Dôležité čísla pre daňové priznanie za rok 2018

Vyplnenie daňového priznania k dani z príjmov za rok 2018 sa stáva jednoduchším, ak poznáte dôležité čísla pre jeho vyplnenie. Aké sú to?

Lehoty na podanie daňového priznania k dani z príjmov za rok 2018

Daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2018 treba podať:

 • najneskôr do 1.4.2019 – ide o riadny termín na podanie daňového priznania,
 • najneskôr do 1.7.2019 – ide o odložený termín na podanie daňového priznania pri tuzemských príjmoch,
 • 30.9.2019 – ide o odložený termín na podanie daňového priznania, ktorý môže použiť iba daňovník, ktorého súčasťou príjmov sú aj zdaniteľné príjmy plynúce zo zdrojov v zahraničí.

Dôležité čísla pri daňovom priznaní určené pre rok 2019 nájdete v článku Dôležité čísla pre daňové priznanie za rok 2019 

Daňové priznanie k dani z príjmov fyzických osôb za rok 2018

Povinnosť podať daňové priznanie za rok 2018 má každá fyzická osoba, ktorej celkové zdaniteľné príjmy v roku 2018 presiahli 50 % sumy nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka, t. j. 1 915,01 €. Táto povinnosť však vzniká aj v prípade, ak daňovník dosiahol daňovú stratu a jeho príjmy boli nižšie ako 1 915,01 €. Daňové priznanie je potrebné podať aj v prípade, ak správca dane na tento úkon daňovníka vyzve.

Pri daňovom priznaní fyzických osôb sa rozlišuje:

 • daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby – typ A,
 • daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby – typ B.

Daňové priznanie typ A je povinná podať každá fyzická osoba, ktorá dosiahla príjmy len zo závislej činnosti, a teda ktorej príjem zo závislej činnosti bol vyšší ako 1 915,01 €. V prípade, ak daňovník dosiahol počas roka 2018 aj iné príjmy ako zo závislej činnosti, napr. príjmy z predaja nehnuteľnosti alebo si v daňovom priznaní uplatňuje paušálne výdavky, musí podať daňové priznanie fyzickej osoby typ B.

Všeobecne použiteľné čísla pre fyzické osoby pre rok 2018 sú:

 • výška životného minima k 1. 1. 2018 je 199,48 € mesačne,
 • suma minimálnej mesačnej mzdy je 480,00 €.

Sadzba dane z príjmov fyzických osôb závisí najmä od výšky základu dane, ktorý daňovník v zdaňovacom období dosiahol a je nasledujúca:

 • 19 % - z časti základu dane, ktorá nepresiahla 176,8-násobok sumy životného minima, t. j. sumu 35 268,06 €,
 • 25 % - z časti základu dane, ktorá presiahla 176,8-násobok sumy životného minima, t. j. sumu 35 268,06 €.

Sadzba dane 19 % sa využije aj pri osobitom základe dane z príjmov z kapitálového majetku, napr. pri úrokoch z poskytnutých úverov alebo z cenných papierov.

Nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka v roku 2018 závisí od výšky životného minima, ale aj od základu dane daňovníka. Ak je v roku 2018 základ dane:

 • rovný alebo nižší ako 100-násobok sumy platného životného minima (19 948,00 €), výška ročnej nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka zodpovedá 19,2-násobku sumy životného minima, t. j. 3 830,02 € (319,17 €/mesiac),
 • vyšší ako 100-násobok sumy platného životného minima (19 948,00 €), výšku ročnej nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka vypočítame ako rozdiel 44,2-násobku platného životného minima (8 817,016 €) a ¼ základu dane (v prípade ak je výsledok rovný alebo menší ako nula, výška nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka je nula).

Nezdaniteľná časť základu dane na manželku (manžela) v roku 2018 závisí nielen od výšky platného životného minima a výšky základu dane, ale aj od príjmu manželky, resp. manžela.

Ak v príslušnom zdaňovacom období daňovník dosiahol základ dane nižší, resp. rovnajúci sa sume 35 268,06 € a jeho manželka (manžel):

 • nedosiahla vlastný príjem, výška nezdaniteľnej časti základu dane na manželku (manžela) je 3 830,02 €,
 • dosiahla vlastný príjem, ktorý nepresiahol 3 830,02 €, výška nezdaniteľnej časti základu dane na manželku (manžela) sa vypočíta ako: 3 830,02 € - vlastný príjem manželky (manžela),
 • dosiahla vlastný príjem, ktorý presiahol 3 830,02 €, výška nezdaniteľnej časti základu dane na manželku (manžela) sa rovná 0,00 €.

Ak v príslušnom zdaňovacom období daňovník dosiahol základ dane vyšší ako 35 268,06 € a jeho manželka (manžel):

 • nedosiahla vlastný príjem, výška nezdaniteľnej časti základu dane na manželku (manžela) sa vypočíta ako: 12 647,032 € - ¼ základu dane daňovníka (ak je výsledkom výpočtu suma nižšia ako nula, táto nezdaniteľná časť sa rovná nule),
 • dosiahla vlastný príjem, výška nezdaniteľnej časti základ dane na manželku (manžela) sa vypočíta ako: 12 647,032 € - [¼ základu dane daňovníka – vlastný príjem manželky (manžela)].

Za nezdaniteľnú časť základu dane na príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie (III. pilier) v roku 2018 sa považujú príspevky zaplatené daňovníkom na doplnkové dôchodkové sporenie a na doplnkové dôchodkové sporenie v zahraničí rovnakého alebo porovnateľného druhu. Maximálna výška tejto nezdaniteľnej časti je vo výške 180 € za zdaňovacie obdobie. Túto nezdaniteľnú časť základu dane si môže daňovník uplatniť len ročne, t. j. po skončení zdaňovacieho obdobia, a to buď v Ročnom zúčtovaní dane alebo v daňovom priznaní po splnení ďalších podmienok zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o dani z príjmov).

Prečítajte si tiež

Od roku 2018 si daňovníci môžu uplatniť aj novú nezdaniteľnú časť základu dane, ktorou sú podľa zákona o dani z príjmov preukázateľne zaplatené úhrady súvisiace s kúpeľnou starostlivosťou a s ňou spojenými službami vynaložené v príslušnom zdaňovacom období v prírodných liečebných kúpeľoch a kúpeľných liečebniach.

Maximálna výška nezdaniteľnej časti základu dane na kúpeľníctvo je určená na sumu 50 € za rok.

Viac o nezdaniteľných častiach základu dane sa dočítate v článku Nezdaniteľné časti základu dane v roku 2018.

Daňový bonus za rok 2018 je vo výške 258,72 €, čo predstavuje 21,56 € mesačne. Daňový bonus si môže v roku 2018 uplatniť daňovník, ktorý dosiahol zdaniteľné príjmy aspoň vo výške 6-násobku minimálnej mzdy 480 €, t. j. 2 880 € a splnil aj ostatné požiadavky na priznanie daňového bonusu podľa zákona o dani z príjmov. Viac o daňovom bonuse sa dočítate v článku Daňový bonus na dieťa v roku 2018.

Článok pokračuje pod reklamou

Paušálne výdavky sú v roku 2018 vo výške 60 % z celkového úhrnu príjmov. Maximálna možná hranica výdavkov je 20 000 €. Mesačný limit pre uplatnenie paušálnych výdavkov je zrušený.

Daňovník si môže uplatniť príjmy oslobodené od dane maximálne do výšky 500,00 €, ak ide o nadobudnuté príjmy napr. z prenájmu nehnuteľnosti alebo z príležitostných činností.

Platenie preddavkov na daň z príjmov fyzickej osoby v roku 2018

Povinnosť platiť preddavky na daň z príjmov v roku 2018 pre fyzická osobu závisí od výšky poslednej známej daňovej povinnosti, t. j.:

 • ak je posledná známa daňová povinnosť vyššia ako 2 500,00 € a zároveň nižšia alebo rovná 16 600 €, daňovník platí preddavky štvrťročne vo výške ¼ poslednej známej daňovej povinnosti,
 • ak je posledná známa daňová povinnosť vyššia ako 16 600 €, daňovník platí preddavky mesačne vo výške 1/12 poslednej známej daňovej povinnosti.
Prečítajte si tiež

Fyzická osoba neplatí daň z príjmov, ak za zdaňovacie obdobie 2018 daň nepresiahne 17 € alebo celkové zdaniteľné príjmy daňovníka za zdaňovacie obdobie 2018 nepresiahli sumu 1 915,01 € (s výnimkami uvedenými v § 46 a zákona o dani z príjmov).

Daňové priznanie k dani z príjmov právnických osôb za rok 2018

Sadzba dane z príjmov právnických osôb je na rozdiel od sadzby dane z príjmov fyzických osôb jednotná, a to vo výške 21 %.

Povinnosť platiť preddavky na daň z príjmov v roku 2018 pre právnickú osobu závisí od výšky dane za predchádzajúci rok, t. j.:

 • ak je výška dane za predchádzajúci rok vyššia ako 2 500,00 € a zároveň nižšia alebo rovná 16 600 €, daňovník platí preddavky štvrťročne vo výške ¼ dane za predchádzajúci rok,
 • ak je výška dane za predchádzajú rok vyššia ako 16 600 €, daňovník platí preddavky mesačne vo výške 1/12 dane za predchádzajúci rok.

Daňová licencia je od roku 2018 zrušená.

Daň na úhradu vypočítaná v daňovom priznaní sa neplatí, ak nepresiahne sumu 5,00 €.

Daňový preplatok správca dane vráti v prípade, ak je vyšší ako 5,00 €.

Daňový preplatok na dani z príjmov sa vráti najskôr po uplynutí lehoty na podanie daňového priznania, najneskôr však do 40 dní odo dňa vzniku daňového preplatku.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Dôležité čísla v podnikaní v roku 2024

Praktická pomôcka – dôležité čísla v podnikaní pre fyzické aj právnické osoby v roku 2024, ako sú napr. životné minimum, nezdaniteľné časti základu dane, sadzby daní, hranice príjmov a mnohé ďalšie podstatné veličiny v prehľadných tabuľkách.

KVÍZ – Vyznáte sa v daniach? Otestujte sa

V daňovej oblasti sa neustále niečo mení. Ako ste na tom so znalosťou daňových zákonov vy? Overte si svoje vedomosti v našom kvíze a zistite, či sa v daniach vyznáte.

Sadzby dane z príjmov v roku 2024

Aké sadzby dane z príjmov platia v roku 2024 pre fyzické a právnické osoby? Od čoho sadzba dane závisí, kedy ktorú použiť a aké zmeny platia od 1.1.2024 pre príjmy podnikateľov a výplatu dividend?

Sadzby dane z motorových vozidiel za rok 2023

Aké sadzby dane z motorových vozidiel platia pre rok 2023? Čo ovplyvňuje úpravu ročnej sadzby dane pri jednotlivých vozidlách a aký je postup pri zmene režimu určenia ročnej sadzby dane?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky