Odpočet (umorovanie) daňovej straty v roku 2022

Odpočet (umorovanie) daňovej straty v roku 2022
Zdroj: Pexels.com
Dominika Pukalovič

Absolventka odboru Daňovníctvo a daňové poradenstvo na Ekonomickej univerzite v Bratislave, daňová poradkyňa a členka Slovenskej komory daňových poradcov. Zaoberá sa najmä oblasťou dane z príjmov a dane z pridanej hodnoty s aplikáciou na malé a stredné podniky.

Zobraziť viac
Zobraziť menej

Aké pravidlá pre odpočet daňovej straty sa uplatnia v roku 2022? Do akej výšky je možné umoriť daňovú stratu u mikrodaňovníka a do akej výšky u ostatných daňovníkov?

Čo je to daňová strata?

Pojem daňová strata nie je totožný s pojmom účtovná strata, resp. záporný výsledok hospodárenia. Účtovná strata vznikne v prípade, ak sú náklady (výdavky) vyššie ako sú dosiahnuté výnosy (príjmy). Daňová strata však vzniká vtedy, keď za príslušné zdaňovacie obdobie daňové výdavky prevýšia zdaniteľné príjmy. Dôležité sú práve slová daňové a zdaniteľné. Pri výpočte sa síce vychádza z účtovného výsledku hospodárenia, ale ten sa upravuje o tzv. pripočítateľné a odpočítateľné položky. Práve v dôsledku pripočítateľných a odpočítateľných položiek dochádza k tomu, že účtovná strata sa môže líšiť od daňovej straty. V niektorých prípadoch je možné  vykázať účtovný zisk a následne daňovú stratu alebo naopak, účtovnú stratu a následne transformáciou na základ dane kladné číslo (kladný základ dane).

Vykázanú daňovú stratu za zdaňovacie obdobie je možné v nasledujúcich zdaňovacích obdobiach odpočítať (umoriť), ale toto odpočítavanie sa riadi istými pravidlami. Umorovanie daňovej straty je obsiahnuté v § 30 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“).

Aj keď sa odpočítavanie daňovej straty môže zdať celkom jednoduché, v prípade nesprávneho odpočtu daňovej straty z predchádzajúcich rokov za zdaňovacie obdobie roku 2020 boli identifikované nesprávnosti až u 261 daňových subjektov. Rozdiel v základe dane predstavoval  8,06 milióna eur a horný odhad nálezu na dani z príjmov dosiahol 1,69 milióna eur.

Odpočítavanie daňovej straty v roku 2022 po novom

Pravidlá pre odpočet daňovej straty sa menili s účinnosťou od roku 2020, odkedy platí, že daňovú stratu je možné odpočítať nerovnomerne počas piatich bezprostredne po sebe nasledujúcich zdaňovacích období. Daňovník si môže uplatniť tento odpočet daňovej straty najviac do výšky 50 % základu dane (čiastkového základu dane), ak nejde o mikrodaňovníka.

Podľa týchto pravidiel je možné umoriť daňovú stratu vykázanú najskôr za zdaňovacie obdobie začínajúce od 1. januára 2020 a neskôr. Takto vykázaná daňová strata sa teda prvýkrát po novom umorovala pri podávaní daňového priznania za zdaňovacie obdobie roku 2021 a pri podávaní daňového priznania za zdaňovacie obdobie začínajúce od 1. januára 2022 bude platiť rovnaký princíp.

Nerovnomerné umorovanie znamená, že ak v jednom z piatich zdaňovacích období nevznikne nárok na odpočet straty kvôli nedostatočnej výške základu dane, o odpočet tejto straty daňovník neprichádza, ale celá neumorená suma daňovej straty sa prenáša do ďalšieho zdaňovacieho obdobia.

Pozor však, daňové straty vykázané za roky 2018 a 2019 je potrebné  odpočítať od základu dane ešte starým spôsobom platným do 31. decembra 2019.

Od základu dane (čiastkového základu dane) vykázaného v daňovom priznaní k dani z príjmov za rok 2022 je možné odpočítať daňovú stratu vykázanú v zdaňovacích obdobiach rokov 2018 a 2019 vo výške jednej štvrtiny, a to rovnomerne. Tu platí, že ak daňovníkovi nevznikne nárok na odpočet tejto starej straty kvôli nedostatočnej výške základu dane, nárok sa mu neprenáša, ale zaniká.

V daňovom priznaní za rok 2022 tak bude možné odpočítavať daňové straty z predchádzajúcich období nasledovne:

 • 1/4 daňovej straty za rok 2018 (ide o poslednú štvrtinu)*,
 • 1/4 daňovej straty za rok 2019 (ide o tretiu štvrtinu),
 • daňovú stratu za rok 2020 (podľa nových pravidiel),
 • daňovú stratu za rok 2021 (podľa nových pravidiel).

*Pozn.: Ak nebola uplatnená podľa Lex korona zákona zo základu dane 2019.

Príklad na odpočet daňovej straty v roku 2022

Spoločnosť vykázala nasledujúce daňové straty/ základy dane:

 • za rok 2018 vykázala stratu vo výške 8 000 eur,
 • za rok 2019 vykázala základ dane vo výške 10 000 eur,
 • za rok 2020 vykázala stratu vo 2 000 eur,
 • za rok 2021 vykázala základ dane vo výške 3 000 eur, v ktorom si uplatnila odpočet daňovej straty z roku 2020 vo výške 1 000 eur.

Za rok 2022 spoločnosť vykáže základ dane vo výške 4 000 eur.

Akú výšku strát z predchádzajúcich zdaňovacích období si môže spoločnosť odpočítať od základu dane vykázaného za rok 2022?

Spoločnosť môže od základu dane vykázaného za rok 2022 odpočítať časť straty z roku 2018 vo výške 2 000 eur a stratu z roku 2020 najviac do výšky 50 % základu dane vykázaného za rok 2022, avšak časť z tejto straty vo výške 1 000 eur si už uplatnila zo základu dane za rok 2021.  Za rok 2022 si tak môže spoločnosť odpočítať zo straty za 2021 ešte zvyšných 1 000 eur, čo je do limitu 50 % základu dane (t. j. 1 000 eur je do limitu 2 000 eur).

Kto si môže odpočítavať daňovú stratu v roku 2022?

Daňovú stratu v roku 2022 môžu vykázať:

 • právnické osoby,
 • fyzické osoby, ktoré majú príjem z podnikania (podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona o dani z príjmov, čiže príjmy zo živnosti a samostatnej zárobkovej činnosti), za predpokladu, že uplatňujú preukázateľné výdavky a vedú daňovú evidenciu alebo účtujú v sústave jednoduchého alebo podvojného účtovníctva.

Pozn.: Pri uplatňovaní výdavkov percentom z príjmov, čiže paušálnych výdavkoch, nie je možné vykázať daňovú stratu.

Článok pokračuje pod reklamou

Kto nemôže vykázať a odpočítavať daňovú stratu v roku 2022?

Daňovú stratu nemôžu vykázať tie fyzické osoby z nasledujúcich druhov príjmov:

 • zo závislej činnosti podľa § 5 zákona o dani z príjmov,
 • z prenájmu nehnuteľnosti, podľa § 6 ods. 3 zákona o dani z príjmov,
 • z použitia diela a umeleckého výkonu pod ľa § 6 ods. 4 zákona o dani z príjmov,
 • z kapitálového majetku podľa § 7 zákona o dani z príjmov,
 • ostatné príjmy podľa § 8 zákona o dani z príjmov.

Príklad na možnosť odpočtu daňovej straty v roku 2022 u fyzickej osoby

Živnostník začal podnikať v roku 2021 a za tento rok dosiahol ako fyzická osoba spolu nasledovné zdaniteľné príjmy a výdavky:

 • príjmy zo živnosti podľa § 6 ods. 1 zákona o dani z príjmov vo výške 50 000 eur a súvisiace daňové výdavky vo výške 60 000 eur (daňová strata 10 000 eur),
 • príjmy z kapitálového majetku vo výške 7 000 eur a súvisiace výdavky vo výške 10 000 eur a 
 • príjmy z prenájmu vo výške 12 000 eur, súvisiace výdavky vo výške 13 000 eur.

Predpokladajme, že za rok 2022 dosiahne kladný základ dane vo výške 12 000 eur. Akú stratu a z akých príjmov z roku 2021 si môže odpočítať?

Odpočet daňovej straty je možný len z príjmov zo živnosti podľa § 6 ods. 1 zákona o dani z príjmov. Stratu z príjmov z kapitálového majetku ako aj z príjmov z prenájmu nie je možné vykázať. Živnostník tak môže pri podávaní daňového priznania za rok 2022 odpočítať daňovú stratu z roku 2021 vo výške 10 000 eur, maximálne však do výšky 50 % základu dane za rok 2022, t. j. vo výške 6 000 eur.

Ako odpočítavajú daňovú stratu v roku 2022 mikrodaňovníci?

Mikrodaňovník môže od základu dane (čiastkového základu dane) z príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona o dani z príjmov odpočítať daňovú stratu počas najviac piatich bezprostredne po sebe nasledujúcich zdaňovacích období, počnúc zdaňovacím obdobím bezprostredne nasledujúcim po zdaňovacom období, za ktoré bola táto daňová strata vykázaná. Mikrodaňovník si môže uplatniť odpočet daňovej straty až do celej výšky základu dane (čiastkového základu dane) z príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti, t. j. nielen do 50 % základu dane.

Prečítajte si tiež

Mikrodaňovník môže takýto spôsob odpočítavania daňovej straty použiť prvýkrát na stratu vykázanú za rok 2021, teda zo základu dane vypočítaného za rok 2022, ak v roku 2022 splnil podmienky mikrodaňovníka (pri podávaní daňového priznania za zdaňovacie obdobie 2022 v roku 2023).

Platí tak, že v roku 2022 po prvýkrát bude možné u mikrodaňovníka reálne využiť zvýhodnené uplatňovanie daňovej straty. Podstatné pre mikrodaňovníka vždy bude, či za zdaňovacie obdobie, zo základu dane ktorého si chce uplatňovať odpočet daňovej straty, splnil podmienky mikrodaňovníka.

Od roku 2021 je mikrodaňovníkom fyzická osoba s príjmami z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti ako aj právnická osoba, ak ich príjmy za zdaňovacie obdobie nepresiahnu výšku 49 790 eur.

Mikrodaňovníkom však nemôže byť daňovník:

 1. ktorý je závislou osobou podľa písmen n) až r) § 2 zákona o dani z príjmov a realizuje kontrolovanú transakciu za toto zdaňovacie obdobie,
 2. na ktorého bol vyhlásený konkurz, vstúpil do likvidácie alebo mu bol povolený splátkový kalendár,
 3. ktorého zdaňovacie obdobie je kratšie ako 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov okrem daňovníka, ktorý má kratšie zdaňovacie obdobie z dôvodu úmrtia.

Príklad na odpočet daňovej straty v roku 2022 u mikrodaňovníka

Živnostník vykázal za rok 2021 z príjmov zo živnosti stratu vo výške 1 200 eur. Za rok 2022 vykáže základ dane vo výške 2 000 eur. V roku 2022 bude spĺňať podmienku mikrodaňovníka. Akú sumu straty z roku 2021 si môže odpočítať zo základu dane za rok 2022?

Živnostník môže stratu z roku 2021 odpočítavať najviac päť rokov, a to v rokoch 2022 až 2026. Ak v roku 2022 bude spĺňať podmienky mikrodaňovníka, môže pri podávaní daňového priznania za rok 2022 odpočítať celú sumu straty z roku 2021, teda sumu 1 200 eur, ak sa tak rozhodne.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Dominika Pukalovič
Dominika Pukalovič

Absolventka odboru Daňovníctvo a daňové poradenstvo na Ekonomickej univerzite v Bratislave, daňová poradkyňa a členka Slovenskej komory daňových poradcov. Zaoberá sa najmä oblasťou dane z príjmov a dane z pridanej hodnoty s aplikáciou na malé a stredné podniky.


Zdaňovanie príjmov z predaja nehnuteľnosti v roku 2024

Predali ste alebo sa chystáte predať v roku 2024 nehnuteľnosť? Ste povinný príjem z tohto predaja zdaniť? Za akých okolností je tento príjem oslobodený?

Auto v podnikaní v roku 2024

Je výhodnejšie kúpiť auto na firmu alebo ako súkromná osoba? Dá sa odpočítať DPH, ak kúpim auto na firmu? V článku prinášame odpovede nielen na tieto dve veľmi časté otázky, ale aj ďalšie týkajúce sa používania auta v podnikaní v roku 2024.

Zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia platné v roku 2024

Prehľad platných a účinných zmlúv Slovenskej republiky o zamedzení dvojitého zdanenia v odbore daní z príjmov, resp. z príjmov a z majetku pre rok 2024.

Nezdaniteľná časť základu dane na manželku/manžela v roku 2024

Uplatnenie nezdaniteľnej časti na manželku alebo manžela predstavuje jeden zo spôsobov zníženia základu dane z príjmov fyzických osôb. Aké podmienky treba splniť a aká je výška nároku v roku 2024?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky