Platenie a označovanie platieb daní v roku 2022

Na aké číslo účtu zaplatiť daň v roku 2022? Aký variabilný symbol použiť? Aké zmeny nastanú vo vyhláške o spôsobe označovania platby dane od 1.1.2022?

Daňovníci musia pre splnenie svojej daňovej povinnosti uhradiť daň na správny účet a so správnym označením, čo je predmetom úpravy Vyhlášky MF SR 378/2011 Z. z. o spôsobe označovania platby dane (ďalej len „vyhláška o spôsobe označovania platby dane“).

Akými spôsobmi je možné zaplatiť dane v roku 2022?

Daňovú povinnosť je možné zaplatiť dvoma spôsobmi, a to:

 • poštovou poukážkou,
 • bezhotovostným prevodom.

Pri oboch spôsoboch je potrebné platbu správne označiť, aby bolo možné platbu identifikovať. Spôsob, akým je potrebné platbu identifikovať sa líši v závislosti od toho, akú formu platby si daňový subjekt vyberie. V nasledujúcej tabuľke uvádzame prehľad informácií, ktoré je daňovník pri platbe dane povinný uviesť:

Zdroj: Vlastné spracovanie
Čo je potrebné uviesť pri platbe dane?
Poštová poukážka Bezhotovostný prevod
číslo účtu správcu dane číslo účtu správcu dane
variabilný symbol číslo účtu daňovníka (platcu dane)
suma variabilný symbol
informácia pre príjemcu (ak je to potrebné) suma
meno a priezvisko daňového subjektu informácia pre príjemcu (ak je to potrebné)
adresa trvalého pobytu daňového subjektu (v prípade FO), sídlo daňového subjektu (v prípade PO) -

Na aké číslo účtu sa platia dane?

Číslo účtu správcu dane je v prípade každého daňovníka iné. Je tomu tak pretože obsahuje osobný účet daňovníka (OÚD). Číslo účtu správcu dane tiež závisí od toho, za akú daň daňovník platí. Číslo účtu správcu dane má nasledujúcu formu:

Zdroj: Vlastné spracovanie
5xxxxx 8xxxxxxxxx/ 8180
predčíslie označujúce druh platenej dane osobný účet daňovníka kód Štátnej pokladnice

Predčíslia označujúce druh platenej dane sú určené v prílohe č. 1 vyhlášky o spôsobe označovania platby dane. Ide o 6-miestne číslo a označuje daň, ktorú daňový subjekt uhrádza, napríklad 500240 – daň z pridanej hodnoty.

Osobný účet daňovníka (OÚD) je pridelený Finančným riaditeľstvom SR každému daňovníkovi. Ak daňovník svoje OÚD zabudol, môže si ho overiť na stránke Finančnej správy v časti Elektronické služby – Verejné dostupné elektronické služby – Overenie prideleného OÚD po zadaní rodného čísla (v prípade FO) alebo DIČ (v prípade PO). Daňový úrad prideľuje OÚD daňovníkom, ktorí ho ešte nemajú pridelené na základe podaného daňového priznania. Keď daňový úrad spracuje daňové priznanie, poštou pošle daňovníkovi pridelený OÚD, ktorý môže následne použiť pre platbu dane.

Poslednou časťou bankového účtu správcu dane je kód štátnej pokladnice, ktorý je nemenný, a to 8180.

Prečítajte si tiež

Takto vyskladané číslo účtu je potrebné následne previesť do medzinárodného bankového formátu čísla účtu IBAN, na čo je možné použiť IBAN generátor pre účet v štátnej pokladnici.

Predčíslia na platenie daní v roku 2022

Predčíslie označujúce druh platenej dane je stanovené vo vyhláške o spôsobe označovania platby dane. Dôležité je v prvom rade určiť, kto je správcom dane, ktorú daňovník uhrádza, pričom správcom dane môže byť:

 • daňový úrad (napr. platba dane z príjmov) alebo
 • colný úrad (napr. platba spotrebnej dane z vína).

Predčísla pre platenie daní spravovanými daňovými úradmi v roku 2022:

DP – daňové priznanie, FO – fyzická osoba, PO – právnická osoba.
Zdroj: Vlastné spracovanie
Názov účtu Predčíslie účtu
Daň z pridanej hodnoty 500240
Daň z príjmov fyzických osôb nerezidentov zo zdrojov na území SR 500216
Daň z príjmov fyzických osôb z podnikania a prenájmu (aj úhrada dane na základe DP FO typ A a DP FO typ B) 500208
Daň z príjmov fyzických osôb zo závislej činnosti 500259
Daň z príjmov právnických osôb so sídlom v tuzemsku 500224
Daň z príjmov právnických osôb so sídlom v zahraničí 500232
Daň z príjmu vyberaná zrážkou 500267
Zabezpečenie dane na DPFO 501120
Zabezpečenie dane na DPPO 501139
Daň z motorových vozidiel 501163
Osobitný odvod z podnikania v regulovaných odvetviach 501091
Vratky prostriedkov poukázaných na verejnoprospešný účel 500689
Odvod časti poistného 501198
Daň z poistenia 501219

Predčísla pre platenie daní a zloženia zábezpeky na daň spravovaných colnými úradmi pre rok 2022:

SPD – spotrebná daň, CÚ – colný úrad
Zdroj: Vlastné spracovanie
Názov účtu Predčíslie účtu
SPD z elektriny tuzemsko C 500005
SPD z minerálnych olejov – tuzemsko C 500013
SPD z liehu – tuzemsko C 500021
SPD z piva – tuzemsko C 500048
SPD z tabakových výrobkov – tuzemsko C 500056
SPD z uhlia - tuzemsko C 500064
SPD z vína – tuzemsko C 500072
SPD zo zemného plynu – tuzemsko C 500080
Poplatky za nakladanie s núdzovými zásobami C 500099
Depozit – daňová zábezpeka všetkých SPD Banská Bystrica 500101
Depozit – daňová zábezpeka všetkých SPD Bratislava 500128
Depozit – daňová zábezpeka všetkých SPD Michalovce 500136
Depozit – daňová zábezpeka všetkých SPD Košice 500144
Depozit – daňová zábezpeka všetkých SPD Trnava 500152
Depozit – daňová zábezpeka všetkých SPD Žilina 500160
Depozit – daňová zábezpeka všetkých SPD Nitra 500179
Depozit – daňová zábezpeka všetkých SPD Prešov 500187
Depozit – daňová zábezpeka všetkých SPD Trenčín 500195
Zloženie zábezpeky na DPH colnému úradu
Depozit – zábezpeka na DPH – CÚ Banská Bystrica 501251
Depozit – zábezpeka na DPH – CÚ Bratislava 501278
Depozit – zábezpeka na DPH – CÚ Michalovce 501286
Depozit – zábezpeka na DPH – CÚ Košice 501294
Depozit – zábezpeka na DPH – CÚ Trnava 501307
Depozit – zábezpeka na DPH – CÚ Žilina 501315
Depozit – zábezpeka na DPH – CÚ Nitra 501323
Depozit – zábezpeka na DPH – CÚ Prešov 501331
Depozit – zábezpeka na DPH – CÚ Trenčín 501358

Aký variabilný symbol použiť pri platbe dane v roku 2022?

Správca dane v niektorých prípadoch prideľuje daňovníkom konkrétny variabilný symbol pre úhradu. V tom prípade je daňovník povinný použiť variabilný symbol, ktorý mu správca dane pridelil. Avšak, ak daňovníkovi variabilný symbol pridelený nebol, daňovník je povinný na označenie platby dane použiť variabilný symbol v súlade s vyhláškou o spôsobe označovania platby dane.

Variabilný symbol na označenie platby dane je tvorený z 10-tich číslic, pričom je rozdelený do dvoch častí:

 • prvá časť variabilného symbolu označuje druh platenej dane,
 • druhá časť označuje obdobie, za ktoré daňový subjekt daň uhrádza.
Zdroj: Vlastné spracovanie
xxxx xxxxxx
druh platenej dane obdobie, za ktoré daňový subjekt daň uhrádza

Na označenie druhu platenej dane sa používajú nasledujúce predčíslia:

 • 1100 – preddavok na daň a daň z pridanej hodnoty na úhradu,
 • 1700 – daň na úhradu (okrem dane z pridanej hodnoty),
 • 8100 – iná platba dane,
 • 1109 – daň z pridanej hodnoty zaplatená odberateľom za dodávateľa.
Článok pokračuje pod reklamou

Označenie obdobia, za ktoré daňový subjekt daň uhrádza je potrebné uviesť v niektorej z nasledujúcich foriem:

 • MMRRRR, ak ide o daň, ktorá je platená v mesačných intervaloch, kde MM označuje kalendárny mesiac a RRRR označuje kalendárny rok (napr. platba dane za február 2022 sa označí 022022),
 • QQRRRR, ak ide o daň, ktorá je platená štvrťročne, kde QQ označuje kalendárny štvrťrok a RRRR označuje kalendárny rok (napr. platba za prvý štvrťrok 2022 bude označená 412022, druhý štvrťrok 2022 ako 422022 a podobne),
 • PPRRRR, ak ide o daň, ktorá je platená polročne, kde PP označuje kalendárny polrok a RRRR označuje kalendárny rok (napr. platba dane za prvý polrok 2022 bude označená 212022 a druhý polrok 222022),
 • 99RRRR, ak ide o daň, ktorá je platená za celý kalendárny rok, kde 99 je fixná hodnota a RRRR označuje príslušné ročné zdaňovacie obdobie. Ak sa ročné zdaňovacie obdobie nezhoduje s kalendárnym rokom, označuje sa rok, v ktorom sa zostavuje individuálna účtovná závierka,
 • 000000 v prípade, ak sa platba dane neviaže k obdobiu,
 • 00RRRR, kde 00 je fixná hodnota a RRRR označuje príslušné ročné zdaňovacie obdobie v prípade platby preddavkov.

V prípade, ak nie je možné uviesť variabilný symbol v referencii platby, je potrebné variabilný symbol uviesť v správe pre prijímateľa. V tomto prípade musí byť variabilný symbol uvedený na začiatku správy pre prijímateľa v tvare:

Zdroj: Vlastné spracovanie
VS xxxx xxxxxx
označenie variabilného symbolu druh platenej dane obdobie, za ktoré daňový subjekt daň uhrádza

Príklady na variabilný symbol pre platenie daní v roku 2022

 1. Daňovník, fyzická osoby uhrádza daň z príjmov na základe podaného daňového priznania k dani z príjmov, typ A za rok 2021 (v roku 2022). Úhradu dane označí variabilným symbolom: 1700992021, kde 1700 označuje daň na úhradu a 992021 označuje rok 2021, teda rok, za ktorý je daň uhrádzaná.
 2. Právnická osoba, ktorá je mesačným platiteľom DPH, platí DPH za marec 2022. Na úhradu použije nasledujúci variabilný symbol: 1100032022, kde 1100 označuje DPH na úhradu a 032022 označuje marec 2022.
 3. Právnická osoba, ktorá je štvrťročným platiteľom preddavkov na daň z príjmov uhrádza preddavok za prvý kvartál 2022. Variabilný symbol na označenie tejto platby bude: 1100412022, kde 1100 označuje preddavok na daň a 412022 označuje 1. kvartál 2022. Ak by si daňovník chcel nastaviť trvalý príkaz na platbu preddavkov, je možné použiť variabilný symbol 1100002022.

Zmena vo vyhláške o označovaní platby dane od 1.1.2022 – DPH zaplatená za dodávateľa

Ministerstvo financií Slovenskej republiky predložilo novelu vyhlášky o spôsobe označovania platby dane, ktorá bola schválená a účinnosť nadobúda 1.1.2022. Zmena nadväzuje na novelu zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, kde v novom § 69c zavádza nový osobitný spôsob platby dane, kedy odberateľ môže uhradiť DPH priamo daňovému úradu.

Odberateľ daň uvedenú na faktúre nezaplatí v cene zdaniteľného plnenia dodávateľovi, ale dodávateľom fakturovanú sumu pri jej úhrade rozdelí tak, že:

 • dodávateľovi zaplatí len základ dane a
 • samotnú sumu dane zaplatí na osobný účet daňovníka (OÚD), ktorý je vedený správcom dane pre dodávateľa, t. j. priamo daňovému úradu, pričom ju označí tak, ako by ju platil sám dodávateľ.

V súvislosti s novým spôsobom úhrady dane Ministerstvo financií SR doplnilo nové označenie platby do vyhlášky o spôsobe označovania platby dane, a to:

Prečítajte si tiež

1109 - daň z pridanej hodnoty zaplatená odberateľom za dodávateľa“. Toto nové označenie sa použije pri tvorbe variabilného symbolu, pričom tvorí prvú časť variabilného symbolu. Aby bol variabilný symbol kompletný, je potrebné uviesť jeho druhú časť, ktorá označuje obdobie, za ktoré je daň uhrádzaná. V tomto smere je na pleciach odberateľa zistiť si, aké zdaňovacie obdobie má jeho dodávateľ (teda či mesačné alebo štvrťročné), aby platbu vedel správne označiť. Ak nevie zistiť zdaňovacie obdobie u dodávateľa, túto informáciu by mu mal poskytnúť správca dane.

Napríklad variabilný symbol pre označenie platby DPH zaplatenej odberateľom za dodávateľa za mesiac august 2022 bude v tvare: 1109082022, kde 1109 označuje daň z pridanej hodnoty zaplatenej odberateľom za dodávateľa a 082022 označuje august 2022.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Charitatívna reklama a oslobodenie od dane z príjmov

Od 1.1.2024 sa rozširuje okruh prijímateľov oslobodených príjmov z reklám, ktoré sú určené na charitatívne účely. Maximálna výška oslobodených príjmov sa zvyšuje na 30 000 eur. Čo treba o charitatívnej reklame vedieť?

Zdaňovanie príjmov z prenájmu nehnuteľnosti v roku 2024

Prenajímate v roku 2024 nehnuteľnosť? Aké sú podmienky pre zdaňovanie tohto príjmu pre rok 2024? Oplatí sa zaradiť nehnuteľnosť do obchodného majetku alebo je lepšie nezaradiť?

Platba daní a správnych poplatkov kartou: postup

Cez portál finančnej správy možno uhrádzať dane aj správne poplatky kartou. Aké sú možnosti platby a ako postupovať?

Zdaňovanie príjmov z predaja nehnuteľnosti v roku 2024

Predali ste alebo sa chystáte predať v roku 2024 nehnuteľnosť? Ste povinný príjem z tohto predaja zdaniť? Za akých okolností je tento príjem oslobodený?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky