Kedy sa oplatia paušálne výdavky (príklady)

Môže si každý podnikateľ uplatniť paušálne výdavky? Čo by mal podnikateľ zvážiť pri voľbe spôsobu uplatnenia výdavkov (paušálnych, skutočných) v daňovom priznaní?

Uplatňovanie a výška paušálnych výdavkov

Výdavky percentom z príjmov, tzv. paušálne výdavky, upravuje zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“).

Podľa zákona o dani z príjmov si fyzická osoba – podnikateľ môže vybrať z dvoch spôsobov uplatňovania výdavkov:

  • skutočne preukázateľné výdavky – výdavky na podnikanie podnikateľ preukazuje vedením jednoduchého účtovníctva, podvojného účtovníctva alebo daňovej evidencie,
  • výdavky percentom z príjmov – tzv. paušálne výdavky, ktoré podnikateľ nie je povinný preukazovať, vypočítajú sa percentom z príjmov podnikateľa za príslušné zdaňovacie obdobie.

Spôsob uplatňovania výdavkov, ktoré si podnikateľ zvolí, je potrebné dodržať počas celého zdaňovacieho obdobia. Ak sa podnikateľ rozhodne pre zmenu metódy uplatňovania výdavkov, môže tak vykonať iba do lehoty na podanie daňového priznania.

Percento paušálnych výdavkov je určené v zákone o dani z príjmov ako:

  • 60 % z úhrnu príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti, najviac do výšky 20 000 €,
  • 60 % z príjmov z použitia diela a umeleckého výkonu, najviac do výšky 20 000 €.

V praxi sa často stretávame s tým, že podnikateľ dosahuje príjmy nielen z podnikania, ale aj z inej samostatnej zárobkovej činnosti. V takomto prípade si môže uplatniť paušálne výdavky 60 % z celkového súčtu svojich zdaniteľných príjmov. Ak by mal podnikateľ príjmy z podnikania aj z použitia umeleckého výkonu, môže si na príjem z umeleckého výkonu uplatniť paušálne výdavky vo výške 60 % samostatne.

Upozorňujeme, že v sume paušálnych výdavkov nie sú zahrnuté odvody do Sociálnej a zdravotnej poisťovne. Ak sa teda podnikateľ rozhodne pre uplatnenie paušálnych výdavkov, môže si k nim pripočítať aj skutočne zaplatené odvody do Sociálnej a zdravotnej poisťovne. Tie si podnikateľ uplatní v reálnej výške, ktorú zaplatil.

Viac informácii o paušálnych výdavkoch sa dočítate v článku Paušálne výdavky v roku 2022.

Kto si (ne)môže uplatniť paušálne výdavky?

Možnosť uplatniť si paušálne výdavky nemajú všetky fyzické osoby – podnikatelia. Nárok na uplatnenie paušálnych výdavkov majú iba tie fyzické osoby - podnikatelia, ktorí:

a dosahujú príjmy:

  • z podnikania (§ 6 ods. 1 zákona o dani z príjmov) – sú to napríklad príjmy zo živnosti,
  • z inej samostatnej zárobkovej činnosti (§ 6 ods. 2 zákona o dani z príjmov) – napríklad príjem znalca, tlmočníka či príjem z činnosti sprostredkovateľa, príjmy športovcov a pod.,
  • z použitia diela a umeleckého výkonu (§ 6 ods. 4 zákona o dani z príjmov).

Paušálne výdavky si naopak nemôžu uplatniť tie fyzické osoby, ktorých podnikateľskou činnosťou je prenájom nehnuteľnosti alebo jej časti a dosahujú tak príjem podľa § 6 ods. 3 zákona o dani z príjmov. Základ dane si môžu znížiť iba o skutočné výdavky.

Kedy sa oplatí uplatňovať paušálne výdavky?

Hoci pri uplatňovaní paušálnych výdavkov nemá podnikateľ povinnosť viesť podrobnú evidenciu svojich výdavkov (ako napríklad pri daňovej evidencii), fyzická osoba – podnikateľ má napriek tomu podľa zákona o dani z príjmov povinnosť viesť evidenciu o svojich príjmoch v časovom slede potrebnom na zistenie základu dane (čiastkového základu dane), vrátane prijatých dokladov, ktoré spĺňajú náležitosti účtovných dokladov, o zásobách a pohľadávkach.

Paušálne výdavky je vhodné uplatniť u fyzických osôb – podnikateľov, ktorých:

  • suma skutočne preukázateľných výdavkov je nižšia ako suma paušálnych výdavkov – t. j. výsledná daňová povinnosť pri uplatnení paušálnych výdavkov je nižšia ako by bola pri uplatnení skutočných preukázateľných výdavkov,
  • suma skutočne preukázateľných výdavkov je vyššia ako suma paušálnych výdavkov a rozdiel medzi skutočnými a paušálnymi výdavkami je zanedbateľný – t. j. výsledná daňová povinnosť pri uplatnení paušálnych výdavkov by bola o málo vyššia alebo nižšia ako pri uplatnení skutočných preukázateľných výdavkov, no uplatnenie paušálnych výdavkov by znamenalo časovú i finančnú úsporu.
Prečítajte si tiež

Uplatniť paušálne výdavky je výhodné najmä pre fyzické osoby - podnikateľov, ktorých povaha a náplň práce si nevyžaduje veľa vstupov a teda ich skutočné výdavky sú minimálne. Najčastejšie ide o povolania ako sú účtovníci, daňoví poradcovia, športovci, finanční poradcovia, programátori, tlmočníci, jazykoví lektori, umelci, autori a pod.

Uplatniť paušálne výdavky sa spravidla neoplatí tým fyzickým osobám – podnikateľom, ktorých skutočné výdavky sú značne vyššie ako paušálne výdavky.

Náš tip: Vypočítajte si výšku daňovej povinnosti pri uplatnení paušálnych výdavkov v našej kalkulačke paušálnych výdavkov.

Článok pokračuje pod reklamou

Príklad, kedy sa oplatí uplatniť paušálne výdavky v roku 2022

Pán Peter pracuje ako lektor anglického jazyka. V zdaňovacom období 2022 dosiahol zdaniteľné príjmy vo výške 33 300 €. V roku 2022 si viedol evidenciu svojich skutočných výdavkov, ktorých výška bola 12 500 €. Počas roka 2022 mal povinnosť platenia odvodov do Sociálnej poisťovne a taktiež platil odvody do zdravotnej poisťovne v celkovej výške 2 700 €. Počas roka 2022 nebol pán Peter platiteľom DPH. Výpočet daňovej povinnosti pri uplatnení paušálnych výdavkov i skutočných výdavkov si uvedieme v tabuľke:

Zdroj: Vlastné spracovanie
Uplatnenie paušálnych výdavkov Uplatnenie skutočných výdavkov
Zdaniteľné príjmy 33 300 € 33 300 €
Výdavky 19 980 € 12 500 €
Odvody 2 700 € 2 700 €
Čiastkový základ dane (príjmy – výdavky – odvody) 10 620 € 18 100 €
Nezdaniteľná časť základu dane 4 579,26 € 4 579,26 €
Základ dane (čiastkový základ dane – nezdaniteľná časť základu dane) 6 040,74 € 13 520,74 €
Daň z príjmov FO (15 %) 906,11 € 2 028,11 €

Pri porovnaní daňových povinností vypočítaných za rok 2022 pri uplatnení skutočne preukázateľných výdavkov a paušálnych výdavkov je zjavné, že je pre pána Petra výhodné uplatniť v daňovom priznaní za rok 2022 paušálne výdavky. Jeho daňová povinnosť je pri uplatnení paušálnych výdavkov nižšia o 1 122 €.

Príklad, kedy sa fyzickej osobe – podnikateľovi neoplatí uplatniť paušálne výdavky v roku 2022

Pán Roman pracuje ako živnostník, montér. Podnikateľskú činnosť začal vykonávať v roku 2022 a nie je platiteľom DPH. V roku 2022 si ako začínajúci podnikateľ viedol podrobnú evidenciu svojich skutočných výdavkov, ktoré boli vo výške 13 000 €. V prvom roku podnikania bol pán Roman oslobodený od platenia odvodov do Sociálnej poisťovne a platil odvody iba do zdravotnej poisťovne v minimálnej výške, celkovo v sume 951,72 €. V roku 2022 pán Roman dosiahol príjem 19 500 €.

Výpočet daňovej povinnosti pri uplatnení paušálnych výdavkov i skutočných výdavkov si uvedieme v tabuľke:

Zdroj: Vlastné spracovanie
Uplatnenie paušálnych výdavkov Uplatnenie skutočných výdavkov
Zdaniteľné príjmy 19 500 € 19 500 €
Výdavky 11 700 € 13 000 €
Odvody 951,72 € 951,72 €
Čiastkový základ dane (príjmy – výdavky – odvody) 6 848,28 € 5 548,28 €
Nezdaniteľná časť základu dane 4 579,26 € 4 579,26 €
Základ dane (čiastkový základ dane – nezdaniteľná časť základu dane) 2 269,02 € 969,02 €
Daň z príjmov FO (15 %) 340,35 € 145,35 €

Porovnaním uplatnenia skutočne preukázateľných a paušálnych výdavkov je zrejmé, že pánovi Romanovi pri paušálnych výdavkoch vyšší základ dane (o 1 300 €) a vyššia daň (o 195 €) ako pri skutočných výdavkoch. Na základe uvedeného sa pánovi Romanovi (napriek nižšiemu príjmu) neoplatí uplatniť paušálne výdavky. Úsporu by mal dosiahnuť aj v prípade, ak by bolo potrebné o spracovanie účtovníctva a vypracovanie daňového priznania požiadať účtovníka či daňového poradcu.

Príklad, kedy je uplatnenie paušálnych výdavkov v roku 2022 na zvážení podnikateľa

Pani Lucia pracuje ako kaderníčka, nie je platiteľom DPH a v roku 2022 dosiahla príjem 22 000 €. Z evidencie výdavkov za rok 2022 účtovníčka zistila, že skutočne vynaložené výdavky sú v hodnote 13 300 €. Pani Lucia v prípade potreby platí za spracovanie daňového priznania svojej účtovníčke 150 €. Za rok 2022 uhradila zdravotné a sociálne poistenie vo výške 2 800 €.

Výpočet daňovej povinnosti pri uplatnení paušálnych výdavkov i skutočných výdavkov si uvedieme v tabuľke:

Zdroj: Vlastné spracovanie
Uplatnenie paušálnych výdavkov Uplatnenie skutočných výdavkov
Zdaniteľné príjmy 22 000 € 22 000 €
Výdavky 13 200 € 13 300 €
Odvody 2 800 € 2 800 €
Čiastkový základ dane (príjmy – výdavky – odvody) 6 000 € 5 900 €
Nezdaniteľná časť základu dane 4 579,26 € 4 579,26 €
Základ dane (čiastkový základ dane – nezdaniteľná časť základu dane) 1 420,74 € 1 320,74 €
Daň z príjmov FO (15 %) 213,11 € 198,11 €

Pani Lucia by pri uplatnení skutočne preukázateľných výdavkov dosiahla úsporu na dani vo výške 15€. Napriek tomu by pani Lucia mala zvážiť aj dodatočné náklady, ktoré sú spojené s uplatnením skutočných výdavkov. V našom prípade ide o výdavky na vedenie daňovej evidencie/jednoduchého alebo podvojného účtovníctva a výdavky na zostavenie daňového priznania, ktoré sú vo výške 150 €. Taktiež je potrebné zvážiť zvýšenú časovú náročnosť a potrebu dokladovania a preukazovania daňovej uznateľnosti výdavkov v prípade daňovej kontroly. Pre pani Luciu by bolo na základe uvedených skutočností finančne výhodnejšie zvoliť uplatňovanie paušálnych výdavkov.

Pozrite si tiež

Pri prehodnocovaní metódy uplatnenia výdavkov v daňovom priznaní je potrebné okrem výslednej daňovej povinnosti zvažovať aj dodatočné výdavky, ktoré sa vzťahujú ku uplatneniu skutočne preukázateľných či paušálnych výdavkov a nerozhodovať sa iba na základe výsledku daňového priznania.

Výhody a nevýhody paušálnych výdavkov

Na záver si zhrňme výhody a nevýhody uplatnenia paušálnych výdavkov:

Výhodou uplatnenia paušálnych výdavkov je jednoduchosť ich výpočtu, s čím súvisí aj jednoduchosť prípravy daňového priznania fyzickej osoby – podnikateľa. V mnohých prípadoch nie je nutné vynaložiť dodatočné výdavky na zostavenie daňového priznania daňovým poradcom alebo účtovníkom, čiže metóda uplatnenia paušálnych výdavkov je aj finančne výhodná. Azda najväčšou výhodou je, že v prípade daňovej kontroly nemusí fyzická osoba – podnikateľ preukazovať a dokladovať svoje výdavky vedením zložitej evidencie (napr. vedením jednoduchého/podvojného účtovníctva či daňovej evidencie).

Naopak nevýhodou paušálnych výdavkov je, že ich výšku vie fyzická osoba – podnikateľ vyčísliť až po skončení zdaňovacieho obdobia a zároveň sú ohraničené maximálnou výškou 20 000 €. V prípade, že podnikateľ potrebuje mať prehľad o svojich výdavkoch, musí si viesť podrobnejšiu evidenciu výdavkov samostatne (napríklad v excelovskej tabuľke).

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Jana Vašičková
Jana Vašičková

Účtovníctvo je mojou srdcovkou už odmalička. Po jeho štúdiu sa účtovníckej profesii venujem naplno už viac ako 10 rokov. Skúsenosti som získala v korporáte, vyskúšala som aj outsourcingovú formu vedenia účtovníctva a práca s vlastnou klientelou si ma získala natoľko, že v súčasnosti v tejto oblasti podnikám.


Daňové výdavky živnostníka v praxi

Aké výdavky možno u živnostníka považovať za daňovo uznateľné? V akej výške si môže uplatniť výdavky na stravné či znížiť svoj základ dane o výdavky prislúchajúce k automobilu?

Paušálne výdavky v roku 2023

Čo sú to paušálne výdavky? Aké podmienky musí fyzická osoba – podnikateľ splniť, aby si mohol v roku 2023 uplatniť paušálne výdavky? Aká je ich výška a komu sa oplatia?

Daňové priznanie a paušálne výdavky za rok 2022

Ako postupovať pri vyplnení daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby – typ B za rok 2022 pri uplatnení paušálnych výdavkov? Praktický postup nielen pre živnostníkov a vyplnené vzorové daňové priznanie.

Daňové výdavky živnostníka (SZČO)

Aké výdavky si môže uznať živnostník či SZČO za daňové? Ako si môže živnostník do daňových výdavkov zahrnúť automobil, vlastný či prenajatý byt, stravné a ďalšie?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky