Ako vyplniť daňové priznanie právnickej osoby za rok 2021 (v roku 2022)

Do akých riadkov uviesť výdavky po zaplatení, reklamné predmety, či daňovo neuznanú tvorbu opravných položiek alebo ako odpočítať straty v daňovom priznaní právnickej osoby za rok 2021?

Daňové priznanie k dani z príjmov právnických osôb za rok 2021 sa podáva na tlačive DPPOv21 v lehote do 3 kalendárnych mesiacov po skončení zdaňovacieho obdobia. Ak je zdaňovacím obdobím kalendárny rok, termín na podanie je najneskôr do 31.03.2022 (štvrtok). Ak je zdaňovacím obdobím hospodársky rok napr. od 01.06.2021 do 31.05.2022, termín na podanie je najneskôr do 31.08.2022. Lehotu na podanie daňového priznania je možné predĺžiť o 3 kalendárne mesiace alebo o najviac 6 kalendárnych mesiacov, ak súčasťou daňového priznania je aj zdaniteľný príjem zo zdrojov v zahraničí. Oznámenie o predĺžení lehoty podáva daňovník na štruktúrovanom tlačive (predĺženie lehoty sa oznamuje, nežiada sa oň s výnimkou daňovníka v konkurze a v likvidácii), a to v lehote na podanie daňového priznania. Podaním oznámenia sa predlžuje nielen lehota na podanie daňového priznania, ale aj splatnosť dane a platenie preddavkov na daň z príjmov.

Upozornenie: Daňovník nemôže opätovne žiadať o predĺženie lehoty na podanie daňového priznania a zaplatenie dane (napr. do 30.09.2022, ak by mal v roku 2021 aj zdaniteľné príjmy zo zdrojov v zahraničí), ak v termíne do 31.03.2022 podal oznámenie o predĺžení lehoty len do 30.06.2022. Ak by v termíne do 31.03.2022 podal ďalšie oznámenie o predĺžení lehoty do 30.09.2022, nové oznámenie bude správcom dane akceptované a lehota sa predĺži.

V článku sa dočítate, ako vyplniť úvodnú stranu a ďalšie často používané riadky daňového priznania právnickej osoby.

Činnosti pred vyčíslením výsledku hospodárenia v sústave podvojného účtovníctva za rok 2021

Vyplneniu daňového priznania právnickej osoby predchádza zistenie výsledku hospodárenia v účtovníctve podnikateľa. Výsledok hospodárenia, ktorým môže byť zisk alebo strata, je obsahom riadku 100 daňového priznania. Konkrétnu výšku výnosov a nákladov z hospodárskej a z finančnej činnosti uvádza daňovník v nadväznosti na riadok 100 v tabuľke F – Doplňujúce údaje. V rámci uzatvárania účtovníctva pri dodržaní verného a pravdivého obrazu o skutočnostiach, ktoré sú predmetom účtovníctva, je nevyhnuté vykonať nasledovné činnosti:

 • vykonanie inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov a zaúčtovanie inventarizačných rozdielov - inventarizáciou sa rozumie porovnanie účtovného a skutočného stavu majetku, záväzkov a vlastného imania zisteného inventúrou, pričom výsledky porovnania sa uvedú v inventarizačnom zápise,
 • kontrola vecnej a formálnej správnosti účtovníctva - nástrojom vecnej kontroly je predovšetkým inventarizácia, pri formálnej kontrole sa sledujú predpísané náležitosti dokladov, dodržanie podvojnosti zápisov, zhodnosť súm v účtovnom denníku s obratmi na jednotlivých účtoch, atď.,
 • zaúčtovanie závierkových a upravujúcich závierkových účtovných prípadov - závierkové účtovné prípady sa účtujú iba ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, napr. zaúčtovanie kurzových rozdielov pri ocenení majetku a záväzkov aktuálnym kurzom ECB alebo NBS, zaúčtovanie časového rozlíšenia. Upravujúce závierkové účtovné prípady sa týkajú skutočností, ktoré účtovná jednotka zistila po súvahovom dni, ale do dňa zostavenia účtovnej závierky, napr. účtovanie tvorby rezerv, opravných položiek a nevyfakturovaných dodávok,
 • vyčíslenie výsledku hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením - výsledok hospodárenia je ukazovateľom efektívnosti podnikania a zistí sa ako rozdiel výnosov účtovej triedy 6 a nákladov účtovej triedy 5 s výnimkou účtov 591, 592, 595 a vnútroorganizačných výsledkových účtov.

Úvodná strana daňového priznania právnickej osoby za rok 2021

Úvodná strana tlačiva daňového priznania k dani z príjmov právnických osôb za rok 2021 (označenie tlačiva DPPOv21) obsahuje informáciu o druhu daňového priznania a rozsahu zdaňovacieho obdobia. Poznáme 3 druhy daňového priznania:

 • riadne – túto možnosť daňovník označí pri prvom podaní bez ohľadu na to, či dôjde k splneniu lehoty na podanie,
 • opravné – musí byť podané v lehote na podanie daňového priznania a nahrádza riadne daňové priznanie, pričom pre daňovníka z jeho podania neplynú žiadne pokuty ani úroky z omeškania,
 • dodatočné – podáva daňovník po lehote na podanie riadneho, resp. opravného daňového priznania. Výška sankcie (úroku z omeškania a pokuty) sa odvíja od výšky rozdielu medzi daňou vypočítanou v riadnom, resp. opravnom daňovom priznaní a vyššou daňou uvedenou v dodatočnom daňovom priznaní. Ak pri výpočte úroku z omeškania nedosiahne štvornásobok základnej úrokovej sadzby 15 %, použije sa ročná úroková sadzba 15 %. Pri výpočte pokuty sa použije základná úroková sadzba ECB, pričom správca dane použije sadzbu 3 %, ak je základná úroková sadzba ECB nižšia.

Kedy podnikateľ podáva opravné a kedy dodatočné priznanie a aký je medzi nimi rozdiel sa dočítate v článku Opravné a dodatočné daňové priznanie.

Prečítajte si tiež

Zdaňovacie obdobie je zhodné s obdobím podľa zákona o účtovníctva. Môže ísť o kalendárny rok (od 01.01.2021 do 31.12.2021) alebo hospodársky rok (napr. od 01.05.2021 do 30.04.2022). Daňovník môže uviesť aj „skrátené“ zdaňovacie obdobie (obdobie kratšie ako 12 kalendárnych mesiacov), napr. z dôvodu vzniku, resp. zániku spoločnosti v priebehu roka 2021 alebo ak dôjde k zmene účtovného obdobia.

V záhlaví uvedie daňovník identifikačné údaje, ako IČO a DIČ, trojmiestny kód právnej formy a kód činnosti, z ktorej v zdaňovacom období 2021 dosiahol najvyšší príjem, tzv. SK NACE (riadky 01-04 daňového priznania).

V časti I. – ÚDAJE O DAŇOVNÍKOVI sa uvádza obchodné meno a sídlo aktuálne ku dňu podania daňového priznania vrátane kontaktných údajov. V ďalšej časti označí daňovník krížikom polia, ktoré sa ho týkajú:

 • uplatnenie osobitného spôsobu zahrnovania kurzových rozdielov do základu dane a jeho ukončenie – daňovník označí krížikom v prípade, ak straty a zisky z precenenia pohľadávok a záväzkov v cudzej mene zahŕňa do základu dane až v období inkasa alebo úhrady (v čase účtovania sú pripočítateľnou alebo odpočítateľnou položkou na riadkoch 180, resp. 290 daňového priznania),
 • daňovník s obmedzenou daňovou povinnosťou (nerezident) – označí len zahraničný daňovník (§ 2 písm. e) zákona o dani z príjmov),
 • započítanie daňovej licencie, presiahnutie ročného obratu a informácia o tom, či je daňovník platiteľom DPH k poslednému dňu zdaňovacieho obdobia – tieto polia sa týkajú len daňovníkov, ktorí uplatňujú hospodársky rok. U daňovníkov so zdaňovacím obdobím kalendárny rok už nie je možné započítať daňové licencie z predchádzajúcich období. Poslednýkrát sa režim daňových licencií týkal zdaňovacieho obdobia 2017 a od tohto momentu už uplynuli 3 roky, čím zanikla možnosť ich započítania,
 • ekonomické, personálne alebo iné prepojenie so závislými osobami – označí daňovník, u ktorého v priebehu zdaňovacieho obdobia došlo k obchodovaniu medzi závislými osobami (§ 2 písm. n) zákona o dani z príjmov) a vyplní tabuľku I – Transakcie závislých osôb. Ak sa v kontrolovanej transakcii neuplatnil princíp nezávislého vzťahu, daňovník upraví základ dane na riadku 110, resp. 290. Na riadkoch daňového priznania sa uvedie rozdiel, o ktorý sa ceny pri vzájomných vzťahoch závislých osôb líšia od cien medzi nezávislými osobami pri porovnateľných podmienkach. Kontrolovanou transakciou sa rozumie vzťah medzi dvomi alebo viacerými závislými osobami, pričom aspoň jedna z osôb je fyzická osoba s príjmami z podnikania alebo právnická osoba dosahujúca výnosy z činnosti alebo z nakladania s majetkom, napr. predaj firemného automobilu manželke spoločníka, fakturácia medzi spoločnosťami, ktoré sú vlastnené rodinnými príslušníkmi, atď. Tieto transakcie by mali byť uskutočnené za trhových podmienok,
 • uplatnenie oslobodenia podľa § 13a alebo § 13b zákona o dani z príjmov – daňovník označí pole v prípade, ak spĺňa podmienky na oslobodenie zisku od dane pri predaji patentov, vzoru, lincencií k softvéru, výrobkov na základe vlastného patentu a úžitkového vzoru (riadok 240 daňového priznania),
 • novinkou je možnosť vyznačenia mikrodaňovníka definovaného v § 2 písm. w) zákona o dani z príjmov – úhrn zdaniteľných príjmov pre posúdenie splnenia podmienok na získanie statusu mikrodaňovníka sa uvádza na riadku 560 daňového priznania (príjem do 49 790 eur vrátane). Ak zdaňovacie obdobie vyznačené v úvodnej časti daňového priznania je kratšie ako 12 mesiacov alebo daňovník označil krížikom pole „Ekonomické, personálne alebo iné prepojenie so závislými osobami“ (má kontrolované transakcie) alebo je v konkurze alebo v likvidácii, daňovník nie je považovaný za mikrodaňovníka. Podľa usmernenia MF SR č. MF/017160/2021-721 sa za kontrolovanú transakciu nepovažuje závislá činnosť podľa § 5 zákona o dani z príjmov, tzn. ak si konateľ vypláca cestovné náhrady alebo odmenu konateľa a súčasne spĺňa všetky ostatné podmienky podľa § 2 písm. w) zákona o dani z príjmov, považuje sa za mikrodaňovníka. Novému usmerneniu na zabezpečenie jednotného výkladu kontrolovaných transakcií sa venujeme v článku Kontrolované transakcie podľa usmernenia ministerstva financií. Označenie poľa „mikrodaňovník“ nie je na dobrovoľnom rozhodnutí daňovníka, povinnosť označiť ho má každý daňovník, ktorý spĺňa podmienky bez ohľadu na to, či využil v priebehu zdaňovacieho obdobia niektoré z výhod tohto statusu.

Rezervy a nevyfakturované dodávky v daňovom priznaní právnickej osoby za rok 2021

Rezervy sú zákonom o účtovníctve definované ako záväzky s neistým časovým vymedzením alebo výškou. Vyplývajú z minulých udalostí a zaväzujú účtovnú jednotku k budúcim povinnostiam. Medzi daňovo uznané rezervy patrí tvorba rezerv účtovaných ako náklad, napr. na nevyčerpané dovolenky vrátane poistného a príspevkov, na lesnú pestovnú činnosť, likvidáciu hlavných banských diel, lomov, atď. (§ 20 ods. 9 zákona o dani z príjmov). Nedaňovými rezervami sú napríklad rezervy na pokuty a penále, na reklamácie a opravy atď. (§ 21 ods. 2 písm. j) zákona o dani z príjmov). U niektorých rezerv, napr. na zostavenie daňového priznania a účtovnej závierky nie je daňovo uznaná ich tvorba, daňovým výdavkom však budú v čase použitia (resp. v kombinácii s podmienkou zaplatenia). Rezervy daňovo neuznané sú pripočítateľnou položkou k základu dane z príjmov právnických osôb v tabuľke A na riadku 10 daňového priznania. V budúcnosti je možné vytvorenú rezervu rozpustiť (zrušiť nepotrebnú časť rezervy) alebo ju použiť. Pri použití a zrušení rezervy sa postupuje podľa § 17 ods. 23 zákona o dani z príjmov. Ak nákladová položka, na ktorú bola daňovo neuznaná tvorba rezervy viazaná, je daňovým výdavkom, potom použitie rezervy je odpočítateľnou položkou na riadku 290 daňového priznania, a to vo výške, v akej bola táto nákladová položka uznaná za daňový výdavok. Zrušenie nepotrebnej rezervy sa nezahŕňa do základu dane (účtuje sa opačným zápisom ako tvorba rezervy) a prostredníctvom odpočítateľnej položky na riadku 290 daňového priznania docielime vylúčenie zníženia nákladov.

Nevyfakturovanými dodávkami rozumieme nezaúčtovanie záväzky, ktoré neboli do konca účtovného obdobia vyfakturované, ale na rozdiel od rezerv poznáme ich presnú výšku (napr. zo zmluvy, dodacieho listu). Najčastejšie ide o nevyfakturované dodávky energií, zľavy z cien, materiálu a tovaru, atď. Nevyfakturované dodávky sú súčasťou základu dane, ak je splnený definičný znak daňového výdavku a zároveň nejde o výdavky, ktoré sú daňovo uznané až po zaplatení (§ 17 ods. 19 zákona o dani z príjmov).

Článok pokračuje pod reklamou

Výdavky na reklamu v daňovom priznaní právnickej osoby za rok 2021

Výdavky na reklamu (napr. v televízii, na internete, v novinách) sú daňovým výdavkom bez limitu, ak sú vynaložené na účel prezentácie podnikateľskej činnosti daňovníka, tovaru, služieb, nehnuteľností, obchodného mena, ochrannej známky a obchodného označenia výrobkov. Dôležité je dodržať zámer dosiahnutia, zabezpečenia, udržania alebo zvýšenia príjmov daňovníka. Nesmie ísť o nepovolenú formu reklamy v zmysle zákona o reklame.

Reklamné predmety (napr. tričká, perá, kalendáre, atď.) je možné daňovo uznať do výšky 17 eur za kus, pričom za reklamné predmety nie je možné v zmysle § 21 ods. 1 písm. h) zákona o dani z príjmov považovať:

 • darčekové reklamné poukážky (napr. iných obchodných reťazcov),
 • alkoholické nápoje s výnimkou daňovníka, u ktorého je ich výroba hlavnou činnosťou a okrem vína a fermentovaných nápojov do výšky 5 % základu dane a
 • tabakové výrobky s výnimkou daňovníka, u ktorého je ich výroba hlavným predmetom činnosti.
Prečítajte si tiež

V daňovom priznaní právnickej osoby rozlišujeme reklamné predmety nad 17 eur (okrem vína a fermentovaných nápojov) a výdavky podľa § 21 ods. 1 písm. h) (uvádzajú sa v tabuľke A na riadku 6 daňového priznania a zvyšujú základ dane) a osobitne víno a fermentované nápoje do 17 eur za kus, ktoré musia spĺňať podmienku v súvislosti s dostatočnou výškou základu dane (ak základ dane nie je dostatočný, sú pripočítateľnou položkou a uvádzajú sa na riadku 304 daňového priznania). Víno a fermentované nápoje v cene nad 17 €/kus sa u nevýrobcu uvádzajú v tabuľka A na riadku 16. Výdavky na reprezentáciu (napr. pohostenie) sú pripočítateľnou položkou k základu dane v tabuľke A na riadku 6.

Opravné položky k pohľadávkam v daňovom priznaní právnickej osoby za rok 2021

Opravnú položku tvorí účtovná jednotka predovšetkým k pohľadávke, pri ktorej je opodstatnené predpokladať, že ju dlžník úplne alebo čiastočne nezaplatí a k spornej pohľadávke voči dlžníkovi, s ktorým sa vedie spor o uznanie. Z pohľadu zákona o dani z príjmov (§ 20 ods. 14) je daňovo uznateľným výdavkom len opravná položka tvorená k nepremlčanej vlastnej pohľadávke, ak od splatnosti pohľadávky uplynula doba dlhšia ako:

 • 360 dní, a to vo výške maximálne 20 % menovitej hodnoty pohľadávky alebo jej nesplatenej časti bez príslušenstva,
 • 720 dní, a to vo výške maximálne 50 % menovitej hodnoty pohľadávky alebo jej nesplatenej časti bez príslušenstva,
 • 1080 dní, a to vo výške maximálne 100 % menovitej hodnoty pohľadávky alebo jej nesplatenej časti bez príslušenstva.
Prečítajte si tiež

Opravné položky by sa mali predovšetkým tvoriť z dôvodu zásady opatrnosti, až následne by malo byť zohľadnené daňové posúdenie nákladov. Tvorba opravnej položky v účtovníctve v inej výške, ako definuje zákon o dani z príjmov v § 20 ods. 14 je pripočítateľnou položkou k základu dane v tabuľke A na riadku 9. Ak dôjde k zrušeniu opravnej položky alebo k inkasu pohľadávky, ku ktorej bola tvorená opravná položka, táto skutočnosť sa zohľadní na riadku 290 daňového priznania (dôjde k zníženiu základu dane).

Mikrodaňovník testuje opravnú položku k pohľadávke z hľadiska jej daňovej uznateľnosti nasledovne:

 • skúma, či je pohľadávka nepremlčaná a zdaniteľná,
 • do úvahy berie znenie vnútorného predpisu o tvorbe opravných položiek podľa účtovníctva (netestuje podľa uplynutia doby od splatnosti v zmysle § 20 ods. 14 zákona o dani z príjmov),
 • musí ísť o nepostúpenú pohľadávku, t. j. vlastnú pohľadávku,
 • testuje ju vrátane príslušenstva (napr. úroky z omeškania).

Výdavky daňovo uznané po zaplatení v daňovom priznaní právnickej osoby za rok 2021

Niektoré náklady je možné zahrnúť do daňových výdavkov až po ich zaplatení. O ich nezaplatenú hodnotu sa zvyšuje základ dane a súčasne i daň z príjmov (sú pripočítateľnou položkou). V roku zaplatenia sa náklad stáva daňovo uznaným (je odpočítateľnou položkou). Podmienka zaplatenia sa netýka nákladov, ktoré sa stávajú súčasťou obstarávacej ceny majetku alebo súčasťou vlastných nákladov (u zásob). Výdavky daňovo uznané po zaplatení sú uvedené v § 17 ods. 19 zákona o dani z príjmov. Najčastejšie ide o:

 • výdavky na marketingové štúdie a iné štúdie a na prieskum trhu u dlžníka (marketingové služby do výdavkov daňovo uznaných po zaplatení nezaraďujeme),
 • výdavky na nájomné hnuteľnej veci, nehnuteľnosti, odplaty za poskytnutie práva na/za použitie predmetu priemyselného vlastníctva, atď.,
 • výdavky na poradenské a právne služby zatriedené do kódu Klasifikácie produktov 69.1. (právne služby, poradenstvo v oblasti trestného práva a pod.) a 69.2 (účtovnícke služby, vedenie účtovných kníh, audítorské služby, daňové poradenstvo, finančný audit, mzdové služby a pod.),
 • výdavky týkajúce sa vedenia firiem a poradenské služby zatriedenie do kódu Klasifikácie produktov 70.1 (vedenie firiem) a 70.22 (poradenské služby v oblasti podnikania a riadenia),
 • výdavky na reklamu, ak je zmluva o reklame uzavretá s občianskym združením, neziskovou organizáciou, neinvestičným fondom alebo nadáciou,
 • provízie za sprostredkovanie u prijímateľa služby a ďalšie.

Niektoré náklady je možné zahrnúť do daňových výdavkov až po ich zaplatení.

Príslušné úpravy základu dane po testovaní nákladov z hľadiska ich daňovej uznateľnosti podľa § 17 ods. 19 zákona o dani z príjmov sa vykonajú na riadkoch 140 (položky zvyšujúce výsledok hospodárenia) a 270 (položky znižujúce výsledok hospodárenia) tlačiva daňového priznania PO.

Bližšie informácie o výdavkoch daňovo uznateľných po ich zaplatení nájdete v článku Daňové výdavky po zaplatení v roku 2021.

Odpočet daňovej straty v daňovom priznaní právnickej osoby za rok 2021

V daňovom priznaní právnickej osoby za rok 2021 sa uplatní nasledovný postup pri odpočte daňových strát za predchádzajúce obdobia:

 • daňové straty z rokov 2017 až 2019 sa uplatňujú rovnomerne počas 4 zdaňovacích období s výnimkou možnosti zvýhodnenej metódy odpočtu straty v roku 2019 podľa § 24b zákona o dani z príjmov (lex korona),
 • daňovú stratu z roku 2020 je možné odpočítať počas najviac 5 bezprostredne po sebe nasledujúcich zdaňovacích období (prvýkrát v období, ktoré nasleduje po období, kedy došlo k strate) najviac do výšky 50 % základu dane. Tento spôsob uplatní aj mikrodaňovník.
Prečítajte si tiež

Daňová strata sa v daňovom priznaní uvádza v tabuľke D – Evidencia a odpočet daňovej straty vo väzbe na riadok 410.

Viac o nových pravidlách pri odpočte daňovej straty sa dočítate v článku Odpočet (umorovanie) daňovej straty v roku 2021.

Sadzba dane z príjmov právnickej osoby za rok 2021

V daňovom priznaní právnickej osoby za rok 2021 sa uplatňuje:

 • sadzba dane z príjmov vo výške 15 % u tých právnických osôb, ktorých zdaniteľné príjmy nepresiahli hodnotu 49 790 eur, pričom nemusí ísť o mikrodaňovníkov,
 • sadzba dane z príjmov vo výške 21 % u ostatných právnických osôb.

Prílohy v daňovom priznaní právnickej osoby za rok 2021

Účtovná závierka nie je prílohou daňové priznania. Súčasťou daňového priznania sú tri povinné prílohy, ktorých počet sa uvádza na strane 13 daňového priznania, aj keď zostanú prázdne. Ide o nasledovné prílohy:

 • k § 13a a § 13b zákona o dani z príjmov (uvádza sa v nej výška oslobodenia výnosov, napr. pri použití vynálezu chráneného patentom),
 • k § 30c zákona o dani z príjmov (uvádza sa v nej počet projektov na výskum a vývoj),
 • k VI. časti daňového priznania (uvádzajú sa v nej ďalší prijímatelia podielovej dane).

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Daňové priznanie právnickej osoby za rok 2023 (v roku 2024): ako ho vyplniť

Ako správne vyplniť tlačivo daňového priznania k dani z príjmov právnickej osoby za rok 2023 (v roku 2024)? Do akých riadkov uviesť pripočítateľné a odpočítateľné položky a na čo si dať pozor?

Kto (ne)musí podať daňové priznanie za rok 2023?

Kedy nemusí daňovník (fyzická alebo právnická osoba) podať daňové priznanie? Kedy naopak musí, resp. kedy je výhodné podať daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2023?

Podanie daňového priznania k dani z príjmov za rok 2023 (v roku 2024)

Praktické informácie k podávaniu daňových priznaní za rok 2023 – kto (ne)musí podať priznanie, aké príjmy sa zdaňujú, v akých lehotách a akým spôsobom podať daňové priznanie či ako označiť platbu dane, sa dozviete v článku.

Daňové priznanie právnických osôb za rok 2023: čo treba vedieť

Ktoré právnické osoby musia v roku 2023 podávať daňové priznanie k dani z príjmov a v akých termínoch? Ako vypočítať základ dane, aké sú sadzby dane aj ďalšie užitočné informácie sa dočítate v článku.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky