Príjmy oslobodené od dane v roku 2018

Medzi príjmy oslobodené od dane v roku 2018 patria napríklad dávky nemocenského poistenia, materské dávky či suma daňového bonusu na dieťa, ale aj daňový bonus na zaplatené úroky. Ktoré ďalšie príjmy fyzických osôb sú oslobodené od dane v roku 2018?

O príjmoch zo závislej činnosti, ktoré nie sú predmetom dane alebo sú od dane oslobodené, si prečítajte v článku Príjmy zo závislej činnosti oslobodené od dane v roku 2018

V tomto článku sa budeme venovať príjmom fyzických osôb, ktoré sú od dane oslobodené v roku 2018. Tieto príjmy sú uvedené v § 9 zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“) a netýkajú sa teda len zamestnancov, ale fyzických osôb všeobecne.

Dávky, podpory a príspevky oslobodené od dane v roku 2018

V roku 2018 sú podľa § 9 zákona o dani z príjmov oslobodené od dane tieto dávky, podpory a príspevky:

 • dávky, podpory a služby z verejného zdravotného poistenia, individuálneho zdravotného poistenia, sociálneho poistenia, nemocenského zabezpečenia a úrazového zabezpečenia, plnenia zo starobného dôchodkového sporenia (okrem sumy vyplatenej podľa osobitného predpisu) a plnenia z povinného zahraničného poistenia rovnakého druhu,
 • dávka a príspevky na zabezpečenie základných životných podmienok a riešenie hmotnej núdze, sociálne služby, peňažné príspevky na kompenzáciu sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia, štátne dávky a štátne sociálne dávky upravené osobitnými predpismi (napr. rodičovský príspevok, príspevok na pohreb, prídavky na dieťa, rodičovský príspevok, materské a pod.), ďalšie sociálne dávky a plnenia rovnakého druhu z členských štátov EÚ a štátov, ktoré sú zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore,
 • príplatok k náhrade príjmu, príplatok k nemocenskému, príplatok k podpore pri ošetrovaní člena rodiny, príplatok k peňažnej pomoci v materstve a príplatok k dôchodku vrátane príplatku za výkon funkcie sudcu, sudcu ústavného súdu a prokurátora poskytované podľa osobitných predpisov,
 • zamestnanecká prémia,
 • daňový bonus na dieťa a daňový bonus na zaplatené úroky a plnenie rovnakého druhu z členských štátov EÚ a štátov, ktoré sú zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore,
 • jednorazový príspevok za výkon mimoriadnej služby, motivačný príspevok, naturálne náležitosti, náhrada cestovného a jednorazové odškodnenie pozostalých poskytované v súvislosti so zaradením do aktívnych záloh podľa osobitného predpisu,
 • dávky výsluhového zabezpečenia a služby sociálneho zabezpečenia príslušníkov ozbrojených síl, ozbrojených bezpečnostných zborov, ozbrojených zborov, Národného bezpečnostného úradu, Hasičského a záchranného zboru, Horskej záchrannej služby a Slovenskej informačnej služby poskytované podľa osobitných predpisov. Od dane nie je oslobodený výsluhový príspevok, odchodné a rekreačná starostlivosť,
 • a ďalšie.

Príjmy súvisiace s predajom alebo nadobudnutím hnuteľnej veci alebo nehnuteľnosti oslobodené od dane v roku 2018

V roku 2018 sú podľa sú podľa § 9 zákona o dani z príjmov oslobodené od dane tieto príjmy, ktoré súvisia s predajom alebo nadobudnutím hnuteľnej alebo nehnuteľnej veci:

 • príjem z predaja nehnuteľnosti nadobudnutej dedením (postupným dedením) v priamom rade alebo niektorým z manželov, ak uplynie aspoň päť rokov odo dňa nadobudnutia tejto nehnuteľnosti preukázateľne do vlastníctva alebo spoluvlastníctva poručiteľa (poručiteľov) alebo vyradenia z obchodného majetku, ak bola táto nehnuteľnosť zaradené do obchodného majetku. Od dane nie je oslobodený príjem, ktorý plynie daňovníkovi podľa zmluvy o budúcom predaji nehnuteľnosti uzavretej do piatich rokov od jej nadobudnutia alebo od jej vyradenia z obchodného majetku, aj keď kúpna zmluva bude uzatvorená až po piatich rokoch od jej nadobudnutia alebo vyradenia z obchodného majetku,
 • príjem z predaja nehnuteľnosti, na ktorý sa nevzťahuje oslobodenie podľa prvého bodu, a to po uplynutí piatich rokov odo dňa jej nadobudnutia alebo jej vyradenia z obchodného majetku, ak bola táto nehnuteľnosť zahrnutá do obchodného majetku. Taktiež aj tu platí, že od dane nie je oslobodený príjem, ktorý plynie daňovníkovi podľa zmluvy o budúcom predaji nehnuteľnosti podľa prvého bodu,
 • príjem z predaja hnuteľnej veci okrem príjmov z predaja hnuteľnej veci, ktorá bola zahrnutá do obchodného majetku, a to do piatich rokov od jej vyradenia z obchodného majetku. V tomto prípade sa za hnuteľnú vec nepovažuje cenný papier,
 • príjem z predaja nehnuteľnosti alebo hnuteľnej veci vydanej oprávnenej osobe podľa osobitných predpisov, prijatý touto osobou,
 • príjem z predaja majetku zahrnutého do konkurznej podstaty a z odpisu záväzkov pri konkurze alebo pri splátkovom kalendári, ktoré sú vykonané podľa osobitného predpisu. Patrí tu tiež aj príjem z odpisu záväzkov voči veriteľom, ktorí v konkurze neuplatnili svoje pohľadávky voči daňovníkovi a taktiež aj príjem z odpisu záväzkov u daňovníka, ak dôjde k zrušeniu konkurzu podľa osobitného predpisu,
 • príjem získaný nadobudnutím vlastníctva bytu ako náhrady za uvoľnený byt alebo prijatá náhrada za uvoľnený byt užívateľom od oprávnenej osoby, ktorej bola vydaná nehnuteľnosť podľa osobitných predpisov alebo od dediča oprávnenej osoby, ktorej bola vydaná táto nehnuteľnosť, v ktorej sa takýto byt nachádza,
 • a ďalšie.
Prečítajte si tiež

V prípade predaja nehnuteľností, ktoré sú uvedené v prvých dvoch odsekoch, sa do lehoty (5 rokov) započítava doba, počas ktorej bola takáto nehnuteľnosť v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov (ak ide o predaj nehnuteľností po zániku a vysporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov).

Dary, výhry a ceny oslobodené od dane v roku 2018

V roku 2018 sú podľa sú podľa § 9 zákona o dani z príjmov oslobodené od dane tieto dary, výhry a ceny:

 • vecné dary alebo peňažné dary poskytované príslušníkom Hasičského a záchranného zboru, zamestnancom a členom hasičských jednotiek a fyzickým osobám pri záchrane života a majetku,
 • výhry v lotériách a iných podobných hrách, ktoré sú prevádzkované na základe vydaného povolenia a obdobné výhry zo zahraničia,
 • prijaté ceny alebo výhry neuvedené v predchádzajúcom bode v hodnote, ktorá neprevyšuje sumu 350 € za cenu alebo výhru. Cenou alebo výhrou sa rozumie:
 1. cena z verejnej súťaže, cena zo súťaže, v ktorej je okruh súťažiacich obmedzený podmienkami súťaže, alebo ak ide o súťažiacich vybratých usporiadateľom súťaže. Od dane nie je oslobodená odmena, ktorá je zahrnutá do takejto ceny za použitie diela alebo výkonu, ak je súčasťou tejto ceny.,
 2. výhra z reklamnej súťaže alebo zo žrebovania,
 3. cena zo športovej súťaže. Od dane nie je oslobodená cena zo športovej súťaže, ktorú prijal daňovník a ktorého športová činnosť je inou samostatnou zárobkovou činnosťou.
Článok pokračuje pod reklamou

Náhrady oslobodené od dane v roku 2018

V roku 2018 sú podľa sú podľa § 9 zákona o dani z príjmov oslobodené od dane tieto náhrady:

 • prijaté náhrady škôd,
 • náhrady nemajetkovej ujmy (okrem náhrady nemajetkovej ujmy uvedené v § 8 ods. 1 písm. n)),
 • plnenia poskytované na odstránenie alebo zmiernenie následkov mimoriadnej udalosti (živelná pohroma, havária, katastrofa, ohrozenie verejného zdravia II. stupňa alebo teroristický útok),
 • plnenia z poistenia majetku,
 • plnenia z poistenia zodpovednosti za škodu,
 • a ďalšie.

Od dane nie sú oslobodené tieto platby prijaté ako náhrada za:

 • stratu zdaniteľného príjmu, ak nejde o stratu príjmu zabezpečenú dávkami alebo príplatkami podľa zákona, alebo ak nejde o plnenia poskytované poisťovňou daňovníkovi v dôsledku úrazu, ak má viac ako 40 %- ný pokles schopnosti vykonávať doterajšiu činnosť, najviac do výšky určenej zákonom,
 • škodu spôsobenú na majetku, ktorý bol v čase vzniku škody obchodným majetkom,
 • škodu spôsobenú v súvislosti s podnikaním alebo s inou samostatnou zárobkovou činnosťou daňovníka a za škodu spôsobenú daňovníkom v súvislosti s prenájom,
 • škodu spôsobenú na majetku, ktorý mal daňovník prenajatý, ak tento majetok využíval na podnikanie alebo na inú samostatnú zárobkovú činnosť.

Príjmy oslobodené od dane najviac do výšky 500 € v zdaňovacom období v roku 2018

V roku 2018 sú podľa sú podľa § 9 zákona o dani z príjmov oslobodené od dane príjmy, ak v úhrne za zdaňovacie obdobie nepresiahnu výšku 500 €:

 • príjem z prenájmu (podľa § 6 ods. 3) a príjem z príležitostných činností (podľa § 8 ods. 1 písm. a)). O zdaňovaní príjmu z príležitostných činností si môžete prečítať v článku Zdaňovanie príležitostných príjmov od roku 2018,
 • príjem (už znížený o výdavok podľa § 8 ods. 5 a 7) z prevodu opcií, z prevodu cenných papierov, z prevodu časti na spoločnosti s ručením obmedzeným, komanditnej spoločnosti alebo z prevodu členských práv družstva (ak daňovník dosiahol aj súčasne príjmy podľa predošlého bodu – z prenájmu a príležitostných činností, tak príjem je oslobodený len najviac v úhrne 500 €),
 • príjem (náhrada) za stratu času dobrovoľníka zapísaného v informačnom systéme športu podľa osobitného predpisu,
 • príjem (podiel) člena pozemkového spoločenstva s právnou subjektivitou na zisku a na majetku určenom na rozdelenie členom pozemkového spoločenstva s právnou subjektivitou alebo podiel na likvidačnom zostatku. Limit 500 € sa považuje za príjem od jednotlivého pozemkového spoločenstva s právnou subjektivitou,
 • a ďalšie.

Ostatné príjmy oslobodené od dane v roku 2018

Medzi príjmy, ktoré sú v roku 2018 oslobodené od dane patrí:

 • príjem prijatý v rámci plnenia vyživovacej povinnosti podľa osobitného predpisu a obdobné plnenie poskytované zo zahraničia,
 • plnenia z poistenia osôb okrem plnenia z poistenia pre prípad dožitia určitého veku alebo doplnkového dôchodkového sporenia podľa osobitného predpisu,
 • úroky z preplatku na dani zapríčineného správcom dane,
 • úver a pôžička (podľa § 3 ods. 2 zákona),
 • daň z pridanej hodnoty uplatnená v cene tovaru alebo služby, ak ide o platiteľa tejto dane (podľa § 3 ods. 2 zákona),
 • iné príjmy uvedené v § 9 zákona o dani z príjmov.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Auto v podnikaní v roku 2024

Je výhodnejšie kúpiť auto na firmu alebo ako súkromná osoba? Dá sa odpočítať DPH, ak kúpim auto na firmu? V článku prinášame odpovede nielen na tieto dve veľmi časté otázky, ale aj ďalšie týkajúce sa používania auta v podnikaní v roku 2024.

Zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia platné v roku 2024

Prehľad platných a účinných zmlúv Slovenskej republiky o zamedzení dvojitého zdanenia v odbore daní z príjmov, resp. z príjmov a z majetku pre rok 2024.

Nezdaniteľná časť základu dane na manželku/manžela v roku 2024

Uplatnenie nezdaniteľnej časti na manželku alebo manžela predstavuje jeden zo spôsobov zníženia základu dane z príjmov fyzických osôb. Aké podmienky treba splniť a aká je výška nároku v roku 2024?

Paušálne výdavky v roku 2024

Aká je výška paušálnych výdavkov v roku 2024 a aké podmienky musí daňovník splniť na to, aby si paušálne mohol vo svojom daňovom priznaní k dani z príjmov fyzickej osoby uplatniť? Komu sa paušál oplatí?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky