Dôležité čísla pre daňové priznanie za rok 2018

Vyplnenie daňového priznania k dani z príjmov za rok 2018 sa stáva jednoduchším, ak poznáte dôležité čísla pre jeho vyplnenie. Aké sú to?

Lehoty na podanie daňového priznania k dani z príjmov za rok 2018

Daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2018 treba podať:

 • najneskôr do 1.4.2019 – ide o riadny termín na podanie daňového priznania,
 • najneskôr do 1.7.2019 – ide o odložený termín na podanie daňového priznania pri tuzemských príjmoch,
 • 30.9.2019 – ide o odložený termín na podanie daňového priznania, ktorý môže použiť iba daňovník, ktorého súčasťou príjmov sú aj zdaniteľné príjmy plynúce zo zdrojov v zahraničí.

Dôležité čísla pri daňovom priznaní určené pre rok 2019 nájdete v článku Dôležité čísla pre daňové priznanie za rok 2019 

Daňové priznanie k dani z príjmov fyzických osôb za rok 2018

Povinnosť podať daňové priznanie za rok 2018 má každá fyzická osoba, ktorej celkové zdaniteľné príjmy v roku 2018 presiahli 50 % sumy nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka, t. j. 1 915,01 €. Táto povinnosť však vzniká aj v prípade, ak daňovník dosiahol daňovú stratu a jeho príjmy boli nižšie ako 1 915,01 €. Daňové priznanie je potrebné podať aj v prípade, ak správca dane na tento úkon daňovníka vyzve.

Pri daňovom priznaní fyzických osôb sa rozlišuje:

 • daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby – typ A,
 • daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby – typ B.

Daňové priznanie typ A je povinná podať každá fyzická osoba, ktorá dosiahla príjmy len zo závislej činnosti, a teda ktorej príjem zo závislej činnosti bol vyšší ako 1 915,01 €. V prípade, ak daňovník dosiahol počas roka 2018 aj iné príjmy ako zo závislej činnosti, napr. príjmy z predaja nehnuteľnosti alebo si v daňovom priznaní uplatňuje paušálne výdavky, musí podať daňové priznanie fyzickej osoby typ B.

Všeobecne použiteľné čísla pre fyzické osoby pre rok 2018 sú:

 • výška životného minima k 1. 1. 2018 je 199,48 € mesačne,
 • suma minimálnej mesačnej mzdy je 480,00 €.

Sadzba dane z príjmov fyzických osôb závisí najmä od výšky základu dane, ktorý daňovník v zdaňovacom období dosiahol a je nasledujúca:

 • 19 % - z časti základu dane, ktorá nepresiahla 176,8-násobok sumy životného minima, t. j. sumu 35 268,06 €,
 • 25 % - z časti základu dane, ktorá presiahla 176,8-násobok sumy životného minima, t. j. sumu 35 268,06 €.

Sadzba dane 19 % sa využije aj pri osobitom základe dane z príjmov z kapitálového majetku, napr. pri úrokoch z poskytnutých úverov alebo z cenných papierov.

Nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka v roku 2018 závisí od výšky životného minima, ale aj od základu dane daňovníka. Ak je v roku 2018 základ dane:

 • rovný alebo nižší ako 100-násobok sumy platného životného minima (19 948,00 €), výška ročnej nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka zodpovedá 19,2-násobku sumy životného minima, t. j. 3 830,02 € (319,17 €/mesiac),
 • vyšší ako 100-násobok sumy platného životného minima (19 948,00 €), výšku ročnej nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka vypočítame ako rozdiel 44,2-násobku platného životného minima (8 817,016 €) a ¼ základu dane (v prípade ak je výsledok rovný alebo menší ako nula, výška nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka je nula).

Nezdaniteľná časť základu dane na manželku (manžela) v roku 2018 závisí nielen od výšky platného životného minima a výšky základu dane, ale aj od príjmu manželky, resp. manžela.

Ak v príslušnom zdaňovacom období daňovník dosiahol základ dane nižší, resp. rovnajúci sa sume 35 268,06 € a jeho manželka (manžel):

 • nedosiahla vlastný príjem, výška nezdaniteľnej časti základu dane na manželku (manžela) je 3 830,02 €,
 • dosiahla vlastný príjem, ktorý nepresiahol 3 830,02 €, výška nezdaniteľnej časti základu dane na manželku (manžela) sa vypočíta ako: 3 830,02 € - vlastný príjem manželky (manžela),
 • dosiahla vlastný príjem, ktorý presiahol 3 830,02 €, výška nezdaniteľnej časti základu dane na manželku (manžela) sa rovná 0,00 €.

Ak v príslušnom zdaňovacom období daňovník dosiahol základ dane vyšší ako 35 268,06 € a jeho manželka (manžel):

 • nedosiahla vlastný príjem, výška nezdaniteľnej časti základu dane na manželku (manžela) sa vypočíta ako: 12 647,032 € - ¼ základu dane daňovníka (ak je výsledkom výpočtu suma nižšia ako nula, táto nezdaniteľná časť sa rovná nule),
 • dosiahla vlastný príjem, výška nezdaniteľnej časti základ dane na manželku (manžela) sa vypočíta ako: 12 647,032 € - [¼ základu dane daňovníka – vlastný príjem manželky (manžela)].

Za nezdaniteľnú časť základu dane na príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie (III. pilier) v roku 2018 sa považujú príspevky zaplatené daňovníkom na doplnkové dôchodkové sporenie a na doplnkové dôchodkové sporenie v zahraničí rovnakého alebo porovnateľného druhu. Maximálna výška tejto nezdaniteľnej časti je vo výške 180 € za zdaňovacie obdobie. Túto nezdaniteľnú časť základu dane si môže daňovník uplatniť len ročne, t. j. po skončení zdaňovacieho obdobia, a to buď v Ročnom zúčtovaní dane alebo v daňovom priznaní po splnení ďalších podmienok zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o dani z príjmov).

Prečítajte si tiež

Od roku 2018 si daňovníci môžu uplatniť aj novú nezdaniteľnú časť základu dane, ktorou sú podľa zákona o dani z príjmov preukázateľne zaplatené úhrady súvisiace s kúpeľnou starostlivosťou a s ňou spojenými službami vynaložené v príslušnom zdaňovacom období v prírodných liečebných kúpeľoch a kúpeľných liečebniach.

Maximálna výška nezdaniteľnej časti základu dane na kúpeľníctvo je určená na sumu 50 € za rok.

Viac o nezdaniteľných častiach základu dane sa dočítate v článku Nezdaniteľné časti základu dane v roku 2018.

Daňový bonus za rok 2018 je vo výške 258,72 €, čo predstavuje 21,56 € mesačne. Daňový bonus si môže v roku 2018 uplatniť daňovník, ktorý dosiahol zdaniteľné príjmy aspoň vo výške 6-násobku minimálnej mzdy 480 €, t. j. 2 880 € a splnil aj ostatné požiadavky na priznanie daňového bonusu podľa zákona o dani z príjmov. Viac o daňovom bonuse sa dočítate v článku Daňový bonus na dieťa v roku 2018.

Článok pokračuje pod reklamou

Paušálne výdavky sú v roku 2018 vo výške 60 % z celkového úhrnu príjmov. Maximálna možná hranica výdavkov je 20 000 €. Mesačný limit pre uplatnenie paušálnych výdavkov je zrušený.

Daňovník si môže uplatniť príjmy oslobodené od dane maximálne do výšky 500,00 €, ak ide o nadobudnuté príjmy napr. z prenájmu nehnuteľnosti alebo z príležitostných činností.

Platenie preddavkov na daň z príjmov fyzickej osoby v roku 2018

Povinnosť platiť preddavky na daň z príjmov v roku 2018 pre fyzická osobu závisí od výšky poslednej známej daňovej povinnosti, t. j.:

 • ak je posledná známa daňová povinnosť vyššia ako 2 500,00 € a zároveň nižšia alebo rovná 16 600 €, daňovník platí preddavky štvrťročne vo výške ¼ poslednej známej daňovej povinnosti,
 • ak je posledná známa daňová povinnosť vyššia ako 16 600 €, daňovník platí preddavky mesačne vo výške 1/12 poslednej známej daňovej povinnosti.
Prečítajte si tiež

Fyzická osoba neplatí daň z príjmov, ak za zdaňovacie obdobie 2018 daň nepresiahne 17 € alebo celkové zdaniteľné príjmy daňovníka za zdaňovacie obdobie 2018 nepresiahli sumu 1 915,01 € (s výnimkami uvedenými v § 46 a zákona o dani z príjmov).

Daňové priznanie k dani z príjmov právnických osôb za rok 2018

Sadzba dane z príjmov právnických osôb je na rozdiel od sadzby dane z príjmov fyzických osôb jednotná, a to vo výške 21 %.

Povinnosť platiť preddavky na daň z príjmov v roku 2018 pre právnickú osobu závisí od výšky dane za predchádzajúci rok, t. j.:

 • ak je výška dane za predchádzajúci rok vyššia ako 2 500,00 € a zároveň nižšia alebo rovná 16 600 €, daňovník platí preddavky štvrťročne vo výške ¼ dane za predchádzajúci rok,
 • ak je výška dane za predchádzajú rok vyššia ako 16 600 €, daňovník platí preddavky mesačne vo výške 1/12 dane za predchádzajúci rok.

Daňová licencia je od roku 2018 zrušená.

Daň na úhradu vypočítaná v daňovom priznaní sa neplatí, ak nepresiahne sumu 5,00 €.

Daňový preplatok správca dane vráti v prípade, ak je vyšší ako 5,00 €.

Daňový preplatok na dani z príjmov sa vráti najskôr po uplynutí lehoty na podanie daňového priznania, najneskôr však do 40 dní odo dňa vzniku daňového preplatku.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Živnosť vs. s. r. o. – dane a odvody v roku 2024

Aký je rozdiel v sadzbách dane z príjmov a výške odvodov v živnosti a v s.r.o. v roku 2024 a od čoho závisí výška dane a odvodov do Sociálnej či zdravotnej poisťovne v jednotlivých právnych formách?

Dôležité čísla v podnikaní v roku 2024

Praktická pomôcka – dôležité čísla v podnikaní pre fyzické aj právnické osoby v roku 2024, ako sú napr. životné minimum, nezdaniteľné časti základu dane, sadzby daní, hranice príjmov a mnohé ďalšie podstatné veličiny v prehľadných tabuľkách.

KVÍZ – Vyznáte sa v daniach? Otestujte sa

V daňovej oblasti sa neustále niečo mení. Ako ste na tom so znalosťou daňových zákonov vy? Overte si svoje vedomosti v našom kvíze a zistite, či sa v daniach vyznáte.

Sadzby dane z príjmov v roku 2024

Aké sadzby dane z príjmov platia v roku 2024 pre fyzické a právnické osoby? Od čoho sadzba dane závisí, kedy ktorú použiť a aké zmeny platia od 1.1.2024 pre príjmy podnikateľov a výplatu dividend?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky