Preddavky na daň z príjmov fyzickej osoby v roku 2018

Kto je povinný platiť preddavky na daň z príjmov fyzickej osoby v roku 2018? A ako vyrátať ich výšku?

Kto je povinný platiť preddavky na daň z príjmov fyzickej osoby v roku 2018?

Preddavky na daň v priebehu preddavkového obdobia je povinný platiť daňovník, ktorého posledná známa daňová povinnosť presiahla 2 500 Eur.

Preddavkové obdobie je obdobie od prvého dňa nasledujúceho po uplynutí lehoty na podanie daňového priznania za predchádzajúce zdaňovacie obdobie do posledného dňa lehoty na podanie daňového priznania v nasledujúcom zdaňovacom období.

Napríklad, ak nemal daňovník predĺženú lehotu na podanie daňového priznania za rok 2017, tak preddavkové obdobie mu začne dňom 4.4.2018 (3.4.2018 bol termín na podanie daňového priznania k dani z príjmov za rok 2017) a skončí dňom 1.4.2019 (31.3.2019 pripadne na deň pracovného pokoja a preto termín na podanie daňového priznania bude 1.4.2019), iba v prípade ak si daňovník nepredĺži lehotu na podanie daňového priznania za rok 2018.

Ak daňovník oznámi predlženie lehoty na podanie daňového priznania, tak preddavkové obdobie sa mení v súvislosti s predĺženou lehotou na podanie daňového priznania.

Podľa § 34 ods. 5 zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“) sa poslednou známou daňovou povinnosťou rozumie daň vypočítaná:

 • zo základu dane z príjmov podľa § 5 zákona o dani z príjmov(príjmy zo závislej činnosti) a § 6 ods. 1 a 2 (príjmy z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti), ktorý je znížený o odpočet daňovej straty,
 • zo základu dane z príjmov podľa § 6 ods. 3 a 4 (príjmy z prenájmu a z použitia diela a umeleckého výkonu) uvedeného v poslednom daňovom priznaní,
 • zo základu dane zníženého o nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka platnú v zdaňovacom období, na ktoré sú platené preddavky na daň,
 • pri použití sadzby dane platnej v zdaňovacom období, na ktoré sú platené preddavky na daň,
 • znížená o daňový bonus.

Je dôležité spomenúť, že od 1.7.2017 došlo k zvýšeniu sumy životného minima a s tým súvisiacej výšky nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka na sumu 3830,02 Eur. Táto výška nezdaniteľnej časti základu dane je rozhodujúca pri výpočte poslednej známej daňovej povinnosti z daňového priznania za rok 2017.

Aký je postup platenia preddavkov na daň z príjmov fyzických osôb, ako aj zmena výpočtu pre rok 2020 nájdete v článku Preddavky na daň z príjmov fyzických osôb v roku 2020.

Kto neplatí preddavky na daň z príjmov fyzickej osoby v roku 2018?

Povinnosť platiť preddavky na daň nemá daňovník, ktorý:

 • mal v predchádzajúcom zdaňovacom období príjmy podľa § 7 zákona o dani z príjmov (z kapitálového majetku) alebo podľa § 8 (ostatné príjmy),
 • mal v predchádzajúcom zdaňovacom období príjmy z ktorých sa daň vyberá zrážkou (§ 43 zákona),
 • mal v predchádzajúcom zdaňovacom období príjmy zo závislej činnosti, ktoré sú zdaňované preddavkovým spôsobom (§ 35),
 • mal kombináciu uvedených príjmov,
 • dosahuje príjmy podľa § 6 aj príjmy podľa § 5 (zo závislej činnosti) a čiastkový základ dane z príjmov podľa § 5 tvorí viac ako 50 % zo súčtu čiastkových základov dane z príjmov,
 • dosiahol poslednú známu daňovú povinnosť nižšiu ako 2500 Eur.

Mesačné a štvrťročné preddavky na daň fyzickej osoby v roku 2018

Preddavky na daň môžu byť mesačné alebo štvrťročné. V odôvodnených prípadoch môže však správca dane na žiadosť daňovník určiť platenie preddavkov na daň inak.

Štvrťročné preddavky na daň na bežné zdaňovacie obdobie platí daňovník,  ktorého posledná známa daňová povinnosť presiahla 2500 Eur a nepresiahla 16 600 Eur. Daňovník platí preddavky na daň vo výške 1/4 poslednej známej daňovej povinnosti a ich splatnosť je do konca každého kalendárneho štvrťroka.

Mesačné preddavky na daň na bežné zdaňovacie obdobie platí daňovník, ktorého posledná známa daňová povinnosť presiahla 16 600 Eur. Daňovník platí preddavky na daň vo výške 1/12 poslednej známej daňovej povinnosti a ich splatnosť je do konca každého kalendárneho mesiaca.

V prípade, ak by splatnosť preddavku pripadla na deň pracovného pokoja, za deň splatnosti sa považuje najbližší nasledujúci pracovný deň. Platbu je potrebné poukázať na správne číslo účtu s označením správneho variabilného symbolu danej platby. Viac sa dočítate v článku Platenie daní a označovanie platieb daní v roku 2018.

Článok pokračuje pod reklamou

Ako vyrátať preddavky na daň fyzickej osoby v roku 2018?

Na výpočet preddavkov na daň vplýva:

 • posledná známa daňová povinnosť,
 • štruktúra základu dane.

Štruktúra základu dane vplýva na daňovníka, ktorého základ dane tvorí súčet čiastkových základov dane z príjmov podľa § 5 a § 6 zákona o dani z príjmov.

V prípade, ak čiastkový základ dane z príjmov podľa § 5 tvorí viac ako 50 % zo súčtu čiastkových základov dane podľa § 5 a § 6 , tak daňovník neplatí preddavky na daň. Avšak, ak čiastkový základ dane z príjmov zo závislej činnosti tvorí 50 % a menej, preddavky na daň platí daňovník v polovičnej výške.

Percentuálny podiel podľa čiastkových základov dane vyrátame z nasledovných riadkov daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby za rok 2017:

[r. 36 / (r. 36 + r. 43 + r. 65)] x 100

Preddavky na daň sa platia podľa poslednej známej daňovej povinnosti vypočítanej z nasledujúcich údajov, ktoré sú uvedené v daňovom priznaní k dani z príjmov fyzickej osoby za rok 2017:

 • zo súčtu čiastkových základov dane z príjmov podľa § 5 a § 6 ods. 1 a 2 zníženého o odpočet daňovej straty a príjmov podľa § 6 ods. 3 a 4 (údaje uvedené na riadku 36 + riadok 55 + riadok 65) a sumy príspevkov, o ktorú sa zvyšuje základ dane podľa § 11 ods. 9 a 13 a § 52ze zákona o dani z príjmov v prípade uplatnenia metódy vyňatia príjmov po znížení aj o údaj uvedený na r. 82 daňového priznania typu B (údaj uvedený na riadku 79)
 • zníženého o nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka (3830,02 Eur),
 • pri použití sadzby dane platnej v roku 2018 (19 % z časti základu dane, ktorá nepresiahne sumu 35 268,06 Eur a 25 % z časti základu dane, ktorá presiahne uvedenú sumu),
 • zníženú o daňový bonus uvedený na riadku 106 daňového priznania typu B za rok 2017.

Príklad na výpočet mesačných preddavkov na daň:

Daňovník vykázal v daňovom priznaní k dani z príjmov fyzickej osoby, typ B za rok 2017 nasledovný základ dane z príjmov:

 • podľa § 5 (príjmy zo závislej činnosti, t. j. zo zamestnania) – riadok 36 daňového priznania: 2 500 Eur,
 • podľa § 6 (príjmy zo živnosti) – riadok 43 a 55 daňového priznania: 85 000 Eur.

V roku 2017 si neuplatňoval daňový bonus ani nezdaniteľnú časť základu dane (prekročil zákonom stanovenú maximálnu hranicu odpočtu nezdaniteľnej časti základu dane).

Výpočet preddavkov na daň:

 1. krok: súčet základov dane, t. j. riadok 36 + riadok 55 = 2500 + 85 000 = 87 500 Eur,
 2. krok: odpočet nezdaniteľnej časti základu dane platnej v roku 2018, t. j. 87 500 – 3830,02 = 83 669,98 Eur,
 3. krok: výpočet sadzby dane, t. j. 19 % zo sumy 35 268,06 = 6700,93 Eur a 25 % zo sumy 48 401,92 (83 669,98 – 35 268,06) = 12 100,48 Eur, t. j. spolu daň = 6700,93 + 12 100,48 = 18 801,41 Eur = posledná známa daňová povinnosť.

Nakoľko posledná známa daňová povinnosť je vyššia ako 16 600 Eur, daňovník je povinný platiť mesačné preddavky, ktoré vyrátame ako 1/12 z poslednej známej daňovej povinnosti, t. j. 18 801,41 / 12 = 1566,78 Eur.

Avšak je potrebné prihliadnuť aj na to, že daňovník mal príjmy zo závislej činnosti podľa § 5, ktoré nepresiahli 50 % súčtu základov dane a preto je daňovník povinný platiť preddavky v polovičnej výške, t. j. 1566,78 / 2 = 783,39 Eur.

Prečítajte si tiež

V prípade, že daňovník nemal predĺženú lehotu na podanie daňového priznania za rok 2017, prvý mesačný preddavok vo výške 783,39 Eur je splatný 30.4.2018. Ak nebude mať daňovník predĺženú lehotu na podanie daňového priznania za rok 2018, tak posledný mesačný preddavok vo výške 783,39 Eur bude splatný dňom 1.4.2019 (deň 31.3.2019 pripadne na nedeľu).

Príklad na výpočet štvrťročných preddavkov na daň:

Daňovník vykázal v daňovom priznaní k dani z príjmov fyzickej osoby, typ B za rok 2017 nasledovný základ dane z príjmov:

 • podľa § 6 (príjem z podnikania) – riadok 43 a 55 daňového priznania: 28 500 Eur.

V roku 2017 si uplatnil daňový bonus na 2 deti v celkovej výške 513,84 Eur (2 x 256,92 Eur), túto skutočnosť vyznačil aj na riadku 106 daňového priznania.

Výpočet preddavkov na daň:

 1. krok: odpočet nezdaniteľnej časti základu dane platnej v roku 2018, t. j. 28 500 – 3830,02 = 24 669,98 Eur,
 2. krok: výpočet sadzby dane, t. j. 19 % zo sumy 24 669,98 = 4687,29 Eur
 3. krok: odpočet daňového bonusu: 4687,29 – 513,84 = 4173,45 eur = posledná známa daňová povinnosť

Nakoľko posledná známa daňová povinnosť je vyššia ako 2500 Eur a zároveň nižšia ako 16 600 Eur, daňovník je povinný platiť štvrťročné preddavky, ktoré vyrátame ako 1/4 z poslednej známej daňovej povinnosti, t. j. 4173,45 / 4 = 1043,36 Eur.

V prípade, že daňovník nemal predĺženú lehotu na podanie daňového priznania za rok 2017, prvý štvrťročný preddavok vo výške 1043,36 Eur je splatný 2.7.2018 (deň 30.6.2018 pripadne na sobotu a deň 1.7.2018 na nedeľu). Ak nebude mať daňovník predĺženú lehotu na podanie daňového priznania za rok 2018, tak posledný štvrťročný preddavok vo výške 1043,36 Eur bude splatný dňom 1.4.2019 (deň 31.3.2019 pripadne na nedeľu).

Ako vyrátať preddavky na daň fyzickej osoby v roku 2018, ak ste poberateľom dôchodku?

Pri výpočte nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka na účely platenia preddavkov na daň je rozhodujúce to, kedy bol daňovníkovi priznaný dôchodok (uvedený v § 11 ods. 6 zákona o dani z príjmov, napr. starobný) a v akej výške mu bol vyplatený v príslušnom zdaňovacom období.

V prípade, že daňovník bol poberateľom dôchodku už k 1.1.2017, v daňovom priznaní za rok 2017 vyplnil riadok 29 a na riadku 30 uvedie úhrnnú sumu dôchodkov len vtedy, ak si uplatňuje zníženie základu dane na daňovníka alebo dosahuje príjmy podľa § 6 zákona. Pri výpočte poslednej známej daňovej povinnosti znižuje daňovník základ dane za rok 2017 o kladný rozdiel medzi nezdaniteľnou časťou základu dane na daňovníka platnou na rok 2018 vo výške 3830,02 Eur a úhrnnou sumou dôchodku, ktorá mu bola vyplatená v roku 2017.

Teda výpočet poslednej známej daňovej povinnosti bude nasledovný: základ dane z príslušného riadku podaného daňového priznania za rok 2017 – 3830,02 (nezdaniteľná časť základu dane) – úhrnná suma dôchodku vyplatená v roku 2017.

V prípade, že daňovník nebol poberateľom dôchodku k 1.1.2017, v daňovom priznaní za rok 2017 nevyplnil riadky 29 a 30 a postupuje pri výpočte poslednej známej daňovej povinnosti ako daňovník, ktorý nie je poberateľom dôchodku.

Ako postupovať pri zmene poslednej známej daňovej povinnosti?

Je pravdepodobné, že po každom podanom daňovom priznaní sa mení aj výška poslednej známej daňovej povinnosti fyzickej osoby. Touto zmenou sa mení aj výška preddavkov na daň z príjmov.

V prípade, že dôjde k zmene preddavkov na daň z príjmov z uvedeného dôvodu, tak preddavky na daň z príjmov zaplatené do začiatku tohto nového preddavkového obdobia sa nemenia.

Napríklad, ak by daňovník zaplatil v marci 2018 mesačný preddavok na daň splatný 3.4.2018 vo výške 340 Eur a od 4.4.2018 by mal povinnosť platiť mesačné preddavky na daň vo výške 680 Eur (na základe podaného daňového priznania za rok 2017), preddavok na daň by sa nemenil a daňovník nemusí nič doplácať.

Ak však daňovník zaplatil preddavky na daň do tejto zmeny a sú vyššie ako preddavky na daň vypočítané z podaného daňového priznania, rozdiel súm sa započíta na úhradu ďalších preddavkov na daň platených po tejto zmene alebo sa daňovníkovi vráti (na základe žiadosti).

Ak daňovník zaplatil preddavky na daň a nevznikne mu po podanom daňovom priznaní povinnosť platiť preddavky, na základe žiadosti daňovníka správca dane vráti tieto preddavky.

Správca dane vráti zaplatené preddavky (ak nevznikla povinnosť platiť preddavky alebo rozdiel zaplatených preddavkov) na daň do 30 dní od podania žiadosti daňovníka.

Kedy už nie je povinnosť platiť preddavky na daň z príjmov fyzickej osoby?

Povinnosť platiť preddavky na daň z príjmov nemá daňovník, ktorý skončil poberanie príjmov, z ktorých sa platia preddavky na daň, t. j. daňovník, ktorý skončil podnikanie, inú samostatnú zárobkovú činnosť, prenájom, poberanie príjmov z použitia diela a použitia umeleckého výkonu a výkon závislej činnosti.

Daňovník v uvedenom prípade nie je povinný platiť preddavky na daň, a to od platby preddavku, ktorá je splatná po dni, v ktorom došlo k zmene rozhodujúcich skutočností.

Daňovník, ktorý mal príjmy z použitia diela a umeleckého výkonu je povinný oznámiť skončenie poberania príjmu správcovi dane.

Kedy sa zaplatené preddavky započítavajú s úhradou dane?

Zaplatené preddavky na daň z príjmov fyzických osôb za toto zdaňovacie obdobie sa po skončení zdaňovacieho obdobia započítajú na úhradu dane za toto zdaňovacie obdobie.

Príklad na započítanie preddavkov na daň fyzickej osoby na daňovú povinnosť v roku 2018

Daňovník má povinnosť platiť štvrťročné preddavky na daň z príjmov vypočítané z podaného daňového priznania za rok 2017 v preddavkovom období od 1.4.2018 (preddavok splatný 2.7.2018) do 31.3.2019 (preddavok splatný 1.4.2019). V podanom daňovom priznaní za rok 2018, ktoré podá do konca marca 2019 si bude môcť daňovník započítať preddavky, ktoré boli splatné v roku 2018, t. j. preddavok splatný 2.7.2018, 1.10.2018 (30.9.2018 pripadne na nedeľu) a 31.12.2018. V prípade, že daňovník zaplatil tieto preddavky po lehote splatnosti až v roku 2019, tieto preddavky si môže započítať na úhradu dane za obdobie roka 2018. Preddavok, ktorý zaplatí v prvom štvrťroku roku 2019, sa už na daňovú povinnosť za rok 2018 nezapočíta.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Zdaňovanie príjmov z predaja nehnuteľnosti v roku 2024

Predali ste alebo sa chystáte predať v roku 2024 nehnuteľnosť? Ste povinný príjem z tohto predaja zdaniť? Za akých okolností je tento príjem oslobodený?

Ako vyplniť daňové priznanie fyzickej osoby za rok 2023 – typ A

Praktické kroky, ako vyplniť daňové priznanie fyzickej osoby typu A za rok 2023 pri príjmoch zo závislej činnosti, najmä zo zamestnania či dohody. V článku nájdete aj vzor vyplneného priznania.

Ako vyplniť daňové priznanie fyzickej osoby za rok 2023 – typ B

Praktický príklad ako vyplniť daňové priznanie k dani z príjmov fyzických osôb – typ B za rok 2023, vrátane vzoru vyplneného daňového priznania.

Daňové priznanie fyzickej osoby za rok 2023 – ako na to?

Daňovník, ktorý v roku 2023 zarobil celkovo viac ako 2 461,41 eur zdaniteľných príjmov, má povinnosť podať daňové priznanie k dani z príjmov. Čo treba vedieť pri podávaní daňového priznania fyzickej osoby?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky