdaniteľné príjmy vyššie ako je suma 1 915,01 eura, je povinný podať daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2018. Do uvedenej sumy sa ráta súčet zdaniteľných príjmov zo zamestnania (t.j. výška hrubých miezd za rok 2018) a zdaniteľných príjmov z prenájmu (t.j. výška príjmu za prenájom nehnuteľnosti neznížená o daňové výdavky).

Ak celkový súčet príjmov zamestnanca nepresiahne sumu 1 915,01 eur, nie je povinný podať daňové priznanie k dani z príjmov.

Aký typ daňového priznania je povinný podať zamestnanec s príjmami z prenájmu za rok 2018?

Zamestnanec, ktorý mal okrem príjmov zo závislej činnosti aj príjmy z prenájmu nehnuteľnosti je povinný podať daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby – typ B, a to do 1.4.2019. V uvedenom termíne je povinný aj prípadnú daň na úhradu zaplatiť.

Viac informácií o daňovom priznaní typu B si môžete prečítať v článku Daňové priznanie fyzickej osoby typ B za rok 2018.

Ako má vyplniť daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2018 zamestnanec, ktorý mal príjem zo zamestnania aj z prenájmu nehnuteľnosti?

Postup vyplnenia daňového priznania k dani z príjmov za rok 2018 si ukážeme na nasledovnom príklade:

Anežka Sivá pracovala celý rok 2018 u zamestnávateľa na trvalý pracovný pomer. Okrem zamestnania, však prenajímala aj byt v centre Košíc.

Z potvrdenia o zdaniteľných príjmoch fyzickej osoby zo závislej činnosti uvádzame nasledovné údaje:

  • úhrn zúčtovaných a vyplatených príjmov zo závislej činnosti: 10 809 eur,
  • úhrn povinného poistného: 1 448,21 eur ( z toho sociálne poistenie: 1 015,89 eur a zdravotné poistenie: 432,32 eur),
  • úhrn preddavkov na daň 1050,85 eur.

Príjem z prenájmu nehnuteľnosti (bez živnostenského oprávnenia, podľa § 6, ods. 3 zákona o dani z príjmov) dosiahla vo výške 6 000 eur a výdavky boli vo výške 3 500 eur (preukázateľné výdavky evidované v daňovej evidencii).

Anežka chce poukázať 2 % zo zaplatenej dane Združeniu mladých podnikateľov Slovenska.

Nakoľko mala Anežka príjem zo závislej činnosti aj príjem z prenájmu, je povinná podať daňové priznanie k dani z príjmov – typ B. Vyplnené daňové priznanie môže Anežka podať osobne – doručením na podateľňu príslušného správcu dane alebo poštou. Anežka by mohla podať daňové priznanie aj elektronicky, avšak nie je to jej povinnosťou, nakoľko nevykonáva podnikateľskú činnosť.

Prinášame vám aj vzorové vyplnené daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2018 s príjmami zo zamestnania a z prenájmu.

To, ako sme vyplnili daňové priznanie k dani z príjmov si popíšeme v nasledovných krokoch:

Na 1. strane je potrebné vyplniť hlavné identifikačné údaje osoby, ktorá podáva daňové priznanie, a to nasledovné:

  • riadok 01: DIČ,
  • druh daňového priznania: zaškrtneme „daňové priznanie“ a rok, za ktorý podávame daňové priznanie: „2018“,
  • I. oddiel: riadky 04 až 11 vyplníme priezvisko, meno a adresu fyzickej osoby.

Nakoľko si Anežka neuplatňuje iné nezdaniteľné časti základu dane než na daňovníka, ani daňový bonus na dieťa či zaplatené úroky, oddiely III. a IV. nevypĺňame.

V. oddiel – výpočet základu dane (čiastkového základu dane) z príjmov zo závislej činnosti (podľa § 5) : v tomto oddiele vyplníme údaje z potvrdenia o zdaniteľných príjmoch zo závislej činnosti za rok 2018, t.j. na riadku 38 vyplníme úhrn príjmov od všetkých zamestnávateľov (10 809 eur), na riadku 39 vyplníme úhrn povinného poistného (1 448,21 eur) a na riadku 40 vypočítame základ dane (čiastkový základ dane) ako rozdiel riadkov 38 a 39, t.j. 10 809 eur – 1448,21 eur = 9 360,79 eur.

VI. oddiel – výpočet základu dane (čiastkového základu dane) z príjmov z podnikania, z inej samostatnej zárobkovej činnosti, z prenájmu a z použitia diela a umeleckého výkonu (§ 6 zákona): v tomto oddiele vyplníme do stĺpca 1 príjmy a do stĺpca 2 výdavky, konkrétne pri príjmoch z prenájmu nehnuteľnosti vyplníme riadok 11, kde uvedieme do stĺpca 1 sumu 6 000 eur a do stĺpca 2 uvedieme sumu 3 500 eur. Rovnaké sumy vyplníme aj do súčtového riadku č. 13.

Článok pokračuje pod reklamou

Pod uvedenou tabuľkou je potrebné zaškrtnúť, že si Anežka „uplatňuje preukázateľné výdavky z daňovej evidencie podľa § 6 ods. 11 zákona“, a to konkrétne pri príjmoch podľa § 6 ods. 3 zákona. Fyzická osoba, ktorá vedie daňovú evidenciu je povinná vyplniť aj tabuľku č. 1a, nakoľko však Anežka nemala žiadne pohľadávky, záväzky, zásoby a iné, túto tabuľku nevypĺňame.

Pokračujeme vyplnením nasledovných riadkov:

  • riadok 58, kde uvedieme príjmy z tabuľky č. 1, stĺpec 1, riadok 13 (suma 6 000 eur),
  • riadok 59, kde uvedieme výdavky z tabuľky č. 1, stĺpec 2, riadok 13 (suma 3 500 eur),
  • riadok 60 – vypočítame základ dane, t.j. rozdiel riadkov 58 a 59 (6 000 eur – 3 500 eur) = 2 500 eur,
  • sumu 2 500 eur uvedieme aj na riadku 65.

VII. a VIII. oddiel nevypĺňame, nakoľko Anežka nemala príjmy podľa § 7 (z kapitálového majetku) ani príjmy podľa § 8 (ostatné príjmy).

IX. oddiel – výpočet dane podľa § 15 zákona: hlavný oddiel v ktorom vypočítame daň, ktorú bude povinná Anežka uhradiť. Na riadku 72 uvedieme základ dane podľa § 5 (t.j. riadok 40) = 9 360,79 eur. Riadok 73 patrí sume nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka, t.j. suma 3 830,02 eur. Túto sumu nezdaniteľnej časti základu dane uvedieme aj na riadku 77 – súčet nezdaniteľných častí základu dane (maximálne však do výšky sumy uvedenej na riadku 72). V riadku 78 uvedieme základ dane z príjmov podľa § 5, ktorý znížime o výšku nezdaniteľnej časti základu dane (t.j. riadok 72 – riadok 77) = 9 360,79 eur – 3 830,02 eur = 5 530,77 eur.

Na riadku 80 uvedieme celkový základ dane (t.j. súčet čiastkových základov dane podľa § 5 z riadku 78 a podľa § 6 ods. 3 z riadku 65) = 5 530,77 + 2 500 = 8 030,77 eur. Z uvedeného základu dane príslušnou sadzbou dane 19 % vypočítame daň na riadku 81, t.j. 19 % z 8 030,77 eur = 1 525,8463 eur, po zaokrúhlení = 1525,84 eur. Sumu dane z príjmov, t.j. sumu 1 525,84 eur uvedieme aj na riadkoch 90, 105, 107 a 113.

Nakoľko mala Anežka zrazené preddavky na daň z príjmov zo závislej činnosti vo výške 1 050,85 eur, uvedieme túto sumu na riadku 120. Na riadku 125 uvedieme výslednú daň na úhradu, t.j. vypočítaná daň z riadku 105 (1 525,84 eur) znížená o zrazené preddavky na daň z riadku 120 (1 050,85 eur) = 474,99 eur. Túto sumu je Anežka povinná uhradiť v termíne na podanie daňového priznania k dani z príjmov za rok 2018.

Je potrebné aj vyplniť XII. oddiel, kde zaškrtneme na riadku 141 uvedieme 2 % zo zaplatenej dane, t.j. z riadku 113 = 2 % z 1 525,84 eur = 30,5168 eur, po zaokrúhlení = 30,51 eur. Do kolónky „podpis daňovníka“ uvedie Anežka svoj podpis. Do riadku 142 vyplní údaje organizácie Združenie mladých podnikateľov Slovenska a zaškrtne, že súhlasí so zaslaním jej údajov určenému prijímateľovi podielu zaplatenej dane (Združeniu mladých podnikateľov Slovenska).

Na riadku 143 je potrebné uviesť počet príloh – v našom prípade sú to 4 prílohy, nakoľko 3 prílohy sú ku každému daňovému priznaniu povinné a štvrtou prílohou je potvrdenie o zdaniteľných príjmoch zo závislej činnosti za rok 2018. Pri počte príloh uvedieme aj dátum vyplnenia daňového priznania a rovnako je potrebné aj uviesť podpis daňovníka.

Na koniec je potrebné ešte vyplniť prílohu č. 3 – údaje na účely sociálneho poistenia a zdravotného poistenia. Na riadku 08 uvedieme úhrn povinného poistného, ktoré zaplatil zamestnanec zo závislej činnosti, t.j. 1 448,21 eur, z toho na riadku 09 uvedieme úhrn poistného na sociálne poistenie: 1 015,89 eur a na riadku 10 uvedieme úhrn poistného na zdravotné poistenie: 432,32 eur. Na konci tejto prílohy je potrebné uviesť dátum a podpis daňovníka.

Ďalšie informácie o zdaňovaní príjmov z prenájmu nehnuteľnosti a o uplatňovaní daňových výdavkov si môžete prečítať v článkoch: Zdaňovanie príjmov z prenájmu nehnuteľnosti za rok 2018 alebo Daňové výdavky pri prenájme nehnuteľnosti v roku 2018.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Daňové priznanie pri príjmoch zo zamestnania zo zahraničia za rok 2023 (v roku 2024)

Dosiahli ste v roku 2023 príjem zo zamestnania zo zahraničia? Máte povinnosť zdaniť takýto príjem na Slovensku? Ako vyplniť daňové priznanie?

Ako podať daňové priznanie online (elektronicky) v roku 2024

Podrobný postup, ako podať daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2023 (v roku 2024) online cez portál finančnej správy pre fyzické aj pre právnické osoby.

10 tipov, ako na daňové priznanie fyzickej osoby za rok 2023

Užitočné rady pre podanie daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby za rok 2023. Na čo nezabudnúť aj akým častým chybám sa vyhnúť, prinášame v článku.

Poukázanie 2 % (3 %) z dane za rok 2023: postup pre zamestnancov

Ako môže zamestnanec poukázať 2 % (3 %) zo zaplatenej dane? Podstatné informácie, postup vyplnenia tlačiva aj podstatné termíny.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky