„Bonzácky“ paragraf o nezdanených príjmoch autorov za rok 2022

Aké povinnosti má platiteľ, ktorý uzatvoril s autorom písomnú dohodu o nevyberaní dane zrážkou? V akých prípadoch sa podáva oznámenie a aký je termín na jeho podanie?

Finančná správa SR vydala v januári 2023 informáciu o povinnosti platiteľa dane podať oznámenie o uzatvorení písomnej dohody s autorom o nevyberaní dane zrážkou za rok 2022.

Platí totiž, že primárne sa z autorskej odmeny zráža autorovi zrážková daň, ktorú odvedie daňovému úradu priamo platiteľ autorského honoráru. Existuje však aj druhá možnosť, a to dohodnúť sa na tom, že daň zrazená nebude. V tom prípade platiteľ honoráru vyplatí autorovi celú autorskú odmenu (zníženú len o prípadný príspevok do príslušného umeleckého fondu). Autor má následne povinnosť vysporiadať si daňovú povinnosť sám, vo svojom daňovom priznaní. Povinnosti však neminú ani platiteľa príjmu a uzatvorenie takejto dohody musí finančnej správe „nabonzovať“.

Prečítajte si aj: Zdaňovanie príjmov autorov v roku 2022.

Povinnosť oznámiť príjmy autorov nezdanené zrážkou za rok 2022 (v roku 2023)

Podľa § 43 ods. 14 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“) je platiteľ dane z príjmov, ktorý vypláca fyzickej osobe príjem z vytvorenia diela, z podania umeleckého výkonu, z použitia diela alebo z použitia umeleckého výkonu podľa autorského zákona, povinný oznámiť správcovi dane uzatvorenie písomnej dohody s autorom o nevyberaní dane zrážkou, a to v lehote najneskôr do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po uplynutí kalendárneho roka, v ktorom bola uzavretá.

Znamená to, že ak objednávateľ diela alebo umeleckého výkonu alebo nadobúdateľ licencie, ktorý je platiteľom dane, uzatvoril v roku 2022 s fyzickou osobou s príjmami podľa autorského zákona písomnú dohodu o nevyberaní dane zrážkou, je povinný túto skutočnosť oznámiť na daňový úrad v lehote najneskôr do 31. januára 2023. Platí to však len v tom prípade, ak písomná dohoda medzi platiteľom dane a autorom o nezrazení dane vyberanej zrážkou sa týkala príjmu, ktorý bol aj v roku 2022 vyplatený, poukázaný alebo pripísaný v prospech autora.

Finančná správa upozorňuje, že ak platiteľ dane uzatvoril v roku 2022 písomnú dohodu s autorom o nevyberaní dane zrážkou, pričom k výplate, poukázaniu, alebo k pripísaniu úhrady autorovi dôjde až v roku 2023, potom povinnosť podať oznámenie o uzatvorení písomnej dohody s autorom nevzniká platiteľovi dane v lehote do 31.1.2023, ale táto povinnosť vznikne až v roku 2023, najneskôr do 31.1.2024.

Prečítajte si tiež

Ak platiteľ dane uzatvoril v roku 2022 s autorom písomnú dohodu o nevyberaní dane zrážkou, ktorá sa vzťahuje jednak na príjmy vyplatené v roku 2022, ale aj na príjmy vyplatené v roku 2023, potom platiteľovi dane vzniká povinnosť podať oznámenie o uzatvorení písomnej dohody iba raz, a to v lehote najneskôr do 31.1.2023.

Platiteľ dane, ktorý uzatvoril s autorom dohodu o nevyberaní dane zrážkou v roku 2021, pričom k výplate, poukázaniu, alebo k pripísaniu úhrady v prospech autora došlo až v roku 2022, je povinný oznámiť uzatvorenie tejto dohody najneskôr do 31.1.2023.

Na aké ďalšie povinnosti nezabudnúť v úvode roka, si prečítajte v článku Povinnosti podnikateľa/účtovníka v januári 2023.

Oznámenie o uzavretí dohody s daňovníkom o nevyberaní dane zrážkou v roku 2023 (tlačivo)

Oznámenie o uzatvorení dohody s autorom o nevyberaní dane zrážkou za rok 2022 je platiteľ dane povinný podať na predpísanom štruktúrovanom formulári označenom OZN4314v20, ktorý je zverejnený na webovej stránke finančnej správy. 

Obsahuje identifikačné údaje o autorovi, a to meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu a rodné číslo. Ak ide o autora, ktorý nemá pridelené rodné číslo v Slovenskej republike, uvádza sa dátum narodenia autora.

Vzor tlačiva na stiahnutie: Oznámenie o uzavretí dohody s daňovníkom o nevyberaní dane zrážkou

Platiteľ dane, ktorý je povinný s finančnou správou komunikovať elektronicky, použije na oznámenie o uzatvorení písomnej dohody s autorom o nevyberaní dane zrážkou formulár „Oznámenie platiteľa dane podľa § 43 ods. 14 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) o uzavretí dohody s daňovníkom o nevyberaní dane zrážkou (ďalej len „dohoda“) z príjmov podľa § 43 ods. 3 písm. h) zákona (ďalej len „oznámenie“)“, ktorý nájde po prihlásení sa do osobnej internetovej zóny v časti Katalóg formulárov – Správa daní – Daň vyberaná zrážkou – Oznámenie o uzavretí dohody s daňovníkom o nevyberaní dane zrážkou – OZN4314v20 Oznámenie o uzavretí dohody s daňovníkom o nevyberaní dane zrážkou § 43 ods. 14 (vzor sa použije za rok 2020, 2021, 2022).

Zdroj: Finančné riaditeľstvo SR, Centrum podpory pre dane

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Poukázanie 2 % z dane za rok 2022: postup pre zamestnanca po ročnom zúčtovaní

Ako má postupovať zamestnanec pri poukázaní podielu zaplatenej dane po vykonaní ročného zúčtovania dane zamestnávateľom, ako je potrebné vyplniť tlačivo a dokedy ho podať?

Poukázanie 2 percent z daní v roku 2023 (za rok 2022) – tlačivo a postup

Zaplatili ste za rok 2022 daň z príjmov? Časť z nej môže byť poukázaná vami vybraným prijímateľom. Aké sú podmienky a ako na to, sa dočítate v článku.

Zdaňovanie príjmov z predaja nehnuteľnosti v roku 2023

Predali ste v roku 2023 nehnuteľnosť? V článku nájdete, za akých podmienok nemusíte platiť daň z jej predaja a mnoho ďalších užitočných informácií týkajúcich sa zdaňovania tohto príjmu.

Ako vyplniť daňové priznanie fyzickej osoby za rok 2022 – typ B (vzor)

Na vzorovom príklade uvedieme, ako správne vyplniť daňové priznanie fyzickej osoby – typ B, ktorá v roku 2022 dosahovala rôzne druhy príjmov. Súčasťou článku je aj vyplnené daňové priznanie.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky